Výsledky auditu při realizaci výběrového řízení

Krajská zdravotní, a.s. si nechala zpracovat nezávislý audit, jehož cílem bylo ověřit zda:

 • výběrové řízení na nákup zdravotních zařízení bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zařízení, přístroje a technologie dodané na základě smlouvy s dodavatelem, který byl vybraný na základě výběrového řízení, jsou v souladu s výběrovým řízením, pokud jde o jejich kvalitu, technicko-ekonomické parametry a lhůty dodání.

Audit byl proveden nezávislým auditorem, společností BENE FACTUM, a. s. Podle tohoto nezávislého auditu bylo výběrové řízení „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a. s.“ realizováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Rovněž druhá část auditu potvrdila, že bylo naplněno zadání výběrového řízení v oblasti kvality dodávek přístrojů a technologií, dodržování harmonogramu a plnění techniko-ekonomických parametrů u realizovaných dodávek.

Ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt dodává: „Nezávislý auditor nám potvrdil, že nakoupené zdravotnické zařízení bylo dodáno v souladu se zákonem, ve sjednané kvalitě a za odpovídající ceny. Doufám, že tímto se zamezí dalším spekulacím o nákupu zdravotnického zařízení.“


15.5.2009

Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provedla unikátní operaci aortální chlopně

Na Kardiologické klinice Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla provedena unikátní operace perkutánní náhrady aortální chlopně. Jedná se o novou možnost náhrady nemocné chlopně perkutánní cestou, přes tepnu v pravém třísle.

Chlopeň je připevněna na zaváděcí cévku, která se přes tepny zavede až do místa nemocné chlopně, kde dojde k uvolnění a umístění chlopně nové. Jedná se o převratný výkon, který znamená zásadní změnu v léčbě nemocných se srdečními vadami.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla vybrána jako jedno ze čtyř pracovišť v České republice, kde se tyto velmi nákladné a technicky náročné výkony budou provádět.

Za účasti Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a.s. a zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. primáře Kliniky kardiologie Masarykovy nemocnice Doc. MUDr. Pavla Červinky, Ph, FESC, FSCAI a jeho kardiologického týmu, se 15. května 2009 uskutečnila na Kardiologické klinice prezentace výsledků prvních dvou provedených operací.

Perkutánní náhrada aortální chlopně

Získané srdeční vady postihují asi 1% populace. Vzhledem k poklesu revmatického postižení srdce (používání antibiotik), došlo v rozvinutých zemích k poklesu výskytu některých vad (zejména mitrální stenózy), ale vlivem prodlužování věku dochází k nárůstu degenerativních vad - především aortální stenózy (zúžení chlopně mezi levou komorou a srdečnicí).

Až do 80. let minulého století byla jedinou účinnou léčbou chirurgická náhrada nemocné chlopně, s rozříznutím hrudníku, připojením na mimotělní oběh, vynětím nemocné chlopně a přišitím chlopně umělé. Nicméně, až 1/3 nemocných není operována pro vysoký věk nebo příliš vysoké operační riziko.

Pro tyto nemocné se v nedávné době objevila nová možnost, a to náhrada nemocné chlopně perkutánní cestou (přes tepnu v pravém třísle). Chlopeň je „namontována“ na zaváděcí cévku, která se přes tepny zavede až do místa nemocné chlopně a tam dojde k uvolnění a umístění chlopně nové. Jedná se o převratný výkon, který znamená zásadní změnu v léčbě nemocných se srdečními vadami.

Celý výkon probíhá pod rentgenologickou kontrolou a pouze v lokálním znecitlivění místa vpichu v třísle. Jedná se o výkon nebolestivý, trvající cca 1,5 - 2 hodiny. Nemocní pacienti jsou z nemocnice propouštěni v průměru pátý den po provedeném výkonu.

Výkony jsou zatím prováděny pouze a výlučně na firmou (CoreValve) vybraných pracovištích, která splňují nejpřísnější podmínky pro tyto procedury (předchozí zkušenosti s léčbou srdečních vad, vhodný tým + odpovídající technické vybavení).

Klinika kardiologie Krajské zdravotní a.s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla vybrána jako jedno z mále pracovišť v ČR (celkem 3 pracoviště) i na světě, kde se tyto velmi nákladné (náklady na jeden výkon jsou cca 800 000 Kč) a technicky náročné výkony budou provádět. Je předpoklad, že pracoviště se stane centrem pro léčbu těchto pacientů z celého severozápadního regionu ČR.

Výkony nejsou zatím hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění, ale je předpoklad, že se tak stane v roce 2010.

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI
Primář Kliniky kardiologie
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Doplňkové informace

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Popis oddělení

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytuje kompletní diagnostickou i léčebnou kardiologickou péči pro celý Ústecký kraj. Oddělení je členěno do pěti segmentů:

 • neinvazivní kardiologie,
 • invazivní kardiologie,
 • koronární jednotka,
 • oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování,
 • standardní kardiologické oddělení.

Popis výkonů

Neinvazivní kardiologie: zajišťuje provádění zátěžových testů, EKG (elektrokardiografie) i TK Holter (24hodinový monitoring kravního tlaku), transthorakální (ultrazvuk přes hrudní stěnu)i jícnovou echokardiografii (metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni) a dobutaminových (farmakologických) zátěžových testů.

Koronární jednotka: poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy srdečního onemocnění.

Standardní kardiologické oddělení: poskytuje lůžkovou základnu pro diagnostické i léčebné zákroky a doléčení akutně vzniklých onemocnění.

Oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování: zajišťuje implantaci pacemakerů (přístroj aktivující elektrickými impulzy srdeční sval - kardiostimulátor)nemocným s poruchami srdečního rytmu, provádí diagnostiku a léčbu srdečních arytmií (poruchy rytmu).

Invazivní kardiologie: poskytuje diagnostickou i léčebnou péči nemocným s vrozenými či získanými srdečními vadami nebo s ischemickou chorobou srdeční (místní nedokrevnost tkání nebo orgánů).

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI

Vysokoškolské vzdělání:

 • 1982 - 1988: všeobecné lékařství, Universita Karlova Praha, Lékařská fakulta Hradec Králové
 • 1991: atestace z vnitřního lékařství 1. stupně
 • 1995: atestace z nadstavbového oboru - kardiologie
 • 1998: licence pro provádění diagnostických i intervenčních zákroků v kardiologii

V letech 1995 a 1999 absolvoval studijní pobyt v Thoraxcentru Rotterdam, Netherland. Od roku 2003 pracuje jako primář na kardiologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se současně podílí na praktické výuce vnitřního lékařství studentů. V roce 2005 absolvoval studijní pobyt v University of Florida, Division of Cardiology, Shands Jacksonville, v témže roce byl jmenován Fellow of Society for Coronary Angiography and Interventions (FSCAI) a také jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství.

V roce 2006 byl zvolen do výboru Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. V listopadu 2007 byl jmenován ministrem zdravotnictví členem odborného kolegia Ministerstva zdravotnictví České republiky. V dubnu 2008 jmenován členem Oborové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Doc. Pavel Červinka se také podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů. Pravidelně přednáší kardiologickou problematiku na předatestačních kurzech před atestací z interního lékařství I. stupně. Dvakrát byl jmenován členem Atestační komise v Ústí nad Labem pro obor vnitřní lékařství I. stupně. Doc. P. Červinka je autorem bezmála dvaceti publikací s impact faktorem.


12.5.2009

Krajská zdravotní, a.s. se zúčastnila 9. ročníku Evropského dne maligního melanomu v České Republice

Dvě nemocnice Krajské zdravotní, a.s. se zúčastnily 9. ročníku Evropského dne melanomu v České Republice. Zdarma poskytla zájemcům vyšetření kožní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov.

Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice.

Do ambulancí Kožního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přišlo v pondělí 11. 5. 2009 v rámci Evropského dne maligního melanomu 109 lidí, kteří si nechali zdarma vyšetřit mateřská znaménka nebo neobvyklé kožní změny. Smyslem této akce je prevence a včasné zachycení maligních (zhoubných) kožních útvarů.

Lékaři u 10 pacientů zjistili kožní nádory. V pěti případech šlo o podezření na maligní melanom a v pěti případech o basaliom, nejčastější kožní nádor, který na rozdíl od melanomu nevychází z buněk pigmentových, ale z normálních buněk kůže.

Pacienti s pozitivními nálezy byli odesláni na chirurgickou ambulanci Masarykovy nemocnice k odstranění projevů. U 14 vytypovaných pacientů bylo provedeno vyšetření digitálním dermatoskopem (Microderm).

Na kožním oddělení chomutovské nemocnice vyšetřili lékaři 125 zájemců, z nichž 6 vykazovalo příznaky basaliomu, u jednoho pacienta byl diagnostikován maligní melanom. S devíti pacienty byly dohodnuty individuální termíny návštěv, pro provedení podrobnějších vyšetření.

Diagnózu u jednotlivých nálezů potvrdí až následné histologické vyšetření.


Krajská zdravotní, a.s. se podílí na projektu „30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod“

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„ STROKE AWARENESS DAY“ je v letošním roce v ČR již počtvrté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 27. dubna do 25. května 2009. Kampaň proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. v odštěpných závodech Chomutov, Teplice a Děčín.

K letošní osvětové kampani „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“ se jako každý rok připojí také tři neurologická pracoviště nemocnic Krajské zdravotní, a.s. Ke kampani se připojí Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, které je akreditovaným pracovištěm, se statutem iktového centra v rámci sítě iktových pracovišť v ČR a je zařazeno do mezinárodního registru pracovišť provádějících systémovou trombolýzu v léčbě mozkového infarktu (SITS).

Na neurologických oddělení ch chomutovské, teplické a děčínské nemocnice se uskuteční Den otevřených dveří těchto oddělení. V Nemocnici Chomutov proběhne tento den 6. května 2009 a v Nemocnici Teplice a Nemocnici Děčín proběhne den otevřených dveří 14. května 2009.

Pro příchozí zájemce budou připraveny nejen osvětové aktivity, ale také informační materiály, možnost změření krevního tlaku, krevního cukru i cholesterolu, zhodnocení rizikového profilu a v neposlední řadě konzultace s odborníky na cévní mozkové příhody. V teplické nemocnici bude akce provázena bohatým, doprovodným programem.

Hlavními koordinátory projektu jsou, člen výboru Cerebrovaskulární sekce MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. a Hana Potměšilová, Commedia Praha. Partnery letošního projektu jsou VZP, Boehringer-Ingelheim a.s., Pfizer spol. s r.o.

Záštitu nad tímto významným edukačním projektem a dny otevřených dveří v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v ČR hlavní příčinou trvalé invalidity, druhou nejčastější příčinou úmrtí, demence a významnou příčinou deprese a epilepsie u dospělých. Také incidence a prevalence CMP je v České republice vysoká a v posledních letech je pozorován vzrůstající trend a to jak u seniorů, tak i u lidí produktivního věku. Každý rok postihne CMP v naší republice cca 30 000-35 000 lidí. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, velkou hrozbu, ale představuje již pro osoby nad 55 let a v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí ve věku 49-65 let (2-3x vyšší oproti zemím západní a severní Evropy). I když je diagnostika, léčba i prevence CMP interdisciplinárním úkolem, je to neurologie, která má hlavní a integrující roli v komplexní péči o pacienta s CMP.

V současné době existuje v péči a léčbě CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance jak na přežití, tak zejména na zvýšení počtu nezávislých a soběstačných pacientů po CMP, ale jen pokud jsou léčebná opatření zahájena včas (např. trombolýza do 4.5 hodiny od vzniku prvých příznaků) a na adekvátním pracovišti (iktové jednotky/centra neurologických oddělení). Je žádoucí, aby o CMP bylo u laické i odborné veřejnosti stejné povědomí, jako o koronárních příhodách. Velmi důležitá je také rehabilitace a prevence.

Letošní kampaň 30 dnů pro CMP má tak jako v předchozích letech upozornit, že CMP je velmi závažný, akutní a léčitelný stav, má zvýšit informovanost laiků i zdravotníků o příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence a také o nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Současně bude pozornost zaměřena i na mladé jedince, zejména na vztah CMP ke kuřáctví a hormonální antikoncepci u mladých žen.

Od 27. 4. 2009 do 25. 5. 2009 jsou ve 35 nemocnicích připraveny tzv. dny otevřených dveří s cílem šíření osvěty o CMP. Ve vybraných regionech jsou připraveny odborné semináře pro zdravotníky. Kampaň byla zahájena tiskovou konferencí v Nemocnici Na Homolce, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením 35 nemocnic, zapojených do letošního projektu.

Tiskové konference za účasti širokého spektra informačních médií se aktivně zúčastnil i MUDr. Jiří Neumann z Neurologického oddělení - Nemocnice Chomutov o.z. s prezentací o CMP, včetně současného stavu péče a léčby v ČR, informacemi o letošní kampani 30 dnů a přednáškou na téma CMP u mladých žen.

Během konání „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, bude přístupná e-mailová poradna info@mozkovaprihoda.cz, na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť. Informační portál www.mozkovaprihoda.cz nabízí mimo poraden také kompletní informace o problematice CMP zaměřené na Českou republiku.


Ke stažení: plakát (PDF)


27.4.2009

Změny v parkování uvnitř areálu děčínské nemocnice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. přistupuje k úpravě systému parkování. Od 1. května 2009 je zakázán vjezd soukromých vozidel do areálu nemocnice.

Vzhledem k nekontrolovatelnému pohybu vozidel veřejnosti uvnitř areálu nemocnice, kdy dochází k omezování volného příjezdu vozidel Zdravotní záchranné služby, vnitroústavní přepravy pacientů a v případě nutnosti zásahu také vozidel Hasičského záchranného sboru, dále znemožnění parkování vozidel tělesně postižených občanů a vozidel zaměstnanců, přistupuje vedení nemocnice k opatřením upravujícím vjezd a pohyb dopravních prostředků uvnitř areálu.

Od 1. května 2009 je zakázán vjezd do areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. všem vozidlům, s výjimkou sanitních vozidel, označených vozidel zabezpečujících servisní služby pro nemocnici, vozidel označených povolenkou ke vjezdu (zaměstnanci a externisté zajišťující ústavní pohotovostní službu) a vozidel zajišťujících přepravu imobilních osob či osob s ohrožením na zdraví nebo života.

Výjimkou je vjezd pravidelné autobusové linky MHD – Dopravního podniku Děčín, a.s., jejíž zastávka je umístěna u dolní vrátnice s označením – Pod Nemocnicí.

V případě vozidel zajišťujících přepravu imobilních osob či osob s ohrožením zdraví nebo života bude umožněn vjezd na dobu nezbytně nutnou pro vyložení resp. naložení pacienta.

Vozidla, kterým nebude umožněn vjezd do areálu nemocnice, mohou využít parkoviště před vjezdem do areálu nemocnice, nebo parkovací místa na přilehlých komunikacích v rámci platných dopravních předpisů.

Při porušování nově stanovených pravidel budou uplatněna standardní sankční opatření, odpovídající porušení dopravního značení, včetně instalace blokovacího zařízení Městskou policií.

Věříme, že nově zavedená opatření v systému parkování uvnitř děčínské nemocnice se setkají s pochopením veřejnosti a nebude docházet k jejich porušování.


Vyjádření Krajské zdravotní, a.s. k informacím zpochybňujících realizaci dotačních projektů

Krajská zdravotní, a.s. úspěšně realizuje projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad na doplnění přístrojového vybavení ve svých nemocnicích. Společnost uspěla u sedmi projektů, z celkem osmi podaných. Celkový rozpočet všech dosud získaných projektů z ROP SZ je téměř 600 milionů korun.

Projektové přípravy na tyto úspěšně získané dotace realizovala Krajská zdravotní, a.s. prostřednictvím projektů, zpracovaných od subjektů, které pro společnost pracovaly na základě vyhrané soutěže v otevřeném výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých projektových dokumentací.

Poslední spekulace v médiích se objevily na téma projektů, které pro Krajskou zdravotní realizovala společnost Labská investiční. Labská investiční realizovala projekty pro Krajskou zdravotní, a.s. na základě vyhraného výběrového řízení, ve kterém nabízela nejnižší cenu. Bylo vyhlášeno celkem 8 výběrových řízení na 8 projektů. Z těchto osmi projektů vyhrála tři společnost Labská investiční. Způsobilé výdaje na zpracování těchto projektů jsou zhruba ve výši 7 %.

Při zadání výběrového řízení byla základním sledovaným parametrem nabízená cena. Obvyklé ceny u takovýchto dotačních titulů se pohybují v rozmezí od 5 do 10%.

Spolupráce se společností Labská investiční byla ukončena naplněním předmětu smluv na podzim roku 2008.


Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. rozhodlo o odprodeji nedobytných pohledávek

Na úterním zasedání představenstva Krajské zdravotní, a.s. bylo projednáno několik důležitých bodů, mezi které patří odprodej nedobytných pohledávek, centralizovaný nákup spotřebního zdravotnického materiálu a výstavba onkologického centra.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o odprodeji neuhrazených pohledávek společnosti ve výši necelých 14 milionů korun. Jedná se většinou o souhrn starších pohledávek, které přešly na společnost z nemocnic, coby bývalých příspěvkových organizací. Vymahatelnost těchto pohledávek není prakticky možná, navíc zatěžují hospodaření společnosti.

Veškeré podklady o pohledávkách, o jejichž prodeji představenstvo rozhodlo, vede ekonomický útvar centrály Krajské zdravotní, a.s. Ekonomický útvar také komunikuje s případnými zájemci o odkoupení pohledávek. Útvar zajistí oslovení zájemců o koupi pohledávek vyhlášením obchodní veřejné soutěže na prodej pohledávek nejvýhodnější nabídce.

Dalším významným opatřením je stanovení pravidel pro centralizované objednávání spotřebních zdravotnických materiálů a vybraných druhů léků v Krajské zdravotní, a.s. Centralizované objednávání bude probíhat prostřednictvím nového nemocničního elektronického objednávkového systému (NEOS).

Systémem NEOS bude pořizován zdravotnický materiál a léky, které jsou průběžně objednávány dle aktuálních potřeb zdravotnických oddělení. Objednávky tohoto sortimentu je možné uskutečnit pouze elektronickou cestou na základě schválení odpovědnými pracovníky. Cílem tohoto projektu je sjednocení systému dodávek do všech nemocnic.

Centralizovaným nákupem dojde k dosažení úspor a zajištění vyšší kvality dodávek, což je jedna ze základních výhod, se kterou bylo při transformaci do Krajské zdravotní, a.s. počítáno.

Představenstvo společnosti se na svém úterním jednání také zabývalo plánovanou rekonstrukcí Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice V podhájí. Představenstvo pověřilo ředitele společnosti, Eduarda Reichelta, aby zahájil přípravu variantních opatření, souvisejících s danou problematikou. Jednou z uvažovaných variant je také výstavba nové onkologie v areálu Masarykovy nemocnice, za účasti strategického partnera.


14.4.2009

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., obdržela od Nadace Křižovatka 23 nových monitorů dechu pro malé pacienty z Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 66 700, - Kč.

Apnea monitor BABYSENSE II je mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.

Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.

Předání daru od Nadace Křižovatka proběhlo prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe, která zprostředkovala sponzorské dary od firem Viamont DSP, a.s., BLACK & DECKER, s.r.o. a Fondu KS Kolbenschmidt CZ.

Zástupci firmy Viamont DSP, a.s., výrobní ředitel Ing. Jiří Klier a vedoucí kanceláře obchodního ředitele Ing Richard Bauer, předali celkem deset monitorů na Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice, zastoupené primářem MUDr. Petrem Jancem.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., primář Dětské kliniky Masarykovy nemocnice, přijal od zástupců firmy Viamont DSP, a.s. pro svou kliniku sedm monitorů. Další tři monitory předala klinice Markéta Řeháková, zastupující firmu BLACK & DECKER, s.r.o.

Posledním obdarovaným bylo Oddělení dětské chirurgie, zastoupené primářem MUDr. Petrem Polákem. Chybějící zástupce Fondu KS Kolbenschmidt CZ zastoupil organizátor celé akce Ing Vlastimil Novotný, člen správní rady Nadace Křižovatka.

Za Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., poděkoval všem přítomným náměstek pro zdravotní péči MUDr. Daniel Nalos.

Doplňující informace:

Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze ne 14. 4. 2009

Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila -jako jediná organizace v České republice - pomoc dětem, ohroženým „ Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.

Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 2925 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2009 a další léta se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic, jednotky intenzivní péče a dále Kojenecké ústavy a Dětské domovy v celé naší republice.


Krajská zdravotní, a.s. uzavřela novou kolektivní smlouvu

S účinností od 1. dubna vstoupila v platnost nová Kolektivní smlouva, podepsaná mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a pravidla zaměstnávání zaměstnanců u Krajské zdravotní, a.s., jejich nároky vyplývající z pracovně právního vztahu, tedy včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce v platném znění a dalších platných právních předpisů.

Smluvní strany uzavřely Kolektivní smlouvu s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné vztahy. I přes probíhající ekonomickou recesi společnost Krajská zdravotní, a.s. počítá pro rok 2009 se zachováním objemu mzdových výdajů i všech zaměstnaneckých výhod a benefitů pro své zaměstnance na úrovni předchozího roku.

„Jsem velmi rád, že po mnoha intenzívních jednáních mezi oběma stranami došlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro období roku 2009. Věřím, že nová smlouva odráží nejen míru nezbytného vzájemného kompromisu, ale také zohledňuje celkovou ekonomickou situaci, ve které se všichni nacházíme v době ekonomické krize. Z mého pohledu je nová smlouva velmi rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní a zástupci odborových organizací“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.


10.3.2009

V Ústecké nemocnici provedli 100. robotickou operaci

Dnes 10.3.2009 byla v Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní a.s. v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem provedena expertním týmem stá robotická minimálně invazivní operace nádorového onemocnění.

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. je pátým centrem se šestým robotem v České republice. „Na žádném takovém robotu u nás nebyl proveden stý zákrok tak rychle a to během necelých sedmi měsíců,“ uvedl ředitel Krajské zdravotní, a.s. Eduard Reichelt. Robot v Ústecké nemocnici je nejvytíženějším zařízením svého druhu v ČR.

První operace provedená za pomoci robota v Ústeckém kraji byla uskutečněna 19. srpna 2008 a jednalo se o úspěšnou resekci ledviny s nádorem u pacienta v chronické renální nedostatečnosti. Tímto zásahem u něho byla oddálena eventuální nutnost hemodialýzy. Pro srovnání, tento robotický výkon byl v poměru s celoroční péčí o pacienta v High Definition programu (v programu s vysokým rozlišením) mnohonásobně levnější.

Minimálně invazivní chirurgické výkony přinášejí pacientovi mnohé benefity, jako redukci krevních ztrát, redukci komplikací, či snížení pooperační bolesti. Nespornou výhodou je následná rychlejší rekonvalescence a tedy i návrat pacienta do běžného života.

Rozhodnutí o vytvoření Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. a nákup robota, nejlepšího v České republice, posunuje zdravotnictví v Ústeckém kraji na špičkovou úroveň nemocnic, např. Ústřední vojenské nemocnice či nemocnice Na Homolce.


Prosím, čekejte