Návštěvní hodiny

Doporučené návštěvní hodiny pro standardní stanice: denně od 14:00 – 16:30 hodin.

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař v pracovních dnech v době od 14:00 do 14:30 hodin.


Telefonické informace jsou podávány pouze osobám, které jsou uvedeny v dokumentu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. SOUHLAS PACIENTA S HOSPITALIZACÍ.


Návštěvy na pokojích s izolačním režimem jsou povoleny max. 1 osoba /den za podmínek dodržení izolačního režimu.Oddělení následné péče Zahražany

Umístění:

Rozsah poskytované lůžkové péče

Oddělení následné péče poskytuje následnou lůžkovou zdravotní péči. V praxi to znamená (do)léčení a rehabilitaci pacientů s převážně chronickými chorobami a po stabilizaci akutních onemocnění prakticky všech lékařských oborů vyjma pediatrie, nejvíce interny, neurologie, ortopedie, traumatologie, chirurgie. Pacientům je poskytována komplexní odborná lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče - fyzioterapie i ergoterapie.

Odbornou péči zajišťují lékaři se specializací v oboru interního lékařství, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitářky a sanitáři v nepřetržitém provozu, fyzioterapeuti a ergoterapeuti. Komplexní sociální službu zajišťuje sociální sestra. Složení stravy a léčebných diet kontroluje nutriční terapeut.

Nepřetržitá lékařská péče je zajištěna ústavními pohotovostními službami lékařů, nezajišťuje se ale lékařská služba první pomoci (tzv. lékařská pohotovost) pro ambulantní pacienty.

Rozsah poskytované následné lůžkové zdravotní péče

 • nepřetržitá odborná lékařská péče, lékařské výkony, pravidelné denní vizity
 • nepřetržitá odborná ošetřovatelská péče zahrnující všechny výkony ošetřovatelské péče od osobní hygieny pacientů, podávání léků, injekcí, infúzí po ošetřování ran a kožních defektů moderními převazovými materiály a fyzikálními metodami, včetně prevence infekcí a proleženin u ohrožených nemocných
 • dietoterapie - léčba pomocí odborně sestavených diet, léčebná výživa, výživa sondami, infúzemi
 • fyzioterapie prováděná odborníky - fyzioterapeuty, spočívající v obnovení hybnosti nemocných, cvičení, posilování, aplikace elektroléčby, léčby magnetickým polem, ultrazvukem, laserem a vodoléčby
 • ergoterapie poskytovaná specializovanými ergoterapeuty, jejímž úkolem je nácvik běžných denních činností a sebeobsluhy, pracovních činností, řeči, čtení, psaní, intelektuálních a výtvarných činností, výroba keramiky
 • sociální péče, jejíž těžiště spočívá v zjišťování sociálních podmínek pacientů, pomoc s řešením sociálních problémů a sociální poradenství, podpora při podávání žádostí o sociální příspěvky a umístění v zařízení sociální péče.
Technický provoz zajišťují provozní zaměstnanci – úklidu, prádelny, údržby a dopravy.

Všichni zaměstnanci mají požadovanou odbornou kvalifikaci.

Přijímání nemocných a objednací doby

Objednání k hospitalizaci:

vrchní sestra Mgr. Iva Zelenková, DiS. tel: +420 476 449 118.

Objednávání na akutní lůžkovou rehabilitaci:

vrchní sestra Bc. Kamila Gromanová tel. +420 476 449 138 nebo +420 476 449 161 a email kamila.gromanova@kzcr.eu


Příjem nemocných je plánován, obvykle na telefonické nebo osobní objednání k přijetí. Většina nemocných je přijímána na oddělení následné péče překladem z jiného zdravotnického zařízení, nejvíce z akutních lůžek, převážně Nemocnice Most, ale také na doporučení ošetřujícího praktického lékaře nebo specialistky (lékařem musí být vystaven poukaz k přijetí). Objednávky k přijetí pacienta přijímá lékař pověřený organizací příjmu pacientů. 


Primář

MUDr. Tomáš Zelenka

Vrchní sestra

Mgr. Bc. Iva Zelenková, DiS.

Sekretariát

Mgr. Monika Zapletalová

Kontakt ústředna - přímá linka

Tel.:
+420 476 449 111

Kontakt sociální pracovnice

Marie Brabcová, DiS.

Tel.:
+420 476 449 119

Kontakt Stanice 1

Šárka Schreilová

Tel.:
+420 476 449 141

Kontakt Stanice 2

Pavlína Benešová, Mgr.

Tel.:
+420 476 449 151

Doklady a potřeby požadované při přijetí a pobytu na lůžku na ONP

Zdravotní hospitalizace na lůžkách následné péče.

Objednání k hospitalizaci na tel: +420 476 449 118 - vrchní sestra pí. Zelenková.

Požadované doklady a věci:

 • poukaz k hospitalizaci od ošetřujícího lékaře (praktického nebo specialisty, propouštěcí zpráva z jiného zdravotnického zařízení)
 • platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
 • legitimace pracovní neschopnosti, je-li vystavena ošetřujícím lékařem, v opačném případě bude vystavena ošetřujícím lékařem ONP při přijetí (pacient musí při přijetí oznámit, že pracuje, zpětně nelze legitimaci vystavit)
 • odborné nálezy, rozpis užívaných léků, speciální léky (např. pro léčbu epilepsie, psychiatrických onemocnění, cytostatika)
 • osobní zdravotní pomůcky (např. hole, berle, chodítka, vozík, zubní a jiné protézy, ortézy, brýle, naslouchadla, apod.)
 • osobní hygienické prostředky (toaletní papír, zubní kartáček a pasta, mýdlo, šampony, krémy, holicí potřeby, žínky)
 • osobní prádlo (pyžamo, spodní prádlo, uzavřenou domácí obuv, na cvičení sportovní obuv i oděv, případný pohodlný domácí oděv, vycházkový oděv a obuv)

Věci, které pacient při pobytu nesmí mít:

 • léky na spaní, proti bolesti, projímadla a podobné (v žádném případě neužívat jakýkoliv lék bez vědomí lékaře, případně sestry)
 • potraviny, pochutiny a nápoje, které neodpovídají svým složením předepsané dietě
 • velké obnosy peněz, cenné předměty (šperky apod.)
 • elektrické spotřebiče jako např. vařiče, televizory (jsou na každém pokoji), jen drobné spotřebiče, jako rozhlasový přijímač, magnetofon, holicí strojek
 • alkohol, drogy a zbraně
 • příliš objemná zavazadla a nepotřebné věci


Přístrojové vybavení

Oddělení následné péče má k účelu zajištění odborné péče na požadované úrovni kvalitní vybavení diagnostickými a léčebnými přístroji:

 • EKG přístroje
 • EKG monitory
 • Holterův EKG monitorovací systém
 • Holterův systém monitorování krevního tlaku
 • oxymetry
 • diagnostický ultrazvuk
 • vybavení pro resuscitaci (defibrilátory,ambuvaky)
 • infúzní pumpy
 • elektroléčebné přístroje (analgetické, TENS, elektrostimulační a jiné přístroje)
 • ultrazvukové léčebné přístroje a diatermie
 • přístroje pro léčbu pulzním magnetickým polem
 • fototerapeutické přístroje (biolampy, BioBeam)
 • laser pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí a kožních chorob
 • systém vakuově kompresní terapie (Vasotrain) pro léčbu poruch prokrvení končetin
 • pneuven (léčba lymfatických otoků)
 • masážní vany
 • motorická dlaha
 • inhalátory
 • pro šetrnou manipulaci zejména se špatně pohyblivými a nepohyblivými nemocnými sprchovací hydraulická lůžka, elektrické zvedáky, polohovací postele, antidekubitní matrace a další pomůcky

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

ONP má uzavřeny smlouvy pro poskytování následné lůžkové zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

 • 111 - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR
 • 201 - Vojenskou zdravotní pojišťovnou
 • 205 – Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
 • 207 - Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 211 - Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR
 • 213 – Revírní bratrskou pokladnou
 • 217 - Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE
 • 228 - Zdravotní pojišťovnou MÉDIA

S ostatními zdravotními pojišťovnami t.č. smlouvy uzavřeny nemá, neboť mezi hospitalizovanými jsou pojištěnci těchto pojišťoven zastoupeni spíše výjimečně. Těmto pojištěncům je poskytována zdravotní péče ve stejném rozsahu a kvalitě jako pojištěncům smluvních pojišťoven.


Pobyt a stravování pacientů na oddělení následné péče

Oddělení následné péče poskytuje hospitalizovaným pacientům ústavní prádlo, ložní i osobní (vlastní prádelna). Pacienti mohou mít také své osobní prádlo, domácí oděv, jak k pobytu na oddělení, tak v zahradě areálu. Pro rehabilitační pobyty doporučujeme pacientům vhodný oděv a obuv (nejlépe sportovní) na cvičení. Nedoporučujeme pacientům mít u sebe cenné věci a větší peněžní částky. 

Všichni pacienti i návštěvy jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy oddělení, obecně platné předpisy a pokyny zejména zdravotnických zaměstnanců. Nemocniční řády a vnitřní předpisy jsou umístěny na každém oddělení a jsou koncipovány tak, aby zajistily poskytování účelné a intenzivní péče všem pacientům a jejich nerušený pobyt. Pacienti jsou povinni ve stanovených termínech uhradit zákonné poplatky. Všichni přijímaní jsou přijímajícím lékařem poučeni o svých právech a povinnostech, o souhlas s provedením běžných lékařských a ošetřovatelských výkonů, před složitějším a rizikovým vyšetřením nebo výkonem jsou o něm podrobně poučeni a požádáni o souhlas s jeho provedením. Každého pacienta žádáme o souhlas se sdělováním informací o jeho zdravotním stavu a o uvedení konkrétních osob, kterým je možno takové informace sdělovat, nebo jejich sdělování zakázat. Všechny souhlasy či nesouhlasy pacienta musí být uděleny písemně a každý pacient musí dokument vlastnoručně podepsat, za pacienta nezpůsobilého k právním úkonům podepisuje dokumenty jeho opatrovník.

Stravování pacientů je zajištěno dovozem teplých hotových hlavních jídel - obědů. Složení stravy odpovídá dietnímu systému pro nemocnice, jednotlivé diety jsou po stránce kvality, správného složení a estetických vlastností pravidelně kontrolovány vedoucím stravování, dietní sestrou a vedoucím lékařem. Diety se pacientům upravují v přípravně jídel oddělení následné péče, každý pacient dostává vlastní podnos se stravou a označením diety. Snídaně se podávají mezi 7.30 a 8.00 hod., obědy mezi 12.00 a 13.00 hod. a večeře mezi 18.00 a 18.30 hod. 

Strava se nemocným podává v jídelnách, v případě potřeby na pokojích. Pacientům, kteří mají problémy s příjímáním potravy a tekutin pomáhá při stravování zdravotnický personál. Jednotlivé diety se mohou měnit podle zdravotního stavu pacienta, ve zvláštních případech se připravují speciální diety (tekuté, mixované, výživné směsi atd.) i potravinové doplňky. 

Průzkum spokojenosti

ONP provádí občasné průzkumy mínění pacientů o podmínkách pobytu na oddělení, o úrovni chování a přístupu personálu k nemocným, o poskytovaných službách, zejména stravování. Průzkumy pravidelně vyhodnocuje nemocnice Most, o. z. a jsou-li přání respondentů splnitelná, realizují se a v případě oprávněných stížností se činí opatření k nápravě a odstranění nedostatků.

Pacienti mohou individuálně svá přání nebo stížnosti sdělit ústně či písemně staniční sestře, ošetřujícímu lékaři nebo přímo primáři a anonymně mohou své názory a připomínky sepsat a vložit do schránek umístěných na každém oddělení a v čekárnách ambulancí.


Prosím, čekejte