Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

22.6.2022

Krajská zdravotní ocenila své zaměstnance za výsledky v oblasti vědy a výzkumu v roce 2021

Krajská zdravotní, a.s., uspořádala v úterý 21. června 2022 v Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Výroční vědeckou konferenci Krajské zdravotní, a.s., a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v roce 2021 v oblasti vědy a výzkumu – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Záštitu nad akcí převzali Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, a MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. Akce se za vedení Ústeckého kraje zúčastnil radní v oblasti zdravotnictví Ing. Radim Laibl, za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Fakulty zdravotnických studií (FZS UJEP) doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., a další zástupci univerzity. VVK se účastnilo Představenstvo KZ v čele s předsedou statutárního orgánu MUDr. Ondřejem Štěrbou, členové Dozorčí rady KZ, generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA a zástupci managementu společnosti.

„Děkuji za příležitost zahájit takto renomovanou vědeckou a společenskou akci, jakou Výroční vědecká konferenci Krajské zdravotní bezpochyby je,“ pozdravil účastníky MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Ústecký kraj se dlouhodobě snaží o podporu Krajské zdravotní. Teď máme před sebou ty nejvyšší cíle, a to nejen dotáhnout do konce investice v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Nejdůležitější pro mě ale je, že Krajská zdravotní disponuje takovými kapacitami a odborníky, kteří tu dnes jsou, že jejich jména jsou známá nejen za hranicemi Ústeckého kraje, ale i za hranicemi republiky,“ řekl na úvod konference Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

„Je důležité si uvědomit, že hodnotíme rok 2021, rok stále ještě plný Covidu, plný péče o naše pacienty a vy jste si přesto našli čas na to, abyste vědecky bádali a publikovali. Za to vám patří velký dík, stejně jako představenstvu společnosti, které vám odsouhlasilo podporu interní grantové agentury,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s., za rok 2021 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře, cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let, cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků, cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství, cenu v kategorii Republiková prvenství, cenu za příkladnou reprezentaci, cenu za vědecké a odborné aktivity oddělení.

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a.s., v předchozích roce. Poděkoval za k dnešnímu dni v devíti kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 45 milionů Kč. Představil také nově jmenovaného člena Vědecké rady KZ, primáře Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z., Mgr. Jiřího Kozelku. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady KZ.

Cenu v kategorii „Republiková prvenství“ získal MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici (MNUL) a oceněn byl i Kolektiv zástupců zdravotníků z různých pracovišť v Ústeckém kraji (Iktová centra, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje). V této kategorii uspěli i specialisté z Neurochirurgické kliniky v MNUL doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Bolcha a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

V kategorii „Příkladná reprezentace“ ceny obdrželi MUDr. Patrik Rajs z Oční kliniky v MNUL, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta Ortopedické kliniky v MNUL, a MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky.

Kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“ byla první s určením pořadí. Nejlepší výsledky dosáhla Neurochirurgická klinika, na 2. místě skončila Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a 3. místo obsadila Ortopedická klinika v MNUL.

Cenu pro nejlepší vědeckou práci lékaře získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z Oddělení hrudní chirurgie MNUL, za 2. místo ji dostal prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, přednosta KAPIM, a jako 3. nejlepší v této kategorii byl oceněn MUDr. Ing. Jan Beneš z téže kliniky.

První místo a cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Štěpán Cimrman z Infekčního oddělení MNUL, cenu za 2. místo MUDr. Vojtěch Kunc z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL a za 3. místo MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky.

Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržela Ing. Pavla Bradáčová z Oddělení klinické hematologie MNUL.

Cena za nejlepší monografii patří Ing. Bc. Soně Brabcové z Kliniky úrazové chirurgie.

V soutěži o nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství na nejvyšší metu dosáhla Kateřina Rusková z Neurologického oddělení MNUL, 2. místo získaly Pavla Kubínová, DiS., a Bc. Ivana Vernerová z Neurochirurgické kliniky. Oceněnými na třetím místě byly Bc. Zuzana Hejčlová a Lenka Hrdličková – také z Neurochirurgické kliniky.

Slavnostní setkání v Kampusu ústecké univerzity moderoval Roman Vojtek. Součástí programu bylo vystoupení Ivy Kubelkové a přehlídka historických uniforem zdravotních sester v provedení studentek FZS UJEP.


Zdroj: info@kzcr.eu

Ocenění zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.

Ocenění zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.


21.6.2022

Významné investiční akce v nemocnicích Krajské zdravotní si prohlédl hejtman s členy představenstva

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller navštívil spolu s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Ondřejem Štěrbou a místopředsedou představenstva společnosti MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, významné investiční akce v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici KZ.

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělení hrudní chirurgie. V letošním roce bude dokončena hrubá stavba.

„Investiční akce takového rozsahu v rámci Krajské zdravotní, a.s., ale troufnu si říct, že i v celém Ústeckém kraji, nemají obdoby. Vnímáme je samozřejmě jako absolutní prioritu. Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům a také všem návštěvníkům našich nemocnic, že chápou omezení, která jsou v souvislosti se stavbami nezbytná. Na nové stavby se všichni těšíme, budou představovat významné zkvalitnění zdravotní péče,“ říká k probíhajícím aktivitám MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Do konce roku se počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru. Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance). Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

„Dění na jednotlivých stavbách velmi pečlivě sledujeme, a to nejen od stolu. Obdobné cesty určitě ještě s kolegy absolvujeme. V Děčíně a v Ústí nad Labem probíhá vše podle plánu, a to i časového. V Chomutově jsme v jistém skluzu, ale jsme přesvědčení, že se vše povede dohnat,“ komentuje návštěvu stavenišť místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

V areálu Nemocnice Chomutov, o.z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. V chomutovské nemocnici se do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

Investiční akce jsou částečně financovány z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow Krajská zdravotní, a.s., využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. V případě výstavby v ústecké nemocnici činí dotace z IROP 500 milionů Kč, v Děčíně a Chomutově je to shodně po 150 milionech Kč.

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předání staveniště: 29. 10. 2020
Doba realizace: do 20. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH
Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předání staveniště: 4. 10. 2021
Doba realizace: do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021).
V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Předání staveniště: 23. 9. 2021
Doba realizace:  do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH
Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Zprava: MUDr. Ondřej Štěrba, Ing. Jan Schiller, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA

Zprava: MUDr. Ondřej Štěrba, Ing. Jan Schiller, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA


17.6.2022

Krajská zdravotní uspořádala pátý ročník Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádalo ve dnech 9. a 10. června 2022 pátý ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace. Dvoudenní akce se dvěma stovkami účastníků se konala v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.  

Netradiční součástí prvního dne setkání byl – vzhledem k probíhající výstavbě nového pavilonu pro operační sály, oddělení jednotek intenzivní péče a standardní lůžková oddělení včetně umístění kardiochirurgie v areálu ústecké nemocnice na Severní Terase, a dostavbám nemocnic v Děčíně a Chomutově – blok „Nemocnice – Občanská stavba ve veřejném prostoru“. V něm vystoupili přední odborníci z Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Předsedajícími této části konference byli i generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Petr Malý, MBA, a MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Z pohledu Krajské zdravotní i jakéhokoliv poskytovatele zdravotní péče je potřeba si uvědomit, že systém úhrad zdravotních pojišťoven, které nám poskytují platbu za výkony, nepočítá s tím, že bychom stavěli mohutné zdravotnické stavby. Z toho, co vyděláme za poskytování zdravotní péče, často nejsme schopni do nich zainvestovat a jsme odkázáni na dotační tituly z Evropské unie, státu či Ústeckého kraje. Nám se je podařilo skloubit tak, že jsme mohli zahájit vedle ústeckého pavilonu i dostavby dalších dvou nemocnic. Je těžké takovou investiční akci realizovat. Mít včas připravenou projektovou dokumentaci, plánovat dlouhodobě, abychom ve správnou chvíli požádali o vypsaný dotační titul. Současná situace nám projekty významně zdražuje. Uděláme všechno proto, abychom jejich realizaci do konce příštího roku, jak je plánováno, dokončili,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA.  

Pro účastníky konference byly připraveny v pěti blocích mimo jiné přednášky specialistů řady oborů největší nemocnice KZ, například neurochirurgie, kardiochirurgie, sportovní medicíny, anesteziologie, urologie a sexuologie nebo epidemiologie. Mezi přednášejícími byli i odborníci ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Protiepidemického oddělení Státního zdravotního ústavu v Praze, Krajské hygienické stanice hlavního města Prahy či Oddělení ústavní epidemiologie Nemocnice Jihlava. 

Odborným garantem akce byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. „Letošní pátý ročník naší konference se konal po tříleté pauze způsobené covidovou pandemií. O to víc mě potěšilo, že si naše akce zachovala stabilní počet příznivců, což se projevilo v bohaté účasti posluchačů po oba dva dny konání konference. Zaznělo 28 odborných sdělení z nejrůznějších oblastí medicíny, které souvisí s provozem operačních sálů a sterilizace. Letošní odborný program jsme oživili pozváním dvou speciálních hostů. Jmenovitě Lenky Berrouche, špičkové ultramaratonkyně, která se v posledních letech umisťuje na nejvyšších příčkách i nejtěžších světových ultramaratonů. Je mistryní České republiky v běhu na 24 hodin v roce 2020, kdy zvládla zdolat těžko uvěřitelných 217 km. Zároveň je zaměstnankyní Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici. Druhým speciálním hostem byl Jan Venca Francke, dobrodruh, triatlonista a specialista na extrémně těžké zimní ultramaratony. Letos se účastnil na běžkách jednoho z nejtěžších závodů na světě Iditarod Trail Invitational. Ten se odehrává v pusté a drsné přírodě zimní Aljašky za extrémních mrazů a měří neuvěřitelných 1000 mil - 1600 km. Pozváním speciálních hostů jsme chtěli odborný program jednak odlehčit a jednak zprostředkovat účastníkům konference možnost nahlédnout do života a životní filozofie špičkovým vytrvalostním sportovcům,“ uvedl v rámci hodnocení pátého ročníku konference primář Humhej.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


14.6.2022

Nemocnice Krajské zdravotní v Mostě nabídne stravování pro veřejnost

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nabídne od 20. 6. 2022 ve svém moderním stravovacím provozu obědy kromě pacientů a zaměstnanců společnosti také zájemcům z řad veřejnosti. Jídelna v pavilonu „B“ je otevřena od pondělí do pátku od 11:30 do 13:45 hodin, v sobotu, neděli a během svátků od 12:30 do 13:30 hodin.

„Chceme v maximální možné míře fungovat jako efektivní zařízení. Napadlo nás tedy, proč neumožnit stravování nejen pacientům a zaměstnancům naší nemocnice, ale i veřejnosti. Jsem přesvědčený, že celá řada lidí tuto možnost ocení a bude pozitivně překvapena kvalitou a chutí podávaného jídla. Myslím, že se rozhodně nemáme za co stydět,“ říká o této nabídce Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

Jak tedy začít?

V pokladně jídelny Nemocnice Most vám každý čtvrtek od 12:30 do 13:45 hodin vystaví čipovou kartu, na kterou si vložíte peníze – částka je na vlastním uvážení. Čipovou kartu lze v tento čas dobít, stejně jako i vrátit, jestliže se rozhodnete stravování v mostecké nemocnici ukončit. Oběd si můžete objednat prostřednictvím terminálu před jídelnou, a to vždy do 7:30 hodin předešlého dne, přičemž na sobotu, neděli a pondělí je potřeba objednat do pátku 7:30 hodin. Jídelní lístek připravuje stravovací provoz mostecké nemocnice na tři týdny dopředu.

Cena oběda, který obsahuje polévku, hlavní jídlo a nápoj, je pro veřejnost 99 Kč.

Zdroj: info@kzcr.eu

Stravovací provoz mostecké nemocnice najdete v pavilonu B.

Stravovací provoz mostecké nemocnice najdete v pavilonu B.


14.6.2022

Dnes je Světový den dárců krve. Přijďte darovat vzácnou tekutinu před odjezdem na dovolenou, apelují primáři transfuzních oddělení Krajské zdravotní

Cílem Světového dne dárců krve, který každoročně připadá na 14. červen, je poděkovat dárcům a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfuzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve. V období letních prázdnin navíc transfuzní centra často bojují s dočasným nedostatkem dárců, kteří odjíždějí na dovolené.

„Během léta nám pravidelně ubývá přibližně dvacet až třicet procent dárců. Nejprve chybějí kvůli probíhajícím dovoleným a následně je musíme často dočasně vyřadit, dle rizikovosti oblasti, ze které se vrátí. Někde je to měsíc, někde i půl roku. Přesvědčujeme proto dárce, aby krev darovali před odjezdem na dovolenou,“ vysvětluje MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Spotřeba krve v letním období navíc neklesá, přibývá závažných úrazů. „Rostoucí spotřeba je u nás způsobena i vznikem kardiochirurgie, a některá oddělení také dohánějí operace, které odkládaly kvůli covidu. V roce 2019 byla spotřeba krve v ústecké Masarykově nemocnici o 20 procent nižší než v roce 2021,“ dodává primář oddělení, které krví zásobuje velkou část nemocnic Krajské zdravotní, a.s., nemocnici v Roudnici nad Labem a částečně také Fakultní nemocnici v Motole.

Na ústeckém oddělení krev každý měsíc daruje kolem patnácti set dárců. „Počet dárců krve postupně pomalu klesá. Populace stárne a mladší generace často raději navštěvují placená plazmacentra. Objevují se ale noví dárci mezi 30 až 40 lety, za což jsme moc rádi,“ těší primáře Masopusta.

Podobná situace je také v Chomutově. „V evidenci máme aktuálně 5252 dárců krve. Potřeba krve všech krevních skupin je samozřejmě trvalá a velmi rádi přivítáme i nové dárce. Těm stávajícím patří velké poděkování, zvláště těm, kteří s námi spolupracující dlouhodobě,“ řekla MUDr. Vladimíra Kašková, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

Dárcovství krve v Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), má dvě transfuzní oddělení. V ústecké Masarykově nemocnici a v chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních oddělení. V děčínské nemocnici se provádějí odběry krve v samostatném odběrovém středisku, odebranou krev a plazmu zpracovává ústecké transfuzní oddělení. 

Transfuzní oddělení jak v ústecké Masarykově nemocnici, tak v chomutovské nemocnici jsou plnohodnotnými zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni.

Zájemci o darování krve se mohou přímo obracet na naše transfuzní oddělení nebo odběrová pracoviště v našich nemocnicích. Zde se jim bude ochotně věnovat náš zdravotnický personál. Veškeré informace zájemci o darování krve najdou na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s. V České republice může darovat krev každý, komu je mezi 18 a 65 lety a neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví.


Zdroj: info@kzcr.eu

Odběr krve v ústecké Masarykově nemocnici

Odběr krve v ústecké Masarykově nemocnici

Odběr krve v ústecké Masarykově nemocnici


3.6.2022

Informace z rumburské nemocnice jsou nově na webu Krajské zdravotní

Internetová prezentace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk, se přesunula na web Krajské zdravotní, a.s.

Na internetové adrese www.kzcr.eu je nově v horní částí stránky záložka Rumburk, kde zájemci najdou veškeré informace o tomto pracovišti ústecké Masarykovy nemocnice. K dohledání jsou podrobnosti k jednotlivým zdravotnickým pracovištím a možnostem objednání, důležité kontakty i novinky, které se nemocnice v Rumburku týkají. Nechybí ani další potřebné informace pro pacienty či návštěvy.

Na webu www.kzcr.eu v současnosti zájemci najdou všechny potřebné informace o šesti ze sedmi nemocnic ve správě společnosti. Nyní se Krajská zdravotní bude soustředit na přesun internetové prezentace litoměřické nemocnice, aby byly informace na webu společnosti kompletní, a především dostupné a přehledné pro pacienty.


Zdroj: info@kzcr.eu


3.6.2022

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci VI. Děčínské chirurgické dny

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., uspořádalo celostátní odbornou konferenci VI. Děčínské chirurgické dny. Akce se uskutečnila ve dnech 30. a 31. května 2022 na děčínském zámku pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera a primátora Statutárního města Děčín Ing. Jiřího Anděla, CSc. Mezi 180 účastníky dvoudenní akce byli i lékařští specialisté ze Slovenska. 

MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ) při zahájení konference poděkoval všem, kdo ji připravili a podpořili. Připomněl velkou aktivitu vedení děčínské nemocnice, které velmi pomohlo a zasadilo se o probíhající dostavbu, na jejímž konci bude nový pavilon pro urgentní příjem a na něj navazující obory, a také pavilon pro péči o matku a dítě. „Společnost Krajská zdravotní má také zpracován generel, který dává představu, jak by měla nemocnice v Děčíně v 21. století vypadat,“ připomněl generální ředitel.

„S radostí jsem přijal pozvání na tuto akci, která se stala krásnou tradicí - a jsem na to hrdý. Se stejnou radostí jsem nad ní přijal záštitu. Covidové období nás o taková setkání připravila, nicméně jsem moc rád, že se nyní můžeme v Děčíně vidět," přivítal ve městě účastníky konference primátor Statutárního města Děčín Ing. Jiří Anděl, CSc. „Dostavba děčínské nemocnice mě opravdu těší. Chirurgický obor v Děčíně má tradici. První etapa dostavby se týká právě chirurgických pracovišť. Děkuji Krajské zdravotní i vedení Ústeckého kraje, že tato rozsáhlá investiční akce začala, pro naše město a jeho obyvatele je to jedna z priorit," dodal.

 

„Napadají mě v souvislosti s tímto setkáním dvě věci: tradice, nové informace a nové zkušenosti. Za to, že teď můžeme pobývat v těchto prostorách, musím poděkovat všem, kdo nás tradičně finančně i morálně podporují. Primátorovi Děčína a magistrátu, okresní hospodářské komoře, sponzorům a organizačnímu týmu. Náročnost přípravy a okolnosti byly letos výrazně jiné než v letech předcházejících, proto přeji odbornému garantovi akce MUDr. Janu Rejholcovi, aby konference byla úspěšná,“ řekl MUDr. Michael Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Program konference čítal celkem 38 odborných příspěvků rozložených do osmi tematických bloků, z toho 17 se týkalo laparoskopické a roboticky asistované chirurgie.

„Konferenci Děčínské chirurgické dny si dovolím nazvat tradiční, letos jsme ji pořádali již pošesté. Děkuji vedení Ústeckého kraje, primátorovi Statutárního města Děčín, Okresní hospodářské komoře v Děčíně a vedení Krajské zdravotní, a.s., bez jejichž podpory by nebylo možné konferenci uskutečnit. Poděkování patří i České chirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a její Sekci miniinvazivní chirurgie, které nad akcí převzaly záštitu. Myslím, že se nám podařilo sestavit odborný program plný velmi kvalitních přednášek špičkových chirurgů, gastroenterologů a dalších lékařských specialistů z České republiky i ze Slovenska,“ zhodnotil za organizátory šestý ročník mezinárodní odborné konference MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., který nově působí i jako koordinátor chirurgické péče Krajské zdravotní, a.s.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., byl odborným garantem konference.

MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., byl odborným garantem konference.


1.6.2022

Krajská zdravotní zahájila v rumburské nemocnici provoz urologické ambulance, „snižuje uhlíkovou stopu“

Krajská zdravotní, a.s., zahájila 31. května 2022 provoz urologické ambulance v nemocnici v Rumburku, která je od poloviny loňského roku detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednou z výhod tohoto propojení je možnost efektivního využívání kapacit obou zařízení tak, aby byla nejen obyvatelům Šluknovského výběžku, ale i Ústeckého kraje, zajištěna dostupnější a co nejkvalitnější zdravotní péče. V Nemocnici Rumburk v minulých měsících zahájily své operační programy specialisté z ústecké nemocnice v oborech chirurgie a ortopedie.

Otevření urologické ambulance v Rumburku, která dosud nebyla pro pacienty Šluknovského výběžku v nemocnici součástí segmentu zdravotnických služeb, jim přináší jasný bonus. „Snižuje uhlíkovou stopu,“ usmívá se MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a dodává: „Tím chci poukázat na dosavadní úmorné cestování obyvatel této vzdálené části děčínského okresu za vyšetřením do ústecké nemocnice, což představuje – jen jízda autem tam a zpátky – tři hodiny. Otevřením urologické ambulance tak šetříme nejen čas pacientům, ale také zdravotním pojišťovnám náklady na proplácení cestovného.“

Přednosta Schraml se bude věnovat pacientům v poradně v Rumburku, zaměřené především na onkourologickou problematiku, vždy jedno úterý v měsíci. Termíny provozu urologické ambulance v nemocnici jsou v tuto chvíli jasné do srpna včetně (viz přehled na konci textu).

„Rozšíření a zkvalitnění péče, nikoliv pouze její zachování, je prioritou od chvíle, kdy nemocnice přešla pod správu Krajské zdravotní 1. června 2021. Dalším důkazem toho je otevření urologické ambulance pod vedením pana přednosty kliniky z ústecké Masarykovy nemocnice. Jsem rád, že se postupně daří do rumburské nemocnice zavádět obory, za nimiž doposud museli jezdit až do 70 kilometrů vzdáleného krajského města,“ uvedl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.

 

UROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE RUMBURK:

Ordinace jednou měsíčně pro zvané.

Úterý 21. 6., 26. 7. a 23. 8. 2022

Objednání: sestra Venuše Gazdová, telefon 412 359 306

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D., a sestra Venuše Gazdová v urologické ambulanci v Nemocnici Rumburk.

Přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D., a sestra Venuše Gazdová v urologické ambulanci v Nemocnici Rumburk.


26.5.2022

Rozsáhlé investiční projekty Krajské zdravotní zdárně pokračují

Krajská zdravotní, a.s., s významnou podporou Ústeckého kraje úspěšně pokračuje v realizaci rozsáhlých investičních projektů ve svých odštěpných závodech. Aktuálně probíhá výstavba nových pavilonů hned ve třech ze sedmi nemocnic, které největší poskytovatel nemocniční péče v České republice spravuje – v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Již v roce 2020 zahájila provoz pracoviště centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotky intenzivní péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení v novém pavilonu areálu Nemocnice Teplice. 

V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., na Severní Terase zahájil práce v říjnu 2020, v Nemocnici Děčín, o.z., v říjnu 2021, ve stejném měsíci i v Nemocnici Chomutov, o.z. V letošním roce bude na stavbě v ústecké nemocnici již dokončena hrubá stavba a zahájena kompletace profesí. V děčínské a chomutovské nemocnici se pak do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

„Jsem rád, že stavby objektů, které jsou pro budoucnost nemocnic, respektive pro zajištění zdravotní péče pro obyvatele regionu v trvale vysokém standardu zásadní, pokračují podle harmonogramů. Věřím, že tomu bude i v dalších měsících až po ono očekávané trojité finále v závěru následujícího roku. Děkuji všem, kdo se na realizaci těchto - v historii rezortu zdravotnictví v Ústeckém kraji unikátních - dostaveb nemocnic doposud podíleli a v současnosti nadále podílejí,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ. 

 

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., do 20. 12. 2023 (plánované předání stavby, a legislativní povolení užívání stavby). Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 500 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí.  Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně např. nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) a Oddělení hrudní chirurgie.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: 29. 10. 2020

Doba realizace:  do 20. 12. 2023

Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH

Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“


Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.

Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT),   4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021

Doba realizace:  do 15. 12. 2023

Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH

Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

 

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Základní informace:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021)

Dokončení PD: 4/2021

V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.


Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov, o.z., probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: 23. 09. 2021

Doba realizace:  do 15. 12. 2023

Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH

Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“


Zdroj: info@kzcr.eu

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici.

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici.


24.5.2022

Krajská zdravotní uspořádala již pošestnácté konferenci INTERLAB, poprvé pod hlavičkou nového akademického pracoviště

Celostátní konferenci s názvem „INTERLAB 2022: Laboratorní diagnostika coby integrální součást moderní medicíny“ uspořádal ve dnech 19. a 20. 5. 2022 v Kampusu UJEP v Ústí nad Labem Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

„Chci vyslovit obrovský dík našim kolegům v laboratořích za to, jakým způsobem se zhostili svého dílu péče o covidové pacienty. V dubnu roku 2020 se požadavky na ně staly, z tehdejšího úhlu pohledu, extrémní. Jako ředitel nemocnice jsem nikdy neslyšel z těchto pracovišť, že něco nejde. Vždy šlo všechno hladce. Maximálně na stůl přišel požadavek na přístroj, což bylo celkem pochopitelné. Bez nich si nedovedu zvládnutí covidové vlny představit,“ vyzdvihl při zahájení akce MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL).

Vystoupení v úvodní části konference podpořila význam pořádajícího Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (ÚBLD), coby nového pracoviště zastřešujícího vybrané obory laboratorního komplementu.

„Ustavení ÚBLD si velmi vážíme a považujeme jej za dosažení další významné mety v rozvoji laboratorního komplementu v Masarykově nemocnici, potažmo v celé Krajské zdravotní. Zároveň jej vnímáme jako vyjádření podpory vědecko-výzkumným a pedagogickým aktivitám na poli teoretických a laboratorních oborů v ústeckém regionu,“ uvedli RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., a MUDr. Jan Špička, MBA, z ÚBLD, kteří byli odbornými garanty konference.

Význam ÚBLD v kontextu vědecko-výzkumných ambicí KZ zhodnotil doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. O zapojení ústavu do výuky FZS UJEP pak promluvil její proděkan RNDr. Karel Hrach, Ph.D.

Konference proběhla v přátelské a tvůrčí atmosféře za aktivní účasti kolegů z úzce spolupracujících domácích i přespolních pracovišť. Na přetřes přišla témata týkající se vyšetřování likvoru a některých dalších extravaskulárních tělních tekutin, hovořilo se o nově zavedených laboratorních metodách v klinických laboratořích KZ, o řízení a optimalizaci procesů v klinických laboratořích a také o cirkulujících nádorových a endometriálních buňkách.

Konference INTERLAB 2022 byla završena slavnostním aktem předání pořadatelství na rok 2023 Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., z Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. , byl  spolu s MUDr. Janem Špičkou, MBA, ze stejného pracoviště odborným garantem konference INTERLAB 2022.

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., z Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. , byl spolu s MUDr. Janem Špičkou, MBA, ze stejného pracoviště odborným garantem konference INTERLAB 2022.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte