11.4.2013

Krajská zdravotní se dohodla s MUDr. Dernerovou na ukončení soudního sporu

Krajská zdravotní, a. s. se dohodla na mimosoudním ukončení sporu, který vedla pro poškození dobrého jména s bývalou lékařkou mostecké nemocnice, dnešní senátorkou a zastupitelkou Ústeckého kraje, MUDr. Alenou Dernerovou.

V minulosti došlo mezi Krajskou zdravotní, a. s. a MUDr. Dernerovou k několika názorovým výměnám, týkajících se chodu společnosti i několika konkrétních kauz. 
 
Nové představenstvo Krajské zdravotní, a. s. se po jednání obou stran rozhodlo ukončit vedené spory cestou vzájemné dohody a formou mimosoudního ukončení sporu.
 
Obě strany se dohodly, že dále nebudou danou událost komentovat.
 
 
 
Jiří Vondra,
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

4.4.2013

Krajská zdravotní pořádala III. výroční vědeckou konferenci ústecké Masarykovy nemocnice

Výsledky ústecké Masarykovy nemocnice na poli vědy a výzkumu v loňském roce i očekávané novinky v roce letošním, spolu s oceněním za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2012 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům, to vše se vešlo do III. výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která se uskutečnila 3. dubna v ústeckém Clarion Congress Hotelu.

Na 160 účastníků akce, mezi nimiž nechyběli představitelé Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a její vědecké rady, ředitel Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, zástupci Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., vědečtí pracovníci, primáři, vrchní sestry a další zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice, využilo příležitosti ke společné diskuzi nad dalším směřováním nemocnice v oblasti vědy a výzkumu.
 
V úvodu programu Ing. Martin Zeman z Odboru vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. seznámil přítomné s tím, jak si Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem vedla na poli vědy a výzkumu v loňském roce a co ji v této oblasti čeká letos. Hlavní blok konference byl zasvěcen předání ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2012 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 
Celkově bylo vyhlášeno 23 cen spojených s finanční odměnou a to v 6 kategoriích a vybrané příspěvky byly předneseny. Ceny předávali MUDr. Josef Liehne, náměstek pro léčebně preventivní péči Masarykovy nemocnice, prof. MUDr. Martin Sameš, Ph.D., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. a Mgr. Bc. Michaela Rothová, zástupkyně hlavní sestry Masarykovy nemocnice, kteří spolu s Ing. Zemanem tvořili hodnotící komisi. Na závěr předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. prof. Sameš informoval přítomné o výsledcích hodnocení vědecké činnosti jednotlivých pracovišť nemocnice v historické perspektivě.

Po skončení oficiální části programu byl dán prostor k neformálním diskuzím při občerstvení v kongresových prostorách ústeckého hotelu Clarion.

Doplňující informace:
V kategorii „Vědecká činnost oddělení“ se na první pozici opět umístila Neurochirurgická klinika, dále Kardiologická klinika a Gastroenterologické oddělení.

V kategorii „Republiková prvenství“ získala diplom Neurochirurgická klinika za preparace mozkových drah Klinglerovou metodou na mražených preparátech mozku a korelace se zobrazením traktografie MRI. Tato technika byla zavedena prioritně v České republice v anatomické laboratoři Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byly publikovány 2 práce v časopise s IF, byl vypracován manuál v anglickém jazyce a uspořádán první mezinárodní kurz společně se světovými odborníky této oblasti neurochirurgie (prof. Lang USA, prof. Meyer Německo), kurzu se účastnilo 20 lékařů z 10 zemí.

V kategorii „Příkladná reprezentace MNUL“ získal první cenu kolektiv traumatologie pod vedením MUDr. Petra Obruby za organizaci symposia k 60 letům samostatného traumatologického oddělení v MNUL. Druhou cenu obdržela prim. MUDr. Jarmila Fišerová z Oddělení funkčního vyšetřování za aktivní účast v kampani Světový den spirometrie a třetím oceněným byl přednosta Kardiologické kliniky doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI za aktivní účast na kurzech invazivní kardiologie v Londýně, s přihlédnutím k publikační činnosti a předsednictvím na prestižních mezinárodních symposiích.

V kategorii „Publikace“ si ocenění odnesli MUDr. Josef Škola a MUDr. Karel Štěpánek z Oddělení intenzivní medicíny za autorský podíl na publikaci „Standardy první pomoci“. Na druhém místě byl prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. z Dětské kliniky za publikaci „Selhání tělesného růstu“ a jako třetí získal ocenění prim. MUDr. Jiří Masopust z Transfuzního oddělení, který byl editorem a vedoucím kolektivu autorů publikace Transfuzní lékařství.
 
V kategorii „Článek v impaktovaném časopise“ uspěl kolektiv autorů z neurochirurgie vedený profesorem Samešem s článkem „P Com-P1 Aneurysm Formation in a Patient with Bilateral Internal Carotid Occlusion“ s IF 0,634, následovaný dalším neurochirurgickým kolektivem, tentokrát vedeným MUDr. Alešem Hejčlem s „Elevated Intracranial Pressure, Low Cerebral Perfusion Pressure, and Impaired Brain Metabolism Correlate with Fatal Outcome After Severe Brain Injury“ s IF 0,634, jako třetí uspěl traumatologický autorský tým vedení MUDr. Lubomírem Koppem s „Artroskopicky asistovaná osteosystéza kalkanea“ s IF 0,394, čtvrtým oceněným byl opět traumatologický kolektiv, tentokrát vedený MUDr. Petrem Obrubou s „Léčba zlomenin diafýzy humeru nitrodřeňovou fixací svazkem hřebů dle Hackethala“ s IF 0,394 a pátým úspěšným kolektivem byl tým Oddělení lékařské genetiky vedený Mgr. Vlastou Čejnovou s posterem „Triploidies identified at prenatal diagnosis“, jehož abstrakt byl uveden v European Journal of Human Genetics (IF 3,669).
 
Poslední kategorií, ve které bylo uděleno dokonce osm cen z velkého množství nominací, byly „Sesterské prezentace“. Získaly je Jana Nečilová z Chirurgické kliniky, Jana Štěpková s Olgou Klimendovou rovněž z Chirurgické kliniky, Bc. Soňa Brabcová z Traumacentra, Naděžda Urbanová s kolektivem sálových sester z Očního oddělení, Kamila Martincová z Gastroenterologie, Petra Jelínková s Renatou Janstovou z Neurochirurgické kliniky a Anna Marklová z Infekčního oddělení.

Oceněným patří blahopřání a poděkování všem ostatním, jejichž práce byly zaslány do soutěže, ale které se mezi oceněné nedostaly. Počet přihlášených prací byl opět vyšší než v minulém ročníku, práce byly kvalitní a budou dál propagovány i jinými způsoby než právě skončenou soutěží. Organizátoři akce se těší na další ročník soutěže a znovu všem připomínají: piště, publikujte, přednášejte a především, dejte o svých úspěších vědět.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103

15.3.2013

Krajská zdravotní podala žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR

Společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ) podala žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR (MFČR), kterým zamítlo odvolání společnosti proti platebnímu výměru, původně nařízenému Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Ministerstvo, i regionální rada přitom opírají odůvodnění výměru o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které KZ soudně napadla u brněnského odvolacího soudu. Ten ve věci zatím nerozhodl, prozatímně však přiznal žalobě odkladné účinky. Samotný odvod (platební výměr) zatím nařízen nebyl, žaloba KZ se týká pouze zamítnutí jejího odvolání.

Právním důvodem, o který instituce nařizující odvod opřela své odůvodnění, je rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), podle kterého se KZ údajně dopustila správního deliktu tím, že neprodloužila lhůtu pro podání nabídek ve veřejné soutěži na nákup přístrojového vybavení svých nemocnic na přelomu let 2008/2009. Toto rozhodnutí je ale napadené žalobou KZ u správnímu soudu, který navíc pozastavil zaplacení pokuty, vyměřené ÚOHS.

Ani ministerstvu financí - jako odvolacímu orgánu rozhodujícímu v posledním stupni, ani regionální radě v pozici správnímu orgánu přitom nepřísluší posuzovat, zda ke správnímu deliktu došlo.  

Podle ustanovení soudního správního řádu se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí, přičemž mezi tyto účinky patří i právní moc a vykonatelnost. Všechny účinky jsou pak závazné nejen pro přímé účastníky řízení, ale i pro všechny správní orgány, MFČR nevyjímaje. Podle nálezu Ústavního soudu, je účelem přiznání odkladného účinku žalobě minimalizace škodlivých následků případných rozhodnutí.

Rozhodnutí MFČR, napadené Krajskou zdravotní, a. s., bylo tedy vydáno přinejmenším předčasně. Vedení Krajské zdravotní, a. s. nadále využije všech dostupných prostředků, aby k zamýšlenému odvodu nedošlo.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 


14.3.2013

Neurochirurgická klinika ústecké Masarykovy nemocnice děkuje dárcům

Neurochirurgická klinika ústecké Masarykovy nemocnice získala celkem pět nových televizorů pro své standardní oddělení od šesti firem působících na Ústecku.

Neurochirurgická klinika ústecké Masarykovy nemocnice získala celkem pět nových televizorů pro své standardní oddělení od šesti firem působících na Ústecku.
Poděkování proto patří firmám:
BRONDA, v. o. s. Ústí nad Labem - kompletní stavební a inženýrské práce
JIDREX, s. r. o. Ústí nad Labem
NORTH STAV, a. s. Ústí nad Labem
HELGOS, s. r. o. Ústí nad Labem - výtahy
AZ SANACE, a. s. Ústí nad Labem 
MONZA - skupina TONASO, s. r. o. Ústí nad Labem 
 
„Za celou neurochirurgickou kliniku bych chtěl vyjádřit poděkování za velkorysý dar. Cílem kliniky je poskytovat našim pacientům nejen léčebný servis na úrovni současné medicíny, ale k němu také důstojné a příjemné prostřední během pobytu na standardním oddělení, při doléčování po neurochirurgických výkonech. A nové televize jistě naši pacienti ocení,“ uvedl profesor Martin Sameš, M. D., Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

8.3.2013

Gynekologicko - porodnické oddělení chomutovské nemocnice představilo nové porodnické lůžko

Moderní porodnické lůžko v hodnotě 400 tisíc korun pořídila chomutovská nemocnice z finančních darů od několika dárců. MUDr. Michal Zeman, primář gynekologicko - porodnického oddělení, vyzdvihl úlohu dárcovství i sponzorství a poděkoval jak městu Chomutov, tak i těm dárcům, kteří ve skromnosti zůstali v anonymitě.

„Z finančních příspěvků jsme získali již druhé, moderní, plně polohovatelné porodnické lůžko, s možností nastavení optimální polohy rodičky při porodu. Lůžko splňuje nejrůznější alternativní požadavky, které významně zlepší komfort rodičky i zdravotního personálu,“ řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář gynekologicko - porodnického oddělení chomutovské nemocnice.

„Jsem rád, že mohu za vedení Krajské zdravotní poděkovat jak přítomným zástupcům chomutovského magistrátu, tak i ostatním, byť nepřítomným dárcům. Vím, že dar v podobě porodnického lůžka již ocenil zdravotnický personál, a věřím, že ho ocení také rodičky, při příchodu jejich potomka na svět,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Za město Chomutov se prezentace nového porodnického lůžka zúčastnil Bc. Martin Klouda, náměstek primátora. Za Ústecký kraj se akce zúčastnila Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana, která ocenila vysokou úroveň gynekologicko – porodnického oddělení pod vedením primáře MUDr. Zemana. Za chomutovskou nemocnici se prezentace zúčastnil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro léčebně - preventivní péči a Mgr. Anna - Marie Malá, hlavní sestra chomutovské nemocnice.

V doprovodu primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D. a vrchní sestry Šárky Součkové následovala prohlídka oddělení, včetně porodnického sálu, nyní vybaveného již dvěma novými porodními lůžky. První pořídila chomutovské nemocnice v minulém roce.

Přílohou tiskové zprávy jsou fotografie z akce.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


5.2.2013

Krajská zdravotní rozhodla o zrušení zakázky na outsourcing ICT

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. (KZ) na svém dnešním jednání rozhodlo o zrušení veřejné zakázky „Komplexní outsourcing ICT“, vyhlášené k zajištění počítačových služeb pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově na období deseti let. Správu svých informačních technologií bude společnost nadále zajišťovat vlastními silami.

Krajská zdravotní, a. s. současně zahájila nezbytné kroky ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s odvoláním na § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách. O tomto kroku a jeho důvodech bude také neprodleně informovat všechny účastníky výběrového řízení.

Členové představenstva vzali v úvahu stanovisko Ministerstva financí ČR, které upozornilo na ekonomická rizika spojená se zakázkou. Probíhá také prošetřování ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a Policie ČR.

Krajská zdravotní, a. s. v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vypsala výběrové řízení „Komplexní outsourcing ICT“ počátkem března 2012 s prodlouženým termínem doručení nabídek do června 2012. Krajská zdravotní, a. s. obdržela celkem čtyři nabídky od uchazečů.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


16.1.2013

Krajská zdravotní podepsala smlouvy o úhradách zdravotní péče s VZP

Krajská zdravotní, a. s. dnes (16. 1.) podepsala smlouvy o úhradách zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), největším partnerem na straně plátců zdravotní péče. K uzavření smluv s ostatními pojišťovnami dojde v horizontu měsíce ledna, a to v návaznosti na předchozí společná jednání mezi VZP, Svazem zdravotních pojišťoven a Krajskou zdravotní, a. s.

Smlouvy dnes podepsali ředitelé MUDr. Petr Veselský za VZP a Ing. Eduard Reichelt za KZ, a. s., za účasti Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva KZ, a. s. a RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

„Jsem rád, že k podpisu smluv o úhradách zdravotní péče došlo a že dojde k uklidnění v řadách pacientů i zaměstnanců krajských nemocnic,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, v jehož gesci je také oblast zdravotnictví.

„Jistota nasmlouvaného objemu a rozsahu poskytované zdravotní péče je pro Krajskou zdravotní zásadní a jsem rád, že na rozdíl od předchozích let máme potřebnou jistotu již na začátku roku a nově dokonce na delší období pěti let,“ dodal Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ, a. s. 

„I VZP je spokojena, že došlo ke kompromisu, který je pro obě strany přijatelný a zároveň zajistil otevřená dvířka k dalším jednáním o rozumné racionalizaci ve struktuře poskytované péče“, uvedl po podpisu smluv MUDr. Petr Veselský, ředitel pobočky VZP v Ústeckém kraji.

K ústupkům došlo na obou stranách, žádné však nemají negativní dopad na rozsah, ani kvalitu poskytované zdravotní péče.  Příkladem může být oční oddělení mostecké nemocnice. „Oceňuji, že mimo jiná diskutovaná pracoviště, bylo zachováno oční oddělení mostecké nemocnice se společným lůžkovým fondem“, komentoval vzájemný kompromis Ing. Jiří Novák, člen představenstva KZ, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


11.1.2013

V pozici náměstka pro zdravotní péči Krajské zdravotní končí MUDr. Jiří Madar

MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. ke dni 11. 1. 2013, se vzdal funkce a ke stejnému datu ukončil pracovní poměr dohodou.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


10.1.2013

Kritická reportáž České televize na adresu Krajské zdravotní je neoprávněná

Hrubě zkreslené informace, nepravdivé spekulace a lži obsahovala kritická reportáž na adresu Krajské zdravotní, a. s. k tématu nákupu medicinálních kyslíků, odvysílaná Českou televizí 8. ledna.

