Avízo – Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořádá 5. Severočeský kardiologický den

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá 5. Severočeský kardiologický den s doprovodnou výstavou zdravotnických firem. Budou projednávány akutní koronární syndromy, akutní kardiologie, nové zobrazovací metody v kardiologii a kardiochirurgii, kardiologie pro praxi. Během semináře se uskuteční přímé přenosy z katetrizačního sálu.

Akce proběhne 30. října 2008 od 9:15 hodin, v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – budova B, 5. patro, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Akce proběhne za účasti senátora za Ústecký kraj MUDr. Pavla Sušického a Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a.s., primáře kardiologie Masarykovy nemocnice Doc. MUDr. Pavla Červinky, PhD a jeho kardiologického týmu.


15.10.2008

Nemocnice Teplice zahájí rekonstrukci ortopedie

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. zahájí celkovou rekonstrukci oddělení ortopedie. Slavnostní zahájení rekonstrukce teplické ortopedie proběhlo ve středu 15. října za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje a člena představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ing. Petra Fialy.

Za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy proběhlo slavnostní zahájení rekonstrukce oddělení ortopedie v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z. Vedení teplické nemocnice zastupoval její ředitel, Ing. Karel Prokop, náměstek pro léčebnou péči teplické nemocnice MUDr. Michal Hanauer, primář teplické ortopedie MUDr. Jozef Garnek s personálem oddělení a ostatní hosté.

V prázdném pavilonu ortopedie přivítal přítomné Ing. Karel Prokop a připomněl, že rekonstrukce ortopedie je již třetí významnou akcí v teplické nemocnici, realizovanou v posledních měsících. Ing. Petr Fiala poukázal na význam a kvality teplické ortopedie a zároveň zdůraznil nejen nutnost modernizace tohoto oddělení, ale poukázal také na nastupující trend těchto aktivit napříč celou Krajskou zdravotní, a.s. Vyzdvihl také významný podíl získaných dotačních prostředků, které budou postupně zapojovány do dalších podobných akcí.

Prázdnými prostorami ortopedického oddělení, připraveného k zahájení rekonstrukce, přítomné provedli MUDr. Hanauer a MUDr. Garnek, kteří představili chystané úpravy oddělení. Celá investiční akce dosáhne bezmála 6 milionů korun. Rekonstrukcí projdou pokoje pro pacienty, ke kterým nově přibudou dva tzv. nadstandardní pokoje. Celkem bude na oddělení po rekonstrukci 26 míst pro hospitalizované pacienty. Počítá se s jedním jednolůžkovým pokojem, několika dvoulůžkovými pokoji a pokoji o dvou až čtyřech lůžkách, ale také dvěma pokoji pro izolaci. Všechny pokoje budou vybaveny novým zařízením.

Změny doznají také sociální zařízení pro pacienty i personál, místnost pro rehabilitaci, nově přibude společenská místnost a zázemí pro zaměstnance. Zásadní změny se dočká pooperační pokoj, který bude po rekonstrukci vybaven novými přístroji, pořízenými v rámci dotačních titulů, přiznaných Krajské zdravotní, a.s. z Regionálního operačního programu Severozápad. Rekonstrukce oddělení teplické ortopedie přinese výrazné zlepšení podmínek pro pacienty i zaměstnance.


14.10.2008

Nemocnice Teplice zahájí rekonstrukci ortopedie

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. zahájí celkovou rekonstrukci oddělení ortopedie. V rámci slavnostního zahájení rekonstrukce teplické ortopedie, které proběhne ve středu 15. října, budou přítomní seznámeni s plánovaným rozsahem úprav.

Teplická nemocnice přistoupila k investiční akci za bezmála 6 milionu korun, jejímž cílem je celková rekonstrukce a modernizace oddělení ortopedie. Po rekonstrukci oddělení urologie je ortopedie druhým oddělením, které projde rozsáhlými a významnými úpravami.

Rekonstrukcí projdou pokoje pro pacienty, ke kterým nově přibudou dva tzv. nadstandardní pokoje. Celkem bude na oddělení po rekonstrukci 26 míst pro hospitalizované pacienty. Počítá se s jedním jednolůžkovým pokojem, několika dvoulůžkovými pokoji a pokoji o dvou až čtyřech lůžkách, ale také pokojem pro izolaci. Všechny pokoje budou vybaveny novým zařízením.

Změny doznají také sociální zařízení pro pacienty i personál, místnost pro rehabilitaci, nově přibude společenská místnost a zázemí pro zaměstnance. Zásadní změny se dočká pooperační pokoj, který bude po rekonstrukci vybaven novými přístroji, pořízenými v rámci dotačních titulů, přiznaných Krajské zdravotní, a.s. z Regionálního operačního programu Severozápad.

Rekonstrukce oddělení teplické ortopedie přinese výrazné zlepšení podmínek pro pacienty i zaměstnance.

Zahájení rekonstrukce ortopedie proběhne 15. října 2008 od 13:00 hodin, na oddělení ortopedie Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – pavilon F (boční vchod) 1.patro, Duchcovská 53, Teplice. Součástí akce bude prohlídka oddělení ve stavu před rekonstrukcí.

Slavnostní zahájení rekonstrukce teplické ortopedie proběhne za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje a člena představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petra Fialy.


Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., získala dar pro Dětskou kliniku

Dne 7. října 2008 navštívili Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., zaměstnanci firmy Telefonica O2 Czech Republic, a.s. z pobočky v Ústí nad Labem a předali dar, který je velmi potřebný pro dětské pacienty. Jedná se o speciální pokrývky a polštářky, části dětského nábytku a hraček.

Sponzorský dar převzal primář Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. a hlavní sestra Marie Růžičková. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za pomoc zaměstnanců firmy a mimořádně si toho ceníme.


Nejmodernější metodu ve vyšetřování srdečních tepen v České republice používá Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. učinila významný krok ve vyšetřování srdečních tepen, když jako první v Česku použila nejmodernější zobrazovací metodu při vyšetřování věnčitých tepen pomocí vyšetření optickou koherenční tomografií.

Poprvé v České republice byl uveden do praxe přístroj na vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT), sloužící k vyšetřování srdečních tepen. Kardilogická klinika Krajské zdravorní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) zahájila vyšetření touto metodou 7. října 2008 a učinila tak významný krok v oblasti kardiologie. Nový přístroj firmy Lightlab Imaging v hodnotě 1.5 milionu korun je sponzorským darem firmy Boston Scientific Česká republika s.r.o. a znamená bezesporu velký přínos v péči o pacienty Ústeckého kraje.

7. října 2008 proběhlo na Kardilogické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem oficiální předání přístroje s podpisem darovací smlouvy. Slavnostní události se zúčastnili zástupci Krajské zdravotní, a.s., Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti, MUDr. Jan Lami, náměstek pro léčebnou péči KZ a.s. Masarykovu nemocnici zastupoval její ředitel, Ing. Luděk Rückl a Doc. MUDr. Pavel Červinka, primář Kardiologické kliniky MNUL, spolu s ostatními lékaři a personálem. Akce se zúčastnil také zástupce firmy Lightlab Imaging, obchodní ředitel pro Evropu Frederic Marty a zástupce firmy Boston Scientific Česká republika s.r.o., Ing. Pavel Kemr, obchodní ředitel pro Českou republiku. Přítomní se zúčastnili prezentace nového přístroje, včetně následné praktické ukázky nové zobrazovací metody.

Vyšetření optickou koherenční tomografií, využívající k zobrazení světelný paprsek, je novou moderní vyšetřovací metodou, která znamená přelom ve vyšetřování cevní stěny a jejich patologických procesů. Oproti dosud používaným přístrojům má nová metoda mnohem větší rozlišovací schopnost (5-10mikrometrů) a je tudíž schopna přesně odhalit jednotlivé vrstvy cévní stěny i případné patologické – nenormální struktury.

Vysoká rozlišovací schopnost metody umožní odhalit “ateromové pláty” (tukové usazeniny ve stěně cévy), které jsou náchylné k prasknutí a tím i vzniku akutního infarktu myokardu. Tento poznatek také umožní odhalit riziko u nemocných s již zjištěnou ischemickou chorobou srdeční, posoudit dlouhodobou prognózu a stanovit strategii léčby, včetně posouzení její dlouhodobé úspěšnosti.

Doplňkové informace

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Popis oddělení

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytuje kompletní diagnostickou i léčebnou kardiologickou péči pro celý Ústecký kraj. Oddělení je členěno do pěti segmentů:

1) neinvazivní kardiologie, 2) invazivní kardiologie, 3) koronární jednotka, 4) oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování, 5) standardní kardiologické oddělení.

Popis výkonů

Neinvazivní kardiologie: zajišťuje provádění zátěžových testů, EKG (elektrokardiografie) i TK Holter (24hodinový monitoring kravního tlaku), transthorakální (ultrazvuk přes hrudní stěnu)i jícnovou echokardiografii (metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni) a dobutaminových (farmakologických) zátěžových testů.

Koronární jednotka: poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy srdečního onemocnění.

