17.5.2023

Krajská zdravotní připomenula osvětovou akcí Světový den proti mrtvici

Krajská zdravotní připomenula osvětovou akcí Světový den proti mrtvici

Před riziky cévní mozkové příhody varuje Světový den proti mrtvici, který má v kalendáři místo 15. května. Odborníci z komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a.s., ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek připravili osvětovou akci a v některých městech, kde společnost spravuje nemocnice, poskytli veškeré důležité informace o tomto onemocnění i následné preventivní vyšetření.

V atriu hlavní budovy ústecké Masarykovy nemocnice byl připraven stánek s materiály k prevenci cévní mozkové příhody s přítomností zdravotnického personálu. V Ústí nad Labem měli lidé stejnou možnost také v OC Forum. Zájemci si mohli na obou místech nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Kontaktní bod pro osvětu byl zřízen i v přízemí budovy B chomutovské nemocnice, také s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. V Teplicích byly v areálu nemocnice k dispozici informační letáky k cévní mozkové příhodě. Stánek s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi zdravotníci otevřeli také v OC Central v Mostě.

V mosteckém obchodním centru na osvětové akci nechyběl MUDr. Ján Macko, primář Neurologického oddělení Nemocnice Most, o.z. „Nabízíme návštěvníkům měření tlaku krve a hladiny cukru v krvi, protože hypertenze a cukrovka patří k hlavním rizikovým faktorům cévní mozkové příhody. Riziko mrtvice se dá významně snížit právě prevencí. Je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu, mít pravidelný pohyb, nekouřit, docházet na pravidelné lékařské kontroly a pravidelně užívat předepsané léky,“ vysvětluje doktor Macko, který zároveň vede mostecké iktové centrum.

V chomutovské nemocnici se akce konala v budově polikliniky, kde lidé možnost nechat si změřit hodnoty hojně využívali, jak informoval primář tamního neurologického oddělení a iktového centra MUDr. Jiří Neumann, FESO. „Vyšetření během čtyř hodin, kdy zde pro příchozí byly k dispozici lékařka a dvě sestry, podstoupilo 150 zájemců. V několika případech se takto podařilo zachytit vysoké hodnoty dosud nezjištěné glykémie a vysokého krevního tlaku, o kterém dosud lidé nevěděli. Všem byly rovněž poskytnuty informace jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky a jak správně reagovat a pomoci při jejím vzniku. Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou,“ uvedl primář Neumann.

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity osob ve středním a vyšším věku v České republice. Riziko vzniku mrtvice se zvyšuje věkem, ale není vzácností ani u mladých lidí do 30 let života. Nicméně, pokud mrtvice udeří, jde o čas. Čím dřív se dostane pacient do iktového centra, tím větší šanci má, že mrtvice neskončí smrtí, ale záchranou života a uzdravením s malými nebo i žádnými následky. K nejčastějším příznakům patří náhlá slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s mluvením a porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, rovnováhy či koordinace, případně prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny. Pokud toto u svého příbuzného zjistíme, správnou reakcí je na nic nečekat a volat záchrannou službu.

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody. „S nemenším nasazením se věnujeme i aktivitám v oblasti prevence vzniku mozkové příhody. Naším zapojením do iniciativy Čas je mozek se tak aktivně účastníme i osvětové činnosti v problematice cévní mozkové příhody. Proto jsme s akcí Odhal své aneuryzma před dvěma lety přišli,“ vysvětlil MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí KCC.

V Ústí nad Labem se 15. května odpoledne uskutečnil již 5. ročník charitativního běhu s názvem Předběhněte mrtvici. Z tradičního startu před hlavní budovou Speciální základní školy Pod parkem na Severní Terase letos na trať vyrazilo 69 aktivních účastníků. Akce upozorňuje na zákeřnost cévní mozkové příhody, jejíž příznaky stále většina Čechů včas nerozpozná. Výtěžek 17 650 Kč šel tentokrát na pomoc pacientce Kláře Vlčkové, kterou potkala mrtvice v jejích 29 letech. Běh organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek pod záštitou statutárního města Ústí nad Labem.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Osvětová akce ke Světovému dni proti mrtvici v mosteckém OC Central

Osvětová akce ke Světovému dni proti mrtvici v mosteckém OC Central


15.5.2023

V druhém díle nového pořadu Prokop s Prokopem vysvětlí jak volat záchranku a kdy vyrazit do nemocnice

Prokopni to, nový pořad Krajské zdravotní, a.s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, má za sebou premiéru druhého dílu. V něm diváci zjistí například kdy a jak volat záchranku, s jakými potížemi vyrazit do nemocnice či jaký je rozdíl mezi pohotovostí a urgentním příjmem.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most a Prokop Voleník, DiS., záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.


Zdroj: info@kzcr.eu

Prokop Seif (vlevo) a Prokop Voleník

Prokop Seif (vlevo) a Prokop Voleník

Druhý díl pořadu Prokopni to


12.5.2023

Krajská zdravotní ocenila své zaměstnance za výsledky v oblasti vědy a výzkumu v roce 2022

Výroční vědeckou konferenci spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v roce 2022 v oblasti vědy a výzkumu, uspořádala Krajská zdravotní, a.s., (KZ) ve čtvrtek 11. května 2023 v budově Fakulty zdravotnických studií univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ceny Vědecké rady KZ získali nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Záštitu nad akcí převzal předseda představenstva společnosti MUDr. Ondřej Štěrba.

Slavnostní akce se za vedení Ústeckého kraje zúčastnil hejtman Ing. Jan Schiller. Za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl přítomen děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., a další zástupci univerzity. Krajskou zdravotní reprezentovali zástupci představenstva společnosti, členové dozorčí rady, generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA a zástupci managementu společnosti. Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady KZ.

„Za vedení Ústeckého kraje mohu říct, že k vám máme velký respekt, takže všichni, kteří tu jste, ať už dnes něco vyhrajete nebo ne, jste oceněni tím, že si vás všichni vážíme a jsme rádi, že vaší každodenní prací zvedáte prestiž Krajské zdravotní,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

„Je mi velkou ctí být zde s vámi na konferenci, která je vyvrcholením vědecké činnosti. Děkuji představenstvu společnosti, díky němuž může Krajská zdravotní interní grantovou soutěž podporovat a děkuji i profesoru Samešovi, který nás pro to tak nadchnul,“ zahájil slavnostní akci generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Profesor Sameš v úvodu konference zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a.s., v předchozích roce. „Vědecká rada se snaží motivovat k vědecké činnosti a zároveň tuto činnost monitorovat. Klademe velký důraz na to, abychom učili na ústecké univerzitě i na lékařských fakultách. Chceme, abychom byli členové výborů odborných společností, abychom byli v redakčních radách časopisů a organizovali semináře a konference, protože to přináší zase nové poznatky,“ řekl na úvod konference předseda Vědecké rady KZ.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., během akce také poděkoval za v devíti kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 45 milionů Kč a představil nově jmenovaného člena Vědecké rady KZ, přednostu Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky RNDr. Ing. Mgr. Petra Kelbicha, Ph.D. Tento ústav je společným pracovištěm Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., stejně jako všechny dále zmiňované kliniky.

Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady KZ.

Cenu v kategorii Republiková prvenství získali Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Neurochirurgická klinika, MUDr. Petr Obruba, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie, Radiologická klinika a Neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL).

Cenu za příkladnou reprezentaci si odnesli přednosta Ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, Neurologická oddělení – Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Iktové centrum Nemocnice Chomutov, Neurologické a Kožní oddělení chomutovské nemocnice, Neurochirurgická klinika a Bc. Eva Horálková z Chirurgického oddělení MNUL.

V kategorii Vědecké a odborné aktivity oddělení třetí místo obsadila Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, druhé místo získala Ortopedická klinika a na první příčce se umístila Neurochirurgická klinika.

V kategorii Cena za nejlepší vědeckou práci lékaře se na třetím místě umístil přednosta Ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, na druhé pozici skončil přednosta Kliniky hrudní chirurgie prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., a vítězství si odnesla MUDr. Lucie Radovnická z Interního oddělení MNUL.

V kategorii Cena za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let třetí místo obsadila MUDr. Eliška Vaňásková z Ortopedické kliniky, druhá pozice náleží MUDr. Janu Lodinovi z Neurochirurgické kliniky a první příčku obsadil MUDr. Jan Černý z Ortopedické kliniky.

Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků získala Ing. Pavla Bradáčová z Oddělení klinické hematologie v ústecké Masarykově nemocnici.

Cenu za nejlepší monografii si odnesl primář Infekčního oddělení MNUL MUDr. Pavel Dlouhý.

V kategorii Cena za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství třetí pozici obsadily Bc. Lucie Lippertová a Bc. Ivana Vernerová z Neurochirurgické kliniky. Na druhé příčce se umístila Bc. Zuzana Hejčlová z Neurochirurgické kliniky a vítězství si odnesly Kateřina Rusková z Neurologického oddělení MNUL a Petra Pöschlová z Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov.

Nejvyšší souhrnný impakt faktor za rok 2022 měl MUDr. Ing. David Černík. Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra v Masarykově nemocnici. Za významnou publikační činnost v kategorii lékařů do 35 let cenu získal MUDr. Vojtěch Kunc, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie.

Slavnostní setkání moderoval Rey Koranteng. Součástí programu bylo vystoupení Olgy Lounové.

            

Zdroj: info@kzcr.eu

Společná fotografie oceněných účastníků konference

Společná fotografie oceněných účastníků konference


12.5.2023

Avízo – Krajská zdravotní připomene osvětovou akcí Světový den proti mozkové mrtvici

Mrtvice je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Jde o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, kdy nejdůležitější roli hraje čas. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den proti mozkové mrtvici, který si připomeneme 15. května. Odborníci nemocnic Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídnou zájemcům v návaznosti na to veškeré důležité informace o tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření.

Odborníci z iktových center a neurologických oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek připravili osvětovou akci, která proběhne u příležitosti Světového dne proti mrtvici v pondělí 15. května:

·         v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (atrium pavilonu A) bude od 10.00 do 13.00 hodin stánek s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

·         v OC Forum Ústí nad Labem bude od 09.00 do 13.00 hodin stánek s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

·         v Nemocnici Teplice budou v areálu nemocnice k dispozici informační letáky k cévní mozkové příhodě

·         v OC Central Most bude od 9.00 do 14.00 hodin stánek s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

·         v Nemocnici Chomutov (budova B, přízemí poliklinika) bude od 09.00 do 13.00 hodin stánek s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

V Ústí nad Labem zároveň na akci v nemocnici a OC Forum naváže charitativní běh PŘEDBĚHNĚTE MRTVICI. Startovat se bude v 16.15 hodin před hlavní budovou Speciální základní školy Pod parkem na Severní Terase v Ústí nad Labem. Akce má za cíl upozornit na zákeřnost cévní mozkové příhody, jejíž příznaky stále většina Čechů včas nerozpozná. Výtěžek ze startovného je věnován pacientům po mrtvici a na další osvětovou činnost Nadačního fondu Čas je mozek. Běh organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek.

V iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci cestou e-mailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.


Zdroj: info@kzcr.eu


11.5.2023

Konference připomněla význam a důležitost porodních asistentek

Konferenci k Mezinárodnímu dni porodní asistence uspořádala Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou v ústecké Masarykově nemocnici (MNUL). Akce, jejímiž odbornými garanty byli přednosta kliniky MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., a Mgr. Petra Abrahamová z Katedry porodní asistence, se uskutečnila v pátek 5. května v nové budově Fakulty zdravotnických studií v areálu ústecké Masarykovy nemocnice.

Program konference zaštítěné Českou komorou porodních asistentek obsahoval sedm sdělení s diskuzí na závěr. Konference se konala u příležitosti Mezinárodního dne porodní asistence, který připomíná význam a důležitost porodních asistentek v péči o zdraví těhotných žen, žen po porodu či v šestinedělí a novorozenců.

„Jsem velmi ráda, že se na přípravě i realizaci odborného programu podíleli akademičtí pracovníci Katedry porodní asistence a specifických disciplín, kolegové z gynekologicko-porodnické kliniky, profesních organizací, specializovaných center i center komunitní péče. Věřím, že zde zazní příspěvky, které rozšíří poznatky v oblasti porodní asistence a přispějí k jejímu dalšímu rozvoji,“ uvedla při zahájení konference PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D., proděkanka pro studium FZS UJEP.

„Je mi ctí vás přivítat na konferenci, která je věnována vaší významné práci. Ta má klíčový význam při podpoře ženy a péči během těhotenství, porodu a poporodním období, dále pak pro zajištění příjemného a bezpečného porodu pro matky a novorozence. Vím, že vaše práce je náročná, ale také velmi naplňující a důležitá. Vaše schopnost poskytnout důvěru, uklidnění a péči přináší do mnoha rodin neocenitelný dar. Konference je velkou příležitostí setkat se s ostatními, prodiskutovat zkušenosti, novinky a něco nového zažít,“ ocenil práci porodních asistentek MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a MNUL.

V úvodu konference vystoupila s prezentací s názvem „Role porodní asistentky při perinatální ztrátě“ Bc. Kateřina Hrubá, komunitní porodní asistentka a členka Unie porodních asistentek, a spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková se zajímavou přednáškou „Žena v KLDR“. V odpoledním bloku zazněla sdělení „Fyzioterapie v těhotenství a po porodu“ Mgr. Jaroslavy Banýrové z ústecké fyzioterapeutické ambulance, poté Bc. Alžběta Samková, DiS., a Eliška Pláničková z Centra porodní asistence Fakultní nemocnice Bulovka představily své pracoviště. Sdělení se sugestivním názvem „Ať můžou“ měla dula Andrea Kapitánová. O vzdělávání komunitních porodních asistentek hovořila komunitní porodní asistentka Bc. Veronika Štěchovská a na závěr MUDr. Jakub Alt z pořádající gynekologicko-porodnické kliniky přiblížil porodnické kazuistiky.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Konference k Mezinárodnímu dnu porodní asistence

Konference k Mezinárodnímu dnu porodní asistence


10.5.2023

Krajská zdravotní získala od města Teplice 1,6 milionu na nákup zdravotnických prostředků do modernizované porodnice

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Petr Malý, MBA a primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl podepsali v pátek 5. května 2023 darovací smlouvu ve výši 1,6 milionu korun. Peníze od města Teplice poslouží KZ k nákupu zdravotnických prostředků, jež budou součástí vybavení nově zrekonstruovaných porodních boxů Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Oba se pak spolu s předsedou představenstva KZ MUDr. Ondřejem Štěrbou, členem představenstva Ing. Jakubem Komárkem, zástupcem ředitele teplické nemocnice a primářem chirurgického oddělení MUDr. Martinem Sessekem a primářem gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Lukášem Pondělíčkem seznámili s postupem prací na rozsáhlé rekonstrukci tohoto významného oddělení.

„Spolupráce s městem Teplice je výborná, je vidět absolutní vstřícnost, takže si dovolím tvrdit, že tahle investiční dotace je první vlaštovkou. Moc děkuji panu primátorovi a všem, kteří se o to přičinili, a těším se na další spolupráci,“ uvedl předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

„Rádi jsme pomohli nemocnici v Teplicích, protože máme zájem na tom, aby nám nastávající maminky rodily právě zde. Vítáme i představení generelu teplické nemocnice, což nám dává perspektivu do budoucna, že nemocnice a kvalita péče se budou zlepšovat, což si pro naše občany upřímně přeji,“ řekl při podpisu smlouvy primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl.

„Za tuto spolupráci velmi děkuji a věřím, že není poslední. Máme v plánu vás oslovovat i s dalšími nápady. Určitě se nebude jednat jen o finance, ale rádi bychom spolupracovali i na projektech, jakými jsou například parkovací domy,“ doplnil generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Město potřebuje nemocnici a nemocnice potřebuje fungovat, takže zájem máme jednoznačně společný. Prohlubující se spolupráci vidím jako příslib do budoucna, že společný zájem bude pokračovat. Děkuji za aktuální dar a věřím, že Krajská zdravotní bude s městem Teplice spolupracovat i na řadě dalších projektů,“ uvedl zástupce ředitele teplické nemocnice a primář chirurgického oddělení MUDr. Martin Sessek.

„Díky podpoře města můžeme pořídit komfortní certifikované porodní vany a závěsné systémy, které našim rodičkám zpříjemní první dobu porodní. Porodním boxům to významně přidá na kvalitě, takže jsem opravdu velmi rád, že se spolupráce vydařila,“ dodal primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Teplice MUDr. Lukáš Pondělíček.

Modernizace porodnice teplické nemocnice probíhá od konce srpna 2022 s termínem kolaudace do konce letošního roku. S cenou díla přesahující 140 milionů korun včetně DPH je modernizace teplického gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí, vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích KZ.

Díky podpoře města Teplice bude možné do komplexně zrekonstruované porodnice pořídit dvě certifikované porodní vany. Ty nabízejí maminkám alternativní způsob porodu. Jedná se o aktivní a přirozený způsob porodu – hydroterapii. Relaxace v teplé vaně dokáže ulevit rodičkám od bolesti. Pořízeny budou také dva závěsné porodní systémy – jedná se o pomůcku, která umožňuje změnit polohu rodičky v průběhu porodu. Možnost změny polohy v době porodu významně zkracuje samotnou délku porodu.

Podpora nemocnice je v souladu s Programem rozvoje statutárního města Teplice na roky 2019 – 2026 – Modernizovat a doplnit městskou infrastrukturu do stavu odpovídající skladbě a požadavkům obyvatel Teplic a zajistit dostupnost a úroveň služeb ve městě na úrovni motivující k setrvání v Teplicích.


O modernizaci teplické porodnice

Název investiční akce: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Zhotovitel: Společnost „SDR Teplice POHL – BLOCK CRS“

Celková cena díla dle veřejné zakázky: 141 017 284 Kč vč. DPH

Smlouva podepsána dne: 19. 7. 2022

Předání staveniště: 30. 8. 2022

Způsob financování: IROP/REACT-EU-98 + vlastní zdroje

Předpokládaný termín kolaudace: do konce roku 2023


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Ondřej Štěrba (vlevo) a Bc. Jiří Štábl

MUDr. Ondřej Štěrba (vlevo) a Bc. Jiří Štábl


Ústecký hematologický den se konal popáté, letos proběhl v konferenčních prostorách Kampusu ústecké univerzity

Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., popáté uspořádalo odbornou konferenci s názvem Ústecký hematologický den. Ústecké oddělení klinické hematologie je od roku 2013 pracovištěm s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu krvácivých chorob pro celý Ústecký kraj. Odborná konference se konala v úterý 27. dubna 2023 v prostorách Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Akce, nad níž převzala záštitu Česká hematologická společnost ČLS JEP, se zúčastnilo více než 150 zájemců z řad lékařů, sester a laboratorních pracovníků.

Program konference obsahoval 13 přednášek, které byly rozděleny do čtyř bloků. V úvodu konference vystoupila s přednáškou s názvem „Myelom s volnými lehkými řetězci“ MUDr. Alexandra Jungová z Hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. „Morfologická, histologická a flowcytometrická diagnostika plazmocelulárních nádorů“ i další přednášky prvního a druhého bloku se věnovaly tématu mnohočetného myelomu. Kromě specialistů z pracovišť v ústecké Masarykově nemocnici byly jejich autory odborníci MUDr. Dana Mikulenková z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, MUDr. Vít Campr z Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, a další přednášející z Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Pelhřimov, Hemato-onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc a Oddělení klinické hematologie Nemocnice Havířov.

Obsáhlým příspěvkem s názvem „Optimismus – zbraň proti depresi“ zaplnila třetí přednáškový blok doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Závěrečná část konference byla věnována kazuistikám zabývajícími se krvácivými stavy, mezi nimi i první případ pro mobilní ECMO team Krajské zdravotní, a.s., který u pacienta řešil difuzní alveolární hemoragii po nasazení rivaroxabanu.

„Ohlasy kolegů, kteří se zúčastnili naší konference, nás velmi potěšily. Odborný program hodnotili jako zajímavý a přínosný. Šestý ročník by proto většina z nich nerada ve svém pracovním kalendáři vynechala, jak zaznělo při hodnocení akce v kuloárech,“ uvedla MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která byla odborným garantem konference.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie v ústecké Masarykově nemocnici

MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie v ústecké Masarykově nemocnici


9.5.2023

Prokopnout strach či nevědomost? Prokop lékař a Prokop záchranář vědí jak na to

Prokopni to. Tak zní název nového pořadu Krajské zdravotní, a.s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Jeho cílem je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představí Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most a Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

„Cílem Prokopni to je prokopnout nejen pochopitelné obavy a strachy, které zcela přirozeně všichni v souvislosti s vlastním zdravím nebo se zdravím našich blízkých máme. Chceme prokopnout ale i jistou, možná až nevědomost, která v souvislosti například s poskytováním první pomoci panuje. Sáhněme si do svědomí, kdo z nás si ji ze školy opravdu pamatuje, navíc i první pomoc se vyvíjí. Chci moc poděkovat všem, kteří s námi do tohohle projektu šli, a kteří nám fandí a podporují nás. A velký dík určitě patří mým kolegům, bez kterých by tento nápad rozhodně nebyl zrealizovaný. Jsem přesvědčená, že občas někoho mírně „nakopnout“ neškodí. Možná jsem snílek, ale chceme se těmito videi vážně prokopnout k dobré věci,“ říká k novému projektu Jana Mrákotová, tisková mluvčí a vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení Krajské zdravotní, a.s. Právě tým tohoto oddělení stojí za celým projektem, a to jak co se námětu týká, tak i následné realizace.

„Prokopni to mi přijde jako perfektní projekt do této doby. Ukázat veřejnosti, jak to chodí, když o ně pečujeme v nemocnici nebo na záchrance, je určitě jedním ze způsobů, jak zlepšit důvěru v náš zdravotní systém. A i kdyby to jednomu člověku pomohlo vyřešit svůj zdravotní problém a jednomu přetíženému urgentnímu příjmu ubralo pár pacientů, kteří mohou jít třeba k praktikovi, bude to mít smysl. Témat máme tolik, že si snad každý najde něco zajímavého. Navíc s lidmi v týmu je radost cokoliv tvořit, takže nešlo říct ne,“ doplňuje MUDr. Prokop Seif.

„Když přišla nabídka na spolupráci na tomto projektu, ještě k tomu s kolegou, který se jmenuje stejně jako já, se společným cílem poskytnout široké laické veřejnosti informace ze světa urgentní medicíny, první pomoci a záchranné služby, nebylo nad čím váhat. Jdu do toho. Společně prokopnout strach z poskytování laické první pomoci, prokopnout dosavadní nevědomost a neznalost těchto zdravotnických systémů, kde společně zachraňujeme životy. Věřím, že se nám společně podaří důležité informace laické veřejnosti poskytnout zábavnou a vtipnou formou,“ dodává Prokop Voleník, DiS.


Zdroj: info@kzcr.eu

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

První díl pořadu Prokopni to


5.5.2023

Po finálovém večeru zná soutěž Královna Labe vítězku. Stala se jí porodní asistentka z Litoměřic

Královna Labe, soutěž, kterou uspořádala Krajská zdravotní, a.s. (KZ), ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem, zná vítězku. Titul „Královna Labe“ získala Iveta Lamošová, DiS., porodní asistentka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z., na slavnostním večeru, který se uskutečnil ve čtvrtek 4. května v prostorách Hotelu a restaurantu Větruše v Ústí nad Labem.

„V této soutěži nejde o věk nebo fyzickou krásu, ale o krásu srdce, laskavost a lidskost,“ avizovali pořadatelé, když ji vyhlašovali. Z 12 finalistek soutěže, jež byla určena výhradně pro zaměstnankyně Krajské zdravotní, a.s., statutárního města Ústí nad Labem a organizací řízených městem Ústí nad Labem, zájemci vybírali od 1. dubna do 25. dubna na webových stránkách akce dámu pro titul „Královna sympatie“. Nejvíce hlasů, výrazných 31 %, získala i zde Iveta Lamošová, DiS.

„Jsem velmi překvapená a pochopitelně moc ráda za tento úžasný výsledek. Děkuji všem, kdo mě podpořili,“ řekla v reakci na své dvojí vítězství.

Druhé místo po finálovém večeru patří Bc. Adéle Ciriakové, všeobecné sestře z Kliniky hrudní chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a jako třetí skončila Lucie Arnoldová, DiS., všeobecná sestra z Oddělení intenzivní medicíny Nemocnice Teplice, o.z. První tři umístěné získaly částku 100, 50 a 30 tisíc korun.

Záštitu nad akcí převzali MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ a PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor statutárního města Ústí nad Labem.

„Chci poblahopřát nejen vítězkám, ale všem finalistkám, které jsme měli možnost vidět. Jsou obdivuhodné. A i když oficiální vítězky máme tři, tak dle mého názoru jsou královnami všechny,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba.

„Připojuji se s blahopřáním. Všechny dámy jednoznačně naplnily poslání soutěže – byly samozřejmě krásné, ale hlavně také laskavé a lidské,“ přidal PhDr. Ing. Petr Nedvědický.


Zdroj: info@kzcr.eu


Finále soutěže Královna Labe - zleva Adéla Ciriaková (2. místo), Iveta Lamošová (1. místo a Královna sympatie) a Lucie Arnoldová (3. místo).

Finále soutěže Královna Labe - zleva Adéla Ciriaková (2. místo), Iveta Lamošová (1. místo a Královna sympatie) a Lucie Arnoldová (3. místo).


4.5.2023

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o státním svátku Den vítězství

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o státním svátku Den vítězství v pondělí 8. května 2023. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:

 

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

     

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte