Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. rozhodlo o odprodeji nedobytných pohledávek

Na úterním zasedání představenstva Krajské zdravotní, a.s. bylo projednáno několik důležitých bodů, mezi které patří odprodej nedobytných pohledávek, centralizovaný nákup spotřebního zdravotnického materiálu a výstavba onkologického centra.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o odprodeji neuhrazených pohledávek společnosti ve výši necelých 14 milionů korun. Jedná se většinou o souhrn starších pohledávek, které přešly na společnost z nemocnic, coby bývalých příspěvkových organizací. Vymahatelnost těchto pohledávek není prakticky možná, navíc zatěžují hospodaření společnosti.

Veškeré podklady o pohledávkách, o jejichž prodeji představenstvo rozhodlo, vede ekonomický útvar centrály Krajské zdravotní, a.s. Ekonomický útvar také komunikuje s případnými zájemci o odkoupení pohledávek. Útvar zajistí oslovení zájemců o koupi pohledávek vyhlášením obchodní veřejné soutěže na prodej pohledávek nejvýhodnější nabídce.

Dalším významným opatřením je stanovení pravidel pro centralizované objednávání spotřebních zdravotnických materiálů a vybraných druhů léků v Krajské zdravotní, a.s. Centralizované objednávání bude probíhat prostřednictvím nového nemocničního elektronického objednávkového systému (NEOS).

Systémem NEOS bude pořizován zdravotnický materiál a léky, které jsou průběžně objednávány dle aktuálních potřeb zdravotnických oddělení. Objednávky tohoto sortimentu je možné uskutečnit pouze elektronickou cestou na základě schválení odpovědnými pracovníky. Cílem tohoto projektu je sjednocení systému dodávek do všech nemocnic.

Centralizovaným nákupem dojde k dosažení úspor a zajištění vyšší kvality dodávek, což je jedna ze základních výhod, se kterou bylo při transformaci do Krajské zdravotní, a.s. počítáno.

Představenstvo společnosti se na svém úterním jednání také zabývalo plánovanou rekonstrukcí Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice V podhájí. Představenstvo pověřilo ředitele společnosti, Eduarda Reichelta, aby zahájil přípravu variantních opatření, souvisejících s danou problematikou. Jednou z uvažovaných variant je také výstavba nové onkologie v areálu Masarykovy nemocnice, za účasti strategického partnera.


14.4.2009

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., obdržela od Nadace Křižovatka 23 nových monitorů dechu pro malé pacienty z Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 66 700, - Kč.

Apnea monitor BABYSENSE II je mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.

Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.

Předání daru od Nadace Křižovatka proběhlo prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe, která zprostředkovala sponzorské dary od firem Viamont DSP, a.s., BLACK & DECKER, s.r.o. a Fondu KS Kolbenschmidt CZ.

Zástupci firmy Viamont DSP, a.s., výrobní ředitel Ing. Jiří Klier a vedoucí kanceláře obchodního ředitele Ing Richard Bauer, předali celkem deset monitorů na Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice, zastoupené primářem MUDr. Petrem Jancem.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., primář Dětské kliniky Masarykovy nemocnice, přijal od zástupců firmy Viamont DSP, a.s. pro svou kliniku sedm monitorů. Další tři monitory předala klinice Markéta Řeháková, zastupující firmu BLACK & DECKER, s.r.o.

Posledním obdarovaným bylo Oddělení dětské chirurgie, zastoupené primářem MUDr. Petrem Polákem. Chybějící zástupce Fondu KS Kolbenschmidt CZ zastoupil organizátor celé akce Ing Vlastimil Novotný, člen správní rady Nadace Křižovatka.

Za Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., poděkoval všem přítomným náměstek pro zdravotní péči MUDr. Daniel Nalos.

Doplňující informace:

Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze ne 14. 4. 2009

Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila -jako jediná organizace v České republice - pomoc dětem, ohroženým „ Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.

Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 2925 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2009 a další léta se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic, jednotky intenzivní péče a dále Kojenecké ústavy a Dětské domovy v celé naší republice.


Krajská zdravotní, a.s. uzavřela novou kolektivní smlouvu

S účinností od 1. dubna vstoupila v platnost nová Kolektivní smlouva, podepsaná mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a pravidla zaměstnávání zaměstnanců u Krajské zdravotní, a.s., jejich nároky vyplývající z pracovně právního vztahu, tedy včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce v platném znění a dalších platných právních předpisů.

Smluvní strany uzavřely Kolektivní smlouvu s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné vztahy. I přes probíhající ekonomickou recesi společnost Krajská zdravotní, a.s. počítá pro rok 2009 se zachováním objemu mzdových výdajů i všech zaměstnaneckých výhod a benefitů pro své zaměstnance na úrovni předchozího roku.

„Jsem velmi rád, že po mnoha intenzívních jednáních mezi oběma stranami došlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro období roku 2009. Věřím, že nová smlouva odráží nejen míru nezbytného vzájemného kompromisu, ale také zohledňuje celkovou ekonomickou situaci, ve které se všichni nacházíme v době ekonomické krize. Z mého pohledu je nová smlouva velmi rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní a zástupci odborových organizací“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.


10.3.2009

V Ústecké nemocnici provedli 100. robotickou operaci

Dnes 10.3.2009 byla v Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní a.s. v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem provedena expertním týmem stá robotická minimálně invazivní operace nádorového onemocnění.

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. je pátým centrem se šestým robotem v České republice. „Na žádném takovém robotu u nás nebyl proveden stý zákrok tak rychle a to během necelých sedmi měsíců,“ uvedl ředitel Krajské zdravotní, a.s. Eduard Reichelt. Robot v Ústecké nemocnici je nejvytíženějším zařízením svého druhu v ČR.

První operace provedená za pomoci robota v Ústeckém kraji byla uskutečněna 19. srpna 2008 a jednalo se o úspěšnou resekci ledviny s nádorem u pacienta v chronické renální nedostatečnosti. Tímto zásahem u něho byla oddálena eventuální nutnost hemodialýzy. Pro srovnání, tento robotický výkon byl v poměru s celoroční péčí o pacienta v High Definition programu (v programu s vysokým rozlišením) mnohonásobně levnější.

Minimálně invazivní chirurgické výkony přinášejí pacientovi mnohé benefity, jako redukci krevních ztrát, redukci komplikací, či snížení pooperační bolesti. Nespornou výhodou je následná rychlejší rekonvalescence a tedy i návrat pacienta do běžného života.

Rozhodnutí o vytvoření Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. a nákup robota, nejlepšího v České republice, posunuje zdravotnictví v Ústeckém kraji na špičkovou úroveň nemocnic, např. Ústřední vojenské nemocnice či nemocnice Na Homolce.


Krajská zdravotní, a.s. modernizuje přístrojové vybavení svých nemocnic z dotací Evropské unie

V minulých dnech začala společnost Krajská zdravotní, a.s. realizovat první přejímky přístrojů, dodaných v rámci projektu ROP Severozápad pod názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a.s.“

Mezi desítkami žadatelů, kterým Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválil v závěru minulého roku dotace za více než 2 miliardy korun, výrazně uspěla společnost Krajská zdravotní, a.s. Z celkem osmi podaných žádostí získala společnost dotace na sedm svých projektů v hodnotě převyšující půl miliardy korun.

Pomocí těchto dotačních prostředků začala společnost modernizovat přístrojové vybavení v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Financování těchto projektů je z 92,5% hrazeno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Projekt se skládá ze dvou etap realizace. V první etapě, která začala již 1. 12. 2008 a bude pokračovat do 31. 3. 2009, proběhla fyzická realizace, tedy vlastní montáž přístrojového vybavení. V současné době probíhají ve všech odštěpných závodech společnosti přejímky konkrétních instalovaných zdravotnických přístrojů.

Prostředky, získané z regionálního operačního programu, umožnily Krajské zdravotní, a.s. nakoupit celou řadu přístrojů. Například endoskopické přístroje, ultrazvukové přístroje a řadu dalších, vyspělých diagnostických přístrojů. Dotace pomohou také dovybavit operační sály a pořídit nové lékařské vybavení na řadu oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Peníze z evropských fondů - v tomto případě z Evropského fondu regionálního rozvoje - tak významnou měrou přispějí k plnění jednoho z hlavních cílů společnosti, kterým je nejen sledování pokrokových trendů ve zdravotnictví, ale především jejich zavádění do každodenní lékařské praxe.


Prohlášení k údajné výpovědi MUDr. Aleny Dernerové

Vedení Krajské zdravotní, a.s. rezolutně odmítá, že by na lékařku MUDr. Alenu Dernerovou vyvíjelo jakékoliv tlaky, aby opustila mosteckou nemocnici.

Krajská zdravotní, a.s. se ohrazuje proti zavádějícím a nepravdivým informacím médií, která referují o údajném propuštění MUDr. Aleny Dernerové z pracovního poměru v mostecké nemocnici. MUDr. Alena Dernerová je totiž stále zaměstnankyní této nemocnice a Krajská zdravotní, a.s. nikdy nepožadovala její propuštění.

Faktem je, že 7. ledna 2009 na poradě vedení Krajské zdravotní, a.s. s řediteli odštěpných závodů (nemocnic), zazněla informace tehdejšího ředitele mostecké nemocnice MUDr. Vladimíra Müllera o úmyslu MUDr. Dernerové ukončit pracovní poměr v této nemocnici a nadále provozovat pouze soukromou praxi. V této věci však nebyla nikdy ze strany ředitele Müllera předložena vedení Krajské zdravotní, a.s. žádná dokumentace, a proto nikdo z vedení společnosti ani nemohl v této věci učinit žádný úkon.

Celá tato záležitost se tak seběhla, podle dostupných informací, na úrovni odvolaného ředitele MUDr. Müllera a MUDr. Dernerové a Krajská zdravotní, a.s. v ní nesehrávala žádnou roli. Protože se tyto nepravdivé spekulace o údajném rozvázání pracovního poměru s MUDr. Dernerovou - zřejmě z politických důvodů - objevily následně po odvolání MUDr. Müllera z funkce ředitele, je možné, že tak bylo činěno záměrně ze stran bývalého vedení mostecké nemocnice tak, aby došlo k poškození dobrého jména Krajské zdravotní, a.s., případně vedení Ústeckého kraje.

Vyzýváme proto média, která tyto nepravdivé informace uvedla, aby uveřejnila příslušnou tiskovou opravu a novináři, kteří bez znalosti konkrétního stavu věci zveřejnili své komentáře, aby se za svůj omyl omluvili.


Odvolání ředitelů odštěpných závodů Krajské zdravotní, a. s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o odvolání ředitelů odštěpných závodů společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 24. 2. 2009 rozhodlo o odvolání ředitelů odštěpných závodů společnosti Krajská zdravotní, a.s. Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. tak odvolalo s účinností k 31. 5. 2009 ředitele odštěpných závodů v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a v Chomutově.

Výběrové řízení na obsazení postů ředitelů jednotlivých odštěpných závodů společnosti bude vyhlášeno 2. 3. 2009.


Krajská zdravotní, a.s. zavádí ve svých lékárnách bonusy

Od 1. února letošního roku obdrží zákazníci lékáren spadajících pod Krajskou zdravotní, a.s. při každém nákupu na recept bonus, jehož výše se bude shodovat s výší regulačního poplatku. Tento bonus jim bude okamžitě odečten z celkového účtu za nakupovaná léčiva. Regulační poplatek je současné době stanoven na 30 Kč za každou jednotlivou položku na receptu.

Nárok na bonus budou mít všichni, kdo se k nákupu léků vypsaných na receptu rozhodnou využít služeb ústavních lékáren jednotlivých nemocnic společnosti. Krajská zdravotní, a.s. chce tímto opatřením dosáhnout vyššího obratu při prodeji lékařem předepsaných léčiv a léčivých přípravků, které jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Celková cena, kterou zákazník v současnosti hradí při koupi léku na recept, se skládá z doplatku za lék a z regulačního poplatku. Od 1. února bude sice regulační poplatek v souladu se zákonem vybrán, hodnota celkové platby však bude o tento poplatek formou přiděleného bonusu okamžitě snížena, a to bez ohledu na počet předepsaných balení.

V souladu s platnou legislativou tedy sice nebudou zákazníci lékáren zbaveni povinnosti platit regulační poplatky, avšak jejich výše jim bude ihned při vyrovnání účtu odečtena z celkové částky za uplatňovaný recept.

K zavedení bonusů, jako nové marketingové strategii, se vedení společnosti rozhodlo i proto, že zisky lékáren v současné době stagnují. Bylo tedy nutné upravit obchodní filozofii všech čtyř lékáren provozovaných Krajskou zdravotní, a.s. Pro lékárny je množství vyřízených zakázek rozhodující pro výši obratu a tím i výši zisku.

Vedení společnosti se proto rozhodlo využít svých zákonných možností a oslovit pacienty a ostatní klienty zavedením zmíněných bonusů. Podle analýzy prodeje léčiv a léčivých přípravků lze očekávat, že díky tomuto opatření se obrat lékáren, a tedy i jejich zisk, finálně zvýší.


1.1.2009

Nový ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o novém řediteli děčínské nemocnice. Nový ředitel děčínské nemocnice se ujal funkce dne 1. ledna 2009. Ředitelem Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. je od 1. 1. 2009 Ing. Václav Čečák.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém jednání 1. 12. 2009 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., kterým se od 1. 1. 2009 stal Ing. Václav Čečák. Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. takto rozhodlo na základě výsledku předchozího výběrového řízení na post ředitele děčínské nemocnice.

Ředitel společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt, popřál novému řediteli děčínské nemocnice mnoho úspěchů v jeho funkci.

Agenda vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. přešla pod kompetence nového ředitele dnem 1. 1. 2009.


Krajská zdravotní, a.s. zachová rozsah lékařské péče v oblasti onkologie

Mediálně prezentované zrušení statutu Komplexního onkologického centra Nemocnice Chomutov by se nijak nemělo dotknout onkologických pacientů, ani zaměstnanců společnosti. Péče o onkologické pacienty v Ústeckém kraji a přilehlé spádové oblasti bude zachována.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. provozuje dvě komplexní onkologická centra, akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, s nově otevřeným detašovaným pracovištěm v Nemocnici Teplice a Komplexní onkologické centrum Nemocnice Chomutov, zajišťují komplexní lékařskou péči pro pacienty s onemocněním rakovinou v široké spádové oblasti, přesahující milion obyvatel.

Vedení společnosti bylo proto překvapeno mediálně avizovaným záměrem Ministerstva zdravotnictví ČR na odebrání statutu „komplexního onkologického centra“ chomutovskému pracovišti. Společnost Krajská zdravotní, a.s. v současné době nemá oficiální stanovisko Ministerstva zdravotnictví k uvedenému záměru. V Nemocnici Chomutov proběhl audit komplexního onkologického centra bez jakýchkoli připomínek, či problémů. Se závěrem auditu, provedeného Ministerstvem zdravotnictví, nebyla Krajská zdravotní, a.s. seznámena.

Dlouholetá činnost obou specializovaných onkocenter, spadajících pod Krajskou zdravotní, a.s. je na vysoké úrovni. O potřebnosti obou onkologických center svědčí především počty onkologických pacientů a narůstající objem prováděné léčby. O kvalitě prováděné léčby vypovídají mmj. výsledky průběžných kontrol, prováděných v minulosti Ministerstvem zdravotnictví.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. je připravena obhájit rozsah léčebné péče v oblasti onkologie. Z pohledu životního prostředí dlouhodobě postižený Ústecký kraj je nad republikovým průměrem v počtu pacientů s onemocněním rakovinou. I z tohoto důvodu považuje vedení společnosti současný rozsah onkologické péče ve spádové oblasti za odpovídající.

Sjednocení pěti nemocnic Ústeckého kraje do jedné společnosti umožňuje Krajské zdravotní, a.s., jako největšímu poskytovateli zdravotní péče v České republice, bez problémů zachovat plný provoz onkologie v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z.


Prosím, čekejte