DĚTSKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Areál Bukov, Budova: D (Dětská nemocnice)

Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je jediným pracovištěm dětského lékařství v Ústeckém kraji se statutem kliniky. Jejím přednostou byl jmenován MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Klinika má regionální a v řadě subspecializací i nadregionální působnost. Poskytuje resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na jednotce  intenzívní a resuscitační péče, ostatní pak v rámci standardního lůžkového fondu. Dětská klinika hospitalizuje i dětské pacienty se závažnými polytraumatickými stavy v rámci dětského traumacentra pro severní Čechy. Na dětské klinice fungují i některá další specializovaná centra - dětské diabetologické centrum, centrum pro léčbu růstovým hormonem a dětské hematologické centrum, zabývající se především léčbou dětských pacientů s leukemií a dalšími závažnými onemocněními krevního systému. Dětská klinika úzce a všestranně spolupracuje s perinatologickým centrem, které  zajišťuje regionální i nadregionální péči o patologické stavy novorozenců především nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti. Specialisté dětské kliniky se podílejí i na superkonziliárních prenatálních vyšetřeních lidského plodu s cílem včasného odhalení vrozených vad ve fetálním období. Klinika má celkem 27 lékařů. Přednosta kliniky je kandidátem věd Karlovy univerzity v Praze pro obor dětského lékařství. V lékařském týmu kliniky jsou celkově 2 lékaři nositeli vědecké hodnosti, 60% lékařů kliniky jsou specialisté se dvěma či více atestacemi. Zúčastňují se i činností Výboru České pediatrické společnosti, Vědecké rady České lékařské komory a pracovních skupin jednotlivých subspecializací dětského lékařství. Dětská klinika má nezastupitelnou úlohu v pregraduálním a postgraduálním vzděláváním lékařů a sester v oboru pediatrie.

Přednosta kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., je členem Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členem Oborové komise pro pediatrii a genetiku IGA MZ ČR a členem redakčních rad 2 odborných časopisů. V roce 2014 byla vydána jeho publikace Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi (nakladatelství Mladá fronta a. s.).

Centra Dětské kliniky

Základním kamenem dětské kliniky je JIRP (Jednotka intenzívní a resuscitační péče pro děti a dorost). JIRP zajišťuje péči o pacienty ve věku od narození do 19 let s ohrožením a selháním životních funkcí. Úzce spolupracuje s traumatologickým centrem pro děti a dorost.

Na Dětské klinice funguje dalších 6 center:

Diabetologické centrum pro děti a dorost zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a edukační péči o diabetiky z regionu včetně léčby inzulínovými pumpami a včetně rekondičních pobytů. V péči má celkem 226 diabetiků.

Centrum léčby růstovým hormonem zajišťuje ve spolupráci s komplementem nemocnice, a zejména ve spolupráci s oddělením lékařské genetiky, diagnostiku poruch růstu. Je centrem pro indikaci a léčbu růstovým hormonem, kterým se zde léčí 173 dětí z regionu Ústí nad Labem a Liberec.

Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti je regionálním centrem pro léčbu vybraných typů leukémie. V průměru je léčeno na lůžkové stanici centra osm malých pacientů s leukémií.

Centrum pro trombózu a hemostázu zajišťuje ve spolupráci s příslušnými odděleními nemocnice péči o děti. V posledních letech narůstá počet dětí s trombózami a poruchami hemostázy.

Centrum pro děti s hemofilií (zvýšeným sklonem ke krvácení na podkladě vrozeného nedostatku faktorů krevního srážení) pečuje o 20 dětí. Registr Hemis.

Centrum biologické léčby dětských revmatických onemocnění poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům do věku 19 let s celým spektrem revmatických nemocí z Ústeckého kraje.

Velmi významnou pomocí v péči o nemocné děti na dětské klinice je práce dvou klinických psycholožek. Potřeba klinických psychologů poslední dobou stále stoupá.


Lůžka

Počet lůžek: 59


Prosím, čekejte