Etická komise Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Etická komise
J.E.Purkyně 270
434 64 Most

Předseda: MUDr. Igor Greguš

Členové:

MUDr. Luděk Hyka,
MUDr. Jiří Kuneš,
MUDr. Petr Blažka,
Mgr. Věra Burianová,
Ing. Petr Püschel,
Mgr. Karel Vojtenko,
Mgr, Marcela Šašková,
Pavel Jungman


Etická komise Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Etická komise Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MN) byla ustanovena v roce 1992 jmenováním ředitelem MN. Od té doby je její činnost a složení nezávislé. Průběžná obměna členů probíhá na základě dobrovolnosti, konsenzu stávajících členů a poté jmenováním ředitelem ZZ.

Materiální, prostorové, technické a personální podmínky pro činnost komise zajišťuje MN.

Komise pracuje podle schváleného Jednacího řádu a na principech GCP a ICH a řídí se aktuálně platnými zákony ČR a vyhláškami.

Působí jako Lokální etická komise pro MN a v případě požádání a souhlasu ředitele MN se vyjadřuje i ke klinickým hodnocením, která probíhají i mimo MN. Podmínkou je však vždy znalost příslušného pracoviště a investigátora.

Sporné otázky klinických hodnocení jsou urychleně konzultovány s příslušnou Multicentrickou etickou komisí, eventuelně se SÚKL a případně i investigátorem.

Složení členů odpovídá předpisům platným pro činnost etických komisí.

Zasedání:

Třetí středu v měsíci, během prázdnin a vánoc je termín určen dostupností členů s ohledem na zachování zákonem daného složení.

Komise se vyjadřuje ke klinickým hodnocením včetně následných dokumentů, posuzuje i zkoušky zdravotnických prostředků a v případě potřeby řeší i etickou problematiku v rámci MN.

Informace k poplatkům za projednání a posouzení klinického hodnocení nebo zkoušky zdravotnických prostředků je uvedena v ceníku.

Poplatek za granty v ČR a akademické studie se promíjí.

Souhlas či nesouhlas se studií a dalšími materiály je vždy výsledkem konsenzu všech členů komise.  O studiích, které budou projednávány je průběžně informován náměstek pro zdravotní péči. Z každého jednání je učiněn zápis, který je ukládán na EK a odesílán řediteli, náměstkovi pro zdravotní péči, Vědecké radě Krajské zdravotní, a.s., finanční účtárně, právnímu oddělení a všem členům EK.


Etická komise Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Etická komise KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. zasedá zpravidla poslední pátek v měsíci. Složení Etické komise a podmínky pro členství se řídí platnými právními předpisy. Členy komise jmenuje a odvolává ředitel společnosti. Dokumenty k projednání musí být doručeny nejpozději tři dny před termínem jednání na adresu:

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.
U Nemocnice 1
405 99  Děčín II

Kontaktní e-mailová adresa na EK: sekretariat.dc@kzcr.eu


Etická komise Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Chomutov, o.z.

Etická komise je nezávislý orgán ustavený ředitelem Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství, jejichž povinností je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů a zajistit tuto ochranu i vyjádřením svého stanoviska k protokolu klinického hodnocení, vhodnosti zkoušejících a zařízení, k metodám a dokumentům používaným pro informaci subjektů hodnocení a získání jejich informovaného souhlasu.


Etická komise Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.

Etická komise zasedá pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Složení EK a podmínky pro členství v ní se řídí platnými právními předpisy. V současnosti má 7 členů,  jmenovaných a odvolávaných ředitelem Nemocnice Teplice, o.z..

Dokumenty k projednání musí být doručeny nejpozději týden před termínem jednání na adresu: 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Složení Etické komise:

Předseda:
MUDr. Jiří Černý

Členové:
MUDr. Magdaléna Frajsová
Rastislav Sanitrik 
Zuzana Šturmová
Marcela Lachnerová
Mgr. Dana Šlechtová
Vendula Vodičková

Kontakty

Krajská zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Etická komise
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Předseda EK: MUDr. Jiří Král
Email předseda:   jiri.kral@kzcr.eu
Tel: +420 477 112 009

Sekretářka EK: Müllerová Andrea

Telefon: +420  477 112 009

Krajská zdravotní, a.s. -   Nemocnice Děčín, o.z.
Etická komise
U Nemocnice 1
405 99  Děčín II

Předseda EK: MUDr. Anna Briestenská
Tel:+420 412 705 322
Email: sekretariat.dc@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. -   Nemocnice Chomutov, o.z.
Etická komise
Kochova 1185
430 12 Chomutov

Předseda EK: MUDr. Jiří Kroh
Tel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Etická komise
J.E.Purkyně 270
434 64 Most

Předseda EK: MUDr. Igor Greguš
Tel:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Etická komise
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Předseda EK: MUDr. Jiří Černý
Tel: +420 417 519 202
Fax: +420 417 539 033
Prosím, čekejte