Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., byl založen v srpnu 2009 společností Krajská zdravotní, a.s., jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice, sdružujícím v Ústeckém kraji v současné době 6 nemocnic v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Teplicích, Chomutově, Mostě a Děčíně.

Nadační fond zajišťuje finanční prostředky pro Krajskou zdravotní, a.s., určené:

·         k podpoře růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, a k náboru nových lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků,

·         k podpoře zvyšování kvality poskytované zdravotní péče v jejích zdravotnických zařízeních, a k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně, jakož i ke zlepšování přístupu lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků k informačním zdrojům,

·         k podpoře výzkumu, jehož smyslem je získat nové poznatky zejména v oblasti zdravotnictví, biomedicíny a veřejného zdraví a tyto poznatky na nediskriminačním a nekomerčním základě zveřejňovat a šířit.

Jednou z hlavních činností nadačního fondu je podpora budoucích zdravotnických pracovníků formou stipendia určeného pro financování nákladů vzniklých v souvislosti s prezenčním studiem, jehož hlavním záměrem je získat zájem studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů, pro práci v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. 

Potvrzeným výsledkem této činnosti je získání řady lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří po úspěšném dokončení studia vstoupili do pracovního poměru s Krajskou zdravotní, a.s., a úspěšně působí ve všech jejích nemocnicích.

Další aktivitou nadačního fondu je získávání a následné spravování finančních darů od různých dárců, mezi kterými jsou podnikatelé, různé fondy či nadace.

Takto získané nadační příspěvky směřují k podpoře Krajské zdravotní, a.s., jejích jednotlivých nemocnic a oddělení, a to často k přímo vymezenému a přesně specifikovanému účelu určenému konkrétním dárcem, jako např. nákupu zdravotnických prostředků, modernizaci prostředí a vybavení konkrétních oddělení, zejména dětských oddělení, nebo k podpoře činnosti mobilního hospice zajišťujícího paliativní péči pro nevyléčitelné pacienty.

Zapojte se i Vy do podpory zvyšování kvality poskytované zdravotní péče poskytnutím nadačního příspěvku našemu nadačnímu fondu.

Vysoká úroveň a kvalita poskytované zdravotní péče v moderních prostorách se zdravotnickými prostředky nejnovějších technologií vzdělaným a neustále průběžně školeným zdravotnickým personálem je jednou ze základních podmínek úspěšné léčby.

Mgr. Miroslav Pajonk

předseda správní rady

vytvořil: -nfkz-

Prosím, čekejte