Standardní kardiologické oddělení: poskytuje lůžkovou základnu pro diagnostické i léčebné zákroky a doléčení akutně vzniklých onemocnění.

Oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování: zajišťuje implantaci pacemakerů (přístroj aktivující elektrickými impulzy srdeční sval - kardiostimulátor)nemocným s poruchami srdečního rytmu, provádí diagnostiku a léčbu srdečních arytmií (poruchy rytmu).

Invazivní kardiologie: poskytuje diagnostickou i léčebnou péči nemocným s vrozenými či získanými srdečními vadami nebo s ischemickou chorobou srdeční (místní nedokrevnost tkání nebo orgánů).

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI

Vysokoškolské vzdělání:

  • 1982 - 1988: všeobecné lékařství, Universita Karlova Praha, Lékařská fakulta Hradec Králové
  • 1991: atestace z vnitřního lékařství 1. stupně
  • 1995: atestace z nadstavbového oboru - kardiologie
  • 1998: licence pro provádění diagnostických i intervenčních zákroků v kardiologii

V letech 1995 a 1999 absolvoval studijní pobyt v Thoraxcentru Rotterdam, Netherland. Od roku 2003 pracuje jako primář na kardiologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se současně podílí na praktické výuce vnitřního lékařství studentů. V roce 2005 absolvoval studijní pobyt v University of Florida, Division of Cardiology, Shands Jacksonville, v témže roce byl jmenován Fellow of Society for Coronary Angiography and Interventions (FSCAI) a také jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. V roce 2006 byl zvolen do výboru Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. V listopadu 2007 byl jmenován ministrem zdravotnictví členem odborného kolegia Ministerstva zdravotnictví České republiky. V dubnu 2008 jmenován členem Oborové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Doc. Pavel Červinka se také podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů. Pravidelně přednáší kardiologickou problematiku na předatestačních kurzech před atestací z interního lékařství I. stupně. Dvakrát byl jmenován členem Atestační komise v Ústí nad Labem pro obor vnitřní lékařství I. stupně. Doc. P. Červinka je autorem bezmála dvaceti publikací s impact faktorem.


Nejmodernější zobrazovací metoda srdečních tepen na Kardiologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. učinila významný krok ve vyšetřování srdečních tepen, zavedením nejmodernější zobrazovací metody pomocí vyšetření optickou koherenční tomografií.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní a.s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. učinila významný krok ve vyšetřování srdečních tepen, když jako první v České republice získala přístroj na vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT) firmy Lightlab Imaging. Přístroj v hodnotě 1.5 milionu korun je sponzorským darem firmy Boston Scientific Česká republika s.r.o. a znamená bezesporu velký přínos v péči o pacienty Ústeckého kraje.

Vyšetření optickou koherenční tomografií, využívající k zobrazení světelný paprsek, je novou moderní vyšetřovací metodou, která znamená přelom ve vyšetřování cévní stěny a jejich patologických procesů. Oproti dosud používaným přístrojům má nová metoda mnohem větší rozlišovací schopnost (5-10mikrometrů) a je tudíž schopna přesně odhalit jednotlivé vrstvy cévní stěny i případné patologické – nenormální struktury.

Vysoká rozlišovací schopnost metody umožní odhalit “ateromové pláty” (tukové usazeniny ve stěně cévy), které jsou náchylné k prasknutí a tím i vzniku akutního infarktu myokardu. Tento poznatek také umožní odhalit riziko u nemocných s již zjištěnou ischemickou chorobou srdeční, posoudit dlouhodobou prognózu a stanovit strategii léčby, včetně posouzení její dlouhodobé úspěšnosti.

7. října 2008 proběhne na Kardiologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zaškolení personálu s následným provedením praktické ukázky nové zobrazovací metody, které se zúčastní také zástupci firem Lightlab Imaging a Boston Scientific Česká republika s.r.o. Praktické prezentace nové zobrazovací metody se mohou zúčastnit také zástupci médií.

Začátek akce je v 11:00 hodin na Kardiologické klinice Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (budova A, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem).


Krajská zdravotní, a.s. má své první makulární centrum

Dne 2. října zahájí provoz makulární centrum očního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Makulární centrum Masarykovy nemocnice se tak stane prvním centrem v České republice, provozovaným mimo fakultní nemocnice.

Makulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je přístrojově a personálně připraveno léčit nejmodernějšími postupy pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací. Makulární centrum je novou šancí pro pacienty z Ústeckého kraje, kteří trpí tímto závažným očním onemocněním a dosud museli za léčbou dojíždět do pražských center.

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD ) je závažným očním onemocněním, které je nejčastější příčinou slepoty u pacientů nad 65 let věku ve vyspělých zemích. Je to onemocnění s výraznou věkovou vazbou. Zatímco v 55 letech se odhaduje počet nemocných s VPMD na 8,5% populace, v 75 letech je to již 37%. V České republice se odhaduje počet nemocných na 150 tisíc a v roce 2013 se předpokládá nárůst až na 260 tisíc pacientů s tímto onemocněním.

Věkem podmíněná makulární degenerace je multifaktoriální onemocnění způsobené kombinací vlivů prostředí a genetických faktorů. Zpravidla postihuje obě oči a nejvíce je postižena zraková ostrost nablízko. Pacient ztrácí možnost číst, sledovat televizi atp. Kvalita života pacientů se postupně výrazně zhoršuje.

Diagnostika onemocnění se provádí na základě vyšetření na štěrbinové lampě, provádí se biomikroskopie oka, fluorescenční angiografie a vyšetření na přístroji OCT (ocular coherent tomography). Samotná léčba se provádí aplikací léčebné dávky do sklivce oka. Jedna dávka, aplikovaná formou injekce stojí 23 000 – 35 000 korun. Pacient musí podstoupit sérii minimálně šesti injekcí. Zdravotní pojišťovny hradí léčbu přibližně jeden rok. Vyšetření OCT není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ustavení makulárního centra v Krajské zdravotní, a.s. Českou oftalmologickou společností a navázání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami po splnění náročných podmínek pro diagnostiku a léčbu tohoto vážného očního onemocnění je novou šancí pro těžce zrakově postižené obyvatele Ústeckého kraje ke zlepšení kvality jejich života. Provoz makulárního centra bude celotýdenní, pacienti budou přijímáni na základě doporučení svých očních lékařů.


1.10.2008

Krajská zdravotní, a.s. otevřela ambulantní oddělení onkologie v Teplicích

Společnost Krajská zdravotní, a.s. otevřela ve středu 1. října nové detašované pracoviště komplexního onkologického centra v Nemocnici Teplice. Nové ambulantní oddělení onkologie rozšíří a zvýší kvalitu léčebného procesu v oblasti zvláště závažných onkologických onemocnění.

Za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy proběhlo slavnostní otevření ambulantního oddělení onkologie v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z.. Vedení Krajské zdravotní, a.s. zastupoval Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti, MUDr. Jan Lami, náměstek pro léčebnou péči KZ a.s., Ing. Karel Prokop, ředitel Nemocnice Teplice o.z., zástupci vedení ostatních odštěpných závodů společnosti a ostatní hosté. Novým oddělením přítomné provedl primář Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Milan Lysý, spolu s personálem teplického pracoviště.

Nově otevřené ambulantní oddělení onkologie v teplické nemocnici je detašovaným pracovištěm Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a pomůže onkologickým pacientům zejména z teplické spádové oblasti, kde zařízení zvýší dostupnost a komfort služeb pro onkologické pacienty. Otevření oddělení onkologie v Teplicích je tak dalším opatřením, sledujícím zavádění klientského přístupu v procesu léčebné péče, který je jednou z priorit společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Pacienti, podrobující se léčbě v Komplexním onkologickém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budou moci následně využít služeb teplického pracoviště. Na pracovišti v Teplicích budou prováděny úkony, spojené s podáváním chemoterapie, kdy budou pacientům ambulantní formou aplikována cytostatika - látky tlumící růst a rozmnožování buněk nádorových tkání. První pacienti využili služeb nového oddělení již v den jeho otevření.


Slavnostní otevření oddělení onkologie v Teplicích

Krajská zdravotní, a.s. otevírá nové detašované pracoviště komplexního onkologického centra v Nemocnici Teplice.

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. otevírá své nové detašované pracoviště v Nemocnici Teplice, o.z. Nově otevřené onkologické pracoviště je ambulantním zařízením ústeckého onkologického centra, které pomůže onkologickým pacientům zejména ze spádové oblasti. Krajská zdravotní, a.s. zprovozněním nového ambulantního zařízení zvýší dostupnost a komfort služeb pro své onkologické pacienty z teplické oblasti. Na pracovišti v Teplicích budou prováděny úkony, spojené s podáváním chemoterapie, kdy budou pacientům ambulantní formou aplikována cytostatika - látky tlumící růst a rozmnožování buněk nádorových tkání.

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytuje komplexní onkologickou péči v Ústeckém kraji, především v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Oddělení je vybaveno 9O lůžky a 4 ambulancemi, kde je prováděna nejen aktinoterapie - léčba ionisujícím zářením, ale i chemoterapie – léčba pomocí cytostatik u všech nádorových onemocnění, včetně maligních lymfomů. Oddělení onkologie potřebnými vyšetřeními zjišťuje rozsah onemocnění a dle zjištěného stádia choroby stanovuje léčbu.

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provádí v rámci chemoterapie neoadjuvanci - léčbu předcházející vlastnímu radikálnímu zákroku, adjuvanci - doplňující, podpůrnou léčbu po zákroku, radikální léčbu, včetně souvisejících režimů, ale i paliativní léčbu – léčbu mírnící bolest. U zhoubných nádorů je prováděna chemoterapie také před oddělením kmenových buněk, transplantací kostní dřeně na hematologické klinice ve Vojenské fakultní nemocnici v Praze (VFN).

Onkologické centrum poskytuje i péči psychologa, s ohledem na zlepšení kvality života nemocných. Součástí oddělení je i Krajské pracoviště Národního onkologického registru (NOR), metodicky nadřazené všem okresním pracovištím NOR v kraji. Pracoviště zajišťuje sběr onkologických dat z ústecké oblasti pro Národní onkologický registr. Ústecké centrum spolupracuje s dalšími onkologickými centry v České republice i v zahraničí.

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je aktivním členem Kooperativní lymfomové skupiny v České republice, zajišťuje také poradní služby u onkologických pacientů v rámci multidisciplinární spolupráce v onkologii. Oddělení se podílí na několika odborných zahraničních studiích. V rámci chemoterapie využívá oddělení všech specializovaných a doporučených léčebných postupů, a to nejen v kombinaci s dalšími léčebnými možnostmi, ale i s imunomodulační terapií – léčebný postup, zvyšující obranyschopnost.


19.9.2008

Krajská zdravotní, a.s. má opět čtyři urologická oddělení

Slavnostním znovuotevřením urologie v teplické nemocnici, se společnost Krajská zdravotní, a.s. vrátila na původní stav svých urologických pracovišť. Nově zrekonstruované urologické oddělení teplické nemocnice se otevřelo pacientům v pátek, 19. září v 11 hodin.

Přítomné hosty přivítal v teplické nemocnici její ředitel Ing. Karel Prokop. Slavnostního otevření zrekonstruovaného oddělní teplické urologie, se mimo jiné zúčastnili zástupci statutárního města Teplic, včele s primátorem Jaroslavem Kuberou. Náměstek hejtmana a člen představenstva KZ, a.s. Ing. Petr Fiala pak v krátkém úvodním proslovu připomněl přítomným bohatou historii i význam teplické urologie a předal slovo primáři urologie MUDr. Jiřímu Mikšovi, který společně s MUDr. Janem Lamim, náměstkem pro zdravotní péči KZ, a.s, provedl hosty zrekonstruovaným oddělením.

Oddělení urologie v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z., se po celkové rekonstrukci připojí k činnosti pracovišť v ústecké, mostecké a chomutovské nemocnici. Rekonstrukce teplické urologie tak může být příkladem, jakou výhodou je spojení několika nemocnic do jednoho zastřešujícího celku. Jednotlivá urologická oddělení úzce spolupracují v rámci společnosti Krajská zdravotní, a. s. Tato spolupráce umožňuje dobré zvládnutí situací, které by pro jednotlivé nemocnice v osamocené pozici přinášely řadu těžko řešitelných situací, například finančního, technického či personálního rázu. Silnou oporu navíc mají oddělení urologií menších nemocnic, ve vztahu k největšímu a současně nejlépe vybavenému pracovišti v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem.

Cílenou spoluprácí mohou tak všechna urologická oddělení poskytnout svým pacientům z celé spádové oblasti prakticky ucelené spektrum urologických výkonů. Na urologických odděleních Krajské zdravotní, a. s. se provádějí i náročné onkologické operace, jakými jsou například radikální operace prostaty, močového měchýře a další. S kvalitním týmem zdravotnického personálu poskytují urologové Krajské zdravotní, a.s. péči nejen pro obyvatele ze spádové oblasti, ale i pro značné množství pacientů z jiných částí republiky.

Urologie je navíc hlavním nosným programem nově zřízeného Centra robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde byl nedávno uveden do provozu nejnovější a nejpokročilejší robotický operační systém v České republice. Na novém robotickém systému provádí operace celkem pět speciálně vyškolených odborných lékařských týmů, sestavených z lékařů všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Vzájemná spolupráce lékařů ze všech nemocnic přináší neustálou výměnu informací a zkušeností a další kvalitativní posun výkonů, prováděných v oblasti urologie.


Prosím, čekejte