O 20 procent se zvýšila cena u takzvaných medicinálních kyslíků. Zatímco dřív si nemocnice dodávky, a v tomto případě i výhodnější ceny zajišťovaly samy.“, dozvíme se mj. z obsáhlé reportáže.

Naprosto transparentní otevřené výběrové řízení na dodávku medicinálních plynů (dokonce s možností dílčích dodávek pro jednotlivé nemocnice) proběhlo z důvodu legislativních změn, kdy původní dodávky musely být přesoutěženy, když část medicinálních plynů - včetně medicinálních kyslíků - byla zařazena v souladu s Evropskou legislativou mezi léčiva s povinností registrace. Zařazením produktu mezi léčivé přípravky došlo k výraznému nárůstu nákladů při výrobě a distribuci medicinálních plynů což se projevilo v ceně produktů.

„Mluví li někdo o medicinálním kyslíku dodávaném do mostecké nemocnice před a po výběrovém řízení, mluví o dvou rozdílných produktech, samozřejmě s jinou cenou.  Výrobu tzv. medicinálních plynů jsme v souladu se zařazením plynů mezi léčivé přípravky museli změnit, včetně náležitostí spojených s registrací, dopravou, uskladněním, distribucí apod. Část zvýšených nákladů jsme pokryli z vlastních zdrojů, část jsme ale museli promítnout do ceny produktu. O tom, že je cena reálná, vypovídá naše obhájení dodávek před konkurencí, mj. do mostecké nemocnice“, uvedl k problematice cen medicinálních plynů zástupce dodavatele.

„Mrzí mě, že skutečnými důvody vyšší ceny se reportáž vůbec nezabývala, přesto, že informace byly poskytnuty.  Jednodušší bylo vytvořit dojem o tzv. „palbě kritiky“ na špatné hospodaření, podpořený nepravdivými výroky opoziční političky, když naznačovala manipulování veřejné zakázky a bagatelizovala problematiku nesmyslnými výroky o  „množstevní přirážce“. Tendenčnost reportáží na adresu Krajské zdravotní mě už nepřekvapuje, míra účelovosti a šíření lží ve veřejnoprávní televizi mě však nejen zaráží, ale přímo děsí“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900

mobil: +420 774 711 478

email:  jiri.vondra@kzcr.eu


8.1.2013

Krajská zdravotní odmítá jakoukoli údajnou spojitost s únoskyní dítěte z ústeckých Trmic

Krajská zdravotní, a. s. jednoznačně odmítá spekulace o údajných zdravotních pobytech únoskyně ústeckého nemluvněte (v červenci 2012) ve svých nemocnicích. Informace se objevily v některých médiích s odvoláním na tvrzení ženy - únoskyně. Informace o komerčním potratu, provedeném údajně únoskyni za úplatu v teplické nemocnici, nejsou pravdivé.

Nezaznamenali jsme žádnou Melanii B. z Německa, která by absolvovala zdravotní zákroky na gynekologicko – porodnických odděleních teplické či ústecké Masarykovy nemocnice, ani v jiných nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Žádné Melanii B. nebylo během předešlého roku provedeno přerušení těhotenství, či jakékoli jiné vyšetření nebo ošetření. Tato žena nenavštívila ani jednu ze jmenovaných nemocnic za účelem poskytnutí zdravotní péče.
 
„Potratová turistika“ je v ČR nelegální. Komerční přerušení těhotenství  cizinkám neprovádíme. Výjimkou jsou ojedinělé případy cizinek s trvalým pobytem v ČR, kdy se postupuje podle tuzemských standardů, vyjma úhrady, která může být přímá u cizinců mimo EU, nebo prostřednictvím mezinárodních smluv v rámci společenství EU. Výjimkou mohou být samozřejmě také spontánní porody během pobytu cizinek na území ČR. U těch se pak přihlíží na příslušnost rodičky k EU, kde je zdravotní péče včetně platby řešena v rámci platné mezinárodní legislativy na úrovni zdravotních pojišťoven, v případě ostatních cizinců je zdravotní péče poskytnuta a hrazena v hotovosti nebo je platba posléze vymáhána.
 
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
 

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte