NEONATOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: D2, Podlaží: 4.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho z 12 perinatologických center v České republice. Neonatologická péče je od roku 1991 organizována třístupňově. V rámci třístupňové diferencované péče o novorozence zajišťuje klinika všechny tři úrovně péče od péče o fyziologické novorozence přes péči intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast neonatologické kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého. Novorozenecké oddělení, předchůdce kliniky do 31. 5. 2018, bylo od roku 2007 v organizační struktuře Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem samostatným oddělením.

Sruktura oddělení

  • Lůžková část:

   Stanice fyziol. novorozenců – 25 lůžek +10 observačních lůžek
   Stanice fyziol.novorozenců nadstandard – 10 lůžek
   Stanice intermediární péče – 15 lůžek
   Stanice intenzivní a resuscit. péče – 9 lůžek

  • Ambulantní část: Poradna pro rizikové novorozence

Transportní služba slouží pro okamžitý transport novorozenců, u kterých došlo k nečekaným, akutním patologickým stavům, které vyžadují intermediární a resuscitační péči. Převozní služba disponuje 2 transportními inkubátory a ve spolupráci se záchranou službou jsou novorozenci převážení sanitou nebo letecky vrtulníkem. V současné době je zajištěna v úzké spolupráci s lékaři Dětské kliniky. V kraji s vysokou a rostoucí incidencí novorozenců s porodní hmotností pod 2500 g (Ústeký kraj 10,48%/ČR 7,64%) stoupají nároky na transportní službu, která musí být zajištěna nepřetržitě po celých 24 hodin.

Na jednotku intenzivní a resuscitační péče se přijímají nejzávažnější stavy poruch poporodní adaptace, jejich komplikace a stavy ohrožující novorozence bezprostředně na životě. Dále jsou zde hospitalizováni těžce nezralí a extrémně nezralí novorozenci. Ročně ošetříme více než 100 dětí s porodní hmotností pod 1500g.

Neonatologické centrum organizuje péči o perinatálně ohrožené a poškozené děti ve spolupráci s příslušnými odborníky (dětský kardiolog, neurolog, oftalmolog, chirurg, nefrolog, rehabilitační pracovník, genetik, ortoped, psycholog, neurochirurg, dětský chirurg apod.)

Snahou je zkvalitňovat naši péči a snižovat nejen novorozeneckou mortalitu, ale i morbiditu u extrémně nezralých novorozenců. V posledních dvou letech úmrtnost dětí s porodní hmotností pod 1000 g dosáhla na našem oddělení historicky nejnižších hodnot 10,6% (v roce 2008 34%). Přispělo k tomu sledování nových trendů v péči o nezralé děti t.j. důsledná aplikace kortikoidů rodičkám při hrozícím předčasném porodu, kladen je důraz na šetrné a neinvazivní ošetření nezralých dětí během prvních minut na porodním sále, neinvazivní ventilace nCPAP s variabilním flow, kontrolovaná a graduovaná oxygenace na porodním sále, intubace a aplikace surfaktantu individuálně dle kliniky, používání nižších dávek inotropik, spíše konzervativní terapie otevřenné tepenné dučeje apod. Krmení nezralých dětí nejlépe zahajujeme kolostrem nebo alespoň pasterizovaným mateřským mlékem. Je to prokázaný způsob, jak snížit incidenci vážných komplikací u nezralých dětí.

Snažíme se zachytit i nové trendy v péči o donošené děti. Provádíme nyní revizi v přístupu k fyziologickým novorozencům dle posledních doporučení WHO. Například nově preferujeme spontánní mumifikaci a odpadnutí pupečníku, což se většinou děje za 6-10 dní.

V roce 2010 byla zavedena nová léčebná metoda, tzv. celotělová řízená hypotermie, která zlepšuje prognózu u dětí po porodní asfyxii ohrožené hypoxicko ischemickou encefalopatií. V severočeském regionu jsme jediným pracovištěm disponující touto možností v oblasti neonatální péče.

Neonatologická klinika poskytuje pregraduální i postgraduální výuku. V roce 2011 pořádalo ve výukovém centru Masarykovy nemocnice Regionální konferenci sester a společně s gynekologicko-porodnickým oddělením již 10. jubilejní ročník perinatologických dnů Ústeckého kraje.

Perinatologické centrum se řadí mezi centra excelence v Krajské zdravotní, a.s. Naší vizí je udržet status špičkového zdravotnického centra, nadále se rozvíjet, vzdělávat, být připravení poskytnout klientům tu nejlepší péči.

Přednosta kliniky

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Vrchní sestra kliniky

Lenka Nováková

Tel.:
+420 477 112 855
Email:

Prosím, čekejte