25.6.2015

Tisková konference k ukončení realizace projektu přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Dne 23. 6. 2015 pořádala Krajská zdravotní, a. s., tiskovou konferenci k zakončení realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL“.

„Statut komplexního cerebrovaskulárního centra je přiznáván pouze nemocnicím s vyspělou neurochirurgií, kde počet cévních výkonů přesahuje 100 operací ročně. Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice je jedním z nejlépe hodnocených center v České republice, a to především díky nesporným kvalitám neurochirurgické kliniky, která patří mezi tři nejvýkonnější centra v ČR a která dosahuje mimořádných úspěchů. Ve spojení s dalšími obory, neurologií, radiologií, JIP a v neposlední řadě rehabilitačním oddělením pak tvoří jeden funkční celek pro danou oblast,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Naplnění projektových záměrů nebylo jednoduché. Realizace vícesegmentových veřejných zakázek byla velmi náročná, zdlouhavá a provázela ji řada odborných, logistických i legislativně právních problémů. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli, že realizaci úspěšně zvládli a aktuálně probíhají poslední dodávky přístrojů do Masarykovy nemocnice,“ dodal Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Aktivní využívání možností vícezdrojového financování pozitivně zhodnotil první náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák: „Ústecký kraj, jako jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, velice kladně hodnotí práci, která je spojena s maximálním využíváním možností financování z různých dotačních programů. Ústecký kraj přispívá Krajské zdravotní na její projektové záměry finančními prostředky pouze na spoluúčasti k projektům, jejichž výsledkem jsou pak získané mnohonásobně vyšší prostředky z dotačních zdrojů, stejně jako u tohoto projektu. Udržování přístrojového vybavení na špičkové úrovni je velice důležité a přínosy, které z toho plynou, mají příznivý dopad nejen pro lékařský a ošetřovatelský personál, ale hlavně pro pacienty, občany našeho kraje.“

Schválené výdaje činily 59.340 tis. Kč, ale díky veřejným soutěžím došlo k výrazným úsporám a celkově se podařilo snížit předpokládané náklady o 6.186 tis. Kč. Konečná celková cena dodaných přístrojů činí 53.415 tis. Kč.

Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční prostředky na jeho realizaci byly poskytnuty v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví – oblast intervence 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví -  a to ve výši 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice a jeho součásti představil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

Přínos nové angiolinky pořízené z projektu pro Radiodiagnostické oddělení MNUL prezentoval MUDr. Filip Cihlář, který vyzdvihl dokonalejší možnosti zobrazení, zlepšení léčebných možností, zkrácení doby výkonů a v neposlední řadě snížení radiační dávky pacienta i personálu.

MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení MNUL, seznámil přítomné s přístroji, které byly zakoupeny pro jejich oddělení a řadí se k tzv. robotické rehabilitaci či přístroji asistované rehabilitaci. Jedná se o velice moderní přístroje, které nejen že ulevují od fyzické zátěže personálu, ale umožňují využít nejmodernější techniky k získání zpětných vazeb - biofeedbacku - přesným nastavením a opakováním ideálně vedených pohybů k podpoře motorické reedukace a k včasné aktivizaci plasticity mozku po jeho poškození.

Projekt v datech:

17. 1. 2011    – vyhlášení 8. výzvy MZd ČR
16. 3. 2011    – předložení žádosti o dotaci
28. 12. 2011 – schválení žádosti o dotaci a podpis rozhodnutí o schválení dotace
31. 12. 2013 – původní termín dokončení projektu prosinec 2014 – první dodání přístrojů
30. 6. 2015    – ukončení projektu

Základní informace k projektu najdete na:

http://www.projekty-kzcr.eu/iop/projekty-iop-8-vyzva/vybaveni-komplexniho-cerebrovaskularniho-centra

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


23.6.2015

Nové vybavení Iktového centra Nemocnice Chomutov z prostředků Evropské unie

Statut iktového centra byl pracovišti v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., (IC KZ, NEMCV) přidělen v roce 2010, kdy byla Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořena síť specializovaných pracovišť pro léčbu cerebrovaskulárních onemocnění. Pracoviště jsou rozdělena na tři stupně, přičemž iktové centrum chomutovské nemocnice poskytuje cerebrovaskulární péči druhého stupně pacientům v jihozápadní oblasti Ústeckého kraje, tedy v okresech Chomutov, Louny a parciálně Most.

„Iktové centrum je v chomutovské nemocnici zajišťováno neurologickým oddělením v úzké spolupráci s dalšími klinickými a diagnostickými obory, mezi které patří oddělení radiologické, rehabilitační, chirurgické a interní. V rámci iktového programu pak úspěšně spolupracuje s Komplexním cerebrovaskulárním centrem v ústecké Masarykově nemocnici, které poskytuje cerebrovaskulární péči prvního stupně,“ uvedl Ing Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Realizaci projektu předcházela analýza stávajícího stavu vybavenosti centra a byly navrženy požadavky na modernizaci jeho techniky tak, aby bylo dosaženo optimálního stavu, který bude v souladu se standardy bezpečného provozu a s evropskými standardy poskytované péče,“ doplnil generálního ředitele MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

„Zřizování specializovaných pracovišť mělo za cíl zkvalitnit primární i sekundární prevenci tzv. CMP – neboli cévních mozkových příhod a poskytovat intenzivní a kvalifikovanou odbornou léčebnou i ošetřovatelskou péči, která však vyžaduje nejen erudici a zkušenost personálu, ale také nákladnou zdravotnickou techniku, kterou bylo nutné pro potřeby iktového centra zakoupit,“ dodala MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z.

Proto byl vypracován projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově“ (registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/08.07653), jehož prostřednictvím dochází k dovybavení centra na úroveň dosahující evropských standardů. Projekt byl úspěšně schválen v rámci Integrovaného operačního programu a v současné době je jeho realizace v závěrečné fázi a probíhají dodávky a instalace posledních přístrojů.

Projekt je z 85 % podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s. 

 

Podrobné představení projektu, jeho cílů a přínosu pro pacienty iktového centra chomutovské nemocnice proběhne na závěrečné tiskové konferenci, která se koná 24. června 2015 ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., pavilon D, 5. patro.

Základní informace k projektu najdete na www.kzcr.eu/iop

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


22.6.2015

Projekt „Starým mobilem k záchraně života“ pokračuje

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. spolu s Nadačním fondem Kapky naděje s neziskovou organizací ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem starého elektromateriálu, a za podpory společností Samsung a Shell, pomohou dětem na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Mám radost, že jsme opět spojili síly a napnuli naši energii směrem k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Stačí jen málo, vhodit starý nepotřebný mobil do sběrného boxu a tím podpořit zakoupení defibrilátoru do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ dodává.

Na čerpacích stanicích Shell, na vybraných prodejních místech společnosti Samsung a v ústecké Masarykově nemocnici jsou k dispozici sběrné boxy, kam lidé mohou vhazovat staré i nefunkční mobilní telefony určené k recyklaci. Vhozeným mobilním telefonem přispěje každý na nákup dětského defibrilátoru.  V Krajské zdravotní a. s. -  Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. vhodili zatím dárci 37 vyřazených telefonů. Na ústecké čerpací stanici Shell devět „mobilů“.

Každý, kdo odevzdá starý mobilní telefon, se může současně zapojit do soutěže o nový Samsung Galaxy A5.Vyfoťte se, jak vhazujete svůj vysloužilý „mobil“ do sběrného boxu. Fotku nasdílejte na Facebookový nebo Instagramový profil Nadačního fondu Kapka naděje s hashtagem #mobilprokapku.

Pravidla soutěže a seznam sběrných míst jsou také k dispozici na www.znovuzrozeni.cz

Doplňující informace:
Bifázický defibrilátor Bexen Cardio Reanibex 800 je ideální pro použití ve všech oblastech dětské zdravotní péče s vysokými nároky. Defibrilátor je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce.

Sběrná místa v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem:

Budova D2, Dětská klinika, hlavní vstup do budovy
Budova D2, Dětská klinika, oddělení velkých dětí (vstup na oddělení), V. NP
Budova  A, atrium, stanoviště Infocentra
Budova  R, ředitelství vrátnice
Budova  K, stravovací provoz  (u vstupu do jídelny) 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


19.6.2015

Modernizace přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra ústecké Masarykovy nemocnice je v závěrečné fázi

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KCC, KZ, MNUL) získává nové přístrojové vybavení, které umožňuje udržet technologické vybavení centra na úrovni mezinárodních standardů.

„Statut komplexního cerebrovaskulárního centra je přiznáván pouze nemocnicím s vyspělou neurochirurgií, kde počet cévních výkonů přesahuje 100 operací ročně. Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice je jedním z nejlépe hodnocených center v České republice, a to především díky nesporným kvalitám neurochirurgické kliniky, která patří mezi tři nejvýkonnější centra v ČR a která dosahuje mimořádných úspěchů nejen medicínských, ale i na poli vědy, výzkumu a vzdělávání,“ uvedl Ing Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice se zabývá diagnostikou, terapií a péčí o pacienty s cévním onemocněním mozku a s akutním cerebrovaskulárním onemocněním. Centrum nezajišťuje pouze trombolýzy, ale poskytuje především péči o intracerebrální hematomy, subarachnoideální krvácení z aneurysmat, arteriovenózních malformací, kavernózních angiomů, dále provádí dekompresivní kraniektomie, v sekundární prevenci ischemických iktů pak operace karotických endarterektomií a EC-IC bypassů,“ přiblížil činost centra MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ke všem těmto superspecializovaným výkonům je naprosto nezbytné moderní přístrojové vybavení, které umožnuje poskytovat cerebrovaskulární péči ve vysoké odborné kvalitě a stejně tak to platí   i v následné rehabilitační péči,“ doplnil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

V současné době je v závěrečné fázi projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem“ registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/08.07649, který je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a to z 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s. V těchto dnech probíhají poslední dodávky přístrojů, jejich instalace a zaškolení personálu. V rámci KCC MNUL, jsou projektem dotčena oddělení neurochirurgie, neurologie, rehabilitace a oddělení intenzivní medicíny.

Podrobné představení projektu, jeho cílů a přínosu pro pacienty Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem proběhne na tiskové konferenci, která se koná 23. června 2015 v 10.00 hodin, v zasedací místnosti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova R - ředitelství Krajské zdravotní, a. s. – 1. NP.

Základní informace k projektu najdete na www.kzcr.eu/iop

Jiří Vondra, tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


19.6.2015

Ředitelkou zdravotní péče chomutovské nemocnice je primářka MUDr. Irena Voříšková

Ředitelkou zdravotní péče v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z., se stala MUDr. Irena Voříšková. Na svém posledním jednání o tom rozhodlo představenstvo Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Irena Voříšková je primářkou Oddělení ARO, v chomutovské nemocnici dosud působila také jako zástupkyně ředitele zdravotní péče.

V roce 2007 se chomutovská nemocnice stala součástí Krajské zdravotní, a. s. a jako jeden z jejích pěti odštěpných závodů je součástí páteřní osy zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. V nemocnici pracuje 926 zaměstnanců. Péči o pacienty zajišťuje 132 lékařů a lékařek, ostatní zdravotnický personál tvoří 631 osob. Dále v nemocnici pracuje v dělnických profesích 117 zaměstnanců a 46 technicko-hospodářských pracovníků. Ročně v chomutovské nemocnici hospitalizují přes 15 tisíc pacientů. K dispozici je 458 lůžek, z toho je 377 pro akutní péči a 81 pro péči následnou.

 

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


18.6.2015

Iktové centrum v teplické nemocnici má nové vybavení

Iktové centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., (IC, KZ, NEMTEP) získává nové přístroje z projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“, podpořeného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V roce 2011 podala Krajská zdravotní, a. s., žádost o financování projektu z prostředků Integrovaného operačního programu, pro oblast podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Společnost se svou žádostí uspěla a projekt byl s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/08.07654 schválen k realizaci. Financování projektu je z 85 % pokryto z prostředků EU, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s. V současné době probíhají dodávky posledních přístrojů, které byly součástí projektu.

„Krajská zdravotní, a. s. se snaží udržovat co nejvyšší standard poskytované zdravotní péče ve všech svých nemocnicích. Snaží se pružně reagovat na neustálý vývoj v oblasti zdravotnické techniky a průběžně obnovuje přístrojové vybavení na jednotlivých odděleních,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Pro specializovaná pracoviště, jakým je i iktové centrum, je modernizace a doplnění přístrojového vybavení řešeno vždy samostatným projektem, který koncepčně řeší jeho specifické potřeby. Realizaci projektu předcházela analýza stávajícího stavu vybavenosti centra a byly navrženy požadavky na modernizaci jeho techniky tak, aby bylo dosaženo optimálního stavu, který bude v souladu se standardy bezpečného provozu a s evropskými standardy poskytované péče,“ doplnil generálního ředitele MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče. 

„Nové přístrojové vybavení iktového centra bude využíváno k zlepšení diagnostiky, zkvalitnění terapie a rehabilitační péče u pacientů s akutním cévním onemocněním mozku. Přístrojové vybavení se dotýká oddělení neurologie, rehabilitace a ARO, která jsou součástí Iktového centra teplické nemocnice,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice teplice, o. z.

Podrobné představení projektu, jeho cílů a přínosu pro pacienty Iktového centra teplické nemocnice proběhne na tiskové konferenci, která se koná 25. června 2015 ve 12:00 hodin, zasedací místnostiKZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., pavilon H, přízemí (bývalá kaple).

Základní informace k projektu najdete na www.kzcr.eu/iop

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


18.6.2015

Modernizace děčínského iktového centra pokračuje

Iktové centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., (IC, KZ, NEMDC) je nejmladším iktovým centrem v rámci společnosti. Statut iktového centra poskytujícího cerebrovaskulární péči druhého stupně získalo dle tehdy platných kritérií Ministerstva zdravotnictví České republiky k 1. 1. 2011.

„V dubnu 2012 byl tento statut dočasně pozastaven, celé neurologické oddělení prošlo náročnou rekonstrukcí a bylo vybudováno nové rehabilitační oddělení. V rámci rekonstrukce došlo k rozšíření JIP, vybudování izolačního boxu, rozšíření standardního lůžkového fondu, byla vybudována nová sociální zařízení a vyměněna okna na pacientských pokojích. Na základě provedené rekonstrukce byl k 1. 10. 2012 obnoven statut iktového centra, které ihned začalo poskytovat péči v plném rozsahu,“ uvedla MUDr. Anna Briestenská, ředitelka zdravotní péče děčínské nemocnice.

„Aby iktové centrum plně odpovídalo platným normám nejen po stránce kapacitní, ale i po stránce technické, dochází k modernizaci a doplnění stávajícího vybavení v rámci realizace projektu pod názvem Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně. Hodnota projektu dosahuje téměř 17 milionů a je z 85 % financován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní,“ přiblížil projekt Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. uspěla se svou žádostí o financování projektu z prostředků Integrovaného operačního programu, pro oblast podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví vyhlášeného MZd ČR a projekt byl s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/08.07650 schválen k realizaci. V současné době proběhly všechny dodávky přístrojového i technického vybavení a projekt bude k 30. 6. 2015 ukončen.

„Iktové centrum děčínské nemocnice poskytuje specializovanou diagnostickou, terapeutickou a rehabilitační péči pacientům z okresu Děčín, Rumburk a části Českolipska. Meziročně se mírně zvyšují počty odléčených pacientů s CMP, výrazně se pak zvyšuje počet podaných systémových trombolýz. Prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení iktového centra děčínské nemocnice dochází ke včasnému záchytu cerebrovaskulárních onemocnění a tím ke zlepšení prognózy a zmírnění postižení. Dochází tak k měřitelnému zvýšení kvality poskytované péče pacientům ze spádové oblasti nemocnice,“ doplnil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Podrobné představení projektu, jeho cílů a přínosu pro pacienty Iktového centra děčínské nemocnice proběhne na závěrečné tiskové konferenci, která se koná 26. června 2015 v 10:00 hodin v zasedací místnosti KZ, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., pavilon C, 3. patro.

Základní informace k projektu najdete na www.kzcr.eu/iop

Jiří Vondra
tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


16.6.2015

Masarykova nemocnice pořádala sraz nedonošených dětí a jejich blízkých

Každoročně se v ústecké nemocnici narodí zhruba 100 dětí s porodní hmotností menší než 1500 g, které potřebují péči perinatologického centra. Právě pro tyto děti pořádalo Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádalo v sobotu 13. června sraz nedonošených dětí a jejich blízkých, pod názvem „Slavnosti ústeckých minidětí.“

MUDr. Ing. Martin Pánek uvedl, že akce měla za úkol ukázat rodičům nedonošených dětí, že v tom takříkajíc nejsou sami. „Vzhledem k tomu, že rodiče těchto dětí spojují diametrálně odlišné problémy na rozdíl od rodičů dětí donošených a řeší řadu problémů spojených s nezralostí jejich minidětí, rozhodli se právě proto uspořádat historicky první „Slavnosti ústeckých minidětí“. Jednalo se v podstatě o opožděný dětský den, kde děti měly šanci si zasoutěžit, zaskotačit a byla pro ně připravena i edukační stanoviště. Zaměstnanci novorozeneckého oddělení také rádi viděli, jak se daří jejich bývalým pacientům,“ dodal MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pro nedonošené děti a jejich rodiče byly v areálu ústecké Masarykovy nemocnice připraveny soutěže, naučná stanoviště například s resuscitací, čištěním zubů, lékařskou pomocí a nechybělo ani opékání vuřtů. „Super akce. Byla dobře zajištěná jak organizace, tak zábava pro děti,“ pochvalovala si Iveta Štěrbová, maminka nedonošených dvojčátek.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


15.6.2015

Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice pořádala třetí interaktivní workshop s Live Surgery a mikroanatomickým kurzem

Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádala v pátek 12. června již třetí interaktivní workshop s Live Surgery s mikroanatomickým kurzem. Do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přijelo 50 neurochirurgů z 8 zemí světa a z většiny neurochirurgických klinik České republiky.

Hlavním hostem workshopu s Live Surgery byl profesor Rokuya Tanikawa ze Sapporo Stroke Center v Japonsku. Tento odborník je špičkovým specialistou na mozkové bypassy, které se indikují u gigantických mozkových aneurysmat a aterosklerotickém uzávěru mozkových tepen. Obvyklý čas sutury cév je kolem 30 minut, ale profesor Rokuya Tanikawa je schopen bypass provést za čas kratší než polovinu. Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice, o. z. je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní,  a. s., které je po dlouhá léta aktivním pracovištěm v provádění těchto bypassů a s profesorem Tanikawou udržuje již 10 let odborné kontakty.

Profesor Rokuya Tanikawa ze Sapporo Stroke Center v Japonsku na workshopu s Live Surgery na Neurochirurgické klinice Krajské zdravotní, a. s.  – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. odoperoval pacienta s  aterosklerotickým uzávěrem střední mozkové arterie, který potřeboval zesílit tok krve postiženou hemisférou. „Pacientovi jsem provedl dvojitý bypass. Složitost operace byla v tom, že mozek po vypuštění lykvuru (mozkomíšní mok) byl hodně hluboko. Musel jsem dělat jemné sutury (stehy) jemných cévek ve velké hloubce. Naštěstí mám s takovýmito operacemi velké zkušenosti, takže to nebyl velký problém. Vše probíhalo standardně, tok se povedlo zesílit. Operace trvala čtyři hodiny včetně příprav pacienta, což je běžná délka,“ řekl profesor Rokuya Tanikawa.

Profesor MUDr. Martin Sameš, CSc., primář Neurologické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uvedl, že třetí interaktivní workshop  s Live Surgery byl výjimečný v tom, že lékaři z České republiky a okolních států měli možnost vidět nejlepší operatéry světa ve svém oboru v přímém přenosu. „Šlo o první takovouto možnost ve střední Evropě. Na jiných konferencích lékaři dosud viděli pouze sestřihaná videa. Když vidí minutu po minutě, jak operuje Rokuya Tanikawa, který je uznávaným světovým odborníkem na mozkové bypassy, tak je to pro ně velký přínos,“ doplnil profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další dvě páteční výukové operace vedla světová osobnost a tvůrce miniinvazivních přístupů v neurochirurgii profesor Takanori  Fukushima z Duke University v USA, a to mikrovaskulární dekompresi trojklanného nervu a adenom hypofýzy.  Na živé operace navázal v sobotu 13. května mikroanatomický diskreční kurz mozkových bypassů a přístupů skrze temporální kost (kost skalní) na speciálních anatomických preparátech vytvořených podle počítačové tomografie. Profesoři Rokuya Tanikawa a Takanori  Fukushima spolu s profesorem Ondřejem Choutkou ze Cincinnati v USA, specialistou z Berlína, Jordánska a čtyřmi cévními neurochirurgy z České republiky vyučovali dvacet účastníků kurzu z Evropy a Asie.

Live Surgery i anatomický kurz přenesla ve spolupráci s multimediálním týmem Krajské zdravotní, a. s. internetová síť sdružení Cesnet, z. s. p. o., která odvysílala operace i na internetu. Podle prvotních informací přenos sledovalo několik neurochirurgických klinik z celého světa, například z Japonska, Číny, Spojených států amerických, Mexika nebo Kostariky.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


15.6.2015

Krajská zdravotní uspořádala regionální mezioborovou odbornou konferenci „Interlab 2015“

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve svém výukovém centru ve středu 10. června již 11. ročník tradiční regionální mezioborové konference pro pracovníky klinických laboratoří „Interlab 2015.“ V programu konference zazněly přednášky jak z laboratorních oborů, tak i zkušenosti ze strany lékařů včetně pochvalných ohlasů na adresu laboratoří, se kterými při své práci úzce spolupracují.

Účastníky odborné konference v úvodu pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Fiala, pod jehož záštitou se konference konala. „Rád jsem převzal záštitu nad 11 ročníkem Interlabu, akce nejen s velkou tradicí, ale ve srovnání s běžnými konferencemi v oblasti zdravotnictví také tak trochu výjimečnou, odhalující prostředí vysoce odborné oblasti, bez níž si dnešní vyspělou medicínu prakticky nelze představit,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Akci navštívilo zhruba sto účastníků, laboratorních pracovníků, lékařů a zdravotníků. V úvodní přednášce pod názvem „Vzorku, kam běžíš“ představila v zajímavé časové retrospektivě vývoj práce s laboratorním vzorkem pořadatelka konference Ing. Pavla Eliášová z Oddělení klinické biochemie (OKB)Masarykovy nemocnice. O PCR (řetězové polymerátové reakci) v mikrobiologické diagnostice pohovořila primářka MUDr. Lenka Dvořáková. Následovaly další přednášky pracovníků Krajské zdravotní, a. s. z oddělení mikrobiologie, PCR metody prováděné na oddělení klinické biochemie přednesla Bc. Lenka Buřičová. Klinický význam PCR v infekční hepatologii představil primář Infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. Klinické využití laboratorních vyšetření v péči o pacienty na peritoneální dialýze přednesla za lékaře z nefrologicko – dialyzačního oddělení MUDr. Eva Svítilová. Primář patologického oddělení MUDr. Martin Čegan pohovořil na téma Cirkulující nádorové buňky (CTC) a tekutá biopsie (liquid biopsy): Fikce nebo realita?   Cytologicko-energetický princip monitorování břišní dutiny u pacientů na peritoneální dialýze uvedl RNDr. Ing. Petr Kelbich z oddělení klinické biochemie.

„Z reakcí účastníků bylo patrné, že příspěvky přednesené na této konferenci posluchače zaujaly a vyvolaly diskuzi nad jednotlivými tématy, a to mě těší. Atmosféra celého dne byla velmi příjemná,“ zhodnotila  Interlab 2015 za pořádající OKB Masarykovy nemocnice Ing. Pavla Eliášová.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte