5.11.2009

Studentská kapka krve

V úterý, 3. listopadu 2009 proběhla na Transfuzním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. akce s názvem „Studentská kapka krve“. Jejím cílem bylo získat další nové dárce krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

K odběrům krve přišlo celkem 21 studentek a studentů. „Děkujeme všem, kteří k nám přišli svou krev darovat. „Věříme, že většina z nich bude v dárcovství pokračovat i nadále. Děkujeme i vedení jednotlivých fakult, ústavů, kolejí a menz za umožnění propagace Studentské kapky krve“, uvedl primář transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice MUDr. Jiří Masopust.

Příští Studentská kapka krve je plánována na březen 2010. Těšíme se na další shledání se studenty UJEP na našem oddělení.

Dodávka prvních přístrojů pro komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořízených v rámci projektů Integrovaného operačního programu (IOP).

Dne 27.10.2009 byla zahájena dodávka prvních přístrojů pro komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořízených z projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílovou skupinou komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice je přibližně 850 tisíc obyvatel Ústeckého kraje. Dle vývoje podílu nemocí na celkové úmrtnosti dochází k nárůstu podílu onkologických onemocnění a to jak v Ústeckém kraji, tak v celé ČR. Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Nejenom z těchto důvodů je nutná pravidelná modernizace technologického i technického zázemí centra.
V červenci 2008 podala Krajská zdravotní, a.s. žádost o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“ z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a se svou žádostí uspěla.

Projekt je zaměřen především na rozšíření kapacit radiační péče, pořízení nových zobrazovacích a laboratorních technologií, modernizaci a rozšíření vybavení pro invazivní zákroky a na zvýšení úrovně standardu vybavenosti centra.

Prvním z dodaných přístrojů je lineární urychlovač s více energiemi fotonového a elektronového záření s kompletním příslušenstvím. Přípravné práce pro instalaci nové techniky započaly 12.10.2009 a první díly urychlovače a simulátoru byly dodány 27.10.2009. Pořízený přístroj Clinac DBX High Performace slouží k ozařování pacientů s onkologickým onemocněním a zcela pokrývá potřeby zevní radioterapie. Dodaný přístroj včetně příslušenství patří k vysokému standardu současné radioterapie.

Celková hodnota projektu přesahuje částku 81 milionů, na níž se Evropský fond pro regionální rozvoj podílí 85%. Projekt bude dokončen ještě v tomto roce a stejně jako ostatní projekty modernizace a obnovy přístrojového vybavení Krajské zdravotní, a.s. povede tato investice ke zvýšenému standardu zdravotní péče v Ústeckém kraji.


25.9.2009

Krajská zdravotní, a.s. odmítá tvrzení některých médií o uzavření porodnického oddělení v chomutovské nemocnici

  „Není pravdou, že bychom plánovali ukončení činnosti porodnice v chomutovské nemocnici. Mrzí mne spekulace médií, které mají neblahý dopad na budoucí maminky, které mají v této porodnici naplánovaný porod.

  Zároveň takovéto spekulace způsobují, že i personál nemocnice si je nejistý svým zaměstnáním a může to vést až k tomu, že si tito zaměstnanci začnou hledat práci v jiné nemocnici, což pak může způsobit nedostatek těchto kvalitních lékařů či sester“, uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.
  „Chtěl bych ujistit jak budoucí maminky, tak naše chomutovské zaměstnance, že uzavření porodnického oddělení v nemocnici Chomutov rozhodně neplánujeme“, dodal Eduard Reichelt.

  Na středeční poradě primářů a vrchních sester Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. ředitel Krajské zdravotní zdravotní, a.s. potvrdil zachování veškeré stávající péče na všech odděleních chomutovské nemocnice.

Krajská zdravotní, a.s. uspořádala tiskovou konferenci k projektům

  Krajská zdravotní, a.s. uspořádala 21. září 2009 tiskovou konferenci, na které prezentovala projekty, podpořené z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

  Společnost Krajská zdravotní, a.s. sdružující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, podala v září roku 2008 celkem osm projektů se žádostí o finanční prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), podané v rámci oblasti podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V sedmi projektech společnost uspěla.

  Pět projektů se týkalo dovybavení nemocnic zdravotní technikou, jeden projekt byl na pořízení systému robotické chirurgie a jeden se týkal optimalizace logistických a obslužných procesů na úrovni pěti nemocnic společnosti. Pro jednotlivé nemocnice byly takříkajíc „na míru“ připraveny projekty, které jim pomohly s doplněním zdravotnického zařízení a techniky a modernizací přístrojového vybavení.

  Ve vybaveních nemocnic nově přibyly hlavně přístroje na akutní péči a diagnostiku. Schválené projekty představují hodnotu 589 milionů korun, z nich 530 milionů by mělo přijít z ROP Severozápad. Přes 318 milionů už Krajská zdravotní zaplatila, a 239 milionů již obdržela z ROP. Dalších 212 milionů Krajská zdravotní, a.s. v rámci projektů zaplatí a následně bude žádat o proplacení Úřad regionální rady.

  Společným cílem skupiny projektů je zkvalitnění a modernizace infrastruktury pro zdravotnictví vybavené novými technologiemi a jejich následné využití pacienty Krajské zdravotní, a.s. při poskytování zdravotní péče a to prostřednictvím doplnění zdravotnického zařízení, přístrojového vybavení a ICT. To výrazně přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb především rozšířením možností diagnostických a léčebných postupů v souladu s moderními standardy v oblasti medicíny, zdravotních výkonů, poskytovaných Krajskou zdravotní, a.s. Dalším cílem projektu je zefektivnění jednotné manažerské nástavby nemocničního informačního systému, umožňující kontinuální sledování efektivity a kvality zdravotní péče.

  Na tiskové konferenci vedení Krajské zdravotní, a.s.deklarovalo, že i nadále chce využívat všech možných dotací. "Chceme vybavit všech pět nemocnic technikou na úrovni 21. století," uvedl Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. Společnost například plánuje rekonstruovat stravovací provoz v mostecké nemocnici, zvýšit bezpečnost pacientů a pořídit další přístroje.

Projekt konsolidace ekonomických informačních systémů ukončen

   Ve středu 16. září tohoto roku byl slavnostně ukončen projekt konsolidace ekonomických informačních systémů nemocnic Ústeckého kraje (zkráceně Projekt kEIS), zahájený 9. ledna 2008.

  Na slavnostním ukončení projektu se sešli zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s. s klíčovými uživateli za jednotlivé odborné moduly informačního systému, pracovníky ekonomických útvarů, s projektovými manažery a představiteli dodavatele společnosti T-Soft s.r.o. a subdodavatele, společnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o.

  Na setkání přítomní zrekapitulovali historii a důvody zavádění společného ekonomického informačního systému mySAP. ERP v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. a seznámili se s průběhem a výsledky projektu. Získali také informace o dalších možnostech rozvoje dané oblasti v Krajské zdravotní, a.s.

  Na realizaci projektu se aktivně podílelo více než 300 pracovníků Krajské zdravotní, a.s. a desítky odborníků dodavatele projektu, subdodavatele a z mnoha dalších spolupracujících firem. Pro vedení celého projektu bylo setkání především příležitostí upřímně poděkovat všem účastníkům projektu za jejich mimořádně obětavou práci.

  Společně si přítomní zároveň připomněli památku Ing. Dagmar Járaiové, která vedla jak původní projekty zavedení systému SAP v Masarykově nemocnici, tak projekt, který byl právě zakončen. Její znalosti, zkušenosti a schopnosti byly pro všechny nepostradatelné. Ing. Dagmar Járaiová zemřela náhle dne 18. 12. 2008.

Doprovodné informace:
Název projektu

Konsolidace ekonomických informačních systémů nemocnic Ústeckého kraje

Hlavní cíle projektu
  1. Řešení jediného centrálního ekonomického informačního systému pro celou společnost Krajská zdravotní, a.s. v rozsahu plné implementace stávajících funkcionalit ekonomického informačního systému společnosti, s napojením na všechny informační systémy, které jsou zdroji dat pro tento centrální systém nebo jeho data využívají, při využití integrovaného ekonomického systému mySAP ERP 2005, včetně návrhu koncepce jejich celkového sjednocení, který bude navazovat na již realizovanou část řešení.

  2. Analýza a návrh řešení jediného centrálního integrovaného ekonomického informačního systému pro Krajskou zdravotní, a.s. s dalšími pokročilými funkcemi (např. DMS, workflow), možností rozšíření tohoto systému a propojením na klinické informační systémy.

  3. Uvedení celého řešení do řádného rutinního provozu.

Krajská zdravotní, a. s. usiluje o zřízení výukového centra robotické chirurgie

  V srpnu 2008 byl v Krajské zdravotní, a. s. zahájen provoz robotického systému daVinci, umožňujícího provádění chirurgických zákroků na člověku. Kromě jiných oborů bylo operování robotem zavedeno také na ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku. Dnes provozuje společnost v nově založeném centru robotické chirurgie dva roboty daVinci SHD.

  Krajská zdravotní, a. s. usiluje nejen o sledování a zavádění pokrokových trendů a vyspělých technologií do poskytovaného léčebného procesu, ale myslí také na školení nových odborníků, kteří tyto trendy a technologie budou používat ve své každodenní praxi. Proto společnost podepsala dohodu se společností Hospimed, s. r. o., výhradním dodavatelem robotických systémů pro Evropu, o vzniku výukového centra robotické chirurgie, které se stane jedním ze dvou takovýchto výukových center v Evropě.

  Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. bylo vybráno pro svou vysokou odbornost, při současném splnění náročných podmínek na vybavení pracoviště. Jednou ze základních podmínek je nejen provoz dvou robotických systémů daVinci SHD, ale i odpovídající, špičkové týmy operatérů a dalšího personálu.

  V současné době probíhají také jednání mezi společností Krajská zdravotní, a. s., První lékařskou fakultou University Karlovy v Praze a Universitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o participaci (partnerství) na tomto projektu.

10.9.2009

Krajská zdravotní, a. s. obdržela 427 110 Kč

Dětská úrazová chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Dětské oddělení Nemocnice Teplice obdržely výtěžek charitativního golfového turnaje, který zorganizovalo občanské sdružení „Šance dětem

Šek, v hodnotě 213 555 korun převzali za Masarykovu nemocnice v Ústí nad Labem primář dětské úrazové chirurgie MUDr. Petr Polák a ředitel nemocnice MUDr. Jiří Madar. Druhou polovinu daru v té samé výši převzali také zástupci teplické nemocnice, primář dětského oddělení MUDr. Jaroslav Procházka a ředitel nemocnice Ing. Robert Pelíšek.
  Darované prostředky použije Dětská úrazová chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na pořízení dalších monitorů vitálních funkcí a na výměnu operačních světel na dětské chirurgii.  Dětské oddělení teplické nemocnice použije peníze na vybavení pokojů určených pro matky s dětmi.


Stanovisko Krajské zdravotní, a. s. k článku, uveřejněném na webu Aktuálně.cz v pátek 28. srpna

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti informacím, uvedeným v článku zpravodajského serveru Aktuálně.cz, který se vrací k opakovanému mediálnímu klišé na téma využití dotačních prostředků společností Krajská zdravotní, a. s. Nadpis a dále prakticky celý obsah článku staví na spekulacích a neověřených informacích, které byly společností již několikrát vysvětleny a současně byly nezávislými orgány prověřeny.

Ve věci opakovaně mediálně napadaných dotačních prostředků z evropských fondů si Krajská zdravotní, a. s. nechala zpracovat nezávislý audit, jehož cílem bylo ověřit, zda výběrové řízení na nákup zdravotních zařízení bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zda zařízení, přístroje a technologie dodané na základě smlouvy s dodavatelem, který byl vybraný na základě výběrového řízení, jsou v souladu s výběrovým řízením, pokud jde o jejich kvalitu, technicko-ekonomické parametry a lhůty dodání.

       Audit byl proveden nezávislým auditorem, společností BENE FACTUM a. s. Podle tohoto nezávislého auditu bylo výběrové řízení „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a. s.“ realizováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

       Rovněž druhá část auditu potvrdila, že bylo naplněno zadání výběrového řízení v oblasti kvality dodávek přístrojů a technologií, dodržování harmonogramu a plnění techniko-ekonomických parametrů u realizovaných dodávek.

 

       Nezávislý auditor potvrdil, že nakoupené zdravotnické zařízení bylo dodáno v souladu se zákonem, ve sjednané kvalitě a za odpovídající ceny.

 

       Výše zmíněný nezávislý audit podporuje také stanovisko, vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vydání tohoto stanoviska iniciovala Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále Úřad regionální rady - ÚRR), která podala podnět k prošetření zadávání sedmi veřejných zakázek Krajské zdravotní, a. s.

 

       Společnost Krajská zdravotní, by podle šetření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad i antimonopolního úřadu neměla přijít o téměř půlmiliardovou evropskou dotaci na modernizaci svých zařízení. Médiím to sdělil mluvčí Úřadu regionální rady Vojtěch Krump. Uvedl, že pochybení v postupu Krajské zdravotní při zadávání zakázek neshledal podle písemného stanoviska ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.


       Regionální rada o výsledku šetření informovala ministerstva pro místní rozvoj a financí. Současně probíhají i další (běžné – plánované) kontroly podkladů, souvisejících se žádostí o proplacení dotace, které by měly být ukončeny v průběhu letošního září.

 

       Na stále opakovanou mediální polemiku k cenám přístrojů nezbývá, než odpovědět již použitým příkladem. Pokud si otevřeme ceník vozů Škoda Octavia, pak si můžeme vybrat vůz v ceně 350 tis. Kč a rovněž v ceně 790 tis.Kč. Vizuálně se jedná o srovnatelné vozy, které však srovnatelné rozhodně nejsou.

 

        Je také otázkou, zda autor článku skutečně zná dokonale technické zadání společnosti a potřebné SW vybavení, které je v článku popisováno. Krajská zdravotní, a. s. nezadávala prostou dodávku přístroje skiagrafického RTG přístroje, ale poptávala kompletní vybavené pracoviště. To znamená vlastní přístroj, k tomu kompletní sadu SW produktů pro diagnostiku a dovybavení pracoviště potřebným příslušenstvím, které však autor článku nezohledňuje.

      

Fakturovaná cena odpovídá dodávané konfiguraci. Důvodem pro požadavek vyšší kvality byl nejen rozsah požadovaných záruk a spektrum použití, ale hlavně i plánovaný provoz 24 hod./ 7 dní v týdnu.

 

       Nepravdivé je také zpochybňování přesnějšího popisu přístrojů. Dodávka popisovaných přístrojů je jednoznačně specifikována zadávací dokumentací, nabídkou uchazeče a smlouvou a jsou tak splněny veškeré potřebné právní náležitosti. Přístroje jsou v rámci přejímek s těmito podklady konfrontovány a splňují veškeré požadované parametry. Toto je předmětem nejen interních kontrol, ale současně i kontrol ze strany externích subjektů – jak auditorů, tak i správce programu – Úřadu regionální rady.

 

       Účetnictví společnosti rozhodně není „tajemné“, jak autor článku popisuje. Rozdíl v ceně přístrojů mezi cenou účetně vedenou a nabídkovou, je dán tím, že nabídka dodavatele vychází z ceny bez DPH, ale Krajská zdravotní, a. s., jako zdravotnické zařízení, poskytuje zdravotnické služby, které podle zákona č. 235/2004 Sb. patří mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, to znamená, že společnost tak nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH a eviduje v účetnictví majetek s pořizovací cenou, včetně DPH.

 

       V případě odepisování majetku, na který byla poskytnuta dotace, se pořizovací cena tohoto majetku snižuje o poskytnutou dotaci, v případě Krajské zdravotní, a. s. ještě tato dotace nebyla poskytnuta, tudíž je majetek prozatím zaevidován v plné výši.

      

       Kontrolu z Bruselu, pokud nějaká skutečně bude realizována, uvítáme. Jsme si jisti, že definitivně vyvrátí stále stejné, mylné a již mnohokrát jednoznačně vyvrácené pomluvy na adresu Krajské zdravotní, a. s.


28.8.2009

Masarykova nemocnice, o.z. otevírá nové platební místo v budově „B“ 3. patro.

Masarykova nemocnice pokračuje v zlepšování služeb svým klientům. Na základě opakovaných připomínek od pacientů o dlouhé a zbytečné cestě z 3 patra zaplacení poplatku v Atriu , otvíráme od 1.9.2009 nové platební místo v budově B ve 3 patře, kde je umístěno nejvíce ambulancí. Platbu vhotovosti nebo podepsání veřejného příslibu lze provést na tomto platebním místě: pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Naším cílem je postupně zlepšovat naše služby klientům.


24.8.2009

Teplická nemocnice prezentovala zrekonstruované interní oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., prezentovala zrekonstruovaná interní oddělení jednotky intenzivní péče a gastroenterologie. Rekonstrukce proběhla za přispění finančních prostředků Ústeckého kraje a evropských dotačních fondů.

Ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. jsou postupně realizovány rekonstrukce vybraných oddělení, které jsou financovány spojením několika dotačních zdrojů a vlastních prostředků společnosti. Dalším, úspěšně dokončeným dílčím projektem, je rekonstrukce jednotky intenzivní péče a oddělení gastroenterologie na interním oddělení teplické nemocnice.

Rekonstrukce oddělení teplické interny přinesly výrazný posun v komfortu nejen pro klienty – pacienty jednotky intenzivní péče a gastroenterologie, ale významný kvalitativní posun je přínosem také pro zdravotní personál těchto oddělení. Kvalita a komfort jsou patrné při prvním pohledu prakticky všude, od ambulancí, až po lůžková oddělení.

Na první pohled upoutá návštěvníka celkově změněný vzhled obou oddělení. Nově instalované, elektronicky ovládané vstupy, otevírají pohled do příjemně barevně řešeného prostoru, zařízeného moderním vybavením, ale i množstvím nové zdravotní techniky.

Pacienti teplické nemocnice ocení moderní a pohodlné vybavení pokojů o nižším počtu lůžek, kdy každý z pokojů má nyní své vlastní sociální zařízení. Své zájemce jistě najde také šest nových nadstandardních pokojů. Změnou prošly i společenské místnosti pro pacienty.

Hlavní investice se však týkají nového přístrojového vybavení a moderního zdravotnického zařízení, které umožní značný kvalitativní posun v realizovaném léčebném procesu. Moderní lůžka, monitory životních funkcí, nový komunikační systém sestra – pacient, kamerový systém, kardiostimulátory, defibrilátory, EKG přístroje, endoskopické přístroje, ale i nová počítačová síť, to vše nyní slouží pacientům i zdravotnímu personálu na interně teplické nemocnice.

Celkové náklady na rekonstrukci interny teplické nemocnice dosáhly bezmála 29,5 milionu korun. 15,7 milionu korun si vyžádaly stavební práce, hrazené z prostředků Ústeckého kraje. Na 13,8 milionu korun přišlo přístrojové vybavení, pořízené z dotačních prostředků Evropské unie.

V doprovodu Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele společnosti a dalších členů vedení Krajské zdravotní, a. s. a zástupců vedení teplické nemocnice, se prezentace zrekonstruovaných oddělení teplické interny zúčastnil Ing. Jiří Paroubek, poslanec Parlamentu ČR za Ústecký kraj.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte