2. kolo Výběrového řízení - Rezidenční místa 2023, program č. 2 - lékařské obory

                                                                                                                                                                                        Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. pan MUDr. Petr Malý, MBA

                                                                                           v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

                                                                                                                                        vyhlašuje

 

                                                                                VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2023 pro lékařská povolání - 2. kolo


Obor specializačního vzdělávání                           Počet rezidenčních míst


Pediatrie                                                                                     3                                                        

 Urgentní medicína                                                                  1

 


Lhůta a místo pro podání přihlášek:

Termín pro podání přihlášek je pro obor Pediatrie od 19. 09. 2023 do 12. 10. 2023 včetně; pro obor Urgentní medicína od 19. 09. 2023 do 31. 10. 2023 včetně; doručení poštou nebo osobně.


Adresa podání:

Krajská zdravotní, a. s.

Alexandra Čapíková

Vzdělávací institut

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

 

Místo podání:

Vzdělávací institut, budova B, 5. patro, areál Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Na obálku uveďte označení „Rezidenční místa - lékaři“.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Požadované doklady:

Uchazeči o rezidenční místa jsou povinni podat v 1 vyhotovení následující doklady:

1. Přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta,

2. osobní dotazník (strana 1 a 2),

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

4. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

5. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,

7. doklad o zařazení do oboru – kopie,

8. průkaz odbornosti.

 

Uvedené formuláře MZČR jsou umístěny na webových stránkách www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. / Vzdělávání / Rezidenční místa / přílohy č. 1 a 2, vyhláška č. 186/2009Sb. o rezidenčních místech.

 

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. Odborná způsobilost,

2. zdravotní způsobilost,

3. bezúhonnost,

4. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu,

5. dosavadní odborná praxe uchazeče.

 

Způsob hodnocení kritérií pro hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených novelou zákona č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, a v případě nezařazení či nepodané žádosti uchazeče do oboru specializačního vzdělávání v příslušném oboru, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.  Ostatní kritéria budou hodnocena na základě rozhodnutí komise.                               

 

 

 

V případě dotazů kontaktujte, prosím:

 

Náměstek pro řízení lidských zdrojů a vedoucí VIKZ: Ing. Mgr. Bc. Kašparová Vlasta, tel.: 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

 

Referent a administrátor rezidenčních míst: Alexandra Čapíková, tel.:477 114 123, e-mail: alexandra.capikova@kzcr.eu

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne: 18. 09. 2023, aktualizace dne 20. 09. 2023Prosím, čekejte