15.4.2010

Nemocnice Krajské zdravotní obdržely monitory dechu pro nejmenší pacienty

Prostřednictvím Nadace Křižovatka obdržely 15. dubna dvě nemocnice Krajské zdravotní, a.s. 25 monitorů dechu pro malé pacienty z dětského a novorozeneckého oddělení. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. obdržela 10 nových monitorů a Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. 15 nových monitorů dechu pro dětské oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 72 500, - Kč.

     Apnea monitor BABYSENSE IIje mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.
 
     Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.
 
     Sponzorský dar od firmy Elektrizace železnic Praha, a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Karlem Morou, zprostředkovala pro dětské oddělení teplické nemocnice Nadace Křižovatka. Monitory dechu převzal primář dětského oddělení MUDr. Jaroslav Procházka. V děčínské nemocnici monitory převzal MUDr. Milan Pánek, primář dětského a novorozeneckého oddělení, jako přímý dar nadace.
 
Doplňující informace:
---------------------------
Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze dne 15. 4. 2010
 
       Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila - jako jediná organizace v České republice -  pomoc dětem, ohroženým „ Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.
 
       Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 3455 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2010 a další léta se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic v celé České republice
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

15.4.2010

Teplická nemocnice obdrží monitory dechu pro dětské oddělení

Dětské oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., obdrží 15 nových Apnea monitorů, které slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců. Prostřednictvím Nadace Křižovatka věnuje nové Apnea monitory společnost Elektrizace železnic Praha, a.s., zastoupená Ing. Karlem Morou.

Akce proběhne 15. dubna 2010 od 13 hodin,
na dětském oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, budova J – ambulance (přízemí), 415 29, Teplice
 
Slavnostní předání proběhne za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,  náměstka pro zdravotní péči, MUDr. Vlastimila Woznici, hlavní sestry, Bc. Kateřiny Vágnerové a MUDr. Jaroslava Procházky, primáře dětského oddělení.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

14.4.2010

Krajská zdravotní, a.s. se podílí na projektu „30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod“

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„ STROKE AWARENESS DAY“ je v letošním roce v ČR již pošesté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 26. dubna do 27. května 2010. Kampaň proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. v odštěpných závodech Chomutov, Teplice, Děčín a Ústí nad Labem.

     K letošní osvětové kampani „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“ se jako každý rok připojí také neurologická pracoviště nemocnic Krajské zdravotní, a.s. Tato čtyři neurologická oddělení jsou akreditovanými pracovišti, se statutem iktového centra, působící v rámci sítě iktových pracovišť v České republice, a jsou zařazena do mezinárodního registru pracovišť, provádějících systémovou trombolýzu v léčbě mozkového infarktu (SITS).
 
     Na neurologických odděleních chomutovské, teplické, děčínské a letos poprvé i ústecké nemocnice se uskuteční Den otevřených dveří těchto oddělení. V Nemocnici Děčín proběhne tento den 29. dubna, v Nemocnici Chomutov 5. května, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 6. května a v Nemocnici Teplice proběhne den otevřených dveří 27. května.
 
     Pro příchozí zájemce budou připraveny nejen osvětové aktivity, ale také informační materiály, možnost změření krevního tlaku, krevního cukru i cholesterolu, zhodnocení rizikového profilu, vyšetření krkavic ultrazvukem a v neposlední řadě konzultace s odborníky na cévní mozkové příhody. V teplické nemocnici bude navíc akce provázena bohatým, doprovodným programem.
 
     Závěrečná akce projektu pořádaná v teplické nemocnici, představíhipoterapii, canisterapii, prezentaci integrovaného záchranného systému, ukázky výcviku služebních psů, ukázky první pomoci, prezentaci neziskových organizací, sdružujících pacienty postižené různými neurologickými nemocemi, přednášku o Vietnamu, ukázky paralympijských sportů, online přenos operace krkavice, ale také módní přehlídku zdravotnických uniforem a mnohé další.
      
     Vyhlašovatelem a odborným garantem tohoto celostátního projektu je Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. Hlavními koordinátory projektu jsou, člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a člen výboru Cerebrovaskulární sekce MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. a Hana Potměšilová, společnost Commedia Praha. Záštitu nad letošní kampaní převzaly Česká neurologická společnost ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Výbor pro zdravotnictví Parlamentu ČR. Partnery projektu jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Boehringer-Ingelheim a.s., Sanofi-Aventis s.r.o. a Pfizer spol. s r.o.  
 
     O jednotlivých akcích, pořádaných v rámci „30 dnů CMP“ v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., budeme postupně podrobněji informovat.
-----------------------------
 
Doprovodné informace
     Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v ČR hlavní příčinou trvalé invalidity, druhou nejčastější příčinou úmrtí, demencea významnou příčinou deprese a epilepsie u dospělých. Také incidence a prevalence CMP je v České republice vysoká a v posledních letech jepozorován vzrůstající trend a to jak u seniorů, tak i u lidí produktivního věku.  Každý rok postihne CMP v naší republice cca 30 000-35 000 lidí. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, velkou hrozbu, ale představuje již pro osoby nad 55 let a v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí ve věku 49-65 let (2-3x vyšší oproti zemím západní a severní Evropy). I když je diagnostika, léčba i prevence CMP interdisciplinárním úkolem, je to neurologie, která má hlavní a integrující roli v komplexní péči o pacienta s CMP.  
     
     V současné době existuje v péči a léčbě CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance jak na přežití, tak zejména na zvýšení počtu nezávislých a soběstačných pacientů po CMP, ale jen pokud jsou léčebná opatření zahájena včas (např. trombolýza do 4.5 hodiny od vzniku prvých příznaků) a na adekvátním pracovišti (iktové jednotky/centra neurologických oddělení). Je žádoucí, aby o CMP bylo u laické i odborné veřejnosti stejné povědomí, jako o koronárních příhodách. Velmi důležitá je také rehabilitace a prevence.
 
     Letošní kampaň 30 dnů pro CMP má tak jako v předchozích letech upozornit, že CMP je velmi závažný, akutní a léčitelný stav, má zvýšit informovanost laiků i zdravotníků o příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence a také o nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Současně bude pozornost zaměřena i na mladé jedince, zejména na vztah CMP ke kuřáctví a hormonální antikoncepci u mladých žen.           
                                                                                      
     Od 26. 4. do 27. 5. 2010 jsou ve 32 nemocnicích připraveny tzv. dny otevřených dveří s cílem šíření osvěty o CMP. Ve vybraných regionech jsou připraveny odborné semináře pro zdravotníky a prezentace pacientské organizace ICTUS. Kampaň bude dne 27. 4. 2010 oficiálně zahájena tiskovou konferencí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze – Střešovicích, včetně představení hlavních témat letošní kampaně a zdravotnických zařízení, zapojených do letošního projektu. 
 
     Během konání „30 dnů“ bude přístupná e-mailová poradna info@mozkovaprihoda.cz, na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť. Informační portál www.mozkovaprihoda.cz nabízí mimo poraden také kompletní informace o problematice CMP zaměřené na Českou republiku. Více informací také na adresách www.ictus.cz, www.cmp.cz.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

14.4.2010

Děčínská nemocnice obdrží monitory dechu pro dětské a novorozenecké oddělení

Dětské a novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., obdrží 10 nových Apnea monitorů, které slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců. Nové Apnea monitory věnuje Nadace Křižovatka.

Akce proběhne 15. dubna 2010 od 14 hodin,
v zasedací místnosti ředitelství Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, budova J – přízemí, 405 99, Děčín
 
Slavnostní předání proběhne za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., ředitele, Ing. Václava Čečáka, náměstkyně pro zdravotní péči, MUDr. Anny Briestenské, hlavní sestry, Barbory Mudrové a MUDr. Milana Pánka, primáře dětského a novorozeneckého oddělení.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem
 

14.4.2010

Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá akci "Studentská kapka krve"

Krajská zdravotní a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá akci s názvem "Studentská kapka krve", s cílem získat nové dárce krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bližší informace najdete na webových stránkách www.transfuzni.webgarden.cz.

Akce proběhne 20. dubna 2010 od 7:00 do 10:30 hodin,
na transfuzním oddělení Krajské zdravotní a. s -  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ,   o. z., budova C,1. patro, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem
 

13.4.2010

Krajská zdravotní, a.s. pořádá konferenci „ Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“

Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají konferenci „ Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. V průběhu konference budou představeny možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů.

Akce proběhne 15. - 16. dubna 2010 od 9 hodin,
na výletním zámečku Větruše, Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem
 
-          15. 4. 2010 v10:50 hodin, proběhne tisková konference pro představení možností vědy a výzkumu v regionálním zdravotnictví.
 
Více informací o programu konference najdete na: http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx
 
Akce proběhne za účasti Ing. Petra Bendy,  předsedy představenstva KZ, a.s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele KZ, a.s., MUDr. Jiřího Madara, ředitele KZ, a.s. – MNUL, o.z., Doc. RNDr. Judity Kinkorové, CSc., TC AV ČR, Doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., ÚZS UJEP, MUDr. Miroslava Ouzkého, poslance Evropského parlamentu a dalších.

12.4.2010

Slavnostní zahájení provozu babyboxu v děčínské nemocnici

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., zahájila provoz svého babyboxu. Babybox děčínské nemocnice je již čtvrtou schránkou na odložené děti v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. a pátou schránkou v Ústeckém kraji.

Slavnostní zahájení akce proběhlo za účasti předsedy Nadačního fondu pro odložené děti Statim pana Ludvíka Hesse, zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. a dalších hostů, řady sponzorů a dárců, ale také za účasti zástupců široké veřejnosti. Přes jarní, deštivé počasí byl o nový děčínský babybox velký zájem.

Duchovní otec babyboxů Ludvík Hess v úvodu poděkoval především dárcům, bez jejichž finanční podpory by se nový babybox neobešel. Příjemným zpestřením akce bylo vystoupení známého písničkáře Miroslava Palečka, který v doprovodu kytary přítomným zazpíval svůj Babysong.

Babybox pro odložené děti je umístěn na vnější straně jedné z provozních budov nemocnice. Schránka je umístěna na zadní straně pavilonu B, asi 20 metrů nad vrátnicí. Vybrané místo splňuje veškeré požadované podmínky, mezi které patří také ochrana anonymity rodičky, která se pro možnost odložení novorozence rozhodne.

Děčín a přilehlé obce představují dostatečnou spádovou oblast pro provozování babyboxu. Kromě možnosti anonymního porodu, který mohou rodičky zvolit již dnes, se umístění schránky pro odložené děti stane další z možností záchrany začínajícího života na Děčínsku.

V děčínské nemocnici našli zdravotníci odložené dítě naposled minulý rok v červnu. Na oční ambulanci matka odložila novorozeného chlapečka. Malý Matěj, jak ho matka pojmenovala, se ale nakonec vrátil k rodině. Matka si chlapečka vzala zpět.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem


Prezentace nově otevřené protikuřácké ambulance Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., představí nově otevřenou protikuřáckou ambulanci s poradnou pro odvykání kouření, zaměřenou na léčbu pacientů se silně rozvinutou závislostí na tabáku.

Akce je malým příspěvkem ke Světovému dni zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace 7. dubna. 
 
Program:
Prezentace činnosti protikuřácké poradny a používaných metod léčby
Prohlídka pracoviště protikuřácké ambulance
 
Akce proběhne 7. dubna 2010 od 10 hodin,
na Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  –  budova A, 3.patro, seminární místnost, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
 fax: +420 477 114 903,
mobil: +420 774 711 478,
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem

1.4.2010

Vyjádření Krajské zdravotní, a.s. k článku „Korupce sebere ročně zdravotnictví 27 miliard korun“, uveřejněném v časopisu Týden

Musíme se kategoricky ohradit proti článku, uveřejněném v časopisu Týden, kde je Krajská zdravotní, a.s., označována za jakýsi ukázkový případ něčeho, co bylo vytvořeno a dále žije svým životem v některých médiích, přestože jsme se pokaždé proti nepravdivým a zavádějícím článkům ohrazovali. Krajská zdravotní, a.s. „nepustila žilou českému zdravotnictví“, ale vybavila svých pět nemocnic moderní technikou a zařízením na úrovni 21. století.

V několika předchozích tiskových zprávách jsme jasně uvedli, že v Krajské zdravotní, a.s. bylo již provedeno několik auditů ohledně prověření výběrového řízení na nákup přístrojů a to nejen nezávislou auditorskou společností, ale i Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Žádná z těchto kontrol neprokázala pochybení jak v cenách, tak v samotném výběrovém řízení. Naopak výsledkem bylo, že výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
 
K diskusím nad úlohou kompletátorské firmy musíme zdůraznit, že zákon o zadávání veřejných zakázek nevylučuje účast takové firmy, co však rozhodně vylučuje je účelové dělení zakázky, kterého jsme se především museli vyvarovat.
 
Opět připomínáme, že do výběrového řízení se mohla přihlásit jakákoliv česká či zahraniční firma. Informace o veřejné soutěži byla vyvěšena na centrální adrese, tak jak to ukládá zákon a veřejných zakázkách. Zadávací podmínky plně odpovídají podmínkám srovnatelných soutěží. Obdobné zadávací podmínky používala Krajská zdravotní, a.s. u dotačních titulů řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 
Rovněž se musíme ohradit proti tvrzením, uvedeným ve výše zmíněném článku „případem se nezávisle na kontrolorech z Bruselu zabývá i česká policie.“ Nemáme žádné informace o tom, že by policie šetřila naši společnost. V článku zmiňovaní „kontroloři z Bruselu“ nekontrolují naši společnost. Pokud víme, tak je to auditní orgán Ministerstva financí ČR, který v současné době kontroluje Regionální radu soudržnosti Severozápad, která evropské dotace rozděluje, nikoliv Krajskou zdravotní, a.s.
 
Zároveň jsme několikrát jasně deklarovali, že se nebráníme žádné kontrole či auditu, ať již z Ministerstva financí ČR nebo jiné kontrolní instituce, či evropské organizace. Jasně se však musíme ohradit proti ničím nepodloženým tvrzením, poškozujícím naši společnost.
 
Časopis Týden opět srovnává magnetickou rezonanci naší společnosti s magnetickou rezonancí pražské Nemocnice Na Homolce. Přístroj v Krajské zdravotní, a.s. byl nakoupen jako nový přístroj, s podstatně širším rozsahem softwaru (SW) a vyššími technickými parametry, než jaké má přístroj Na Homolce. Krajská zdravotní, a.s., nakupovala dodávku magnetické rezonance a dalších 42 položek vybavení pracoviště (oproti 13 položkám Nemocnice Na Homolce).
 
Navíc dodávka čítala např. transportní lůžko, injektor, monitoraci vitálních funkcí, chlazení pracoviště, anesteziologický přístroj atd. Dále pak vybavení zaměřené na speciální vyšetření a jejich hodnocení - SW navigovanou prsní biopsií včetně cívek, flow kvantifikací, SW CIS a DES, druhou body cívkou atd.
 
U přístroje Na Homolce šlo o nákup formou „upgrade“, tzn. že cena je logicky nižší. Až bude Krajská zdravotní, a.s. provádět upgrade daného přístroje, tak cena bude rovněž daleko nižší.
 
Je nutno říci, že veškeré platby na nákup přístrojů z Regionální rady soudržnosti Severozápad, která proplácí evropské dotace, již proběhly. Dotace ve výši 425 mil. pro Krajskou zdravotní, a.s. byla vyplacena v plné výši.
 
Paní redaktorka, která článek napsala, by si nejprve měla ověřit správnost veškerých údajů, než vydá článek, který má být „objektivní“.
 

Jiří Vondra

tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103

mobil: +420 774 711 478

email: jiri.vondra@kzcr.eu


24.3.2010

Dětskou kliniku a novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. navštíví Lenka Kocmanová Taussigová

Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., - Dětskou kliniku a novorozenecké oddělení navštíví Lenka Kocmanová Taussigová, organizátorka akce „Krása pomáhá dětem“. Návštěva proběhne za účasti předních českých modelek, které také vystoupí v rámci večerní benefice v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Modelky předají dárky pro dětské pacienty Masarykovy nemocnice.

Akce proběhne 26. března 2010 od 13:00 hodin,
sraz se koná na recepci Dětské kliniky Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – budova D2, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte