3.1.2012

Krajská zdravotní přistoupila k mimosoudnímu vymáhání dlužných regulačních poplatků

Společnost Krajská zdravotní, a. s., zastřešující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, po předchozí snaze o výběr dlužných regulačních poplatků v jejich původní výši, přistoupila k jejich mimosoudnímu vymáhání, které tyto dluhy prodraží.

Krajská zdravotní, a. s. od září 2011 upozorňovala dlužníky regulačních poplatků, aby svůj dluh řádně uhradili, jinak může vzniklá pohledávka vystoupat na daleko větší částku. Dlužníci měli možnost uhradit dluhy v původní výši do poloviny prosince minulého roku, této možnosti ale ne všichni využili.

Krajská zdravotní, a. s. informovala o způsobech, jak si komfortně ověřit existenci či výši dluhu a zároveň poskytla dostatečně dlouhý interval cca 3 měsíců na jejich zaplacení. Přesto tyto snahy nepřinesly pozitivní efekt. Naopak došlo k dalšímu navýšení pohledávek z regulačních poplatků o téměř 1 mil. Kč, na cca 15 mil. Kč (jedná se o kumulovanou částku za celé období platnosti úhrad regulačních poplatků).

Z těchto důvodů přistoupila Krajská zdravotní, a. s. k mimosoudnímu vymáhání části z nejstarších pohledávek prostřednictvím specializované inkasní agentury. Dlužníci, jejichž dluh byl splatný v říjnu až prosinci 2008, již obdrželi v polovině prosince 2011 výzvu k úhradě veškerých svých závazků vůči Krajské zdravotní, a. s. Protože nevyužili nabízené možnosti úhrady původní dlužné částky do poloviny prosince 2011 bez jakékoli sankce, musí nyní kromě dluhu hradit také úrok z prodlení a náklady vymáhání.

Je třeba zdůraznit, že úhrada dluhu včetně nákladů vymáhání a úroku z prodlení v rámci mimosoudního vymáhání je pro dlužníky stále výrazně výhodnější, než soudní vymáhání, ke kterému bude Krajská zdravotní, a. s. nucena přistoupit u těch, kteří nezaplatí. Každý dlužník pak bude muset hradit ne pár set korun navíc, ale i několik tisíc.

Ti, kteří již obdrželi výzvu k úhradě od inkasní agentury, nechť dlužnou částku uhradí na účet uvedený ve výzvě. Zároveň znovu vyzýváme všechny klienty, aby na níže uvedených kontaktech využili možnosti ověření, zda nedluží a pokud ano, tak aby svůj dluh neprodleně uhradili bezhotovostně (s uvedením variabilního symbolu) nebo hotově na platebních místech Krajské zdravotní, a. s. Z výše uvedeného je zřejmé, že si tím ušetří zbytečné výdaje.

Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251, e-mail: ivana.tomanova@nemdc.cz
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111
Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@nemtep.cz
Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032477 nebo 478032479, e-mail: alena.vesela@nspm.cz,
katerina.vostra@nspm.cz
Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447509, 474447470, 474447755,
e-mail: lubica.svacinova@nspcv.cz
Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165, e-mail: martin.hanzalik@kzcr.eu

Poplatky se vybírají v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od ledna 2008. Nezaplacený regulační poplatek je pohledávka jako kterákoli jiná. Pokud klient poplatek nezaplatí, vystavuje se vymáhání dluhu i případným sankcím.

Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103, mobil: +420 774 711 478, email: jiri.vondra@kzcr.eu


2.1.2012

Děti narozené na Nový rok v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Na Nový rok, 1. ledna 2012, se v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. narodilo celkem 15 dětí, z toho 8 chlapců a 7 dívek. První novorozenec (chlapec) přišel na svět v porodnici ústecké nemocnice minutu po půlnoci a stal se také prvním novorozencem v Ústeckém kraji.

Celkové počty novorozenců Krajské zdravotní, a. s.:

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Celkem: 2 novorozenci, chlapec a dívka
První novorozenec: chlapec Jakub o hmotnosti 2870 g a délce 47 cm, narozen v 17:41 hod. 

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Celkem: 6 novorozenců, 4 chlapci a 2 dívky
První novorozenec: chlapec Sebastian o hmotnosti 3500 g a délce 49 cm, narozen v 00:01 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Celkem: 1 novorozenec, dívka Helena Majka o hmotnosti 3150 g a délce 49 cm, narozena v 19:30 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Celkem: 3 novorozenci, 2 chlapci a 1 dívka
První novorozenec: dívka Viktorie o hmotnosti 3290 g a délce 51 cm, narozena v 13:40 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Celkem: 3 novorozenci, 1 chlapec a 2 dívky
První novorozenec: dívka Tereza o hmotnosti 2900 g a délce 48 cm, narozena v 01:07 hod.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


2.12.2011

Gynekologicko - porodnické oddělení chomutovské nemocnice obdrželo darem porodnické lůžko

Moderní porodnické lůžko v hodnotě 400 tisíc korun darovala Gynekologicko - porodnickému oddělení Krajské zdravotní, a. s. Nemocnici Chomutov, o. z. společnost Severočeské doly, a. s. Oficiální předání daru se uskutečnilo v pátek, 2. prosince 2011.

„Jsem rád, že mohu za vedení Krajské zdravotní poděkovat přítomným zástupcům společnosti Severočeské doly, a. s. za dar v podobě porodnického lůžka, které jistě ocení nejen zdravotnický personál, ale i rodičky, při příchodu jejich potomka na svět“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.)

Za společnost Severočeské doly, a. s., se slavnostního předání daru zúčastnili Ing. Jan Demjanovič, generální ředitel a Ing. Rudolf Kozák, zástupce ředitele strategie a komunikace. Dárcům poděkoval také Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s., ale hlavně primář obdarovaného oddělení.

  „Darem jsme získali moderní, plně polohovatelné porodnické lůžko, s možností nastavení optimální polohy rodičky při porodu. Lůžko splňuje nejrůznější alternativní požadavky, které významně zlepší komfort rodičky i zdravotního personálu“, řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář gynekologicko - porodnického oddělení chomutovské nemocnice.

V doprovodu primáře a vrchní sestry následovala prohlídka oddělení, včetně porodnického sálu s novým porodním lůžkem.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


29.11.2011

Krajská zdravotní řádně čerpala dotace, nevidí proto důvod k jejich vracení

Krajská zdravotní, a. s. reaguje na stanovisko, vydané dnes Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, které hovoří o možnosti vracení dotačních prostředků z projektů, které společnost realizovala v souvislosti s nákupem zdravotní techniky do svých nemocnic v roce 2008.

„Krajská zdravotní neuvažuje o vracení dotačních prostředků, jelikož při realizaci projektů dodržela platná pravidla. Prostředky proplatila regionální rada po úspěšné realizaci projektů a po předchozích kontrolách. Regionální rada neprovedla žádný správní úkon, který by vracení jakýchkoli prostředků potvrzoval, proto mě její dnešní stanovisko překvapilo“, řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.)

Krajská zdravotní, a. s. neobdržela žádnou oficiální informaci, která by potvrzovala, že by společnost měla vracet prostředky z evropských dotací.

„Zatím nemáme žádné oficiální informace k údajnému odvodu finančních prostředků v souvislosti s projekty Krajské zdravotní, a to ani z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, ani z jiného oficiálního zdroje. V případě existence takového stanoviska se Krajská zdravotní bude bránit všemi dostupnými prostředky, protože čerpala dotace v souladu s pravidly, a proto nevidím důvod k jejich vracení“, uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s.

„Nemáme validní informace z Regionální rady, ale už nyní mohu vyloučit, že by Krajská zdravotní uvažovala o vracení dotačních prostředků. Pominu-li spolupráci v rámci běžné projektové agendy, bylo posledním krokem Regionální rady ve vztahu k projektům Krajské zdravotní jejich proplacení, samozřejmě po předchozím splnění všech nezbytných požadavků ze strany poskytovatele dotace - tedy regionální rady“ uvedl Ing. René Budjač, místopředseda představenstva KZ, a. s.

Za účasti Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva a Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. dnes k danému mediálnímu tématu uspořádala společnost mimořádnou tiskovou konferenci, na které reagovala pouze na dnes vydané stanovisko Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zaslané médiím.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 


28.11.2011

Krajská zdravotní pořádala 8. Kardiologický den

Dnes proběhl na Klinice Kardiologie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 8. Kardiologický den, který byl nově rozdělen na dvě samostatné sekce – lékařskou a sesterskou. Součástí akce byly tradiční video přenosy prováděných operačních výkonů z katetrizačních sálů a třeba i doprovodná výstava zdravotnických firem. Akce proběhla pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Radka Scherfera.

Konferenci zahájil primář Kardiologické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC,FSCAI, který na letošní konferenci přivítal na 130 sester a 50 lékařů.
 
V úvodu účastníky konference pozdravili také Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. a Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.
 
„Děkuji za pozvání na zajímavou akci, kterou pan docent Červinka se svými spolupracovníky připravil. Účastníkům konference bych chtěl popřát zvládnutí opravdu bohatého programu, rozděleného do řady zajímavých přednášek. Rád bych ale také všem popřál pohodu v rámci začínajícího advetního času“ uvedl předseda představenstva.
 
„Jsem rád, že i přes stále problematickou situaci v českém zdravotnictví pokračuje tradice podobných akcí, jakou je i ta dnešní, tradice vzdělávacích seminářů v Krajské zdravotní, podporující vzdělávání zdravotníků – lékařů i sester, a že tradici patří i prezentace posledního vývoje a trendů v moderní medicíně“, řekl Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.
 
Přednášek se zúčastnili také předseda České kardiologické společnosti, o. s.Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC. a předseda Pracovní skupiny Intervenční kardiologie České kardiologické společnosti, o. s. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC.
 
Součástí akce byly - v rámci České republiky  - tři unikátní operace pacientů v přímém přenosu, které vedl primář Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Doc. Pavel Červinka, se svým lékařským týmem. Jednalo se o operace perkutánní náhrady aortální chlopně, perkutánní uzávěru ouška levé síně a léčby bifurkační stenózy pomocí bifurkačního stentu, které byly prioritními zákroky v rámci video přenosu. Operace byly přenášeny do Centra výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ostatním účastníkům konference, ale prostřednictvím webu je mohla sledovat i široká – odborná i laická veřejnost.
 
  
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

28.11.2011

Krajská zdravotní dočasně uzavřela porodnici v ústecké Masarykově nemocnici

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. dočasně uzavřela porodnici z důvodu vytopení jejích prostor při poruše teplovodního topného systému. Nikdo z pacientů ani zaměstnanců nemocnice nebyl událostí ohrožen.

K poruše na topném systému došlo včera (27. listopadu) v budově D2, kde se mimo jiných oddělení nachází také porodnice. Při havárii došlo k vytopení prostor porodního sálu, operačního sálu a části nadstandardního oddělení. Pacientky z vytopených pokojů byly přeloženy na standardní oddělení šestinedělí.

Rodičky jsou dočasně přijímány na porodnické ambulanci a následně jsou transportovány do okolních nemocnic v Krajské zdravotní, a. s. v Děčíně, Teplicích, Mostu, Chomutově a Městské nemocnice v Litoměřicích. Provoz porodnické ambulance v budově D1 zůstává beze změn. Na porodnické ambulanci (umístěné ve 3. patře budovy D1) lze také získat informace po dobu 24 hodin denně na tel. kontaktu 477113627. Pro případné akutní, neodkladné porody je zajištěno porodní lůžko na stanici porodnice šestinedělí Masarykovy nemocnice.

V současné době probíhá likvidace škod a sanace zasažených prostor.  Celkový rozsah škod zatím nebyl vyčíslen. Obnovení provozu porodnice bude možné až po podrobné revizi vzniklých škod a jejich odstranění. Prozatímní předpoklad technických pracovníků počítá se zprovozněním porodnice v průběhu příštího týdne.

Z důvodu částečného využití prostor porodnické ambulance pro uskladnění vnitřního zařízení a vybavení ze zasažených částí porodnice, jsou pozastaveny předporodní kurzy.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


25.11.2011

KZ, a. s. zahájila projekt „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace“

Krajská zdravotní zahájila mezinárodní projekt „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace“

Ve středu 23. listopadu se v Drážďanech konala za účasti zástupců všech partnerů zahajovací konference mezinárodního projektu „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace“, jehož cílem je umožnit výměnu zkušeností v různých oborech medicíny mezi profesionály lékařských i nelékařských profesí, mezi studenty, pedagogy, ale managementem firem a institucí a regionálními politiky z České i Saské strany Krušných hor.

Partnery Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.) v rámci toho projektu jsou BSW (Bildungswerk der Sächsische Wirtschaft gGMBH) Dresden, Nemocnice Dresden - Neustadt, Technische Universität Dresden a Vyšší a střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem. Projekt, připravovaný od roku 2008, navazuje a rozvíjí předchozí projekty z let 2006 -2009. Projekt byl zahájen 1. října 2011 a konec je stanoven na červenec roku 2014.

„Krajská zdravotní realizovala a realizuje řadu projektů, jejichž společným jmenovatelem jsou rozvoj, modernizace, investice do vybavení nemocnic a další hmotné ukazatele. Náš nový - společný projekt je pro naši společnost stejně významný, ale přece jen trochu jiný. Jiný v tom, že je zaměřený na lidské zdroje, na kolektiv i každého jednoho člověka, na zvyšování vzdělávání a kvalifikace. A to jsou v dnešní době nemalé hodnoty, které si zaslouží zájem a stálou kultivaci.“ Uvedl mj. při svém vystoupení na zahajovací konferenci projektu Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ, a. s.

Během nadcházejících tří let čeká partnery projektu společná práce při výměně zkušeností mezi zdravotnickými pracovníky obou zemí, mezi studenty i pedagogy a mezi pracovníky napříč několika společnostmi a institucemi. Jednotlivé projektové části detailně popsala ve svém vystoupení vedoucí projektu paní Roswitha Helfer. Projektem projde cca 2000 účastníků během 33 měsíců, ve 183 aktivitách, z toho 99 jednodenních a 84 vícedenních. Celková hodnota projektu je 1 105 351,- EUR.

Věřím, že ona - v názvu projektu deklarovaná „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace“  bude naplněna, a výsledky této vzájemné spolupráce budou přínosem pro všechny zúčastněné. Jsem přesvědčen, že našim partnerům máme co nabídnout.“ uvedl k zahájenému tříletému projektu Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s.

Předpokladem k naplnění všech aktivit a dosažení maximálního úspěchu projektu je nutné získat lidi, kteří umí navazovat kontakty a předávat zkušenosti. Zapojení takových jedinců řešil první „motivační seminář“ na české straně, který se dnes (25. listopadu) uskutečnil v Centru výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. v ústecké Masarykově nemocnici. Semináře se zúčastnilo 47 zájemců, převážně z řad zdravotníků a mj. byl již naplněn i první jazykový kurz němčiny.

Podrobnější informace o zahajovací konferenci:

V úvodu konference se představila společnost BSW Dresden, která je vzdělávací organizací rozloženou po celém Sasku. Zabývá se např. zvyšováním kvalifikace firemních zaměstnanců a manažérů, spolupracuje se saskými úřady práce a má i projektové centrum. V popředí zájmu celé společnosti je společné navázání na projektový záměr z minulých let, se vzájemným setkáváním  a výměnami, které by měly udržet profesionální, ale hlavně lidský rozměr a současně přispět ke zlepšení plynulé komunikace formou jazykových kurzů.

V programu zahajovací konference vystoupil Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva  KZ, a. s., který ocenil rozvinutí předchozího projektu Masarykovy nemocnice a pozitivně zhodnotil výsledky dosavadní přeshraniční spolupráce v oblasti péče o lidské zdroje. Zdůraznil i přínos pro KZ, a. s., jak na základě setkávání managementů, zdravotnických profesionálů, pedagogů, managementu i politiků. V závěru vystoupení poděkoval a popřál mnoho úspěchů všem organizátorům i účastníkům projektu.

Další prezentace KZ, a. s. byla přednesena MUDr., Bc Petrem Hossnerem, MBA, náměstkem pro systém řízení KZ, a. s. který představil Krajskou zdravotní, a. s. podle jednotlivých nemocnic, se  základními informacemi a ukazateli, včetně vize a strategie společnosti.

Ing. Martin Zeman, vedoucí odboru pro vědu a výzkum, se ve svém příspěvku zaměřil na nabídku spolupráce KZ, a.s. pro saské partnery, informoval o centrech excelentní medicíny nemocnic Krajské zdravotní, a. s. a vyzval k realizaci vybudování sítě přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví na základě rozvoje vzdělávání a vědy.

MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči KZ, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve svém příspěvku prezentoval Českou lékařskou.komoru, jako dlouholetý čelní představitel jejího ústeckého sdružení. Kladně hodnotil možnosti navázání spolupráce se Saskou zemskou lékařskou komorou, a současně uvítal možnost předávání zkušeností v rámci naplňování projektových aktivit.

Za saského partnera představil Městkou nemocnici Dresden - Neustadt lékařský ředitel prof. Tobias Lohmann. Konference se zúčastnil i český konzul v Drážďanech. pan Petr Jaroš, který ocenil výsledky  projektové spolupráce a popřál úspěch v dosažení stanovených cílů.

Krom dalších účastníků ze saské strany, se drážďanské zahajovací konference zúčastnili také další zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., kteří budou zajišťovat další průběh zahájeného projektu. Závěrečné zhodnocení a poděkování za saského partnera přednesla Mgr. Markéta Knoppik, která se dlouhodobě podílela a podílí na několika společných projektech.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

tel.: +420 477 114 103

fax: +420 477 114 900

mobil: +420 774 711 478

email: jiri.vondra@kzcr.eu
 

21.11.2011

Krajská zdravotní se aktivně účastnila kampaně v rámci Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci

Zdravotníci z oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. se zúčastnili kampaně, pořádané v rámci Světového dne proti chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), organizované Českým občanským sdružením proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN). Součástí akce, každoročně zaměřené na podporu informovanosti laické veřejnosti, bylo také bezplatné měření spirometrie (vyšetření plicní funkce) pro veřejnost.

Akce se uskutečnila 16. 11. 2011 na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kde byl umístěn stan se spirometry. Zájemci se mohli nejen informovat o chronické obstrukční plicní nemoci, ale také si nechat změřit spirometrii s okamžitým vyhodnocením, prováděným odborným lékařem - plicním specialistou. Za Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem se účastnily prim. MUDr. Jarmila Fišerová a zdravotní sestry Ivana Zimová a Hana Kaprasová z oddělení funkčního vyšetřování a MUDr. Irena Moudrá - Wünschová z oddělení hrudní chirurgie, která také vede poradnu pro odvykání kouření v ústecké Masarykově nemocnici.

„Chronická obstrukční plicní nemoc je vleklé onemocnění průdušek, kdy zánět průdušek a plicní rozedma způsobí zúžení - obstrukci dýchacích cest a tím omezení průtoku vzduchu. Příčinou této nemoci je v 80% kouření tabáku. Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci v celé populaci je  5 - 10%, tedy  asi každý 10 člověk trpí touto nemocí. Po 40 roce věku je výskyt odhadován  9 - 19%. Postiženi jsou zejména muži - kuřáci, po 40 roku věku, ale roste také počet kouřících žen s diagnózou této nemoci. Odborníci odhadují, že do roku 2030 se výskyt chronické obstrukční plicní nemoci zvýší celosvětově o 30%. Zvyšují se i předčasná úmrtí a invalidita a v roce 2020 bude toto onemocnění nejspíše na 5 místě mezi příčinami úmrtí,“ vysvětlila primářka oddělení funkčního vyšetřování MUDr. Jarmila Fišerová.

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN) je neziskové občanské sdružení, vykonávající především osvětovou činnost. Sdružení nemá vlastní zaměstnance a je odkázáno na spolupráci s odbornými pracovišti v místě konání osvětových akcí. ČOPN bylo založeno z iniciativy členů výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) v lednu 2000, kteří se problematice nemocí spojených s bronchiální obstrukcí dlouhodobě věnují.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


2.11.2011

Krajská zdravotní prezentovala hospodaření společnosti

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. v srpnu 2011 zadalo zpracování kompletní analýzy hospodaření společnosti s výhledem na další období. Analýza potvrdila aktuální finanční situaci společnosti a mj. konstatovala ukončení odepisování tzv. goodwillu v srpnu příštího roku, které se negativně promítne do hospodářského výsledku Krajské zdravotní, a. s. v roce 2012 a dalších letech.

Při přípravě rozpočtu na příští rok se Krajská zdravotní bude muset vyrovnat s řadou nepříznivých vlivů, především pak s dalším očekávaným snižováním reálných příjmů od zdravotních pojišťoven, které dopadlo na hospodaření již v letošním roce, a které ministerstvo zdravotnictví připravuje i pro rok příští. Společnost také brzo opustí období, kdy výsledky hospodaření ovlivňovalo zapojení goodwillu, ekonomického a účetního nástroje, který byl zapojen v roce 2007 a jehož účinnost, která hospodářství společnosti dlouhodobě vylepšovala, skončí. Ani další chystané provozní úspory nemohou hospodaření vylepšovat do nekonečna, jako tomu bylo doposud. řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. na dnešní tiskové konferenci.

Hospodářský výsledek za třetí čtvrtletí tohoto roku byl kladný, ve výši 47 mil. korun, oproti původně plánovanému schodku ve výši - 12 mil. Kč. Do zlepšeného výsledku se projevila především přijatá úsporná opatření v oblasti nákladů a výnosy z prodeje zbytného majetku společnosti.

Goodwill je standardním nástrojem, který vznikl z rozdílu mezi kupní cenou podniku a souhrnem individuálně přeceněných složek majetku při odečtení závazků. Odepisuje se do výnosů rovnoměrně po dobu 5 let od zavedení, v případě Krajské zdravotní, a. s. tedy od 9 měsíce roku 2007 do 8 měsíce roku 2012. Celková výše goodwillu je - 661 mil. Kč a každý rok tak společnost účetně odepisuje - 133 mil. Kč. Pro objektivní hodnocení stavu společnosti je seriozní hodnotit ekonomické údaje v podobě s goodwillem i bez tohoto nástroje.

K danému tématu dnes společnost uspořádala tiskovou konferenci, které se krom Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva KZ, a. s. a Mgr. Martina Kliky, předsedy dozorčí rady KZ, a. s. zúčastnil také, MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči KZ, a. s. Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s. a Ing. Martin Šuma, náměstek pro ekonomické řízení a controlling KZ, a. s. v tutéž dobu danou problematiku prezentovali zastupitelům Ústeckého kraje na jejich jednání a následně se k tiskové konferenci také připojili.

Po prezentaci dané problematiky, kterou přiblížil předseda představenstva KZ, a. s., poskytli přítomní zástupci vedení další informace k dotazům novinářů v rámci diskuze.

„Krajská zdravotní není v tuto dobu schopna predikovat vývoj hospodaření na příští rok, a to především díky nejasnostem v chystaných příjmech od zdravotních pojišťoven, daných absencí úhradové vyhlášky, ve spojení s chaotičností zdravotnických reforem ministra zdravotnictví Hegera.“ reagoval na dotazy, týkající se budoucí vývoj ve zdravotnictví Mgr. Radek Scherfer.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email:  jiri.vondra@kzcr.eu                         


27.10.2011

Krajská zdravotní na konferenci Mezinárodní telekomunikační unie v Ženevě

Svou expozicí se Krajská zdravotní, a. s. zúčastnila konference ITU Telecom World 2011, pořádané ve dnech 24. - 27. října 2011 v Ženevě, kde v rámci českého pavilonu prezentovala ve spolupráci se sdružením CESNET, z. s. p. o. 3D Full HD mezikontinentální přenosy robotické operativy při edukační činnosti Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., ale také technologii vysokorychlostního přenosu dat mezi 5 nemocnicemi společnosti prostřednictvím temných vláken a koncepci eHealth nemocnic Ústeckého kraje.

Českou účast na prestižní mezinárodní akci ITU Telecom World 2011, kterou v Ženevě pořádala Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), organizačně zajistily ICT Unie - sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze, s kterou má Krajská zdravotní, a. s. uzavřenu smlouvu o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje a projektové spolupráci. Krajská zdravotní, a. s. se tak zařadila mezi několik tuzemských institucí a firem, které mohli odborné veřejnosti z celého světa prezentovat své schopnosti.
 
Český stánek se rozkládal na ploše 100 m2 a byl jedním z 20 národních stánků na této významné akci. „Česká republika - kompetentní země v oblasti ICT“ je motto, pod nímž na místě prezentovali svou činnost zástupci České pošty, Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze, sdružení CESNET, z. s. p. o. (další dlouhodobý partner Krajské zdravotní, a. s.) a řada dalších institucí i soukromých firem, nad nimiž převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, spolu s agenturou CzechTrade.
 
Česká republika se na prestižním mezinárodním fóru představila jako země s výrazným prostorem pro spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům z celého světa byly poskytnuty přehledné souhrnné informace o možnostech spolupráce a investičních příležitostech v ČR. Byly prezentovány vybrané české projekty či aktivity s inovativním potenciálem v oblastech, jako je eGovernment, ICT ve vzdělávání nebo elektronizace zdravotnictví, kde se představila také Krajská zdravotní, a. s.
 
Odkaz na webovou prezentaci Krajské zdravotní, a. s. v rámci ITU Telecom World 2011:
 
Příloha:
pdf soubor (webprezentace_kz_itu_2011) s grafikou webové prezentace Krajské zdravotní, a. s. v rámci ITU Telecom World 2011
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte