Norské fondy

 

Odkaz na webové stránky:
http://www.kzcr.eu/norway-grants/


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Název projektu: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu
a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0020

Příjemce dotace: Masarykova univerzita v Brně

Partneři projektu:

 • Krajská zdravotní, a. s.
 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Nemocnice Jihlava, p.o.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Bude založen na intenzivní komunikaci a setkávání odborníků z cílové skupiny, čímž dojde k ustavení dlouhodobých partnerských vztahů. Dalším prostředkem bude vybudování sdílené informační výukové platformy pro propojení komplexních onkologických center (KOC) a vysokých škol pomocí moderních informačních nástrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se bude jednat o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejích výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení. Na jejím vybudování se budou podílet všechna partnerská KOC.

 

 

 

 

Název projektu: Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ (INVOŠ)

Příjemci dotace: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Partneři projektu: Statutární město Most, United energy, a. s., Okresní hospodářská komora Most, Advokátní kancelář JUDr. Svoboda, Krajská zdravotní, a. s

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je inovace, modernizace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů VOŠ žadatele s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím vytvoření interaktivních opor publikovaných na e-portálu pro denní i dálkovou formu vzdělávání v programu Právní asistence, Firemní ekonomika, sociálně právní činnost a Diplomovaná všeobecná sestra, zapojení odborníků z praxe supervizemi výukových opor a při utváření odborných kompetencí studentů a absolventů VOŠ žadatele, vytvoření a zapracování kreditního systému hodnocení pro program Právní asistence ve spolupráci s vysokoškolským sektorem, zvýšení intersektorální mobility pedagogických pracovníků VOŠ a inovace praktického vzdělávání a získání odborných kompetencí studentů VOŠ. Projekt jednoznačně povede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů žadatele a jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Zapojení Krajské zdravotní, a.s. jako partnera projektu: pracovníci Nemocnice Most budou zapojeni do projektu jednak jako supervizoři výukových opor, ke kterým zpracují stanoviska, do nichž promítnou potřeby praxe a současné trendy v oblasti zdravotnické praxe, jednak jako mentoři odborné praxe, kteří zhodnotí obsah i rozsah aktivizačních modulů praxe a jejich uplatnitelnost pro studenta, který praxi koná.

 

 
 
 
 
 
Ke stažení:
 • Logolink

 Název projektu: Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královehradeckém a Ústeckém kraji

Doba trvání projektu: 1.11.2012 - 30.4.2015

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. realizuje ve spolupráci s partnery - Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Krajskou zdravotní, a.s. Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem projekt, jehož cílem je vybudování a odborný rozvoj výzkumných týmů pro moderní obor neurovědy, se zaměřením na neuroonkologii a neuroregeneraci. Neurovědní výzkum je klíčovým oborem studovaným na Ústavu experimentální medicíny AV ČR, na kterém působí přední vědci v oblasti neurofyziologie a neuroonkologie; je zde prováděn mj. i výzkum léčebného využití kmenových buněk pro závažná neurologická onemocnění.

Propojením kapacit žadatele a partnerů vzniknou a rozvinou svoji činnost nové výzkumné týmy s napojením na aplikační sféru (nemocnice) v regionech s vysokou perspektivou rozvoje vědeckého výzkumu. Nové výzkumné týmy se budou odborně rozvíjet pod vedením zapojeného zahraničního vědeckého pracovníka Dr. G. Dayanithi a týmu školitelů z ÚEM. Projekt podpoří i několik desítek VŠ studentů u partnera prostřednictvím zavedení a výuky ve dvou nových tematicky zaměřených volitelných předmětech.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ministerstvo zdravotnictví ČR (Interní grantová agentura)

Název projektu: Změny frankční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem

Č. projektu: NT14448-3/2013

Příjemce:              Krajská zdravotní, a.s. (řešitel: Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.)

Spolupříjemci:      Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta (spoluřešitel: Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc.) Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (spoluřešitel: RNDr. Karel Hrach, CSc.)

Doba trvání projektu: 1. 5. 2013 - 31. 12. 2015

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zhodnocení přínosu vyšetření frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot k diagnostice normotenzního hydrocefalu. Magnetická rezonance mozku bude provedena skupině pacientů s normotenzním hydrocefalem před a po zkratovém výkonu, dále skupině s korovou atrofií a skupině zdravých dobrovolníků. Dále bude pacientům při likvorodynamickém vyšetřování odebrán vzorek mozkomíšního moku k analýze možných biomarkerů. Efekt zkratového výkonu bude hodnocen na základě dotazníku kvality života, dále pomocí walking testu a neuropsychologickým vyšetřením. Bude provedena statistická analýza hodnot DTI (frakční anizotropie, průměrné difuzivity) a volumetrických parametrů určených periventrikulárních struktur. Porovnáním hodnot u všech tří skupin určíme specifické změny na magnetické rezonanci mozku u pacientů s normotenzním hydrocefalem (NPH). Tím získáme diagnostickou metodu NPH rovnocennou k likvorodynamickému testování, které je invazivní. Zaměříme se také na určení prediktivní validity vyšetření na klinickou odpověď pacienta s NPH po zkratovém výkonu.

 

 

Název projektu: Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacentů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením.

Číslo projektu: NT 13883-4/2012

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s. (řešitel Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.)

Spolupříjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (spoluřešitel: RNDr. Karel Hrach, Ph.D.)

Doba trvání projektu: 21. 6. 2012 - 31. 12. 2015

Popis projektu:

Pacienti s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením jsou v akutní fázi ohroženi rozvojem ischémie mozku. Multimodální monitorace (MMM) může poskytnout časnou diagnostiku mozkové ischémie, a tak prodlužuje terapeutické okno. Dále MMM umožňuje přímé sledování stavu mozkové tkáně a vlivu léčby na mozkovou tkáň u těchto pacientů. Cílem naší studie je korelovat jednotlivé parametry MMM a tím zlepšit porozumění patofyziologie sekundárního poranění mozku a vlivu aplikované terapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nadační fond Avast

Název projektu: Projekt mobilního hospice zřizovaného nemocnicí

Příjemce dotace:Krajská zdravotní, a.s.

Partneři:
¨        spádové domácí péče (ACME, Naděje)
¨        praktičtí lékaři
¨        lékaři zajišťující pohotovostní služby
¨        hospice, nemocnice následné péče, domovy důchodců (Hospic Most, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Nemocnice následné péče Ryjice...)

Webové stránky Mobilního hospice

Webové stránky programu Spolu až do konce

Doba trvání projektu:1. 8. 2014 až 30.9.2015

Domácí hospic je provozován bez finanční spoluúčasti pacienta. Jeho provoz je umožněn díky grantové finanční podpoře Nadačního fondu AVAST, kterou získala na zahájení provozu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem v květnu 2014. Nadační fond AVAST se značným způsobem podílí na rozvoji mnoha oblastí paliativní péče v České republice.

Tato služba je určena pacientům, u kterých jsou veškeré možnosti léčby vyčerpány a jejich celkově se zhoršující stav neumožňuje nadále dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a sám pacient si přeje zůstat v domácím prostředí. Odborný tým je důležitý i pro rodinné příslušníky a ostatní pečující osoby, neboť i pečující osoby potřebují odbornou pomoc, informace z oblasti sociálních služeb a zejména psychologickou pomoc.  

Cílem tohoto projektu je dosáhnout provozu mobilního hospice, jehož financování je plně zajištěno cestou zdravotních pojišťoven (hrazené výkony lékaře, zdravotní sestry, psychologa, event. sociálních pracovníků) a jež je součástí standardní nemocniční péče. Krajské zdravotní, a. s. se podařilo dosáhnout schválení úhrady paliativních výkonů lékaře všemi zdravotními pojišťovnami. Tím jsou umožněny návštěvy paliativního lékaře u pacientů v domácím prostředí. Sesterskou domácí péči zajišťují agentury domácí péče působící v Ústeckém kraji, které mají zkušenosti s paliativní hospicovou péčí a mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování tohoto druhu péče. Cílovou skupinou jsou v současné době pouze onkologičtí pacienti v paliativní péči ve spádové oblasti Ústí nad Labem a okolí (do cca 30 km). Výhledově při rozšíření péče a navýšení počtu lékařů lze zařazovat i pacienty s jinými onemocněními v terminálních stadiích. Pro umírající v České republice by prokázání ekonomické udržitelnosti modelu domácího hospice mohlo znamenat naději na zařazení domácí paliativní péče do standardní zdravotní péče a tím i výrazné zlepšení její dostupnosti.

Vedoucím mobilního hospicu je MUDr. Jana Dušánková

 


31.10.2016Norway grants

 

Integrovaný operační program

 

ROP Severozápad

 

Evropská unie

 

Vzdělávání zdravotníků

 

Nadační fond Avast

 

Cíl 3

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Evropský sociální fond v ČR

 

Asociace výrobců klinické výživy

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Ústecký kraj


Prosím, čekejte