22.1.2010

Nový parkovací systém v chomutovské nemocnici je před spuštěním

V uplynulých měsících proběhly přípravy pro realizaci nového parkovacího systému v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. V současné době je celý systém připraven ke spuštění zkušebního provozu.

Úprava systému parkování a vybudování nových parkovacích ploch v areálu chomutovské nemocnice umožňuje parkování na 360 místech, což představuje navýšení o více jak 200 parkovacích míst oproti předchozímu stavu. Nové parkovací plochy zvýšily počet parkovacích míst pro návštěvníky i pro zaměstnance nemocnice.

Po rozsáhlých přípravách, které spočívaly v zajištění technického zázemí, ale také v rozšíření parkovacích míst na současných 360 vyznačených stání je připraveno zahájení zkušebního provozu. Nový systém způsobu vjezdu a výjezdu z nemocnice přinese výhody jak pro pacienty, návštěvy a zaměstnance, tak i pro posádky sanitních vozidel a vozidel záchranného systému, které získají samostatný přístup.

Jako první byl od srpna minulého roku zahájen provoz na parkovišti před hlavní vrátnicí polikliniky. Jedná se o parkoviště určené hlavně pro návštěvníky polikliniky a lékárny, v jejichž blízkosti se toto parkoviště nachází. Parkoviště má kapacitu 44 parkovacích míst, z toho 3 místa jsou vyhrazena pro majitele průkazu ZTP. Využití parkoviště je zpoplatněno. Nyní přichází na řadu spuštění parkovacího systému uvnitř areálu nemocnice

Vjezdy do areálu nemocnice jsou osazeny třemi bránami, jejichž prostor bude sledován kamerovým systémem. Na celý provoz systému bude dohlížet dispečink, jehož obsluha má možnost v případě naléhavé potřeby (požár apod.) otevřít jedním tlačítkem všechny brány a umožnit tak co nejrychlejší opuštění prostoru areálu nemocnice všem vozidlům.

Ve zkušebním provozu bude vjezd do areálu chomutovské nemocnice umožněn po vyzvednutí parkovacího lístku, výjezd bude umožněn bezplatně bez nutnosti úhrady. K výjezdu ale bude nutné k otevření brány použít vyzvednutý lístek nebo ID kartu.

V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Cílem je umožnění vjezdu většího počtu vozidel pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je dalším krokem ke zkvalitnění služeb, poskytovaných chomutovskou nemocnicí. Systém umožní bezproblémové parkování přímo v areálu chomutovské nemocnice těm, kteří jej potřebují.

----------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnější údaje k parkování v chomutovské nemocnici:
Poplatek za užívání samostatného parkoviště před hlavní vrátnicí polikliniky se hradí prostřednictvím parkovacího automatu, který je umístěn u vjezdu na parkoviště. Od pondělí do pátku je užívání parkoviště zpoplatněno po celý den (24 hodin), o víkendech a svátcích je poplatek vybírán v době od 12:00 – 18:00. Za první půlhodinu je účtováno 5 Kč, za každou další hodinu 10 Kč. Minimální zpoplatnění je snahou o zamezení zneužívání parkoviště jako odstavného.
Vjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců, bude realizován branou č. 1., umístěnou mezi budovou polikliniky a dialýzy (Edisonova ulice). Tato brána je vybavena automatickou závorou se světelnou signalizací (semaforem) a automatem (terminálem) pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd bude umožněn po stisknutí zeleného tlačítka na terminálu Pro případ poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením, propojeným s vrátnicí.

Výjezd všech vozidel bude realizován přes bránu č. 3, ústící do ul. Beethovenova (zadní brána u hřbitova). Brána je také vybavena automatickou závorou s platebním terminálem, čtečkou ID karet a nouzovým platebním systémem pro případ poruchy platebního terminálu. Součástí zařízení je také monitorovací kamerový systém a dorozumívací zařízení.

Vozidla záchranného systému podléhají samostatnému režimu a pro vjezd i výjezd používají hlavní bránu č. 2, která nebude sloužit pro vjezd ani výjezd běžných vozidel. Tato brána je vyčleněna výhradně pro sanitní vozidla (ZZS a DZS). Otevření brány je možné pouze dálkovým ovladačem.

Zaměstnanci nemocnice budou mít parkování, tzn. vjezd a výjezd, zdarma s použitím osobní ID karty.

Od úhrady poplatku za parkování jsou osvobozeni dárci krve a osoby vlastnící osvědčení ZTP a ZTP/P.

Ve zkušebním provozu bude vjezd umožněn po vyzvednutí parkovacího lístku – výjezd bude umožněn bezplatně bez nutnosti úhrady, ale lístek nebo ID kartu bude nutné použít k otevření brány při výjezdu z areálu.

Po skončení zkušebního provozu, (po několika měsících), bude parkování pro všechny, kromě zaměstnanců, dárců krve, osob vlastnících osvědčení ZTP a ZTP/P a některých dalších výjimek, zpoplatněno. První půlhodina parkování v areálu nemocnice bude zdarma, za každou další započatou půlhodinu bude účtováno 20 Kč.

O celkovém zprovoznění budou pacienti i zaměstnanci s předstihem podrobně informováni.

Parkovaci_system_mapa

21.1.2010

Chomutovská nemocnice představila nové přístroje

Stejně jako ostatní nemocnice Krajské zdravotní, a.s., také chomutovská nemocnice pořídila v průběhu a především v závěru minulého roku celou řadu přístrojů a zdravotnického vybavení, především z evropských dotačních prostředků. Celá řada oddělení získala vybavení, které výrazně pomohlo zkvalitnit poskytovanou lékařskou péči.

Ve středu, 20. ledna se při své návštěvě chomutovské nemocnice seznámila s některými přístroji přímo v provozu také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Hejtmanku doprovázel Jaroslav Krákora, poslanec PČR za Ústecký kraj a předseda Výboru pro zdravotnictví PČR. Na přístroje se přijela podívat také starostka Vejprt Jitka Gavdunová, jejíž obec s chomutovskou nemocnicí v poslední době úzce spolupracuje.

Nově pořízených přístrojů je celá řada. Proto se ředitel chomutovské nemocnice Petr Hossner rozhodl prezentovat návštěvníkům přístroje na dvou odděleních. Nejdříve byl představen nový, moderní skiagrafický přístroj na radiodiagnostickém oddělení. Oddělením provedl návštěvu ředitel chomutovské nemocnice spolu s ředitelem Krajské zdravotní, a.s. Eduardem Reicheltem, do jejíhož celku chomutovská nemocnice patří.

Ředitel Reichelt upozornil, že společnost je velmi úspěšná při zapojování evropských dotačních prostředků, krom toho ale pořizuje vybavení a techniku také z vlastních zdrojů. Nový skiagrafický přístroj v hodnotě 1,7 milionu korun je toho důkazem. Přístroj bude sloužit k vyšetřování ambulantních i hospitalizovaných pacientů a jeho zprovozněním dojde ke zkrácení doby nutné pro „snímkování“ pacienta a tím ke zvýšení průchodnosti RDG oddělení, které tímto rozšíří počet „snímkoven“ z dvou na tři.

Nový skiagrafický přístroj zajišťuje již nyní snímky pro více než 40% z celkového počtu pacientů, kteří denně využijí služeb „snímkoven“. Radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice využívá denně více než 300 pacientů – prováděny jsou kromě RTG snímků také vyšetření ultrazvuková, mamografická, CT a angiografie. S podrobnostmi seznámil přítomné Jan Kraner, primář radiodiagnostického oddělení, které tvoří celkem 26 nelékařských zdravotnických pracovníků a 8 lékařů.

Dalším oddělením, které představilo nové přístroje, bylo gynekologicko-porodnické oddělení chomutovské nemocnice. Oddělením provedl návštěvu jeho primář, Michal Zeman, který přítomným představil nově pořízené vybavení. Tři nové kardiotokografy byly pořízeny z evropských prostředků, ultrasonograf, operační stoly a osvětlení pak zakoupila nemocnice z vlastních zdrojů. Finanční náklady na pořízení těchto investic dosáhly téměř 3,5 mil.

Kardiotokografy se používají na posouzení stavu plodu v děloze, jak před porodem, tak zejména pro sledování stavu plodu během 1. a 2. doby porodní. Kardiotokografy jsou využívány také v ambulantní péči o těhotné, které tvoří asi jednu třetinu pacientek, u kterých lékaři přístroj využijí. K další nové investici patří ještě přenosný ultrasonografický zobrazovací přístroj, určený k vyšetření vnitřních orgánů pacientek v reálném čase
a v pohybu, nezatěžující pacientky žádným zářením..

Kvalitní a moderní vybavení pracovišť tvoří předpoklad pro kvalifikovanou práci lékařů
i sester chomutovské nemocnice.

Doplňkové informace:

Pro umístění skiagrafického přístroje na radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice bylo nutné provést stavební úpravy „snímkovny“, které proběhly již koncem září 2009. Vlastní instalace zařízení se poté mohla uskutečnit začátkem prosince. Finanční náklady, které činily více než 1,7 milionu korun, byly vyčleněny z rozpočtu nemocnice. Nový skiagrafický přístroj, jehož dodávku zajistila firma AURA Medical s.r.o., umožňuje, kromě zhotovení klasického RTG filmu, také bezfilmový provoz, a to pomocí nepřímé digitalizace. Nový přístroj disponuje elevačním (polohovatelným) stolem a umožní lepší vyšetření i hůře mobilních pacientů. Zabudovaný software přístroje zároveň umožní snížit radiační zátěž pacientů. Uvedený skiagrafický přístroj Polyrad Premium slouží také ke zhotovení snímků kostí a kloubů, zejména lebky, končetin, páteře a dále ke zhotovení snímků plic a dalších speciálních vyšetření, např. snímků paranazálních dutin.

Přístroj bude sloužit k vyšetřování ambulantních i hospitalizovaných pacientů a jeho zprovozněním dojde ke zkrácení doby nutné pro „snímkování“ pacienta a tím ke zvýšení průchodnosti RDG oddělení, které tímto rozšíří počet „snímkoven“ z dvou na tři. Tímto se zároveň zvýší i celkový počet snímkovaných pacientů, který činí více než 120 pacientů denně. V současné době, kdy došlo k plánované odstávce RDG pracoviště ve Vejprtech, bude skiagrafický přístroj sloužit i pacientům z Vejprt. Uvedený skiagrafický přístroj zajišťuje již teď snímky pro více než 40% z celkového počtu pacientů, kteří denně využijí služeb „snímkoven“. Radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice využívá denně více než 300 pacientů. Prováděna jsou kromě RTG snímků také vyšetření ultrazvuková, mamografická, CT a angiografie. Kolektiv pracovníků radiodiagnostického oddělení, který tvoří celkem 26 nelékařských zdravotnických pracovníků a 8 lékařů, vede primář MUDr. Jan Kraner.

Na gynekologicko-porodnické oddělení bylo v roce 2009 pořízeno následující vybavení: jeden přenosný ultrasonograf, tři kardiotokografy. Dále dva operační stoly a operační světla k dovybavení gynekologie a centrálních operačních sálů. Zatímco kardiotokografy byly pořízeny z prostředků ROP a náklady činily 320 000,- korun, ultrasonograf, operační stoly a osvětlení zakoupila nemocnice z vlastních zdrojů a finanční náklady na pořízení těchto investic dosáhly téměř 3,5 mil. korun.

Kardiotokografy – dva pro snímání akce srdeční plodu u jednočetných těhotenství a jeden pro snímání srdeční akce plodů u dvoučetné gravidity, slouží ke kontinuálnímu sledování srdeční frekvence plodu v děloze. Zároveň je sledována děložní činnost. Uvedené přístroje se používají na posouzení stavu plodu v děloze, jak před porodem ve 3. trimestru těhotenství, tak zejména pro sledování stavu plodu během 1. a 2. doby porodní. Kardiotokografy jsou využívány také v ambulantní péči o těhotné, které tvoří asi jednu třetinu pacientek, u kterých lékaři přístroj využijí. Dostatečný počet těchto přístrojů a jejich kvalita je základním předpokladem pro poskytování kvalitní a moderní porodnické péče.

K dalším novým investicím chomutovské nemocnice patří ještě přenosný ultrasonografický zobrazovací přístroj, určený k vyšetření vnitřních orgánů pacientů v reálném čase a v pohybu, nezatěžující pacienty žádným zářením. K dispozici je abdominální sonda, používaná zejména u těhotných žen na vyšetření plodu v děloze a vaginální sonda, používaná zejména v gynekologii. Mobilita a lehkost zakoupeného sonografického přístroje umožňuje použití u lůžka pacientky a také na detašovaném pracovišti Vejprty. Tímto ultrasonografickým přístrojem je ročně vyšetřeno přibližně 3 000 pacientek.

Pracoviště gynekologie a centrálních operačních sálů bylo v loňském roce vybaveno ještě dvěma novými operačními stoly a operačními světly, které významnou měrou dopomohly k modernizaci operačního provozu. Operační stoly, doplněné moderními operačními světly, jsou plně polohovatelné, obsluhované personálem pomocí dálkového ovládání. Kvalitní a moderní vybavení pracoviště tvoří předpoklad pro kvalifikovanou práci lékařů i sester chomutovské nemocnice. Kolektiv gynekologicko-porodnického oddělení, pod vedením primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D., byl nedávno posílen o nově příchozího lékaře MUDr. Lukáše Pondělíčka, který je zařazen na pozici zástupce primáře. Přišel z gynekologicko porodnické kliniky FN Praha – Motol, je plně erudován v oboru gynekologie a porodnictví a zároveň se specializuje na techniky minimálně invazivní chirurgie.

Krajská zdravotní, a.s. je připravena na pacienty z lounského a žateckého regionu

Společnost Krajská zdravotní, a.s. je připravena na případný zvýšený počet pacientů z lounského a žateckého regionu, který se dá předpokládat v souvislosti s uzavřením interního a chirurgického oddělení v lounské nemocnici.

Vedení Krajské zdravotní, a.s. se aktivně zabývá situací, která vznikla v souvislosti s avizovaným uzavřením interního a chirurgického oddělení v lounské nemocnici od 1. února 2010. V nadcházejících dnech po uzavření oddělení lze očekávat zvýšenou potřebu hospitalizace pacientů z tohoto regionu v našich zdravotnických zařízeních, zejména pak v mostecké a chomutovské nemocnici.

Obě nemocnice, mostecká i chomutovská, jsou připravené nejen na příjem pacientů z uzavřených oddělení lounské nemocnice, ale také pacientů praktických lékařů a lékařů specialistů ze spádové oblasti lounské nemocnice. Snahou je zajištění odpovídající zdravotní péče těm pacientům, kteří budou praktickými lékaři a specialisty ve spádové oblasti posíláni k následným lékařským ošetřením.

Krajská zdravotní, a.s. je také připravena zaměstnat případné zájemce z řad lounských zdravotníků, kteří budou mít po uzavření oddělení interny a chirurgie zájem o práci v nemocnicích naší společnosti.

Vedení mostecké a chomutovské nemocnice již jedná se zdravotníky z uzavíraných oddělení lounské nemocnice, kteří projevili o práci zájem. Již nyní mohu uvést, že na internu chomutovské nemocnice nastupuje jeden z lounských lékařů a mostecká nemocnice se již dohodla s několika zdravotními sestrami o nástupu do zaměstnání. Další jednání s lékaři a zdravotními sestrami z Loun probíhají.

Předpokládáme také, že Všeobecná zdravotní pojišťovna alokuje v nejkratším možném termínu finanční prostředky, určené na krytí akutní zdravotní péče v lounské spádové oblasti, do nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. se ohrazuje proti opětovným nepravdám, uvedeným v dnešních Hospodářských novinách

Hospodářské noviny ve svém dnešním článku (4. ledna) opět napadají Krajskou zdravotní, a.s. kvůli nákupu přístrojů. V článku jsou uvedeny nepravdy. Společnost Krajská zdravotní, a.s. nebyla oficiálně oslovena Úřadem na potírání zločinu OLAF k prověření zakázky. Rovněž není pravda, že by ministerstvo financí odmítlo proplacení přístrojů. Veškeré platby proběhly.

Kontrola, provedená Úřadem regionální rady soudržnosti Severozápad, nezjistila žádné nedostatky ohledně nákupu přístrojů do nemocnic společnosti. Ani kontrolní výbor poslanecké sněmovny nezjistil nic negativního. Zároveň jsme si nechali udělat audit, ze kterého vzešlo, že zakázka na nákup přístrojů je v pořádku a je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Rovněž musíme zdůraznit, že jsme připraveni na jakoukoliv další kontrolu ohledně nákupů přístrojů a také že poskytneme případným kontrolorům veškerou součinnost.

Již dříve se Krajská zdravotní, a.s. ohradila proti článkům, uveřejněným v Hospodářských novinách a některých dalších médiích ohledně nákupu zdravotních přístrojů. Naše společnost proto zvažuje, že podnikne právní kroky na ochranu svého dobrého jména pro opakovaná nepravdivá tvrzení.


Upozornění na otevírací dobu v lékárně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. během vánočních svátků

Lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální Péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem bude otevřena pro veřejnost během vánočních svátků v tyto dny 25. 12. 2009 od 9 do 19 hodin a 31. 12. 2009 od 7:30 do 12 hodin.

Děkujeme za pochopení.


Krajská zdravotní, a.s. uspořádala tiskovou konferenci k dalším projektům, spolufinancovaným Evropskou unií

Krajská zdravotní, a.s. uspořádala 14. prosince 2009 tiskovou konferenci, na které prezentovala projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. podala v červenci roku 2008 dva projekty se žádostí o finanční prostředky z Integrovaného operačního programu, podané v rámci oblasti podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Z celkem 34 podaných žádostí bylo doporučeno k poskytnutí dotace 24 z nich. Krajská zdravotní, a.s. uspěla jak s projektem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“, tak s projektem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem, o.z.“

Schválené projekty představují hodnotu více než 158 milionů korun. Z prostředků Evropské unie je hrazeno 85 % z celkové hodnoty projektů, zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. získala v lednu tohoto roku Osvědčení o splnění podmínek pro poskytování traumatologické péče nejvyššího stupně a byl jí tak Ministerstvem zdravotnictví udělen statut Traumacentra pro dospělé a statut Traumacentra pro děti a dorost. Získání tohoto osvědčení významně podpořilo úspěšnost projektu, který je zaměřen právě na obnovu a modernizaci jeho vybavení a zároveň na zlepšení podmínek pro poskytování akutní péče, pro zajišťování standardních výkonů i pro specializovanou péči u dětských i dospělých pacientů se závažnými poraněními. Nové přístroje byly prezentovány primářem Traumacentra MUDr. Janem Houserem. V rámci tohoto projektu již proběhly všechny dodávky a přejímky přístrojů i zařízení a byl proškolen personál. Realizace se chýlí k závěru a měla by být ukončena k 31.12.2009.

Finančně nejnáročnější přístroj tohoto projektu, kterým je 128řadové CT, přítomným představil a prezentoval primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Milouš Derner v rámci dne otevřených dveří, který navázal na tiskovou konferenci.


Projekt pro Komplexní onkologické centrum resp. přístrojové vybavení představil primář MUDr. Milan Lysý. Přístroje, na kterých zatím probíhají nutná měření, zkoušky a školení personálu, byly též prezentovány v rámci dne otevřených dveří. Cílem projektu je rozšíření kapacit radiační péče, pořízení nových zobrazovacích a laboratorních technologií, modernizace a rozšíření vybavení pro invazivní zákroky a zvýšení úrovně standardu vybavenosti centra. Ukončení projektu je plánováno na 31.03.2010.


Tiskové konference se zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s. zástupci Ústeckého kraje, odbornou složku prezentovali primáři, jejichž oddělení se o dotaci podělila. „Jak již bylo v minulosti deklarováno vedením Krajské zdravotní, pokračuje snaha využívat v maximální míře všechny dotační programy a jejich prostřednictvím doplňovat a obnovovat technické a přístrojové vybavení…“ uvedl mimo jiné Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.


9.12.2009

První oběť mexické chřipky v Krajské zdravotní, a.s.

V úterý, 8. 12. 2009 ve večerních hodinách zemřel na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 54letý pacient, s mexickou chřipkou, komplikovanou oboustranným zápalem plic a selháním ledvin. Jednalo se o oslabeného pacienta z rizikové skupiny, z okresu Ústí nad Labem. Pacient byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče pro selhávání životních funkcí a byl trvale napojen na ventilátor a umělou ledvinu. Přes poskytnutou maximální zdravotní péči se bohužel nepodařilo pacienta udržet při životě.

V tuto chvíli hospitalizuje Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 15 pacientů s chřipkou:
- čtyři na jednotce intenzivní péče se závažným průběhem, dva z nich jsou napojeni na ventilátor
- 11 pacientů je umístěno na standardních lůžkách, většina z nich se zápalem plic

Po úspěšné léčbě bylo do dnešního dne z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem propuštěno 65 pacientů.

Krajská zdravotní, a.s. získala nové vybavení pro Traumatologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Krajská zdravotní, a.s. získala nové přístrojové vybavení v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem, o.z.“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V červenci 2008 podala Krajská zdravotní, a.s. (KZ) žádost o poskytnutí dotace na modernizaci a obnovu přístrojů Traumatologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) z prostředků Evropské unie a se svou žádostí uspěla. Projekt v celkové hodnotě převyšující 77 milionů Kč je z 85 % financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Projekt bude ukončen do konce tohoto roku.

Přejímky jednotlivých přístrojů a zařízení byly zahájeny v polovině listopadu a vrcholí v těchto dnech. Součástí dodávek je nejen instalace, ale také odborné zaškolení personálu, který bude s novým vybavením pracovat. Traumatologické centrum získává - transportní lůžka s kompletním přístrojovým vybavením, multidetektorový CT přístroj, ultrazvukový přístroj, anesteziologické vybavení, RTG C-rameno s 3D, RTG C-rameno (bez 3D), trauma navigační systém, soubor endoskopického vybavení pro rigidní endoskopii, technické a přístrojové vybavení resuscitačního oddělení, vybavená urgentní dětská lůžka, lůžka resuscitační dětská s kompletním vybavením, ultrazvukový přístroj a endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii.

Traumatologické centrum MNUL zajišťuje, jako jediné v Ústeckém kraji, komplexní péči o zraněné v dospělém věku, u kterých je vyžadována vysoce specializovaná traumatologická péče. Jedná se zejména o polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopickou operativu a péči o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem. U dětských pacientů zajišťuje řešení závažných poranění také ve spolupráci s Dětskou klinikou IPVZ MNUL. Ústecké traumacentrum je zároveň součástí sítě traumacenter a národní strategie ČR, zaměřené na zajištění standardu poskytování péče obyvatelům v ohrožení života a zdraví v důsledku poranění.

Krajská zdravotní, a.s. se tímto projektem zaměřuje na zvýšení kvality péče prostřednictvím zlepšení podmínek pro transport a resuscitaci pacientů, pro monitorování a podporu vitálních funkcí při přijetí, zobrazovací diagnostické technologie, obnovu a doplnění vybavení chirurgických sálů, včetně vybavení pro miniinvazivní zákroky a peroperační zobrazování.

Více informací včetně fotodokumentace najdete na www.kzcr.eu/iop


20.11.2009

Krajská zdravotní, a.s. léčí pacienty s „mexickou chřipkou“

Na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. jsou momentálně hospitalizováni 4 pacienti s diagnózou chřipkového onemocnění typu H1N1. Dva pacienti jsou na jednotce intenzívní péče, napojeni na přístroje a umělé dýchání, jedná se o dospělou ženu a 17letou dívku.

Zdravotní stav 35leté ženy, který byl v minulých dnech velmi vážný, se zlepšil natolik, že byla přemístěna z jednotky intenzívní péče na standardní pokoj a dále nevyžaduje podporu umělého dýchání. Na standardní pokoj byla přemístěna také 5letá dívka, jejíž stav se také výrazně zlepšil. Laboratorní testy nepotvrdily nemocnění u 55leté ženy a po úspěšné léčbě byl v dobrém stavu propuštěn 31letý muž.

Krajská zdravotní, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla o uzavření vybraných oddělení svých nemocnic. Omezení návštěv je preventivním opatřením, přijatým v důsledku očekávané chřipkové epidemie. Pro veškeré návštěvy budou uzavřena všechna anesteziologicko - resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče, radioterapeutická a dětská oddělení, s platností od pátku 20. 11. 2009 do odvolání. Toto opatření je platné pro všechny nemocnice společnosti.

Omezení návštěv v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. omezuje návštěvy na vybraných odděleních ve svých pěti nemocnicích. Opatření se týká Nemocnice Děčín, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov.

Krajská zdravotní, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla o uzavření vybraných oddělení svých nemocnic. Omezení návštěv je preventivním opatřením, přijatým v důsledku očekávané chřipkové epidemie. Pro veškeré návštěvy budou uzavřena všechna anesteziologicko - resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče a dětská oddělení, s platností od pátku 20. 11. 2009 do odvolání. Toto opatření je platné pro všechny nemocnice společnosti.

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte