3.5.2023

Krajská zdravotní otevřela první nemocniční kapli. Najdete ji v Mostě

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), v úterý 2. května otevřela nemocniční kapli. Místo ticha v mostecké nemocnici je v rámci nemocnic největšího poskytovatele nemocniční péče první svého zaměření a bude sloužit nejen věřícím, ale všem, kdo budou duchovní povzbuzení potřebovat. Vyplynulo to ze slov těch, kdo na slavnostním otevření nemocniční kaple promluvili. Uskutečnilo se za účasti biskupa litoměřického, zástupců křesťanských církví, vedení KZ a vedení Nemocnice Most, o.z.

„O otevření nemocniční kaple v naší nemocnici jsme usilovali dva roky. Zajišťujeme křesťanskou duchovní službu, proto jsme byli přesvědčeni, že by mělo jít o kapli křesťanskou a měla by být přístupná i pro laiky. Jsme nemocnice, proto kdokoli je unavený, má problémy, zde může spočinout. Doufám, že tato krásná kaple bude dobře sloužit pacientům, návštěvníkům i našim zaměstnancům. Děkuji především hlavní sestře naší nemocnice Mgr. Šárce Gregušové za úsilí, které hledání místa pro kapli a její přípravě věnovala,“ uvedl Ing. Pavel Markalous, ředitel mostecké nemocnice.

„Jsem rád, že se v nemocnici v Mostě, druhé největší z těch, které společnost spravuje, podařilo takové místo otevřít. Duchovní služba nemocničních kaplanů se v průběhu let stala důležitou součástí ošetřovatelské péče v Krajské zdravotní. Musím poděkovat všem, kdo se na ní podílejí, a také všem, kdo se o zřízení kaple v mostecké nemocnici zasloužili. Vznik kaplí plánujeme i v dalších našich nemocnicích,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„V kněžské službě jsem padesát let, z toho patnáct let jako biskup, a právě zde si uvědomuji, že jsem nikdy nežehnal kapli v nemocnici. Je to pro mě premiéra a nesmírně si toho vážím. Nemocniční zařízení je místem, kde se viditelně projevuje to, že lidé mají držet při sobě. Když někdo onemocní nebo například dostane mrtvici, trpí i jeho rodina, okolí, celá společnost lidí. Proto jsou taková místa, jako nemocniční kaple, důležitá,“ zdůraznil Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Koordinátorem duchovní služby v KZ, která je přísně ekumenická, je Zbyšek Jonczy, spoluzakladatel Asociace nemocničních kaplanů ČR. „V nemocnicích společnosti máme dva kaplany na plný úvazek. Jednoho z nich právě zde v Mostě, kde svou přítomností duchovní dění oživuje, za což jsem velmi rád. Děkuji za to, že mostecká nemocnice je průkopníkem v Krajské zdravotní, když umožnila vzniknout prostoru ticha, kde se mohou i zaměstnanci nemocnice zastavit a ztišit při jejich nelehké a často stresující práci. Těším se na nová setkání, až budeme otevírat kaple další,“ řekl Zbyšek Jonczy.

       

Zdroj: info@kzcr.eu


Nová kaple v mostecké nemocnici

Nová kaple v mostecké nemocnici


2.5.2023

Krajská zdravotní uspořádala i letos konferenci s demonstrací endoskopických výkonů v přímém přenosu

V Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhlo 18. dubna 2023 již 26. ústecké gastroenterologické sympozium. Uspořádalo jej Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice s podporou a organizačním zajištěním Krajské zdravotní, a.s. Hlavní náplní kongresu byly přímé přenosy endoskopických výkonů ze 4 sálů Centra digestivní endoskopie Gastroenterologického oddělení. Pod názvem ENDO-LIVE XI byla tato specializovaná akce uspořádána již po jedenácté. Tím se řadí mezi již tradiční a renomované odborné akce podobného typu v České republice. Vzdělávací akce se uskutečnila pod záštitou České lékařské komory, České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a MUDr. Ondřeje Štěrby, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ) a odbornou garancí prim. MUDr. Jiřího Stehlíka.

Průběh vyšetření prováděných na zdravotnickém pracovišti sledovalo v aule i na endoskopických sálech více než 160 registrovaných účastníků. Aktivně se na prezentacích a endoskopických výkonech podíleli lékaři a sestry Centra digestivní endoskopie a pozvaní hosté, kterými byli renomovaní endoskopisté významných pracovišť z celé České republiky: prim. MUDr. Petr Fojtík, Nemocnice AGEL, Ostrava-Vítkovice, doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D., FN Královské Vinohrady, prim. MUDr. Martin Liberda, Nemocnice AGEL, Valašské Meziříčí, MUDr. Karel Mareš, Nemocnice Na Homolce, prim. MUDr. Vladimír Nosek, Nemocnice Jablonec nad Nisou, MUDr. Rudolf Repák, FN Hradec Králové, prim. MUDr. Petr Volšanský, Oblastní nemocnice Kolín. Živé intervenční výkony byly doplněny ústními prezentacemi videokazuistik na téma „Komplikace a omyly v endoskopii“.

„Je to neuvěřitelné, ale od roku 2006 je to již 26. gastroenterologické sympozium ústecké gastroenterologie. Gastroenterologie a digestivní endoskopie jsou tím nejkrásnějším oborem medicíny, proto je relativně lehké takového kongresy pořádat. Jsem přesvědčen, že sympozium opět bude perfektní,“ pozdravil jeho účastníky při zahájení akce MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ, jehož specializací je gastroenterologie.

„Zájem o naše sympozia ENDO-LIVE je stále velký, jak dokazuje letošní počet přihlášených zdravotníků. Sledování zákroků a komentáře lékařů provádějících endoskopické výkony přenášené v přímém přenosu do auly i na streamovanou platformu na internetu je atraktivní forma vzdělávání a přiblížení vyšetřovacích a léčebných procedur odehrávajících se na jindy uzavřených sálech. Velmi děkuji kolegům, sestrám a všem, kdo se na organizaci sympozia a technickém zajištění obrazu a zvuku z obou míst podíleli,“ zhodnotil sympozium ENDO-LIVE primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí lékař Centra digestivní endoskopie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. MUDr. Jiří Stehlík.

Endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., získalo statut Centra vysoce specializované péče v oboru digestivní endoskopie. Poskytuje široké spektrum diagnostických i terapeutických metod a je součástí oddělení, které má k dispozici i lůžkovou část a specializované ambulance. Jde o komplexní endoskopické pracoviště, jedno z nejlépe vybavených v České republice. Toto pracoviště se také podílí na Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu. Gastroenterologické oddělení je akreditovaným pracovištěm vyššího typu pro postgraduální vzdělávání v oboru gastroenterologie. Endoskopické centrum je rovněž vzdělávací základnou pro endoskopické sestry z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

 Zdroj: info@kzcr.eu

Odborným garantem akce byl MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (v přenosu z endoskopického sálu je vpravo).

Odborným garantem akce byl MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (v přenosu z endoskopického sálu je vpravo).


28.4.2023

Transfuzní oddělení v ústecké nemocnici Krajské zdravotní spouští online objednávací systém pro dárce krve

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spouští online objednávací systém pro dárce krve z Ústí nad Labem. Dárci krve z Teplic se mohou online objednávat už od března, dárci plazmy od začátku letošního roku.

„Naší snahou bylo konečně nabídnout dárcům moderní a aktivní způsob objednávání k odběrům, kdy má dárce objednávku ve své režii. Dosavadní způsob zvaní dárců znamená spíše vybídku pro dárce, avšak s velkou nejistotou, zda se dárce skutečně k odběru dostaví,“ vysvětluje smysl nového systému primář transfuzního oddělení v ústecké Masarykově nemocnici MUDr. Jiří Masopust.

Dalším benefitem pro dárce by mělo být zkrácení čekací doby, samozřejmě za předpokladu, že budou dodržovat daný čas pozvání. Čas objednání je pro dárce časem příchodu na oddělení. Díky online objednávacímu systému bude také možné snáze regulovat zastoupení krevních skupin.

„Objednávací systém Tempus postupně otevíráme pro jednotlivé spádové oblasti a typy odběrů. Dárci plazmy se objednávají k odběrům od začátku tohoto roku a dárci krve v Teplicích od 1. března. V současnosti systém otevíráme pro dárce krve v oblasti Ústí nad Labem, a od 1. září pak pro dárce z okresu Litoměřice,“ dodává primář Masopust.

Registrovaným dárcům transfuzní oddělení posílá heslo do systému e-mailem či prostřednictvím SMS. Dorazit by mělo nejpozději v průběhu května. Přihlašovací jméno je ID dárce, které dárci naleznou na Legitimaci dárce krve hned pod rodným číslem. Bez objednání v objednávkovém systému Tempus nebude dárce odebrán. Ti, kteří se nemohou objednávat online, se budou moci nadále objednat telefonicky na číslech
477 113 468 a 477 113 437, případně e-mailem na adrese
UL_darci@kzcr.eu. Pracovnice evidence je do systému Tempus zapíše.

Objednávací systém dárci najdou na adrese: https://darci.kzcr.eu/

                             

Zdroj: info@kzcr.eu


27.4.2023

Krajská zdravotní má v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem již čtrnáct klinik

Krajskou zdravotní, a.s. (KZ) – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje již čtrnáct klinik a jeden ústav. Nově k současným dvanácti klinikám a Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky přibyly Psychiatrická klinika a Klinika hrudní chirurgie. Akt slavnostního ustavení obou klinik Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se uskutečnil v úterý 25. dubna 2023 v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ. Zúčastnili se ho zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a členové vedení ústecké UJEP a Fakulty zdravotnických studií (FZS).

Přednostou Psychiatrické kliniky se stal MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., Kliniku hrudní chirurgie povede prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. Oba převzali dokumenty o ustavení kliniky, které podepsal rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., a generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Mám radost z toho, že můžeme v Masarykově nemocnici otevřít další dvě kliniky, tedy společná pracoviště naší Fakulty zdravotnických studií a ústecké nemocnice. Jsem rád, že spolupráce s Krajskou zdravotní funguje na všech frontách,“ uvedl při slavnostním ustavení nových klinik rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

„Krajská zdravotní a univerzita usilují o to, aby se Masarykova nemocnice stala univerzitní nebo fakultní nemocnicí. To však dosavadní legislativa neumožňuje, proto jdeme cestou klinik. Blahopřeji členům kliniky k založení, přednostům přeji mnoho úspěchů a děkuji všem, kteří se na vzniku klinik podíleli. Vedení fakulty očekává, že členové klinik se budou více podílet vyučovacím procesu, budou s námi spolupracovat na projektech a povedou, případně budou oponovat závěrečné práce studentů,“ doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

„Jsem rád, že se nám po obnovení psychiatrického oddělení v mostecké nemocnici podařilo založit také psychiatrickou kliniku. Předpokládám, že to bude jistým magnetem pro mladé lékaře, díky kterým se dnes psychiatrie posouvá novým směrem. Stejně tak mě těší i založení kliniky hrudní chirurgie. Tento obor získal díky rozvoji robotické medicíny úplně nový rozměr, možná tak bude lákadlem i pro interní obory, jako je pneumologie,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Dnes je to historicky poprvé, kdy zakládáme dvě kliniky najednou. Děkuji kolegům za to, že do toho šli a vedení Krajské zdravotní za maximální podporu,“ dodal ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Aleš Chodacki.

„Do současnosti jsme měli v KZ dvě psychiatrická oddělení – v Ústí nad Labem a Mostě. Obě pracoviště budou fungovat i nadále a budou úzce spolupracovat. Koncept psychiatrie v současné době není o zavírání pacientů do uzavřených kobek nebo obrovských areálů, je to o návratu péče do komunity pacienta. Výsledkem by mělo být, že pacient může opět žít plnohodnotný život a fungovat. Ukazuje se, že neuropsychiatrické poruchy jsou nejnákladnější jak na léčbu, tak na nepřímé náklady, proto teď musíme hodně investovat, aby se nám to začalo v dlouhodobém horizontu vracet,“ uvedl primář Psychiatrického oddělení nemocnice Most a nový přednosta Psychiatrické kliniky MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

„Historie hrudních operací a hrudní chirurgie v Ústí nad Labem začala na začátku 20. století, kdy zde vzniklo plicní sanatorium. Dnes se jedná o druhé až třetí největší pracoviště hrudní chirurgie v republice a já jsem rád, že mohu být u vzniku nové kliniky,“ uvedl při prezentaci pracoviště nový přednosta Kliniky hrudní chirurgie prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.  


 Zdroj: info@kzcr.eu

Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (vlevo) a MUDr. Petr Malý, MBA

Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (vlevo) a MUDr. Petr Malý, MBA

Prezentace, které byly součástí slavnostního ustavení
Psychiatrické kliniky a Kliniky hrudní chirurgie


19.4.2023

Gynekologicko-porodnická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem začala nabízet výběrové snídaně

Pacientky na Gynekologicko-porodnické klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., dostávají od 11. dubna nově tzv. výběrové snídaně. Možnost výběru snídaně je další z novinek, které gynekologicko-porodnická klinika v největší nemocnici Krajské zdravotní, a.s., (KZ) maminkám i dalším pacientkám nabízí.

„Mohou si denně zvolit mezi sladkou a slanou variantou snídaně. Na tuto novinku je velmi kladný ohlas, pacientky ji ihned zaregistrovaly a velice ji vítají a pochvalují si ji. Jídelníček sestavuje nutriční terapeutka naší kliniky ve spolupráci se stravovacím provozem nemocnice. Strava je tak nutričně i energeticky vyvážená. Je dodávána standardním způsobem ze stravovacího provozu, splňuje tak všechna hygienická kritéria podávání stravy ve zdravotnickém zařízení. K dispozici jsou různé druhy pečiva, slané nebo sladké, zelenina, ovoce, šunka, sýry, jogurty bílé nebo ovocné, müsli, ale také pomazánky, džemy, med a další,“ uvedla Iva Černá, vrchní sestra gynekologicko-porodnické kliniky.

„Na zavedení výběru snídaně pro hospitalizované pacientky na gynekologicko-porodnické klinice jsme se pečlivě připravovali a jsem rád, že se podařilo myšlenku převést do praxe. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na realizaci tohoto projektu podíleli a podílejí – kolegům ze stravovacího provozu, nutriční terapeutce a zdravotnickému personálu na oddělení,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Projekt snídaní prostřednictvím nutričních týmů realizuje KZ na gynekologicko-porodnických odděleních svých nemocnic postupně od loňského roku. Možnost snídaně formou bufetu pro maminky a další pacientky již zavedli v nemocnicích v Mostě, Děčíně a Chomutově. Výběrové snídaně nabízejí v Teplicích a chystají v Litoměřicích.

                

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici Iva Černá představuje novinku pro pacientky – výběrové snídaně.

Vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici Iva Černá představuje novinku pro pacientky – výběrové snídaně.


18.4.2023

Krajská zdravotní na konferenci Ústecký radiologický den představila pracoviště ve všech svých nemocnicích

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala ve středu 12. dubna v prostorách výletního zámečku Větruše 10. Ústecký radiologický den. Konference, které se letos zúčastnilo 70 odborníků, se věnovala tématu „Radiologie v Ústeckém kraji“.

Celodenní program obsahoval 14 vystoupení koncipovaných do dvou bloků. V tom dopoledním se představila radiodiagnostická pracoviště v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem, Mostě, Litoměřicích, Děčíně, Chomutově a Teplicích. S přednáškou o riziku nádorového onemocnění plynoucího z nízkých dávek ionizujícího záření vystoupil Ing. Radek Honzátko, Ph.D., klinický radiologický fyzik Krajské zdravotní, a.s. V další části konference se ve svých prezentacích lékaři největšího oddělení v regionu, ústecké radiologické kliniky, věnovali např. tématům „Syndrom týraného dítěte – interpretace nálezů“, „Základní optimalizace CT“, „Screening karcinomu plic“ nebo „Multifázická CT angiografie u akutní iCMP“.

„Ústecký radiologický den jsme tentokrát využili mimo jiné k tomu, abychom navzájem představili svým kolegům v rámci Krajské zdravotní oddělení v jednotlivých nemocnicích a tak i přiblížili historii našeho oboru na území dnešního Ústeckého kraje. Jsem rád, že se to podařilo a věřím, že tato konference významně napomohla k bližšímu poznání partnerských pracovišť v našich nemocnicích,“ uvedl v rámci hodnocení jubilejního ročníku Ústeckého radiologického dne přednosta pořádající kliniky a odborný garant konference MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., který spolu s emeritním primářem ústecké radiologie MUDr. Miloušem Dernerem letošní setkání zahajoval.

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je nelůžkové pracoviště, které poskytuje základní i specializovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu pomocí zobrazovacích metod pacientům nemocnice, Ústeckého kraje a podle potřeby i pacientům z jiných oblastí České republiky. Klinika má tedy nadregionální charakter v diagnostické i léčebné péči. Klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro radiologii a zobrazovací metody, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii. Je součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči, například Komplexního cerebrovaskulárního centra, Komplexního kardiovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra.                      

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byl MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


11.4.2023

Krajská zdravotní uspořádala tradiční odbornou konferenci. Ústecký pediatrický den se konal již po sedmadvacáté

Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala 1. dubna 2023 v Kampusu ústecké univerzity odbornou konferenci s názvem „27. ústecký pediatrický den“. Zúčastnilo se jí 220 lékařů a dalších specialistů z celé České republiky.

Program konference obsahoval 17 sdělení, které připravili nejen zdravotníci z pořádající kliniky, ale i dětští traumatologové, neonatologové a například neurochirurgové a ortopedi z dalších renomovaných pracovišť v ústecké Masarykově nemocnici. Své příspěvky na konferenci rovněž přednesli odborníci z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole nebo z nemocnic v Jablonci nad Nisou, Karlových Varů či Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech.  

„Jsem rád, že se do programu letošního ročníku konference opět podařilo dostat zajímavá témata z různých lékařských oborů. Na nejvyšší odborné úrovni se příspěvky věnovaly aktuálním poznatkům nejen v samotné pediatrii, ale i v dalších odbornostech. Bez úzké mezioborové spolupráce se ani moderní pediatrie neobejde. Děkuji všem kolegům, kteří na tuto tradiční akci dorazili. Velký zájem o ni, o tento způsob sdílení zkušeností, nás moc těší,“ uvedl MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem konference. Vědeckým sekretářem konference byl MUDr. Adam Cipra.

Dětská klinika v ústecké Masarykově nemocnici má regionální a v řadě subspecializací i nadregionální působnost. Poskytuje resuscitační, intenzivní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na jednotce intenzívní a resuscitační péče, ostatní pak v rámci standardního lůžkového fondu. Klinika hospitalizuje i dětské pacienty se závažnými polytraumatickými stavy v rámci dětského traumacentra pro severní Čechy. Na dětské klinice fungují i některá další specializovaná centra – dětské diabetologické centrum, centrum pro léčbu růstovým hormonem a dětské hematologické centrum, zabývající se především léčbou dětských pacientů s leukemií a dalšími závažnými onemocněními krevního systému. Dětská klinika úzce a všestranně spolupracuje s perinatologickým centrem, které zajišťuje regionální i nadregionální péči o patologické stavy novorozenců především nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti. Specialisté dětské kliniky se podílejí i na superkonziliárních prenatálních vyšetřeních lidského plodu s cílem včasného odhalení vrozených vad ve fetálním období.

                  

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byl MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


5.4.2023

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o Velikonočním pondělí

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o Velikonočním pondělí 10. dubna 2023. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


5.4.2023

Krajská zdravotní uspořádala již dvanáctý ročník celostátní odborné konference Emergency

Poprvé v nové budově Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v nemocničním areálu na Severní Terase uspořádalo Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ve dnech 29. a 30. března celostátní konferenci „Emergency 2023“. Jejím odborným garantem byla primářka oddělení MUDr. Jana Bednářová. Akce, která se konala již podvanácté, přivedla letos do sálu více než tři stovky účastníků.

Na dvoudenním setkání vystoupili zástupci široké škály zdravotnických oborů, mezi nimi i specialisté z renomovaných pracovišť z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), nemocnic v sousedícím Libereckém kraji či dalších významných mimopražských pracovišť. Své zkušenosti prezentovali tradičně také zástupci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Mezi přednášejícími nechyběli ani odborníci z Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Vězeňské služby České republiky.

„Dostali jsme se do období, kdy stát na základě legislativy Emergency, tedy urgentní příjmy, ve zdravotnických zařízeních vyžaduje. Krajská zdravotní se proto pustila do budování těchto pracovišť napříč svými nemocnicemi, kterých má sedm. V Děčíně a Chomutově jsme de facto v letošním roce před jejich dokončením a v ostatních nemocnicích příprava na výstavbu a otevření běží. V České republice totiž ubývá praktických lékařů pro dospělé, ale i pro děti a dorost. To, co tedy nefunguje ideálně, urgentní příjmy řeší za praktiky a lékařskou pohotovostní službu. Musíme mít proto robustní, dostatečně vybavené urgentní příjmy s erudovaným personálem, abychom nápor byli schopni zvládnout,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„Chtěl bych vyjádřit obrovský obdiv a velké poděkování našim zaměstnancům na Emergency, protože vím, že jejich práce je skutečně mimořádně náročná. Děkuji paní primářce Bednářové, která je bez diskuzí tváří naší Emergency, a na níž se často s důvěrou jako kolegové obracíme,“ zdůraznil MUDr. Aleš Chodacki, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

„Na Emergency  se odehrává spousta věcí. Ať už to začíná porodem v osobním autě při krajnici nebo končí smrtí na našich lůžkách. Toto kolegium vyžaduje mnoho trpělivosti a nadšení. Můžeme tady hodně napravit a objevit, ale můžeme také hodně pokazit. V tom všem je oddělení zajímavé,“ přiblížila primářka MUDr. Jana Bednářová. „Během dvou dnů konference jsme měli možnost vyslechnout na čtyři desítky sdělení. Jednotlivé přednášky se opět věnovaly nejen pacientům, s nimiž se každý den setkáváme na Emergency, ale také tématům mimo naše zdravotnické pracoviště, které se však zdravotnictví dotýkají. Velký zájem účastníků a zdravotníků z nemocnic z celé České republikou je důkazem toho, že se nám dlouhodobě daří držet vysokou úroveň akce,“ zhodnotila 12. ročník celostátní odborné konference.

Emergency v ústecké Masarykově nemocnici v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zajišťuje pro Policii České republiky vyšetření zadržených před umístěním do cely. Oddělení pro závažně nemocné pacienty je rovněž součástí zdejšího traumacentra, kardiocentra a iktového centra se spádovou oblastí pro celý Ústecký kraj a přilehlé regiony.

               

Zdroj: info@kzcr.eu


Letošní ročník odborné konference Emergency se uskutečnil v nové budově Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která vyrostla přímo v nemocničním areálu na Severní Terase.

Letošní ročník odborné konference Emergency se uskutečnil v nové budově Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která vyrostla přímo v nemocničním areálu na Severní Terase.


3.4.2023

Zástupci Krajské zdravotní uspěli v anketě Osobnost Ústeckého kraje

Slavnostní vyhodnocení čtenářské ankety Osobnost roku 2022 Ústeckého kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 30. března v Zahradním domě v Teplicích. Své zástupce v anketě měla i Krajská zdravotní, a.s.

V kategorii Veřejná správa zvítězil MUDr. Eidi Hakimi, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.

„Ocenění v anketě si velmi vážím. Beru ho jako poděkování všem našim zdravotníkům, kteří pečují o pacienty ve Šluknovském výběžku,“ uvedl MUDr. Eidi Hakimi.

Skvěle si v kategorii Sport vedla i perioperační sestra teplické nemocnice Bc. Viktorie Tržilová, která vloni na Mistrovství Evropy v raketovém modelářství získala zlatou medaili v kategorii velkých maket.

Zdroj: info@kzcr.eu

Společná fotografie. Foto Dan Šeiner

Společná fotografie. Foto Dan Šeiner


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte