PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Více

MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

Více

Video SVKUL Poděkování zdravotníkům

Důležité informace k zápisu do ZŠ


Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona).

Podle ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona platí následující. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Vítejte na stránkách firemní
mateřské školky U Borovice

Krajské zdravotní, a.s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Údaje o zařízení:

Název:Firemní školka "U Borovice" - Krajská zdravotní,a.s.
Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa
  
IČO:
25488627 
  
Zřizovatel: Krajská zdravotní,a.s.
Typ školy: s celodenní péčí 
Kapacita: 50 dětí - věkově smíšené složení 2,5 - 6 let 
 (event. 7 let při odkladu školní docházky)
  
Provozní doba: 06:00 - 16:30 hodin (Prodloužený provoz pouze po předchozí dohodě do 18:00 hod.)
Telefon MŠ:+420 477 115 761, +420 731 618 264
  
Webové stránky:     http://www.kzcr.eu/cz/ul/materska-skola-mnul/

Mgr . Jana Linertová

Ředitelka MŠ

Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa
Tel.:
+420 477 115 761
Mobil:
+420 731 618 264
Email:
Prosím, čekejte