29.3.2023

V mostecké nemocnici se konal sedmý ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (KZ–NM), připravilo 7. ročník odborné konference „Bez laboratoře se neobejdete“. Uskutečnila se 22. března v kinosále mostecké nemocnice a tradičně se věnovala poznatkům z oborů biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou v této nemocnici spojeny do jednoho oddělení laboratorního komplementu.

Problematika práce v laboratořích a jejích výsledků má řadu aspektů, které na konferenci obsáhla celá řada přednášek. Ve dvou blocích bylo soustředěno 11 vystoupení. Mezi nimi se objevila i témata „Význam POCT a supervize laboratoře v Nemocnici Most“, „Monocytózy – diferenciální diagnostika a využití aplikace MWO“, „Von Willebrandova choroba a její diagnostika“, „Nanomedicína jako nadějný přístup k diagnostice závažných onemocnění“, „Toxikologie v psychiatrii – od prof. Vondráčka k výzvám budoucnosti s kazuistikou otravy olanzapinem“ či „Chování neutrofilních granulocytů v extravaskulárních tělních tekutinách včetně likvoru“.

„Specialisté oddělení laboratorního komplementu jsou dlouhodobě schopni nabízet ve všech oborech laboratorní diagnostiky stále kvalitnější služby a spolupracovat s dalšími laboratořemi. Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji a děkuji samozřejmě i dámám, které za pořádáním dnes již tradiční akce stojí,“ uvedl ředitel nemocnice  Ing. Pavel Markalous.

Odbornými garanty konference s 220 účastníky byly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

„Počet zájemců o konferenci ukázal, že laboratorní diagnostika oprávněně přitahuje zájem lékařů a dalších odborníků. Vyslechli jsme zajímavá sdělení kolegů z různých oborů laboratorní diagnostiky, ale i jiných lékařských specializací nejen v rámci Krajské zdravotní, ale také z renomovaných pražských pracovišť. Snažili jsme se, aby v programu byly zastoupeny přednášky z odborností, které obsahuje náš laboratorní komplement. Všechny přednášky měly vysokou úroveň. Děkuji všem, kdo se na přípravě a úspěšném průběhu podíleli,“ zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

Oddělení laboratorního komplementu KZ–NM poskytuje laboratorní vyšetření pro akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Oddělení je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie byl v roce 2019 doplněn o kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje. Rozvíjí se nový úsek klinické farmacie. Letošní rok bude přístrojové vybavení obohaceno o další dva špičkové přístroje – kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií a plynový chromatograf s hmotovou spektrometrií, který byly pořízeny z dotací REACT v celkové hodnotě 11 milionů korun.

Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře KZ–NM  byla v roce 2018 otevřena nová odběrová místnost v Litvínově a v roce 2022 další v Mostě.

Zdroj: info@kzcr.cz


Odborná konference

Odborná konference "Bez laboratoře se nebejdete" v kinosále mostecké nemocnice


27.3.2023

V teplické nemocnici Krajské zdravotní proběhla konference o roztroušené skleróze

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., společně s Centrem pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích (RS centrem) uspořádalo ve středu 22. března v přednáškových prostorách teplické nemocnice nadregionální odbornou konferenci.

Odborným garantem konference byla MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí RS centra.  V přednáškovém sále polikliniky přivítala 104 účastníky lékaře, lékárníky a zdravotní sestry ze spádové oblasti zdravotnického pracoviště, kterým je Ústecký, Liberecký, ale také Karlovarský kraj. Akce se zúčastnili také studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a zástupci pacientské organizace ROSKA.

„Téma letošního ročníku konference znělo Roztroušená skleróza od diagnózy k symptomatické léčbě. Přednášející se proto podrobněji věnovali diagnostice, respektive příznakům, podle níž začínající nemoc rozpoznáme, dále možným interním komplikacím léčby roztroušené sklerózy a jedno z vystoupení ukázalo pohled farmaceuta na téma kanabionoidů a lékových interakcí. Reedukační léčba spasticity doplnila letošní seznam přednášek. Jsem velmi ráda, že prezentace opět měly vysokou odbornou úroveň a na druhé straně se potvrdil tradičně velký zájem o účast na konferenci k tak závažnému onemocnění,“ uvedla MUDr. Marta Vachová.

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie. Nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy disponuje statutem centra vysoce specializované péče. Při tomto oddělení dále funguje Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, které opakovaně obdrželo prestižní diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a má mezinárodní certifikát evropské asociace ESO pro léčbu mozkových příhod. Třetím specializovaným pracovištěm při tomto oddělení je Centrum specializované péče pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: ROSKA, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nemocných s CMP.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byla MUDr. Marta Vachová.

Odborným garantem konference byla MUDr. Marta Vachová.


24.3.2023

Chomutovští neurologové uspořádali celostátní konferenci Podkrušnohorské elektrofyziologické dny

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., pod vedením primáře MUDr. Jiřího Neumanna, FESO, uspořádalo 28. ročník celostátní konference Podkrušnohorské elektrofyziologické dny. Nad tradiční akcí, která se uskutečnila 17. a 18. března 2023 v prostorách Červeného Hrádku, převzali záštitu a odbornou garanci doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN, z Neurologické kliniky Pardubické nemocnice, pracoviště Nemocnice Pardubického kraje, a.s., MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, a MUDr. Petr Ridzoň z Neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Odborným tématem byla "Diagnostika a léčba dědičných a získaných myopatií“.    

Multioborového setkání specialistů zaměřujících se na nejrůznější nemoci nervů a svalů od vrozených vad, zánětů, nádorů, úrazů až po získaná metabolická onemocnění se letos zúčastnilo 137 lékařů z různých oblastí České republiky. 

„První den zazněla řada zajímavých a odborných sdělení, které se věnovaly současným možnostem vyšetřovacích postupů, léčby a pomoci pacientům s vrozenými svalovými dystrofiemi a myotoniemi, jejichž důsledkem je oslabení samotných svalů. Přínosnými přednáškami byly i různé pohledy na toxické a polékové myopatie i interní komplikace, které způsobují svalové poruchy. Druhý den byl zaměřen na odborné kurzy, praktické ukázky i novinky speciálních elektromyografických a sonografických metod ve vyšetřování svalů a nervů,“ uvedl MUDr. Jan Kubík, jeden z organizátorů konference a specialista na elektromyografii.  

„Celostátního dvoudenního setkání se zúčastnili specialisté nejen z oboru neurologie a elektromyografie, ale i neurochirurgie a pracovního lékařství. Poprvé v historii byli k diskuzi a vedení odborného kurzu přizváni i sonografisté zaměřující se nejen na ultrazvukové vyšetření nervů a svalů, ale také na cílenou navigaci při aplikaci léků, jako je např. botulotoxin," doplnila MUDr. Petra Bodnárová z chomutovského neurologického oddělení.

„Konferenci jsme pořádali již 28. rok a její význam spočívá především v tom, že se jedenkrát ročně na Červeném Hrádku setkáváme a diskutujeme nad péčí o naše pacienty. Předáváme si cenné informace nejen o výsledcích naší práce, ale i o novinkách, které v oblasti nervových a svalových nemocí zavádíme, abychom zlepšili dlouhodobé výsledky léčebné péče. Jsme rádi, že konference se pravidelně zúčastňují lékaři napříč Českou republikou, kteří ze svých pracovišť přinášejí zajímavé pohledy na léčbu a diagnostiku závažných onemocnění,“ shrnul organizátor konference MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

                       

Zdroj: info@kzcr.eu


Primář MUDr. Jiří Neumann, FESO, (vpravo) a MUDr. Jan Kubík z neurologického oddělení chomutovské nemocnice na celostátní konferenci Podkrušnohorské elektrofyziologické dny

Primář MUDr. Jiří Neumann, FESO, (vpravo) a MUDr. Jan Kubík z neurologického oddělení chomutovské nemocnice na celostátní konferenci Podkrušnohorské elektrofyziologické dny


22.3.2023

Neurostimulační centrum z mostecké psychiatrie se představilo na mezinárodní konferenci v Lisabonu

Psychiatrické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., s nově vzniklým neurostimulačním centrem se úspěšně prezentovalo na odborné akci v zahraničí. V portugalském Lisabonu na konci února vystoupil na 5. mezinárodní konferenci mozkové stimulace (5th International Brain Stimulation Conference) primář oddělení a vedoucí centra MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D. Jeho aktivní účast na prestižním odborném setkání svědčí o tom, že na mosteckém oddělení probíhá výzkum léčby závažných onemocnění mozku na světové úrovni.

„Prezentoval jsem výsledky výzkumu, na kterém se podíleli studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a která vznikla spoluprací s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Týkala se účinnosti a zkvalitnění léčby nejzávažnějších onemocnění léčených pomocí elektrokonvulzivní terapie,“ uvedl MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

Alternativou k této léčbě je magnetická nebo elektrická stimulace, které jsou běžně dostupné pacientům KZ v mosteckém neurostimulačním centru. Současně probíhá výzkum těchto tzv. biologických modalit v psychiatrii a na neuropsychiatrickém pomezí v rámci celé KZ. Podle primáře Albrechta existují plány na větší provázání mezioborové spolupráce neurologie, psychiatrie a rehabilitace.

Jak renomovaný lékařský specialista zdůraznil, péče, které se pacientům na mosteckém oddělení dostává, je srovnatelná s nejmodernějšími pracovišti u nás i v zahraničí. „Přitom v celosvětovém měřítku je tato péče mnohem dostupnější. U nás jsme nadále velmi unikátní, bereme lidi „z ulice“. Disponujeme celým arzenálem metod. Máme poradnu, kde se i lidé bez „nemoci“ mohou dostat k odborné radě a následně upravit styl života, změnit přístup k vlastnímu zdraví, začít cvičit a nastartovat další pozitivní změny. Do budoucna máme v plánu dále rozšiřovat nejen oblasti zájmu, ale i výzkum. Především chceme nabídnout začínajícím lékařům možnost dostat se k nejmodernějším poznatkům zde v České republice, v moderní nemocnici jako je mostecká,“ zdůraznil MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., který se stal certifikovaným medicínským garantem pro Českou republiku a státy jihovýchodní Evropy pro výuku používání nejmodernějšího přístroje SigmaStim.

Kromě  odborné a vědecké části na lisabonské konferenci podle doktora Albrechta došlo k prohloubení vztahů s renomovanými osobnostmi – světově uznávanými odborníky – např. s prof. Dr. Haroldem A. Sackeimem, Ph.D., z Kolumbijské univerzity v New Yorku, jehož cenné rady budou nápomocny k dalšímu rozvoji psychiatrie v celé KZ. „Navázali jsme spolupráci s dalšími odborníky z celého světa, mimo jiné z USA, Singapuru, Japonska či Velké Británie, a obnovili kontakty s předními českými lékaři v oboru,“ dodal ke své účasti na konferenci primář mosteckého psychiatrického oddělení.

Co je repetitivní transkraniální magnetická stimulace?

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je vysoce moderní a výborně snášená, zcela neinvazivní a nebolestivá a rychle ulevuje od obtíží. Její princip spočívá v působení magnetické energie z povrchové cívky umístěné nad různými oblastmi mozku, které léčebně stimuluje a ovlivňuje. Působí neuromodulačně, tedy zvyšuje nebo snižuje aktivitu podle zvoleného protokolu a je mnohem účinnější než samotné užívání léků. Metoda rTMS má navíc minimum vedlejších nežádoucích účinků, je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pacient po stimulaci sám odchází domů.

Mezi diagnózy ovlivnitelné pomocí rTMS patří depresivní epizody a hypomanické epizody různé etiologie, negativní i pozitivní psychotické příznaky, úzkostné stavy a panické ataky, smíšené úzkostně-depresivní stavy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha či bažení (crawing) při syndromu závislosti. Tato metoda pomáhá také při neurologických onemocněních, jakými jsou třes, migréna, některé typy epilepsie či bolestivé stavy jako fibromyalgie, orofaciální bolest, chronická bolest obličeje nebo periferní bolesti, například při diabetické polyneuropatii. Zmírňuje také esenciální tinitus (pískání v uších, ušní šelest) a komorbidní psychické poruchy.

            

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., na konferenci v portugalském Lisabonu

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., na konferenci v portugalském Lisabonu


20.3.2023

Portál pacienta Ústeckého kraje má nově registrační místo také na krajském úřadě

Portál pacienta Ústeckého kraje dala v závěru roku 2022 k dispozici obyvatelům regionu Krajská zdravotní, a.s. (KZ). Služba připravená ve spolupráci s Ústeckým krajem, která je přístupná na webové adrese portal.kzcr.eu, má od 13. března 2023 registrační místo také na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Občanům služba umožňuje vzdálený přístup k objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních, a to i bez nutnosti předchozí registrace.

„Jsme rádi, že Ústecký kraj s Krajskou zdravotní – jako největším poskytovatelem zdravotní péče na jeho území – participuje na službě, která umožňuje občanům vzdálený přístup nejen k objednávání zdravotních služeb, rezervaci termínu ve zdravotnických zařízeních, ale umožňuje jim získat úplný přehled o poskytnuté zdravotní péči,“ upozorňuje MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Systém je od zahájení testovacího provozu, který stále probíhá, přístupný všem zájemcům o tuto službu.  Jednotlivá pracoviště s možností elektronického objednání do něj přidáváme postupně, přičemž nyní zpřístupňujeme ta v Litoměřicích a Chomutově, přístup k datům je možný pro všechny pacienty, kterým byla služba poskytnuta ve všech lokalitách. Děkujeme všem, kdo se dosud do portálu připojili a pomáhají s jeho testováním,“ dodává Jan Pejchal, náměstek pro řízení informačních systémů KZ.

Přihlášení do systému je možné přes lokální účet či přes identitu občana. Preferovaným způsobem, který pacientům díky řádnému ověření totožnosti poskytuje více funkcí, je přihlášení přes identitu občana, přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku a další možnosti.

Portál pacienta Ústeckého kraje je přístupný na adrese: https://portal.kzcr.eu/

Projekt byl realizován pod registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593

Snímky k tiskové zprávě jsou ze školení pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem před otevřením registračního místa Portálu pacienta Ústeckého kraje.


Zdroj: info@kzcr.eu


Školení pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem před otevřením registračního místa Portálu pacienta Ústeckého kraje

Školení pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem před otevřením registračního místa Portálu pacienta Ústeckého kraje


17.3.2023

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému týdnu glaukomu

Změřit si nitrooční tlak jako prevenci proti jednomu z nejzávažnějších onemocnění zraku měli možnost ve středu 15. března zájemci v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. (KZ), v Ústí nad Labem a Teplicích. Vyšetření bez objednání, v rámci akce k probíhajícímu Světovému týdnu glaukomu (12. – 18. března), oftalmologové nabídli v ambulancích Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Očního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., od 12.30 do 16 respektive od 13 do 16 hodin.

„Vyšetřeno bylo v rámci akce 21 klientů a u nikoho nebyl zachycen nález podezřelý pro glaukom,“ sdělila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky po odpoledni, kdy se věnovali v ambulanci také neobjednaným příchozím, kteří chtěli vědět, zda mají nitrooční tlak v pořádku.

„V rámci prevence ke Světovému týdne glaukomu jsme změřili nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem u 28 osob. Z toho měly tři zvýšený nitrooční tlak, nad 21 mmHg. U těchto pacientů následně provedeme zevrubné oční vyšetření, abychom mohli potvrdit či vyloučit diagnózu glaukomu,“ řekl o výsledcích akce  MUDr. Aleš Čech, primář Očního oddělení Nemocnice Teplice.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje a přilehlé spádové oblasti. Je vysoce specializovaným pracovištěm pro konzultace a operace pacientů s komplikovanými nálezy glaukomu z celé České republiky. Jako jediné pracoviště v Česku provádí celé spektrum operací glaukomu včetně minimálně invazivních technik a pyšní se několika republikovými prvenstvími v operativě zeleného zákalu.  Proto se oční klinika pravidelně zapojuje i do preventivní  akce  „Světového týdne glaukomu“. Další specializací je komplexní léčba pacientů s onemocněním sítnice, pacienti jsou léčeni s využitím laseru, v rámci makulárního centra tamní specialisté aplikují anti-VEGF preparáty ve formě injekcí do nitra oka.  Klinika jako jediné pracoviště v rámci KZ provádí operace zadního segmentu oka.

„Statut makulárního centra nám byl přidělen v roce 2009, tehdy jsme byli jediným takovým pracovištěm v České republice mimo oční kliniky fakultních nemocnic. Zřízení nového makulárního centra v roce 2023 na Očním oddělení Nemocnice Teplice, s ohledem na nárůst počtů pacientů, kteří vyžaduji anti-VEGF léčbu, vítáme,“ připomněla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., která je také koordinátorkou zdravotní péče KZ v oboru oftalmologie.

Nejčastějšími operacemi na klinice jsou operace šedého zákalu, při kterých jsou vedle standardních čoček používány ve velké míře čočky prémiové – víceohniskové, které umožňují vidění do více vzdáleností.

Nedílnou součástí kliniky je i diagnostika a léčba dětských pacientů, zejména dispenzární péče o nedonošené novorozence a operace šilhání.

Každý rok klinika pořádá prestižní vzdělávací akci pro lékaře a sestry z celé republiky -  Ústecký oftalmologický den, který je garantován Českou oftalmologickou společností Jana Evangelisty Purkyně.

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., zajišťuje široké spektrum operací předního segmentu oka, zejména operace šedého zákalu, zeleného zákalu, operace šilhání, plastické operace víček včetně estetické chirurgie. Operace šedého zákalu (90 % ambulantně) se provádí nejmodernější metodou torzní fakoemulzifikace s implantací kvalitních, měkkých nitroočních čoček. Vhodným kandidátům zde nabízejí možnost implantace tzv. prémiových nitroočních čoček (multifokálních nebo akomodačních) umožňujících vidění do dálky i blízka bez brýlí. Operací čočky nejen odstraňují šedý zákal, ale zároveň korigují krátkozrakost, dalekozrakost, presbyopii či astigmatismus (nepravidelné zakřivení rohovky).

Oddělení nově zahájilo provoz Aplikačního centra – pracoviště pro diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice. Statut Aplikačního centra uděluje Česká oftalmologická společnost a Česká vitreoretinální společnost.

 

Video o novém způsobu operace glaukomových pacientů na našem YouTube kanále:

 

https://youtu.be/FE2xPQ8btu4

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


16.3.2023

Na počítačovém tomografu před pavilonem děčínské nemocnice vyšetří v průměru šestnáct pacientů denně

V průměru šestnáct pacientů denně stihnou vyšetřit v kontejneru před pavilonem interních oborů v děčínské nemocnici Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Mobilní buňka ukrývá počítačový tomograf se základní možností diagnostiky včetně požadavků iktového centra, který dočasně nahrazuje stávající CT přístroj zdejšího radiodiagnostického oddělení. To se kvůli dostavbě nemocnice, podobně jako některá další zdravotnická pracoviště, muselo stěhovat do náhradních prostor. Od začátku ledna letošního roku, kdy „cétéčko“ v kontejneru pacienty převzalo, tady absolvovalo vyšetření již 960 osob.

„Práce laboranta na mobilním CT přístroji jako takovém je srovnatelná s jakýmkoliv jiným přístrojem pro počítačovou tomografii. Jen je zde nižší komfort pro personál kvůli stísněnému manipulačnímu prostoru a pro pacienty tím, že jsou naváženi nebo vstupují do kontejneru přímo z venku. A to za jakéhokoliv počasí, tudíž je problém udržet teplotní pohodu pro lidi a stabilní teplotu pro přístroj. Ale už jsme si na tato specifika zvykli,“ přiblížila MUDr. Milena Boháčová, primářka Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Děčín.

Jak připomněl ředitel děčínské nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA, unikátnost použití kontejnerového CT přístroje spočívá v tom, že se tak děje v mírových podmínkách v civilní nemocnici. Jeho využití je totiž především ve válečných konfliktech či při živelních pohromách.

„Přístroj máme půjčený prakticky na jeden rok. V Děčíně tak bude v provozu až do ledna 2024, kdy chceme slavnostně zahájit provoz našeho CT přístroje. Proto jsme rádi, že se nám podařilo mobilní počítačový tomograf zajistit. Nejrůznější nutná omezení a diskomfort, které dostavba nemocnice započatá v říjnu 2021 přináší, jsou nepříjemná pro pacienty i zdravotníky. Výsledek ale bezesporu bude stát za to, protože obyvatelům regionu přinese zkvalitnění zdravotní péče v moderním prostředí, odpovídajícím 21. století,“ uvedl ředitel nemocnice.


Zdroj: info@kzcr.eu


Mobilní buňka s počítačovým tomografem v děčínské nemocnici

Mobilní buňka s počítačovým tomografem v děčínské nemocnici


13.3.2023

Avízo – Krajská zdravotní se připojí ke Světovému týdnu glaukomu

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z., se připojí ke Světovému týdnu glaukomu (zeleného zákalu), který je pro letošní rok vyhlášen v týdnu od 12. do 18. března. V rámci osvětové kampaně, kterou připravuje Česká glaukomová společnost, z.s., na základě společného projektu Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem, se uskuteční akce pro širokou veřejnost

Ø  Preventivní měření nitroočního tlaku

ve středu 15. března 2023

od 12:30 do 16:00 hodin,

v ambulantních prostorách Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pavilon „G“, 1. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

od 13:00 do 16:00 hodin,

v ambulantních prostorách Očního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., pavilon „E“, 4. nadzemní podlaží, Duchcovská 53, 415 29 Teplice

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


10.3.2023

Do ústecké nemocnice Krajské zdravotní dorazil speciální výukový kamion vybavený mobilní laboratoří a dvěma operačními sály

„Tréninkový artroskopický kamion“ s mobilní laboratoří a dvěma plně vybavenými operačními sály zaparkoval na tři dny v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V tomto unikátním zařízení měli mladí lékaři Krajské zdravotní, a.s., (KZ) jedinečnou příležitost vyzkoušet si speciální operační postupy na takzvaných kadaverech, tedy na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům.  

Během tří dnů měli lékaři KZ unikátní příležitost procvičit si nejnovější artroskopické operační techniky v simulovaném výukovém prostředí. Odborným garantem akce byl MUDr. Jakub Avenarius z Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL).

„V rámci tohoto workshopu bylo proškoleno  celkem 21 lékařů z Ústeckého kraje. Převážně se jednalo o mladé lékaře v předatestační přípravě, na jejichž vzdělávání a kvalitní přípravu se KZ dlouhodobě intenzivně zaměřuje. Absolventi tohoto špičkového kurzu hodnotili jeho průběh jako velmi přínosný a kvalitně zpracovaný, což bylo dáno nejen unikátní technologií tohoto výukového prostoru, ale zejména kvalitním týmem lektorů v čele s MUDr. Jakubem Avenariem, který patří mezi špičky české rekonstrukční artroskopie,“ říká MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL.

„Lékaři v chirurgických oborech potřebují zejména praxi. U artroskopických výkonů se operatér pohybuje uvnitř kloubu pomocí speciálních nástrojů. Dovnitř proniká přes malé vstupy, což znamená, že musí pracovat precizně a jistě. Proto je důležité, aby mladí lékaři měli možnost si tyto operační postupy natrénovat, a to včetně složitých a často nákladných nejnovějších operačních technik. Postupy se v posledních letech neskutečně posunuly, díky čemuž už práce není jen o vyndání menisku, ale v kloubech, s výjimkou kloubních náhrad, endoskopicky operujeme již takřka všechno,“ vysvětluje MUDr. Jakub Avenarius.

Hlavním cílem kurzů bylo zdokonalit specialisty největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice v takzvané rekonstrukční artroskopii. Jednalo se o unikátní příležitost pro lékaře v předatestačním vzdělávání zlepšit se v artroskopických operacích a pro zkušené operatéry vyzkoušet si nejnovější implantáty a technologie. Dostatečné znalosti a zkušenosti mají vliv na to, jak dobře po technické stránce zákrok zvládnou a jak si poradí s možnými komplikacemi. Díky kadaverovému tréninku si lékaři mohli vyzkoušet nejnovější operační techniky na reálných lidských tělech s vysokou kvalitou výstupu, což je velmi důležité pro jejich běžnou praxi. „Operatéři měli v kamionu k dispozici kadavery kolen a ramen pro nácvik artroskopických operačních technik, jako je stabilizace ramene, sešití rotátorové manžety či menisků nebo třeba ošetření chrupavek,“ dodává garant workshopu.

Výukový kamion do ústecké Masarykovy nemocnice přivezla společnost Arthrex, která školí lékaře napříč Evropou a k dispozici má celkem pět těchto mobilních laboratoří. Technickou, materiální a personální podporu pro průběh akce zabezpečila Krajská zdravotní, a.s. „Od počátku své existence klade naše společnost obrovský důraz na vzdělávání lékařů. Jasným důkazem je největší evropské tréninkové centrum v Mnichově, kde je k dispozici 45 plně vybavených operačních stanic, které umožňují lékařům reálný nácvik všech nejnovějších operačních technik. S ohledem na nové metody ošetření vnímáme důležitost nabídnout tréninkovou a vzdělávací podporu i lékařům v Česku formou naší unikátní mobilní laboratoře,“ říká Tomáš Mucha, ředitel společnosti Arthrex pro Českou republiku a Slovensko.


Zdroj: info@kzcr.eu

V rámci workshopu bylo proškoleno celkem 21 lékařů z Ústeckého kraje

V rámci workshopu bylo proškoleno celkem 21 lékařů z Ústeckého kraje

Video ze speciálního tréninkového kamionu


8.3.2023

Canisterapie má v Krajské zdravotní nezastupitelné místo, ukázalo setkání v ústecké nemocnici

Canisterapii do nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (KZ), přinášejí nadšenci z řad chovatelů psů. Znovu to připomněla přednáška ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s. (VIKZ), v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Setkání zkušené lektorky, canisterapeutky a ergoterapeutky Bc. Lenky Macháčkové, DiS., a jejího svěřence Artíka se zájemci o informace k této zajímavé činnosti se uskutečnilo 23. února.

„Canisterapeuti jsou v současné době součástí týmů psychosociální podpory, které v posledních letech vznikají ve všech nemocnicích KZ. Vedení jejich čtyřnohých svěřenců ve prospěch pacienta je těžký úkol a dlouhodobý závazek. Proto jsme touto přednáškou chtěli jejich práci takto přiblížit,“ uvedla Markéta Matušíková, MSc., koordinátorka Odboru podpůrné péče KZ.

Bc. Lenka Macháčková, DiS., pracuje jako dětská sestra na Dětské klinice v ústecké Masarykově nemocnici. Od jejího příchodu na kliniku před 13 lety lze pozorovat systematický rozvoj canisterapie v největší krajské nemocnici a posléze i v KZ. „Je spousta lidí, která se snaží canisterapii nahrazovat třeba nějakou loutkovou či jinou terapií. Canisterapie je ale motivací na straně jedné, a na straně druhé umožňuje pacientovi nahřát svalové jádro. Psa nemůže žádný přístroj nahradit. Jde i o psychickou podporu od této němé duše, která je prostě jiná než od druhého člověka,“ vysvětlila canisterapeutka.

Psa je potřeba začít připravovat již od štěněčího věku, zaměřením na větší socializaci, pohyb mezi lidmi. „Musí znát městský ruch, pachy… Je nutné maximálně se v tomto směru psu věnovat. Neméně důležitá je pro zvíře péče o jeho psychiku, protože práce je pro něj velmi náročná,“ zdůraznila lektorka.

Na setkání na půdě VIKZ s ní byl Artík, který je podle jeho majitelky nejšikovnější z trojice jejích psů. „Donedávna jsem měla i jeho maminku Kessy, která bohužel zemřela. Fenka i v době své nemoci – měla zhoubný nádor na plicích – chodila na plicní oddělení, aby pacientům ukázala, že někdo stejně nemocný může za nimi docházet. A to bylo opravdu úžasné! Pro canisterapii mám i Artíkovu sestru Abbie a dvouletou Báru, která se ještě zaučuje,“ představila psí tým Bc. Lenka Macháčková, DiS.

Z canisterapie mají užitek i pacienti v dalších nemocnicích pod hlavičkou Krajské zdravotní. Patří k nim i ta v Litoměřicích, která pod největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice přešla před dvěma roky. Tady se věnuje canisterapii Pavla Struhová, DiS. „Pracuji jako fyzioterapeut na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Litoměřice a mám labradora Milly. S touto tříletou fenkou vykonávám na lůžkových odděleních nemocnice canisterapii. Je mi velkým a úžasným pomocníkem při práci,“ řekla Pavla Struhová, DiS., na setkání v Ústí nad Labem.

Zdroj: info@kzcr.eu


Dobrovolnický psí tým na setkání ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., zastupoval Artík.

Dobrovolnický psí tým na setkání ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., zastupoval Artík.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte