21.6.2011

Slavnostní otevření stravovacího provozu mostecké nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. včera (20. 6. 2011) slavnostně otevřela zrekonstruovaný stravovací provoz mostecké nemocnice, která je jedním z pěti odštěpných závodů společnosti. Mostecká nemocnice tak získala plně zrekonstruované pracoviště, které slouží k zajištění stravování pacientů a zaměstnanců nemocnice. Výrazné změny zaznamenaly prakticky veškeré prostory a významně se zvýšil komfort jak pro strávníky, tak i zaměstnance provozu.

Prostory stravovacího provozu dlouhodobě přestávaly ve své funkčnosti a bezpečnosti splňovat platné normy. Neuspokojivé bylo i technické zařízení i strojové vybavení. Proto byla před několika lety započata rozsáhlá rekonstrukce, která byla rozdělena do pěti etap.

V první etapě byla zrekonstruována umývárna nádobí v zaměstnanecké jídelně a byla nezbytnou přípravou na II. a III. etapu rekonstrukce. Obě tyto etapy probíhaly současně a zahrnovaly rekonstrukci varny a mycí linky pro pacienty. Závěrečná IV. a V. etapa řešila rekonstrukci skladů, přípraven, instalaci vzduchotechniky v prostoru zaměstnanecké jídelny a jejího mycího úseku, rekonstrukce výtahu a také vybavení novým technologickým zařízením. Obě tyto etapy byly realizovány v rámci úspěšně schváleného projektu „Rekonstrukce stravovacího provozu“, který podala Krajská zdravotní v rámci 5. výzvy ROP Severozápad pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Akce proběhla za účasti Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. a dalších členů managementu Krajské zdravotní, a. s. a hostů, mezi které patřil také předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a poslanec PSP ČR Ing. Jiří Šulc a zástupci Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková a Ing. Petr Jakubec. Projekt podrobně představil Zdeněk Hába, vedoucí odboru zajištění služeb Krajské zdravotní, a. s., zrekonstruovanými prostory přítomné provedla Jana Markovičová, vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Most, o. z.

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor bylo spíše symbolického charakteru, neboť rekonstrukce probíhala za plného provozu tak, aby pacienti probíhající práce nezaznamenali. Stravování personálu také nebylo přerušeno, jen se ze zaměstnanecké jídelny přesunulo do náhradních prostor.

Hodnota projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, je téměř 35 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Další informace:
www.kzcr.eu/rop

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem

 


13.6.2011

Léčebná péče klientů Dětského rehabilitačního stacionáře v Teplicích není ohrožena

Reakce Krajské zdravotní, a. s. na článek v Mladé frontě dnes „Zvláštní obchod: KZ hodlá prodat opravenou léčebnu“

Léčebná péče klientů Dětského rehabilitačního stacionáře v Teplicích není ohrožena, tak by se dala shrnout reakce na článek Artura Janouška „Zvláštní obchod: KZ hodlá prodat opravenou léčebnu“, v sobotním vydání Mladé fronty – v příloze Severní Čechy z 11. 6. 2011.

Matením veřejnosti a šířením poplašné zprávy by se daly označit více než sporné pasáže článku sobotní Mladé fronty o Dětském rehabilitačním stacionáři v Teplicích. Důkazem toho je tvrzení „Další poskytovaná péče pro něj (dětského pacienta stacionáře) i ostatní děti je ale ohrožena…“

Kdo ubezpečil redaktora o ohrožení léčebné péče, se z článku nedozvíme. Zato zaznívají výrazy jako „zrušení stacionáře“ nebo prosby klientů o jeho zachování. Jedná se o obavy klientů, kterým bohužel někdo podobná lživá tvrzení prezentuje, aby mohl „pracovat“ s jejich emocemi a brát je v uměle vytvořené kauze za rukojmí. 

K výroku o „podivném kšeftu“, který redaktor použil v souvislosti s avizovaným prodejem objektu stacionáře lze uvést, že Krajská zdravotní, a. s. dlouhodobě, postupně provádí znalecké odhady u předem určeného majetku společnosti. Jedná se o veškerý majetek, situovaný mimo nemocnice společnosti a také část nevyužívaného majetku v nemocničních areálech. Stejně společnost postupovala také u svého objektu v teplické Kmochově ulici.

V případě, že by se Krajská zdravotní, a. s. rozhodla objekt odloučeného pracoviště prodat, chod stacionáře by samozřejmě pokračoval, a to nejen při zachování, ale i při zvýšení daného standardu, který stacionář momentálně nabízí svým klientům. Společnost by pak samozřejmě postupovala transparentním postupem – tedy nabídkou objektu ve veřejné dražbě.

Jednotlivá pracoviště napříč společností dlouhodobě procházejí audity, které mj. také odhalují možnosti interních úspor. Podobný audit právě Krajská zdravotní, a. s. provádí v Denním rehabilitačním stacionáři v Teplicích. Audit, nejen že není ukončen, ale není ani vyhodnocen, natož aby byly učiněny konkrétní závěry, které by hovořily o jakýchkoli nejbližších změnách v chodu tohoto pracoviště. Dojde li k nějakým změnám, které by se dotkly subjektů souvisejících se stacionářem, budou dotčené subjekty rozhodně včas a odpovídajícím způsobem informovány.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


6.6.2011

V Chomutově se uskutečnil 1. ročník Neurosonologického interaktivního semináře

1. ročník Neurosonologického interaktivního semináře pořádalo 1. června Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Neurologické oddělení, které má akreditaci 2. typu pro vzdělávání v oboru neurologie a statut iktového centra, uskutečnilo certifikovaný seminář ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Neurosonologickou komisí Cerebrovaskulární sekce ČNS. Koordinátory a odbornými garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann a MUDr. Dagmar Sváčková, oba z chomutovské neurologie.

Neurosonologie je ultrazvukové vyšetření u neurologických onemocnění, zejména u cévních onemocnění mozku. Tato metoda je velmi přínosná a cenná pro diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod. Semináře se zúčastnili lékaři z chomutovské, ústecké, teplické a kadaňské neurologie a radiologie, kteří si vzájemně předávali a vyměňovali zkušenosti, týkající se této atraktivní a dynamicky se rozvíjející metody.

Po dvou úvodních teoretických přednáškách na téma „Hodnocení aterosklerotického plátu a intimomediální šíře“ (Prim. MUDr. Jiří Neumann) a „Hodnocení stupně stenózy mozkových tepen“ (MUDr. Dagmar Sváčková), následovala kazuistická sdělení. Velmi důležitou náplní semináře byla praktická část, ve které měli účastníci možnost vidět chod neurosonologické laboratoře a diskutovat nad nálezy na krčních a mozkových tepnách přímo během vyšetřování pacientů.                                                                                                                   

Přátelská atmosféra a bohatá diskuze umocňovaly dojem z vydařeného semináře, jehož zaměření a náplň byly všemi účastníky hodnoceny jako zajímavé a velmi přínosné. Organizátoři proto předpokládají, že v zavedené tradici setkávání lékařů zajímajících se o danou tématiku budou pokračovat i v následujících letech.

 

Připravili:
Prim. MUDr. Jiří Neumann a MUDr. Dagmar Sváčková
Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Zpracoval:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


1.6.2011

Reakce Krajské zdravotní, a. s. na článek Ústeckého deníku

Společnost Krajská zdravotní, a. s. se zásadně ohrazuje proti tvrzením, uveřejněným v článku Ústeckého deníku pod titulem „Chceš rychle operaci? Zaplať!“ ze dne 1. června 2011.

Autor článku naznačuje, že v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. dochází ke korupčním praktikám při stanovení termínu operací u pacientů. „Dejte nemocnici sponzorský dar. Na vlastní kůži to poznal jeden z pacientů…“ píše autor článku. Společnost takovou praxi jednoznačně popírá jako nepřípustnou a v rámci pěti nemocnic nedovolenou a nepoužívanou.

Krajská zdravotní, a. s. doporučuje redakci, má li důkazy o pochybení konkrétního jednotlivce, ať postupuje v souladu se zákonem.

K utvrzení svého příkladu pak použil autor případ ortopeda, který byl v minulosti za vyžadování sponzorských darů souzen. Spojování s tímto případem Krajská zdravotní, a. s. kategoricky odmítá. Zmíněný ortoped se prohřešku dopustil ve své soukromé praxi, která nijak nesouvisela s žádnou z nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

V době rozsudku ortoped pracoval na částečný úvazek v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Již tehdy Krajská zdravotní, a. s. v rámci medializace případu novinářům sdělila, že soudní spor nesouvisí se společností, ortoped pracoval jako lékař a systémově byl odloučen od procesu objednávání pacientů. 

Tento lékař navíc v dané nemocnici již nepracuje. Tvrzení autora článku „Dnes pracuje na ortopedii Masarykovy nemocnice.“ se proto nezakládá na pravdě.

  

Jiří Vondra
t
iskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


27.5.2011

Krajská zdravotní, a. s. upozorňuje na možnost nárůstu čekacích dob u neakutní zdravotní péče

Protože si zdravotní pojišťovny objednaly na rok 2011 menší rozsah zdravotní péče než v předchozích letech, je tento rozsah péče a s tím spojené poskytnuté finanční prostředky zcela nedostačující pro zajištění řádného a plynulého chodu našich zdravotnických zařízení (nemocnic).

 
Proto je naše společnost nucena přistoupit k nezbytným krokům, kdy neakutní a život neohrožující vyšetření a zákroky, budou přesouvány na dobu pozdější. Z tohoto důvodu očekáváme nárůst čekacích dob.
 
Současně zdůrazňujeme, že tato opatření se netýkají akutních ošetření pacientů.
 
Pokud se zdravotní pojišťovny rozhodnou navýšit objednanou péči, jsme plně připraveni ji poskytnout bez jakýchkoliv omezení.
 
Děkujeme za pochopení.
V případě nejasností se prosím obracejte na svoji zdravotní pojišťovnu.
 
 
Vedení Krajské zdravotní, a. s.

24.5.2011

Krajská zdravotní, a. s. zrušila dvě výběrová řízení

Členové představenstva na dnešním jednání Krajské zdravotní, a. s. zrušili výběrové řízení na dodávku CT přístroje a dodávku na digitální mamograf do Nemocnice Chomutov, o. z.

V prvním případě - dodávky CT přístroje - byli ze tří přihlášených uchazečů dva vyloučeni. V případě digitálního mamografu byli vyloučeni všichni tři přihlášení uchazeči. Důvodem pro vyloučení uchazečů bylo nesplnění zadávacích podmínek.
 
Členové představenstva se shodli na tom, že bude postupováno podle vládou a Ministerstvem zdravotnictví ČR prosazovaných protikorupčních opatření, kdy veřejná zakázka, ve které zůstane pouze jedna nabídka, je doporučována ke zrušení.
 
Představenstvo uložilo managementu Krajské zdravotní, a. s. připravit na příští zasedání představenstva novou zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na dodávku CT přístroje pro Nemocnici Chomutov, o. z.
 
Zároveň členové představenstva rozhodli o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Digitální mamograf" formou otevřeného zadávacího řízení nadlimitní zakázky na dodávky podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a schválilo zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
 
 
  
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

24.5.2011

Krajská zdravotní, a. s. stále jedná se zdravotními pojišťovnami

Na dnešním jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči, informoval o stavu jednání se zdravotními pojišťovnami na téma smluvních limitů zdravotní péče, poskytovaných pojišťovnami nemocnicím společnosti pro tento rok.

Jednání se zdravotními pojišťovnami stále probíhají a neustále se vyvíjejí. Během tohoto týdne jsme obdrželi informaci ze Všeobecné zdravotní pojišťovny o změně úhrad také u tzv. centrových léků, kdy změna reference na úroveň roku 2009 bude mít za následek ošetření méně pacientů, dokonce nutnost vyřazení pacientů z léčby roztroušené sklerosy nebo onkologických pacientů. Další jednání s touto pojišťovnou budou probíhat v příštím týdnu.
 
Protože si zdravotní pojišťovny objednaly v roce 2011 menší rozsah zdravotní péče než v předchozích letech, jsou tyto poskytnuté finanční prostředky zcela nedostačující pro rozsah péče jaký je třeba pro zajištění řádného a plynulého chodu našich zdravotnických zařízení (nemocnic). Proto je naše společnost nucena přistoupit k nezbytným krokům, kdy méně závažné, neakutní a život neohrožující vyšetření a zákroky budou přesouvány na dobu pozdější.
 
Pokud se zdravotní pojišťovny rozhodnou navýšit objednanou péči, tak jsme plně připraveni ji poskytnout. Současně zdůrazňujeme, že tato opatření, přesuny apod. se netýkají akutních ošetření pacientů.
 
Díky omezení úhrad od zdravotních pojišťoven a odkládání plánovaných výkonů se množí stížnosti pacientů. Pouze jedna ze zdravotních pojišťoven přislíbila navýšení financí. OdložItelné výkony musíme odkládat, abychom měli prostředky na zajištění akutní péče a věříme, že tento náš postup pacienti pochopí.
 
K 31. 3. 2011 zanikla zdravotní pojišťovna Média, se kterou měla Krajská zdravotní, a. s. rovněž uzavřenu smlouvu za její pojištěnce. Tyto závazky převzala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která ovšem zatím nedořešila způsob navýšení úhrad za tyto převzaté pojištěnce.
 
Po sloučení obou pojišťoven přešel závazek z veřejného příslibu na VZP a pojištěnci pojišťovny Média se stali pojištěnci této největší zdravotní pojišťovny. Proto se na úhradu jim poskytnuté zdravotní péče vztahují dosud uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče a Krajské zdravotní, a. s. zde vzniká pohledávka za tyto pojištěnce ve výši cca 50 mil. Kč.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

18.5.2011

Krajská zdravotní, a. s. prezentuje robotické operace na mezinárodní konferenci TERENA 2011

Letošní největší a nejprestižnější evropské setkání v oblasti výzkumných sítí probíhá pod patronací sdružení CESNET od 16. do 19. května v pražském Clarion Congress Hotelu. Mezi pěti sty účastníky z celého světa jsou i zástupci Krajské zdravotní, a. s., kteří mj. prezentují internetový přenos robotické operace v nekomprimované 3D full HD kvalitě a medicínské využití videokonferencí v endoskopii.

Zástupci Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. (KZ) představují úspěchy své dvouleté činnosti nejenom v samotné medicíně, ale i v telemedicíně spolu s Oddělením multimediálních služeb KZ. Přenos roboticky asistované operace karcinomu prostaty odborně představil a okomentoval MUDr. Miloš Bočan z Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. se také zapojí spolu se 14 účastníky z Japonska, Číny, Indie, Malajsie, Filipín a Jihoafrické republiky do videokonference, v rámci které prezentuje konkrétní záznamy z endoskopických zákroků MUDr. Jiří Stehlík, primář ústecké gastroenterologie, kdy naším tématem je drenáž pankreatu - ERCP výkon i s rentgenovými snímky a odstranění polypu ve střevě. Tato „multisite videokonference“ probíhá pomocí v Číně speciálně vyvinutého softwarového řešení, tzv. DVTS-plus, které vyniká naprosto minimálním časovým zpožděním přenosu a účastníci z různých kontinentů spolu mohou společně komunikovat, konzultovat, a to vše opravdu v reálném čase.

Videokonferenci tradičně moderuje dr. Shuji Shimizu (Kyushu University) z Japonska.  Na technickém zajištění videokonference spolupracuje s odborníky ze sdružení CESNET také Pavel Pečiva z Oddělení multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s. Průběh konference natáčí i Česká televize pro futurologický magazín Milenium, navíc 18. května je celý tento pořad zaměřen na telemedicínu jako obor přítomnosti i budoucnosti, včetně úspěchů Krajské zdravotní, a. s. na tomto poli.

TERENA Networking Conference je největší evropskou konferenci o sítích pro výzkum a vývoj na bázi špičkových komunikačních a informačních technologií. Vědeckovýzkumná spolupráce Krajské zdravotní, a. s. se sdružením vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, z. s. p. o., má dlouholetou tradici a rozvíjí se např. v oblasti telemedicíny, videokonferencí a vysokorychlostních počítačových sítí. V roce 2010 akcelerovala do oblasti HD a 3D HD přenosů a telekonferencí. Zajištěním videokonferencí a telemostů se na straně Krajské zdravotní, a. s. intenzivně věnují odborníci z Oddělení multimediálních služeb Centra informačních technologií KZ. 

Doprovodné informace:
Mezinárodní konference TERENA 2011
https://tnc2011.terena.org/

Futurologický magazín ČT Milenium
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058030518/

Krajská zdravotní, a. s.
http://www.kzcr.eu/

CESNET, z. s. p. o.
http://www.cesnet.cz/

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


10.5.2011

Vyjádření Petra Bendy, předsedy představenstva KZ, a. s. ke včerejšímu usnesení KVV ČSSD Ústeckého kraje

V návaznosti na včerejší jednání KVV ČSSD Ústeckého kraje, které přijalo usnesení, ve kterém požádalo krajské radní o mé odvolání z funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. bych chtěl uvést následující.

ÚOHS udělil Krajské zdravotní, a. s. dvě pokuty, které tvoří celkem částku 900 tis. Kč.

Jedna pokuta je udělena v souvislosti s realizovanou veřejnou zakázkou s názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a. s.“,  ve výši 700.000,- Kč. Chtěl bych připomenout, že v době přípravy této zakázky, průběhu výběru a podpisu smlouvy (8. 12. 2008) s vybranou firmou jsem nebyl předsedou ani členem představenstva KZ, a. s. Členem  představenstva jsem se stal 17. 12. 2008. Zcela logicky tedy za ni nemohu nést žádnou odpovědnost.

Druhá pokuta byla udělena ve výši 200 tis. Kč v případu soutěže na dodávku “Šicích materiálů - Krajská zdravotní, a. s.”, smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána 10. 7. 2009.

Proti výrokům rozhodnutí ÚOHS (Orgánu dohledu) podala KZ, a. s. v zákonné lhůtě podrobný rozklad. Na základě všech uvedených skutečností, popsaných ve svých odvoláních, pak navrhuje Krajská zdravotní, a. s., aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí Orgánu dohledu v plném rozsahu zrušil.

Obě rozhodnutí jsou tedy zatím nepravomocná.

Administraci obou těchto výběrových řízení prováděla společnost Vaharina, a. s. Ta vyhrála administraci výběrových řízení v Krajské zdravotní, a. s. v létě 2008. Smlouvu s Vaharinou, a. s. uzavřela KZ, a. s. 22. 8. 2008 - tedy opět v době, kdy jsem v Krajské zdravotní nepůsobil, jak jsem již uvedl výše. V případě, že by pokuty byly Orgánem dohledu potvrzeny, budeme jejich zaplacení požadovat po této společnosti.

Rozhodnutí KVV ČSSD Ústeckého kraje nebudu žádným způsobem komentovat.

Na jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s. jsme dnes (10. 5. 2011) mimo jiné schválili závěry  hospodaření za rok 2010, kdy Krajská zdravotní, a. s. hospodařila s hospodářským výsledkem 62 mil. Kč, při zachování stávajícího rozsahu, struktury a poskytování zdravotní péče občanům Ústeckého kraje, v ekonomicky nelehkém období roku 2010. Toto je výsledek práce nejen představenstva a vedení Krajské zdravotní, a. s., ale všech zaměstnanců společnosti.

 

Ing. Petr Benda
předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

 

 

 

Zpracoval:

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


6.5.2011

Vyjádření Krajská zdravotní, a. s. k pokutě Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Předseda ÚHOS dnes informoval o udělení dvou pokut Krajské zdravotní, a. s., které se týkají výběrového řízení na doplnění zdravotnických zařízení a přístrojů a tendru na dodávku šicích materiálů.

 V prvním případu udělení pokuty, v souvislosti s úspěšně realizovanou veřejnou zakázkou s názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a. s.“, obdržela v dubnu 2011 Krajská zdravotní, a. s. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým uložil zaplacení pokuty ve výši 700.000,- Kč., za spáchání údajného správního deliktu.

Ve druhém případu udělení pokuty ve výši 200 tis. Kč v případu soutěže na dodávku šicích materiálů orgán dohledu KZ, a. s. vytýká, že nedodržela postup stanovený zákonem, když při realizaci veřejné zakázky nedodržela zásadu diskriminace, resp. svými požadavky diskriminovala případné dodavatele nastavením podmínek soutěže..

Proti všem výrokům rozhodnutí ÚOHS (Orgánu dohledu) podala KZ, a. s. v zákonné lhůtě podrobný rozklad. Na základě všech uvedených skutečností, popsaných ve svých odvoláních, pak navrhuje Krajská zdravotní, a. s., aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí Orgánu dohledu v plném rozsahu zrušil.

Orgán dohledu KZ, a. s. vytýká, že nedodržela postup stanovený zákonem, když „neprodloužila lhůtu pro podání nabídek, ačkoliv provedla úpravy v uveřejněném vyhlášení“, a když údajně „nepostupovala transparentním a přezkoumatelným způsobem při posouzení nabídky vybraného uchazeče“.

KZ, a. s. již v průběhu prvoinstančního správního řízení ve svém vyjádření pro Orgán dohledu ze září 2009 (které ÚOHS zcela opomněl) uvedla na svoji obranu, že sice byla prodloužena lhůta pro dokončení předmětné veřejné zakázky, avšak nedošlo a nemohlo tím dojít ke změně zadávacích podmínek. Provedená změna neměla takovou povahu, která by si vyžadovala také prodloužení lhůty pro podání nabídek. Změna nemohla mít vliv ani na výši ceny podaných nabídek. 

KZ, a. s. také již v září 2010 poskytla argumentačně precizní a vyčerpávající zdůvodnění oprávněnosti a transparentnosti svého postupu při posouzení nabídky vybraného uchazeče. Toto zdůvodnění však Orgán dohledu nikterak nebral v potaz a nijak se s ním v odůvodnění svého pozdějšího rozhodnutí nevypořádal.  KZ, a. s. přitom zvolený postup shledává jako jediný možný, aby dostála dikci zákona o veřejných zakázkách a požadavku transparentnosti.

K tomu KZ, a. s. dále ve své reakci uvedla, že závěry a dovozování Orgánu dohledu o porušení zákona o veřejných zakázkách vycházejí ze zjevně nesprávného posouzení věci jak po stránce skutkové, tak po stránce právní. Pozici KZ, a. s. rovněž umocňuje skutečnost, že žádný z potenciálních uchazečů nepodal proti šetřenému postupu námitky.

KZ, a. s. dále poskytla Orgánu dohledu argumentačně vyčerpávající zdůvodnění oprávněnosti svého postupu, kdy žádného z uchazečů v podmínkách soutěže nediskriminovala a naopak vedla  výběrové řízení v souladu se zákonem, když předmět plnění veřejné zakázky vymezila pomocí obecných specifikací, srozumitelným všem případným dodavatelům, aby mohli vypracovat vzájemně porovnatelné nabídky.

Krajská zdravotní, a. s. věří, že Orgán dohledu na základě podrobného rozkladu přehodnotí svůj postup, včetně obou vydaných rozhodnutí a upustí také od udělení pokut.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte