KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Motto: Anesteziolog je první a poslední naděje pacientů, ochraňuje život a tiší bolest. Naše klinika vychovává profesionální anesteziology.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla založena v roce 2014. 

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny uskutečňuje v posledních letech - navzdory všem výzvám, před kterými stojí systém českého zdravotnictví - ambiciózní program rozvoje s cílem přeměny v moderní akademické a klinické pracoviště mezinárodního významu. KAPIM dnes představuje dynamicky se rozvíjející pracoviště, které se kvalitou a objemem poskytované péče a moderním systémem výuky řadí mezi nejvýznamnější centra v České republice. Pracoviště se může prezentovat řadou úspěchů a má všechny předpoklady uskutečňovat svůj rozvojový program i v následujících letech. Klinika již dnes v řadě kvalit dosahuje vynikající úrovně srovnatelné s významnými evropskými pracovišti. Nabízí přátelské a motivující pracovní prostředí a široké možnosti vzdělávání a odborného uplatnění v klinické i vědecké praxi.

Základní náplní Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny je poskytování péče pacientům v perioperačním období a pacientům u kterých hrozí nebo došlo k selhání zakladních životních funkcí - tedy poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče. Každý rok její lékaři provedou 15000-20000 anestézií pro úplné věkové spektrum pacientů, od předčasné narozených až po geriatrické pacienty. Klinika je významným centrem regionální anestézie, zajištuje analgetický servis, provozuje anesteziologické ambulance a ambulanci bolesti.

Centrální jednotka intenzivní péče s 24 lůžky patří k největším oddělením tohoto typu v zemi. Ročně oddělení poskytuje resuscitační a intenzívní péči pro 2500 pacientů s použitím nejmodernějších technologií orgánové podpory. Lékaři kliniky se též podílí na příjmu kriticky nemocných na oddělení Emergency.

Pracoviště je důležitou součástí Traumacentra a Komplexního cerebrovaskulárního centra Ústeckého kraje. Existuje zde i úzká spolupráce a personální propojení se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, včetně Letecké záchranné služby.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny je též významným vzdělávacím centrem. Moderní strukturovaný systém postgraduální výuky svou kvalitou dosahuje evropské úrovně. Všechny náklady spojené se vzděláním jsou mladým lékařům hrazeny. Klinika je též výukovým pracovištěm Anesteziologie a intenzivní medicíny IPVZ. Kurzy regionální anestézie mají dlouholetou tradici a patří k nejlepším v České republice. KAPIM se též profiluje jako významné výukové centrum pro využití ultrazvukových metod jak v anesteziologii tak intenzívní péči. Klinika disponuje i moderním simulačním centrem umožňující simulační kurzy základní a rozšířené resuscitace. Je též nositelem plné akreditace pro specializační vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Mladým lékařům, včetně absolventů, nabízí atraktivní možnost rychlého profesního růstu bez nutnosti stáží v jiném zařízení, velký podíl samostatné práce i motivační program. 

Prudkým rozvojem prochází i vědecká činnost pracoviště. Lékaři kliniky se podílejí na realizaci řady významných výzkumných projektů, jejichž výsledky publikují a přednášejí v České republice i v zahraničí. Pro mladé lékaře s vědeckými ambicemi tak KAPIM představuje ideální místo pro získání zkušeností i realizaci vlastních výzkumných projektů pod odborným vedením. Impakt faktor odborných článků publikovaných v roce 2016 dosáhl 26,08.

Mnozí lékaři kliniky mají zkušenost z renomovaných světových pracovišť. Někteří jsou též členy domácích i zahraničních odborných společností, aktivně se podílí na jejich činnosti a jsou členy jejich odborných orgánů na národní, evropské i celosvětové úrovni. Co se mezinárodního přesahu působení KAPIM týče, není bez zajímavosti, že klinika nedávno získala materiální i logistickou podporu pro zapojení lékařů v Global Anaesthesia Outreach Programme. Lékaři kliniky tak budou mít možnost podílet se v rámci svého pracovního úvazku na zajišťování výuky a poskytování anesteziologické péče v rozvojových zemích. 

KAPIM je významné klinické pracoviště poskytující každý rok péči mnoha tisícům pacientů. KAPIM je zároveň výukové pracoviště s mezinárodním přesahem a velkým potenciálem dalšího rozvoje. Poskytuje tak jedinečnou příležitost pro získání vzdělání a široké uplatnění v oboru anesteziologie a intenzívní medicína.

Prosím, čekejte