Norské fondy

 

Odkaz na webové stránky:
http://www.kzcr.eu/norway-grants/


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Název projektu: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu
a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0020

Příjemce dotace: Masarykova univerzita v Brně

Partneři projektu:

 • Krajská zdravotní, a. s.
 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Nemocnice Jihlava, p.o.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Bude založen na intenzivní komunikaci a setkávání odborníků z cílové skupiny, čímž dojde k ustavení dlouhodobých partnerských vztahů. Dalším prostředkem bude vybudování sdílené informační výukové platformy pro propojení komplexních onkologických center (KOC) a vysokých škol pomocí moderních informačních nástrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se bude jednat o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejích výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení. Na jejím vybudování se budou podílet všechna partnerská KOC.

 

 

 

 

Název projektu: Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ (INVOŠ)

Příjemci dotace: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Partneři projektu: Statutární město Most, United energy, a. s., Okresní hospodářská komora Most, Advokátní kancelář JUDr. Svoboda, Krajská zdravotní, a. s

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je inovace, modernizace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů VOŠ žadatele s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím vytvoření interaktivních opor publikovaných na e-portálu pro denní i dálkovou formu vzdělávání v programu Právní asistence, Firemní ekonomika, sociálně právní činnost a Diplomovaná všeobecná sestra, zapojení odborníků z praxe supervizemi výukových opor a při utváření odborných kompetencí studentů a absolventů VOŠ žadatele, vytvoření a zapracování kreditního systému hodnocení pro program Právní asistence ve spolupráci s vysokoškolským sektorem, zvýšení intersektorální mobility pedagogických pracovníků VOŠ a inovace praktického vzdělávání a získání odborných kompetencí studentů VOŠ. Projekt jednoznačně povede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů žadatele a jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Zapojení Krajské zdravotní, a.s. jako partnera projektu: pracovníci Nemocnice Most budou zapojeni do projektu jednak jako supervizoři výukových opor, ke kterým zpracují stanoviska, do nichž promítnou potřeby praxe a současné trendy v oblasti zdravotnické praxe, jednak jako mentoři odborné praxe, kteří zhodnotí obsah i rozsah aktivizačních modulů praxe a jejich uplatnitelnost pro studenta, který praxi koná.

 

 
 
 
 
 
Ke stažení:
 • Logolink

 Název projektu: Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královehradeckém a Ústeckém kraji

Doba trvání projektu: 1.11.2012 - 30.4.2015

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. realizuje ve spolupráci s partnery - Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Krajskou zdravotní, a.s. Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem projekt, jehož cílem je vybudování a odborný rozvoj výzkumných týmů pro moderní obor neurovědy, se zaměřením na neuroonkologii a neuroregeneraci. Neurovědní výzkum je klíčovým oborem studovaným na Ústavu experimentální medicíny AV ČR, na kterém působí přední vědci v oblasti neurofyziologie a neuroonkologie; je zde prováděn mj. i výzkum léčebného využití kmenových buněk pro závažná neurologická onemocnění.

Propojením kapacit žadatele a partnerů vzniknou a rozvinou svoji činnost nové výzkumné týmy s napojením na aplikační sféru (nemocnice) v regionech s vysokou perspektivou rozvoje vědeckého výzkumu. Nové výzkumné týmy se budou odborně rozvíjet pod vedením zapojeného zahraničního vědeckého pracovníka Dr. G. Dayanithi a týmu školitelů z ÚEM. Projekt podpoří i několik desítek VŠ studentů u partnera prostřednictvím zavedení a výuky ve dvou nových tematicky zaměřených volitelných předmětech.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fond Ústeckého kraje

Název projektu: 

XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

Příjemce: Krajská zdravotní a.s.
Webové stránky:
Popis projektu:
Tato konference je významná pro odbornou veřejnost i pro obyvatele Ústeckého kraje. V rámci odborného programu proběhly přednášky a diskuze odborníků v oboru perinatologie a fetomaternální medicíny.

Hlavními tématy konference pro rok 2016 byla růstová restrikce plodu a nová pravidla hodnocení kardiotokogramu (CTG) podle FIGO 2015.

Intrauterinní růstová restrikce (IRS) plodu úzce souvisí s problematikou předčasného porodu. Téma konference jsme zvolili záměrně vzhledem k situaci v našem kraji. Ústecký kraj léta vykazuje incidenci předčasného porodu, která je téměř dvojnásobná, než je celostátní průměr. IRS je jedna z nejčastějších příčin předčasně iatrogenně ukončeného těhotenství. Prezentace nových poznatků o příčinách IRS, nových diagnostických a léčebných postupů a jejich zavedení do každodenní medicínské praxe u této závažné komplikace těhotenství jistě přispěje ke zlepšení péče o tyto stavy.

Na konferenci byla též prezentována celorepubliková analýza perinatologických výsledků za rok 2015, analýza mateřské úmrtnosti, analýza výsledků neonatologické péče za rok 2015, upgrade doporučených postupů (indukce a preindukce porodu, potermínová gravidita, sepse v porodnictví a extrakční vaginální operace)
Název projektu:      

Dovybavení Nemocnice Most – investiční část
Dovybavení Nemocnice Most – neinvestiční část

Příjemce: Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 2/2014 – 31. 3. 2015
Popis projektu:

Z investiční části projektu byla třemi přístroji - laparoskopickou pumpou, vakuově-kompresivní terapií a retraktorovým systémem - dovybavena vybraná pracoviště Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Drobnými přístroji a zařízeními neinvestičního charakteru je dovybaveno urologické oddělení a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. Tyto přístroje a zařízení přispějí ke zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče.

 

 

 

Název projektu:   
VI. Mostecké dny sester aneb Nemocnice  Most včera-dnes-zítra

Termín a místo konání: 2. prosince 2015, Městské divadlo Most
Webové stránky: VI. MOSTECKÉ DNY SESTER

 

 

 

 

Název projektu: 

22. odborná nadregionální konference s mezinárodní účastí Slámův den ORL - „Novinky ve FES““.

Termín a místo konání:  9. října 2015 , Hotel & restaurant Větruše v Ústí nad Labem
Webové stránky:   Slámův den ORL - „Novinky ve FES“

 

 

 

Název projektu:   

22. česko-japonské chirurgické sympozium

Termín a místo konání: 9. září 2015, Zámeček Větruše v Ústí nad Labem
Webové stránky: 22. česko-japonské chirurgické sympozium

 

 

 

Název projektu:   

14. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Termín a místo konání: 4. června - 5. června 2015, Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé
Webové stránky: 14. Perinatologické dny Ústeckého kraje
31.10.2016Norway grants

 

Integrovaný operační program

 

ROP Severozápad

 

Evropská unie

 

Vzdělávání zdravotníků

 

Nadační fond Avast

 

Cíl 3

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Evropský sociální fond v ČR

 

Asociace výrobců klinické výživy

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Ústecký krajNázev projektu: Bioptická děla a bioptické jehly 

Název programu: Přístrojové vybavení urologických pracovišť pro onkourologii 2019 

Příjemce nadačního příspěvku: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 7. 5. 2019 až 30. 11. 2019

Výše podpory:  117 803 Kč

Popis:

Účelem daru bylo pořízení 1 ks nového bioptického děla Magnum Gun a 204 ks bioptických jehel, které budou využity v rámci preventivního programu vyhledávání časných stádií rakoviny prostaty. Urologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z. ročně provede celkem 300 biopsií prostaty. Díky novému bioptickému dělu je možné zvýšit počet bioptovaných pacientů během jednoho operačního programu a zkrátit tak čekací dobu pacienta na tento výkon. 

NADAČNÍ FOND MUŽI PROTI RAKOVINĚ

NADAČNÍ FOND MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Více

Prosím, čekejte