2.12.2021

Dispečink oddělení zdravotnické dopravy se stěhuje do nové budovy v areálu ústecké Masarykovy nemocnice

Výstavba budovy dispečinku oddělení zdravotnické dopravy v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) byla dokončena, kolaudace se uskutečnila 30. listopadu 2021. Dispečink tak opustí pronajaté prostory v ubytovně u nemocnice a přestěhuje se do nového přízemního objektu za pavilonem „T“ (viz označení v orientačním plánu MNUL). V jeho prostorách zahájí provoz 13. prosince.

Zhotovitelem modulární stavby s cenou díla 7 milionů korun včetně DPH byla firma METALL QUATRO spol. s r.o. Realizace byla zadána formou tzv. Design and build, kdy zhotovitel zajistil zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a samotnou realizaci stavebních prací. Celá stavba byla financována z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a.s.

Zdroj: info@kzcr.eu


Nová linka krizové pomoci pro seniory

Linka krizové pomoci 
Tzv. linka důvěry je určena primárně pro seniory a jejich rodiny. Jde o registrovanou sociální službu, kterou provozuje poskytovatel sociálních služeb Chytrá péče. 

Linka je celostátní, anonymní a zcela bezplatná. Najdete ji na čísle 800 100 117, každý všední den 8:00 – 16:00.   

Zavolat může kdokoli, kdo se ocitl v těžké životní situaci. Mezi častá témata patří osamělost, smutek, špatný zdravotní stav, komplikované mezilidské vztahy či finanční tíseň. Výhodou krizové linky je především bezpečné a anonymní prostředí. Klient se tak může svěřit i s trápením, které by se neodvážil říct své rodině nebo personálu v nemocnici.

Linka krizové pomoci Chytrá péče https://www.chytrapece.cz/Světový den boje proti nemoci AIDS

Světový den boje proti nemoci AIDS, někdy též zkráceně Světový den AIDS, je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací jako příležitost k osvětě o pandemické smrtelné nemoci AIDS a k povzbuzení boje proti ní a viru HIV. Zkratka AIDS znamená „acquired immunodeficiency syndrome“ a dá se přeložit jako syndrom získaného selhání imunity. Inkubační doba nemoci je 2–6 týdnů (nejčastěji 2–4), po které se objevují nespecifické příznaky akutní infekce HIV, které jsou velmi podobné chřipce. Po odeznění přechází nemoc do latentního stadia, (které je často nesprávně označováno jako inkubační doba) během kterého nemocný nepociťuje žádné potíže. Po ní následuje zhroucení imunitního systému – AIDS. U dospělých je střední doba mezi nákazou virem HIV a propuknutím nemoci AIDS přibližně deset let. Může ale trvat kratší i delší dobu, cca 2–15 let v závislosti na stavu imunitního systému daného člověka.

Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, a proto může přežívat pouze v tělních tekutinách. Vyskytuje se hlavně v krvi, spermatu, preejakulátu a vaginálních sekretech infikovaných osob. Tyto tekutiny jsou hlavním prostředníkem přenosu viru. Nejčastější cestou přenosu je tedy jakýkoliv nechráněný pohlavní styk.  Dále se člověk může nakazit virem HIV krevní cestou, což je možné v podstatě jen sdílením injekčních stříkaček, jehel či roztoku při aplikaci drog nebo jiných látek. Virus se může přenášet i z matky na dítě v těhotenství, při porodu nebo také při kojení.

Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy jak z pohledu relativního počtu nových případů, který se pohybuje kolem 2 případů na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV infekcí (3801) zaznamenaných za celé období sledování od roku 1985. Odhaduje se, že na celém světě žije asi 37.9 milionů lidí s virem HIV.  Více než dvě třetiny nakažených žijí na africkém kontinentě. Lidé nakažení virem HIV, kteří jsou léčeni včas, umírají v dnešní době později a z jiných příčin, než je selhání organismu při AIDS.

Pokud se obáváte, že jste se mohli virem HIV nakazit, nebo byste rádi byli otestováni preventivně, tak o cílený test na HIV prováděný z žilní krve můžete požádat svého praktického lékaře nebo zajít do jakéhokoliv HIV centra. HIV centra se však primárně specializují na léčbu a péči lidí již nakažených virem HIV. Existuje také anonymní a bezplatné testování v HIV checkpointech České společnosti AIDS pomoc a v dalších nevládních neziskových organizacích. Povinné testování na HIV (testování ze zákona) pak platí v ČR pro dárce krve, orgánů, tkání, spermatu, vajíček, mateřského mléka a také se provádí u všech těhotných žen.

V Krajské zdravotní můžete kontaktovat HIV centrum v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Více


25.11.2021

Výtěžek dobročinné akce předčil očekávání

Čtyřicet pět tisíc sto korun přišli v pondělí 22. listopadu na dětské oddělení Nemocnice Litoměřice, a.s. předat Jozef Pásztor a Jiří Zámiš, aktéři dobročinné akce, jejímž cílem je získat prodejem polévky a guláše co největší finanční obnos pro potřeby dětského oddělení.

„I přes těžkosti, které s sebou nese tato doba, jsem z výtěžku velmi mile překvapený. Přímo na místě se vybralo 42 tisíc korun, další 3 tisíce sto korun jsem později dostal od lidí, kteří chtěli přijít, ale nevyšlo jim to. Díky těmto dodatečným příspěvkům jsme dokonce překonali dosud rekordní výtěžek z roku 2019. Za tento úspěch vděčím svým přátelům, kteří mi pomohli vše zrealizovat, majitelům Krušovické pivnice, že nám tuto akci umožnili, a samozřejmě všem, kteří přišli a přispěli,“ zhodnotil úvodem Jozef Pásztor a poděkoval i za pomoc sponzorů, kterých ale v letošním roce nebylo mnoho. „Pečivem nás podpořila paní Friedrichová z litoměřické pekárny U veverky, klobásy dodal pan Valia z Litoměřic a zelí firma SAMIR z Bohušovic nad Ohří, zbytek jsme nakoupili a hradili sami,“ vyjmenoval Jozef Pásztor.

Radost z dalšího úspěšného ročníku při předání obnosu měli také ředitel litoměřické nemocnice Vladimír Kestřánek a vedení dětského oddělení, tj. primář Vladimír Bárta a vrchní sestra Božena Haufová. Všichni se shodli, že akce se již stala tradicí a velmi rádi by v ní pokračovali. „Na oddělení jsme díky panu Pásztorovi pořídili již řadu potřebných věcí,“ doplnila vrchní sestra.

Celková suma, kterou za pět let trvání dětskému oddělení tato dobročinná akce vynesla, již překročila částku 136 tisíc korun.  Pořízeno bylo vybavení do nadstandardních pokojů pro dítě a doprovod, přenosné odsávačky, pulzní oxymetr a digitální kojenecké váhy.

Zdroj: info@kzcr.eu


Brožura se základními informacemi o Krajské zdravotní, a.s.


Sedmý ročník veletrhu TRIMED JOB opět s naší účastí

Sedmý ročník veletrhu pracovních příležitostí TRIMED JOB se uskutečnil 23. listopadu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Krajská zdravotní, a.s., se po loňské přestávce, kdy se veletrh z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 uskutečnil online formou, opět zúčastnila osobně. Navzdory přísným opatřením byla účast vystavovatelů i studentů velmi hojná a u našeho stánku bylo opravdu živo, primárně díky medikům z vyšších ročníků. Studenti se zajímali o rozličné obory, u mladých mediček se nejvíce dotazů točilo okolo gynekologie, pediatrie a všeobecné chirurgie, u mediků zase kolem kardiologie, traumatologie, intenzivní medicíny, ortopedie či onkologie. Vzestup zájmu zaznamenala také psychiatrie. Studenti se dále dozvěděli vše o stipendijním programu přímo od předsedy správní rady Nadačního fondu, Mgr. Miroslava Pajonka, na otázky praxe a stáží v našich nemocnicích odpovídala Katrin Machová ze Vzdělávacího institutu, lékaře zastupovala MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení teplické nemocnice a MUDr. Ondřej Pašek z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., který měl pro studenty připravený simulátor nácviku koniotomie.


22.11.2021

Prohlášení Krajské zdravotní, a.s., k poskytování zdravotní péče

Nemocnice Krajské zdravotní, a.s., (KZ) zaznamenávají v posledních týdnech, stejně jako po celé republice, narůstající počet osob hospitalizovaných s nemocí COVID-19. Na základě informací o šíření COVID-19 v populaci Ústeckého kraje zároveň předpokládáme, že tento počet bude v příštích týdnech dále narůstat. Péče o pacienty s COVID-19 je náročná a významným způsobem čerpá zdroje KZ. V současné situaci proto není možné poskytovat méně akutní (elektivní) péči v rozsahu, v jakém bylo původně plánováno.

KZ v souladu s platnou legislativou respektuje právo člověka na poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. V případě vyčerpání vzácných zdrojů je přípustné (zejména dle příslušných ustanovení zákona o zdravotních službách a v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními) omezení běžného standardu péče nezbytné pro udržení co největšího stále ještě možného rozsahu dané péče, pokud nelze v konkrétním případě postupovat jinak. I tento postup je považován za postup „de lege artis“. Alokace zdrojů přitom může vést k omezení práva pacientů na ochranu zdraví a přístup ke zdravotní péči. Jakákoli diskriminace na základě kritérií přímo nesouvisejících s předpokládaným klinickým výsledkem péče (zejména na základě sociální nerovnosti, rasy, pohlaví, disability, diagnózy, stavu vakcinace či pouze věku) je nepřípustná.

KZ v souladu s etickými principy medicíny při zajištění péče respektuje mj. princip spravedlivosti, férovosti a rovného přístupu k pacientům (všichni jsou si rovni, nelze nikoho diskriminovat na základě kritérií přímo nesouvisejících s předpokládaným klinickým výsledkem péče).

KZ v kontextu výše uvedeného řídí zdravotní péči zejména s ohledem na její bezprostřední naléhavost. Primárně je zajišťována péče o pacienty s hrozícím selháním životních funkcí, bez ohledu na příčinu takového stavu. V případě dostatku zdrojů je pak dále poskytována v co největším rozsahu i péče méně akutní (elektivní). S předpokládaným dalším nárůstem počtu akutních pacientů s onemocnění COVID-19 tak může být tato elektivní péče na nezbytně nutnou dobu omezena.

KZ v souladu s poznatky lékařské vědy apeluje na všechny obyvatele Ústeckého kraje, aby přispěli k omezení šíření COVID-19 důsledným dodržování protiepidemických opatření. Dále vyzývá všechny dosud neočkované osoby starší dvanácti let (či v případě nezletilých jejich rodiče), aby neprodleně postoupily očkování proti viru SARS-CoV-2. U osob starších šedesáti let pak naléhavě doporučuje třetí posilující dávku očkování. Očkování významně snižuje riziko závažného průběhu COVID-19 o více než 80 %.

 

V Ústí nad Labem, 22. 11. 2021

 

MUDr. Petr Malý, MBA

generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

 


19.11.2021

Světový den CHOPN

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci si připomínáme 20. listopadu. Sdružuje zánět průdušek a rozedmu plic (emfyzém). Zánět sliznice poškozuje stěnu průdušek, a ty se postupně zužují. Rozedma je charakterizována zvětšením a potrháním plicních sklípků. Nemocní s CHOPN mají námahovou dušnost, potíže s výdechem a s okysličováním krve. Obstrukční plicní nemoc se projevuje dušností, kašlem, vykašláváním hlenů. Kouření cigaret je příčinou 80-90 % úmrtí při CHOPN. Proto se také někdy této chorobě zjednodušeně říká "kuřácké astma". Dalšími faktory jsou znečištění pracovního a životního prostředí.

Onemocnění značně zhoršuje kvalitu života, snižuje toleranci fyzické námahy. V případě, že je nemoc diagnostikována, je nutné okamžitě přestat kouřit. Pokud člověk s CHOPN přestane kouřit v době diagnózy, má velmi dobrou prognózu, že se mu onemocnění nebude tak rapidně zhoršovat a má šanci, že se jeho stav zlepší. Ani při zanechání kouření se už však plně nevrátí k normě. A pozor také na další důležitou okolnost. Přestože je CHOPN onemocnění plic, ovlivňuje i další orgány jako např. srdce. V České republice je touto chorobou postiženo přibližně čtvrt miliónu obyvatel. Aniž bychom chtěli kohokoliv strašit, tak každý rok právě na CHOPN chorobu zemře přibližně 1 700 lidí. Dvakrát častěji se objevuje u mužů.

Plicní zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem a Mostě se pravidelně zapojovala do Světového dne CHOPN. Důvodem bylo vyhledávání pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. V minulých letech personál obou oddělení pořádal bezplatně vyšetření plicních funkcí, kdy byla zájemcům prováděna spirometrie. Letos i v loňském roce z důvodu epidemiologické situace související s šířením viru v České republice způsobující onemocnění COVID – 19 akce neproběhla. 


19.11.2021

POMOC!

Původně jsme chtěli požádat o spolupráci, ale ne, voláme o pomoc.

Prosím pomozte nám, zdravotníkům. Již rok a půl žijeme v neustálém stresu a napětí. Mnoho z vás bylo doma, uklidili jste si byty a domy, měli čas na rodinu a na děti. My byli v práci. Pracovali jste z domova, my běhali okolo lůžek nemocných. Učili jste se s dětmi, naše děti čekaly, až se večer vrátíme domů.

Přicházíme již o druhý rok civilního života. Ani nevíme, jak uteklo příšerné jaro, kdy jsme bojovali s covidem, s neustálým příjmem nových pacientů a také bohužel se stovkami úmrtí. Často předčasných a zbytečných.

Léto bylo pro nás ve znamení toho, že jsme se snažili naočkovat všechny lidi, aby se situace neopakovala. A je to tady znovu.

Počty nakažených rostou neuvěřitelně a my budeme prožívat Vánoce s pacienty na kyslíku, u infuzních stojanů a v ochranných oblecích. Už toho máme dost. Jsme profesionálové, zkušení zdravotníci, ale nejsme řeholníci, máme také svoje životy. A do těch nepatří 25 dvanáctihodinových směn v měsíci.

Prosím vás, proč si myslíte, že očkujeme? Neočkujeme a nechceme očkovat kvůli různým lobby, ale kvůli jedinému – kvůli zdraví a také kvůli úplně normálnímu životu, po kterém všichni tolik voláme.

Očkujeme proto, abyste byli zdraví, abyste nemocniční pomoc nepotřebovali. Viděli jste, jak těžce umírají pacienti s covidem? Proč vznikla představa, že to všechno musíme zvládnout, když jsme si toto povolání zvolili? Na nemocné, na umírání jsme zvyklí, jsme připraveni na hodně práce, ale může nastat situace, kdy se to prostě a jednoduše zvládnout nedá. I my máme své limity, své hranice sil – těch fyzických, ale i těch psychických.

Na jaře jsme museli přeměnit mnoho standardních oddělení na infekční, covidová. Zrušili jsme standardní oddělení, gynekologické, chirurgické JIPy, dětské JIPy, části ARO. Pacienty jsme překládali na různá vzdálená pracoviště. Stovky lůžek. Tím pádem se k nám nedostali pacienti, kteří péči těchto oddělení potřebovali. Ano, bylo to nutné, ale je to traumatizující pro ně i pro nás. Na jaře bylo očkování nedostupné pro všechny, ale teď je vakcín dost. Pro každého! Také vám to přijde nelogické? Na jaře jeden druhého pomalu udával, aby nebyl naočkovaný mimo pořadí a teď? Musíme skoro prosit, aby si lidi pro vakcínu přišli.

Ano, i naočkovaný může mít v těle virus, ale kdyby nebyl zdroj, nenakazí se. Svým odporem k očkování jen pomáháte šíření covidu a jeho mutacím.

Proboha, co je to za řeči o neozkoušené látce. Myslíte si opravdu, že by Evropská léková agentura pustila do světa jed? Miliony lidí jsou naočkovány, co chcete za větší studii? Kde bychom byli bez očkování proti jiným nemocem? Mrtví!

Když se dostanete do nemocnice, bude vám indikovaná spousta léků, budeme to do vás rvát horem dolem, abychom vás zachránili. A některé ty léky mají vedlejší účinky, nikdo to nikomu netají. To chcete? A jen připomenutí – vedlejší účinky má pro někoho i tolik známá a oblíbená růžová pilulka, kterou do sebe někteří sypou jako čokoládové lentilky.

A ti, kteří nevěří těmto slovům, popírají současnou situaci a nebojí se té chřipečky, ty prosíme, aby nám přišli pomoci. Nepotřebujete dle vašich názorů ani ochranné pomůcky, bude se vám jednoznačně pracovat pohodlněji a my ušetříme finance. Někdo musí donést pacientovi mísu, umýt ho nebo asistovat u toho, když už mu není pomoci. Ano, i to je práce v nemocnicích a není na ni třeba žádné přehnané zdravotnické vzdělání, všichni vás rádi jako dobrovolníka zaškolíme. Sestry připravují léky, ředí a zavádějí infuze, obsluhují dýchací přístroje a umělé ledviny. A navíc je nás málo a bude nás ještě méně. Takže pomoc uvítáme, tím si buďte jistí.

Prosím pomozte nám. Naočkujte se. Nepodceňujte nařízená opatření. Zůstaňte zdraví.

POMOC!

 

Hlavní sestry nemocnic Krajské zdravotní, a.s.
Mgr. Šárka Gregušová
Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M.
Mgr. Andrea Prchalová
Mgr. Markéta Svobodová
Ing., Bc. Lucie Šimková
Mgr. Danuše Tomášková
Mgr. Kateřina Vágnerová

19.11.2021

Běh s čelovkou pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou

Běh s čelovkou, založený spolkem Pomáhej SRDCEM, z.s. a pořádaný Centrem pro roztroušenou sklerózu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., je možné považovat opravdu za symbolický – baterky účastníků osvětlí nejen naše krásné večerní město, ale také vnesou světlo a radost do života lidí nemocných roztroušenou sklerózou (RS).

První ročník Běhu v Teplicích se opravdu vydařil. Zúčastnilo se ho přes 300 startujících a na podporu Moniky se vybralo obdivuhodných 42 tisíc korun. Za ně si mohla koupit nejen elektrický skútr, ale i chodítko, které jí usnadňuje pohyb v domácnosti. Děkujeme znovu všem, kteří pomohli!

V tomto roce budeme pomáhat Andree a Bohumilovi, který znají RS na vlastní kůži už pěknou řádku let. Přesto mají stále obdivuhodně pozitivní pohled na život!

Při Běhu s čelovkou nejde o rychlost. Na 5 km nebo 600 m dlouhé trase, která povede předvánočně ozdobenými Teplicemi, jsou vítáni úplně všichni – sportovci profesionálové i ti rekreační, rodiny s dětmi každého věku, vozíčkáři, pejskaři, i všichni ostatní. Jde o to, aby si všichni příchozí prožili při atmosféře Adventu sílu krásného pocitu, který se dostaví u člověka, který pomohl druhému.

Těšíme se 4. 12. 2021, tentokrát u Domu kultury v Teplicích!

Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS.
sociální pracovník
Neurologické oddělení
Nemocnice Teplice, o.z. 

Plakát k Běhu s čelovkou.

Plakát k Běhu s čelovkou.


18.11.2021

Děkujeme za dary ke Dni předčasně narozených dětí

U příležitosti 17. listopadu - Světového dne předčasně narozených dětí - jsme pro stanici rizikových novorozenců získali opět plno dárků. 

Velice děkuji všem dobrovolnicím z občanského sdružení Nedoklubko, díky kterým máme pro naše nedonošené děti nová barevná body, zavinovačky a povlaky na polštáře.

Poděkování patří i paní Dagmar Šantrůčkové, která nedonošeným dětem věnovala 10 nových polštářů.

Též děkuji paní Libuši Špatné, která nás průběžně zásobuje háčkovanými chobotničkami.

Všechny tyto dárky dělají radost jak sestřičkám, tak i maminkám malých pacientů.

Iva Dlouhá
staniční sestra fyziologických a rizikových novorozenců
Nemocnice Teplice o.z.

 


Světový den předčasně narozených dětí připadá na 17. listopadu.

Světový den předčasně narozených dětí připadá na 17. listopadu.


16.11.2021

Jarmila Mašková pracuje v chomutovské nemocnici 50 let. Na mé práci se mi líbí její rozmanitost a nutnost přizpůsobovat se měnícím se situacím, říká všeobecná sestra

Jarmila Mašková pracuje jako všeobecná sestra v Nemocnici Chomutov už více než 50 let, z toho 43 let na oddělení následné péče. „Měla jsem vždy štěstí na dobrý kolektiv, na čemž hodně záleží, když chodíte do zaměstnání s radostí a těšíte se na své kolegyně. Poté i těžká práce je zvládána lehce a někdy i s humorem,“ říká Jarmila Mašková, která volný čas nejraději tráví s vnoučaty na procházkách, s psím mazlíčkem – německým ovčákem Nickem či prací na zahrádce.

V chomutovské nemocnici pracujete 50 let. Nastoupila jste do ní rovnou po studiu?

Do zdravotnictví jsem nastoupila 1. září 1971, tehdy ještě OÚNZ Chomutov na Chirurgické oddělení Červený Hrádek jako ošetřovatelka. Po 5. letech práce a mateřské dovolené jsem studovala na večerní SZŠ Chomutov obor Zdravotní sestra, v té době jsem již pracovala na LDN tamtéž.

Proč jste se rozhodla pro toto povolání?

Práce zdravotní sestry se mi vždy líbila a měla jsem k sestřičkám obdiv a úctu, jakou mají zodpovědnou práci a musí si umět se vším poradit.

Zvažovala jste někdy změnu?

Nikdy jsem nad změnou povolání neuvažovala. Práce zdravotní sestry se mi moc líbí, i když to není vždy jednoduchá práce, hlavně na oddělení následné péče, kde pracuji již 43 let.  Práce je náročná jak po psychické, tak i po fyzické stránce.

Co se vám na vaší práci nejvíce líbí? Bez čeho byste se naopak klidně obešla?

Na práci zdravotní sestry se mi líbí její rozmanitost, nutnost přizpůsobovat se měnícím se situacím a v neposlední řadě – mám ráda práci s lidmi, i když má své klady i zápory. Starat se o staré a nemocné pacienty není zrovna prestižní práce a moc sester ji nevyhledává. Nicméně když můžete pomoci vracet pacienty k jejich „téměř“ normálnímu životu, tak z toho mám velkou radost. Bohužel u všech pacientů se nám to nepodaří. Rozhodně bych se obešla bez nepříjemností ze strany rodinných příslušníků a někdy i samotných pacientů. Jejich dlouhý pobyt se odráží na chování ke zdravotníkům.

Jak se vaše práce za 50 let změnila? Jak se změnil přístup k pacientům, zdravotní péče, přístup zaměstnavatele a samotných pacientů?

Práce zdravotní sestry se během let velmi změnila, v minulosti jsme neměli tolik pracovních pomůcek jako v dnešní době, jednotlivé činnosti byly složitější, nebyly jednorázové pomůcky, všechno jsme si vyráběli sami, longety z nastříhaného mulu, tampony, mul nakládaný do kádinek s vazelínou s výsledným efektem tylexolu a jiné. Skleněné stříkačky a jehly se ve večerních hodinách dávaly do sterilizátoru. Nyní je k dispozici velké množství jednorázových pomůcek k ošetřovatelské práci, polohovatelná lůžka, zvedáky k manipulaci s těžkými pacienty, a hlavně jednou z neocenitelných věcí jsou inkontinenční pomůcky „ pampers“, bez kterých si dnes práci již neumíme představit. Na druhou stranu nás více zaměstnává administrativa, na kterou je dnes kladen velký důraz a tak zbývá méně času na bližší kontakt s pacienty „ jen tak si popovídat“. V dnešní době existuje řada vyšetřovacích metod, jakými jsou ultrazvuky, magnetická rezonance a CT. Na oddělení následné péče pracujeme s infuzními pumpami, dávkovači, podáváme transfúzní přípravky, ošetřujeme centrální žilní vstupy, pegy, stomie. Stále se učíme nové postupy v péči o pacienta.

Jaké vidíte rozdíly mezi sestrami z vašeho ročníku, vaší generace a těmi, které po škole do nemocnic nastupují nyní?

V chování sester k pacientům se významně nic nezměnilo, hlavně u starších pacientů je důležitý laskavý přístup a trpělivost. Ve vztahu mezi klientem, rodinným příslušníkem a zdravotníkem se změnilo hodně. Dříve si všichni sester vážili, měli k nim úctu a respekt. Dnes je bohužel sestra slovy pacientů brána jako „služebnice“, ke které si mohou všechno dovolit a hledají záminky, jak si stěžovat a občas připojí i vulgární nadávky.

Co byste poradila těm, kteří váhají, jestli volit tento obor a pracovat jako všeobecná sestra?

Pro volbu oboru a práci všeobecné sestry je předpokladem mít rád lidi, být empatický, chtít pomáhat a mít zájem se stále vzdělávat, protože zdravotnictví je oborem, který se stále vyvíjí dopředu a je nutné držet krok. Potom si obor všeobecná sestra zvolí srdcem a přesvědčením, poté se jim bude toto povolání líbit.

Všeobecná sestra Jarmila Mašková.

Všeobecná sestra Jarmila Mašková.


12.11.2021

Mezinárodní den nevidomých

Mezinárodní den nevidomých připadá na 13. listopadu. Tento den byl zvolen podle výročí narození Valentina Haüyho, francouzského odborníka na stará písma, který se rozhodl umožnit četbu textů i nevidomým. Použil k tomu klasické písmo vytlačené v reliéfní podobě tak, aby bylo možné jednotlivé znaky rozeznávat hmatem. Zároveň byl i první učitel a vychovatel nevidomých dětí a zakladatel historicky prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži (1785). Do této školy následně začal v roce 1819 chodit i Louis Braille, který vynalez pro nás již mnohem známější Braillovo písmo, ve kterém mohou nevidomí nejen číst, ale i psát.

Desatero pro kontakt s nevidomými

Při setkání s nevidomými občany upadají mnohdy ostatní lidé do rozpaků. K odstranění zbytečných zábran při takových setkáních přijměte několik užitečných rad:

1. Mějte na paměti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kteří mají různé přednosti i nedostatky jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní i méně nadaní.

2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nenuceně. Pomozte tam, kde je to nutné, a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte.

3. Vyvarujte se projevům soucitu – o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S velkým povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve ztížených podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky, vždyť nevidomí mají právo na úctu a uznání stejně jako všichni ostatní.

4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší než vy, a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu.

5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. Tichý pohyb neznámé osoby v jeho okolí působí pochopitelně nepříjemně. Rovněž upozorněte na to, že místnost opouštíte.

6. Velmi nepříjemně na nevidomého působí, projednáváte-li jeho záležitosti nikoli přímo s ním, ale s jeho průvodcem. Průvodce nevidomého pouze doprovází, nikoli zastupuje.

7. Když se nevidomý ocitne na ulici, na nádraží či orientačních těžkostech, zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh velmi zhoršují nevidomému orientaci v prostoru. Potom stačí, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do vaší paže, protože takto může snadno jít krůček za vámi, sledovat směr vašich pohybů a na vše včas reagovat.

8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, ale jděte sami první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří.

9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, jistě ocení pomoc při vyhledávání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, když mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané. Určitě uvítá informace o tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, váza, popelník atd.), a kdo u stolu sedí spolu s ním.

10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se nemusíte vyhýbat optickým dojmům a barvám.


8.11.2021

Mobilní očkovací tým míří do Loun!

V pondělí 15. a úterý 16. listopadu, vždy od 14.00 do 18.00 hodin, bude očkování proti onemocnění COVID-19 probíhat v bývalém očkovacím centru Nemocnice Agel Louny.

Vakcinace bez předchozí registrace bude možná vakcínami Janssen nebo Comirnaty a 2. a posilující dávky (Comirnaty, Moderna).
Očkováním ochráníte sebe i své blízké.

Očkováním ochráníte sebe i své blízké.


5.11.2021

Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021

Dne 21. října 2021 se konala Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 – Quo vadis zdravotnictví“, kterou pořádala Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, ve spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešově a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o.z.

Témata konference odrážela aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů provozovaných na FZS UJEP: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a další specifické disciplíny. 

Konference byla určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a studenty nelékařských zdravotnických oborů. Konference se uskutečnila v hybridním formátu – na místě i on-line.

Konference byla určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe.

Konference byla určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe.


4.11.2021

Světový den mrtvice (mozkové cévní příhody) připadá na 29. října

V České republice se tomuto tématu věnuje především nadační fond Čas je mozek, který vznikl v roce 2015 s cílem vytvořit osvětovou kampaň. Cílem této kampaně je informovat širokou veřejnost o projevech cévní mozkové příhody a možnostech její včasné léčby, seznámit ji s příznaky a také první pomocí postiženému pacientovi.

Cévní mozková příhoda (CMP) neboli mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice a také častým důvodem dlouhodobého postižení. Ročně mrtvice postihne 30 000 lidí, z toho každý pátý zemře. Proto se lékaři snaží o této nemoci informovat především rizikové skupiny obyvatel. Při včasné diagnóze a správné léčbě nemusí onemocnění končit smrtí pacienta. Díky vhodné výživě i léčbě je možné stav pacienta výrazně zlepšit.

Mozková mrtvice je způsobena porušením zásobení mozku krví. Ve většině případů jde o nedokrevnost -  přerušení toku krve do některé části mozku díky krevní sraženině. Pouze 10 % případů je způsobeno krvácením – prasknutím mozkové cévy. Bez krve a bez kyslíku vydrží mozkové buňky přibližně 5 minut a poté začínají odumírat. Pokud se tedy přívod krve a kyslíku do mozku rychle neobnoví, může dojít k vážnému a trvalému poškození, nebo dokonce i smrti.

Projevy cévní mozkové příhody bývají náhlé a v první fázi jsou často nenápadné, proto jsou mnohdy přehlíženy. Zajištění lékařské péče je nutné bezprostředně od nástupu příznaků, což je rozhodující pro to, aby měl pacient co nejmenší následky (převoz do centra nejpozději do 4 - 6 hodin od vzniku prvních potíží).

Neschopnost chůze, povislý koutek úst, problémy s řečí a porozuměním, neschopnost zdvihnout obě ruce nebo náhlá bolest hlavy jsou nejčastějšími příznaky přicházející mozkové mrtvice. Pokud zaregistrujete jeden či více z těchto varovných signálů, neodkladně volejte zdravotnickou záchrannou službu. Čas totiž hraje nejdůležitější roli v tom, jak účinnou pomoc mohou lékaři v případě mozkové mrtvice podat. Cévní mozková příhoda postihuje spíše starší populaci, kdy většinu případů tvoří pacienti nad 70 let. Potkat ale může i mladší pacienty, proto je velmi důležitá prevence.

Na co všechno si dávat pozor? Pokud máte problémy s vysokým tlakem, nepodceňte jeho včasnou léčbu. Omezte kouření i alkohol, nejlépe se jim zcela vyhněte. Upravte svůj jídelníček a zapojte do něj více ovoce a zeleniny. Omezte také sůl.  Nepodceňujte vysoký cholesterol a cukrovku. Zahajte jejich léčbu co nejdříve. Hýbejte se!

Zároveň v tento den, byla ve všech iktových centrech KZ navíc zveřejněna akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bylo po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí. Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu. Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody.


Pro zjednodušení se mezinárodně užívá akronym FAST. Je to zkratka, která anglicky znamená „rychle“. Pod jednotlivými písmeny se ukrývá, jak bychom měli správně postupovat.

F = face - tvář

CMP se může projevit spadlým koutkem, spadlým očním víčkem nebo jinou asymetrií v obličeji požádejte dotyčného, aby se na vás usmál, pokud bude mít ústa nakřivo, volejte 155.                                        

A = arms  -  paže

Nechte dotyčného zvednout paže do předpažení a poproste jej, aby chvilku setrval, pokud jednu ruku vůbec nezvedne nebo ji nedokáže v předpažení udržet, volejte 155.

S = speech - řeč

Nechte si zopakovat jednoduchou větu nebo pojmenovat předměty v okolí, pokud řeč není srozumitelná, plynulá nebo dotyčnému nerozumíte, volejte 155

T = Time — čas

Písmeno T neuvádí žádný příznak mrtvice, ale říká, co máme dělat, pokud je alespoň jeden z předchozích příznaků přítomen, volejte 155.


Petra Svetková
Neurologické oddělení
Nemocnice Most, o.z.
Zdravotníci upozorňovali na rizika cévní mozkové příhody.

Zdravotníci upozorňovali na rizika cévní mozkové příhody.


3.11.2021

Život v kufříku: Poděkování nadaci La vida Loca

Dne 12. října 2021 navštívila Neonatologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., paní Ivana Barnincová, zástupkyně nadace La vida Loca.

Tato nadace podporuje projekt s názvem Život v kufříku, který je určen pro nechtěné děti. V prvních dnech života jsou těmto dětem nejbližšími osobami dětské sestřičky z novorozeneckého oddělení, které o ně s láskou pečují do doby, než se dostanou do nové rodiny. Na svou cestu do života dostanou kufřík plný krásných věcí, které mu budou připomínat chvilky strávené v porodnici.

Přejeme těmto dětem, aby měly to veliké štěstí a byly obklopeni jen láskou a úsměvy nových rodičů.

Děkujeme této nadaci za záslužnou práci. 

Za neonatologické oddělení Nemocnice Chomutov
Dětské sestřičky

Život v kufříku je projekt určený pro nechtěné děti.

Život v kufříku je projekt určený pro nechtěné děti.


2.11.2021

Světový den vitamínu D

Dne 2. listopadu slavíme Světový den vitamínu D. Toto datum je vybrané záměrně, protože tím, jak ubývá slunečního svitu, ubývá i vitamínu D v našem těle.

Vitamín D se sice jmenuje vitamín, ale je to ve skutečnosti seco-steroid, který je nezbytně důležitý pro normální fungování lidského těla. Je důležitý pro naše kosti, imunitu i psychiku, reguluje hladinu vápníku a fosfátů v krvi, reguluje procesy nervového systému, napomáhá prevenci vzniku vysokého tlaku či snižuje buněčný růst, který podporuje vznik rakoviny. Náš organismus si ho dokáže jako jeden z mála vitamínů vytvářet, potřebuje k tomu ale dostatek slunečního svitu. Mezi potraviny bohaté na vitamín D patří hlavně tučné mořské ryby, maso, vaječné žloutky nebo mléčné výrobky.

Ačkoliv si to nejspíše neuvědomujeme, poloha naší země ve středu Evropy, kde máme menší množství slunečních dní, a konzumace mořských ryb nemá takovou oblibu, velice nahrává tomu, že velká část populace trpí nedostatkem tohoto vitamínu. Jeho nedostatek je spojovaný s autoimunitními onemocněními, osteoporózou, srdečními chorobami, neplodností, potraty, psychickými potížemi, obezitou, cukrovkou, nižší mentální výkonností, sníženou obranyschopností organismu a mnoha druhy rakoviny. Je jasné, že význam tohoto vitamínu je obrovský, a proto je potřeba dbát na jeho příjem i alternativními cestami, doplňky stravy, kterých existuje velké množství. Pokud se potřebujete lépe zorientovat, doporučujeme návštěvu našich lékáren.

Pokud potřebujete doplnit nejen vitamín D, ale celkově vyřešit skladbu živin ve vašem jídelníčku pro lepší zdraví, kontaktujte naše nutriční terapeutky.

 

Nutriční poradny

Děčín

www.kzcr.eu/cz/dc/pro-pacienty/informace-pro-pacienty/nutricni-terapeutky

Ústí nad Labem

www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/gastroenterologie/nutricni-poradna/

Teplice

www.kzcr.eu/cz/tp/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/nutricni-poradna

Most

www.kzcr.eu/cz/mo/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/nutricni-poradna

Chomutov

www.kzcr.eu/cz/cv/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/nutricni-poradna-1

Litoměřice

www.nemocnice-lt.cz/pacient/odborne-ambulance-a-vysetrovny/nutricni-poradna-centrum-pro-zavisle-na-tabaku/


Aktuální nabídka Nemocničních lékáren


22.10.2021

Puntíkový den připomíná Světový den psoriázy

Nikdo s psoriázou nebo psoriatickou artritidou by neměl zůstat se svými starostmi sám. Proto se spolek Revenium rozhodl uspořádat u příležitosti Světového dne psoriázy, který v letošním roce připadá na pátek 29. října 2021, už druhý ročník Puntíkového dne. Nově ho díky spolupráci s firmou EFKO-karton podpoří rodina Igráčků s puntíky, která dětem vysvětlí, že lupénka není infekční. Rodina Igráčků s puntíky pomůže dětem s lupénkou na cestě k moři.

„Budeme velice rádi, když se k nám přidáte a společně podpoříme pacienty s lupénkou tím, že si na sebe v tento den vezmeme oblečení či doplňky s puntíky. Dáme tak svému okolí najevo, že jsou nám známa základní fakta o lupénce a tito lidé nám nejsou lhostejní,“ uvádí organizátorka akce, zdravotní sestra a členka výboru pacientské organizace Spolku psoriatiků a atopických ekzematiků Gabriela Doleželová.

Pro letošní ročník Puntíkového dne spolek Revenium vytvořil ve spolupráci s družstvem invalidů Myjómi kolekci puntíkových ponožek a s Igráčkem rodinu Puntíkových Igráčků, kteří pomáhají dělat osvětu po celém Česku. Výtěžek z prodeje těchto produktů půjde na podporu pěti dětí s lupénkou a jejich rodin.

„Koupí Igráčků s puntíky v e-shopu Revenia nebo ve školách, lázních a na dalších místech tak mohou všichni podpořit pět rodin dětí s lupénkou či podobným onemocněním, které se vydají na třítýdenní pobyt u moře. Slaná voda totiž psoriatikům velmi pomáhá,“ vysvětluje předsedkyně spolku Revenium Hana Potměšilová. Igráčky s puntíky bude prodávat v e-shopu také EFKO-karton. Z každé prodané figurky poputuje 35 korun právě na cestu k moři pro rodiny dětí s lupénkou.

Zakoupit tyto produkty je možné zde: https://revenium.cz/kategorie/puntikovy-den/.

Rodina Igráčků s puntíky.

Rodina Igráčků s puntíky.


14.10.2021

Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem v Mostě děkuje Nedoklubku za pořízení nových přebalovacích pultů na oddělení nedonošených dětí

Od začátku října zdobí nedonošenecké oddělení v Nemocnici Most pět nových přebalovacích pultů. 

Staré pulty nevyhovovaly a vzhledem k atypickému uspořádání oddělení bylo nutno pořídit přebalovací pulty na míru. Vypořádat se s tímto nelehkým úkolem pomohla oddělení nezisková organizace Nedoklubko. Jde o organizaci, která se dlouhodobě věnuje podpoře rodičů nedonošených dětí a současně pomáhá i na nedonošeneckých a novorozeneckých odděleních po celé republice zlepšit prostředí a komfort nedonošeným dětem, jejich doprovodům i ošetřujícímu personálu.

„Nedoklubku ze srdce děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci. V jejich činnosti jim přejeme mnoho dalších podobně vydařených projektů,“ uvedla primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., MUDr. Marie Váchová.

Nový přebalovací pult.

Nový přebalovací pult.


7.10.2021

Mezinárodní vědecká konference přiblíží nové trendy ve zdravotnických vědách

Mezinárodní vědecká konference Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 – Quo vadis zdravotnictví se uskuteční ve čtvrtek 21. října v Kampusu ústecké univerzity. Konference je pořádána Fakultou zdravotnických studií (FZS Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o.z.

Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů provozovaných na FZS: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a další specifické disciplíny.

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a studenty nelékařských zdravotnických oborů.

Více informací najdete na webu:http://konference.fzs.ujep.cz/


21.9.2021

Hlavní hygienička Krajské zdravotní Mgr. Dana Vaculíková získala Cenu hejtmana

Ve čtvrtek 16. září 2021 byly v Ústí nad Labem slavnostně uděleny a předány Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020. Ceny hejtmana se každoročně udělují v pěti kategoriích regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. Návrh na udělení ceny může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje. O udělení rozhodují krajští zastupitelé.

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje se letos udělovaly již podesáté. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za přítomnosti představitelů kraje a dalších významných osobností. Ceny všem oceněným laureátům předal osobně hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který neskrýval obdiv k práci všech oceněných: „Všichni jste odvedli nesmírně záslužnou práci a jste obrovským přínosem pro náš region. Za to vám patří nejen toto ocenění, ale velké díky a uznání nás všech. Jsem nesmírně rád, že žijete a působíte právě v Ústeckém kraji,“ uvedl ve své úvodní řeči hejtman Schiller.


Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020 získali:

·         V oblasti regionálního rozvoje byla oceněna Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí (DSO) Chomutovsko, za své významné přičinění pro dvacet pět obcí správního obvodu svazku. Lenka Kynčilová věnovala téměř celý svůj profesní život práci pro obec a rozvoj regionu – byla projektovou manažerkou statutárního města Chomutov, pracovala na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří, také na Ministerstvu pro místní rozvoj, a svou aktivitou výrazně přispěla k propagaci celého regionu.

·         Za oblast sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života, byla oceněna Mgr. Dana Vaculíková, která se významně podílela na zvládnutí první vlny šíření epidemie covid-19. Dana Vaculíková připravovala covidové režimy, covidové jednotky, jednotky intenzivní péče a odběrová místa. Velkou iniciativu projevila také při zakládání vakcinačních center.

·         V kategorii věda a výzkum byl oceněn doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., který dlouhodobě realizuje vědecko-výzkumnou činnost související s geografií životního prostředí, proměnami sídelních systémů a teorií a metodologií geografie s aplikacemi v regionu Ústeckého kraje.

·         Oceněným v oblasti kultury se stal Michael Lichtenstein, který působí od roku 2004 jako předseda Federace židovských obcí. Lichtenstein se velkou měrou zapříčinil o opravy židovských památek na území Ústeckého kraje, čímž se zasloužil také o zvýšení turistického ruchu a celkového povědomí o regionu.

·         V kategorii sportu byl oceněn Mgr. Milan Chrobák z Loun. Milan Chrobák je reprezentačním trenérem cyklistiky a profesně směřuje a vede mladé talenty na cestě za jejich sportovními úspěchy.

Mgr. Dana Vaculíková přebírá cenu od hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.

Mgr. Dana Vaculíková přebírá cenu od hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.


12.8.2021

Podpořte MUDr. Janu Dušánkovou v soutěži Anděl mezi zdravotníky

Lékařka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Jana Dušánková je ve finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, kde bojuje o cenu Sympatie Florence.

Jana Dušánková pracuje v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem jako lékařka na onkologickém oddělení, kde se specializuje na léčbu pacientů s nádory ledvin. Po atestaci z paliativní medicíny iniciovala založení mobilního hospice v Ústí nad Labem, ve kterém od jeho počátků s laskavostí a důsledností sobě vlastní působí jako vedoucí lékařka. „Jsem hrdá na to, že jsme se v nemocnici dopracovali k tomu, že si pacient může určit, kde a jak chce být dopečován,“ říká lékařka, jejíž pacienti oceňují nejen její rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti, ale zejména milý a trpělivý přístup a velkou úctu a respekt k lidem.

Jana Dušánková přednáší, pořádá odborné semináře a je aktivní účastnicí vzdělávacích akcí zaměřených zejména na paliativní péči. Ve volném čase sportuje, vyráží do přírody a věnuje se svým dvěma synům. I přes svoji psychicky náročnou práci je životní optimistka, která rozhodně nešetří úsměvem.

Členem poroty soutěže je také předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba. „Je pro mne čest zdravotníky touto cestou veřejně podpořit. Opravdu si myslím, že to jsou pro plno lidí andělé, kteří mají poslání, ale i dar pomáhat druhým. Určitě si zaslouží respekt veřejnosti,“ říká MUDr. Štěrba. Za Krajskou zdravotní ale není v porotě jediný. Společně s ním do ní zasednou také ředitel nemocnice v Děčíně MUDr. Michal Hanauer, MBA, a ředitel mostecké nemocnice MUDr. Petr Najman.

Hlasovat v soutěži je možné do 19. srpna na adrese https://bit.ly/FlorenceAndelMeziZdravotnikySympatie

Finálový večer se uskuteční 28. srpna 2021 od 20.00 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Jana Dušánková.

MUDr. Jana Dušánková.


23.7.2021

Krajská zdravotní podepsala s Ústeckým krajem a Komerční bankou smluvní dokumenty, které umožní zahájit dostavbu nemocnic v Děčíně a Chomutově

Krajská zdravotní, a.s., podepsala s Ústeckým krajem a Komerční bankou, a.s., v pátek 23. července 2021 smluvní dokumenty, které umožní realizaci doposud nezahájených strategických investičních akcí společnosti – „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ a „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“.

Dodatkem k současné Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., se upravují podmínky investiční podpory, kterou Ústecký kraj podporuje realizaci strategických investic.

Dodatkem ke Smlouvě o úvěru, uzavřeným mezi Komerční bankou, a.s., a Krajskou zdravotní, a.s., se navyšuje výše investičního úvěru na realizaci strategických investic společnosti na 2,2 miliardy Kč, přičemž současně jsou dodatkem ke stávající smlouvě odpovídajícím způsobem upravována ujednání o ručitelském závazku mezi Ústeckým krajem a Komerční bankou, a.s. 

V historii Krajské zdravotní, a.s., se jedná o zásadní krok, který umožní nebývalý rozvoj provozovaných nemocnic a významný posun v kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. V rámci realizace uvedených investic bude vytvořeno nejen moderní prostředí, odpovídající požadavkům současné medicíny vč. vybavení moderní technikou, ale v případě děčínské a chomutovské nemocnice realizace přinese i významné změny v organizaci poskytování zdravotní péče, kdy budou urgentní stavy řešeny v jednom místě v nemocnici.  

Za Krajskou zdravotní smluvní dokumenty podepsali předseda představenstva společnosti MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, za Ústecký kraj hejtman Ing. Jan Schiller.

„Jsem rád, že byl splněn poslední nutný krok a nyní může přistoupit k realizaci rozvoje zdravotnických zařízení v našem kraji. Jedná se jednoznačně o celkové zkvalitnění poskytované zdravotní péče občanům,“ zdůraznil po připojení svého podpisu Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Opakovaně říkáme, že chceme z našich nemocnic vybudovat zařízení, která snesou srovnání s nejmodernějšími evropskými pracovišti, a toto je určitě správná cesta k naplňování našich plánů,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.   

            

Zdroj: info@kzcr.eu

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller (vpravo), předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, při podpisu smluvních dokumentů. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller (vpravo), předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, při podpisu smluvních dokumentů. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


1.7.2021

Lužická nemocnice v Rumburku je od dnešního dne součástí Krajské zdravotní, a.s. S novým ředitelem

Dnešním dnem se stala Lužická nemocnice v Rumburku oficiálně součástí Krajské zdravotní, a.s. coby odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V čele rumburské nemocnice bude coby ředitel zdravotní péče stát MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 byly podepsané předávací protokoly mezi Krajskou majetkovou, p. o. a Krajskou zdravotní, a.s. Za Krajskou zdravotní, a.s., (KZ) dokumenty podepsal předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba a člen představenstva Ing. Stanislav Dostál a za Krajskou majetkovou, p. o. její ředitelka Ing. Miluše Srbková, MBA. Lužická nemocnice v Rumburku tak dnešním dnem oficiálně patří do sítě nemocnic, které patří pod KZ.

„Jsem opravdu velmi rád, že dneškem počínaje již opravdu můžeme Lužickou nemocnici počítat i formálně mezi ta zařízení, která spravujeme. Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku je dlouhodobým problémem, který ale představuje onen pomyslný běh na dlouhou trať a já věřím, že toto rozhodnutí je smysluplné, řešení problému urychlí a profitovat z něj budou pacienti nejen z okolí Rumburku. Je to pro nás jednoznačně výzva,“ řekl předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

Doposud zařízení vedl MUDr. Petr Malý, MBA, který je generálním ředitelem KZ. Toho na pozici ředitele pro zdravotní péči v Lužické nemocnici od 1. 7. 2021 střídá MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH. „Bylo jasné, že je dlouhodobě neudržitelné, abych ze své stávající funkce řídil rumburskou nemocnici. Ta si zaslouží plnohodnotné vedení. Za uplynulý rok jsme určitě všichni odvedli kus práce a já jsem přesvědčený, že MUDr. Tichý v ní bude úspěšně pokračovat,“ sdělil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel. Právě on nového šéfa nemocnice představil již v průběhu tohoto týdne zaměstnancům na setkání, které proběhlo přímo na půdě rumburské nemocnice.

MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, působí v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mimo jiné jako specialista na klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči. Stojí v čele Centra parenterální výživy pro pacienty nacházející se v domácím sociálním prostředí, které je jediné svého druhu v Ústeckém kraji. Ke svému působení v nemocnici Rumburk nový ředitel uvedl: „I já se samozřejmě kloním k názoru, že začlenění Lužické nemocnice do Krajské zdravotní je skvělou zprávou především pro pacienty. Budu se maximálně snažit přispět k tomu, aby se provoz nemocnice stabilizoval, a aby společné úsilí všech zaměstnanců i managementu vedlo k úspěšné realizaci plánované rekonstrukce, která přispěje k zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče v tomto mikroregionu Ústeckého kraje.“        


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Petr Malý (vlevo) a Michal Tichý.

Petr Malý (vlevo) a Michal Tichý.


18.5.2021

Generálním ředitelem Krajské zdravotní, a.s., se stal MUDr. Petr Malý, MBA


Krajskou zdravotní, a.s. (KZ), která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, povede z pozice generálního ředitele MUDr. Petr Malý, MBA. Na základě doporučení výběrové komise o tom rozhodlo představenstvo společnosti.

Doktor Malý Krajskou zdravotní dočasně vedl od začátku března. „Jeho hlavním úkolem nyní bude stabilizace atmosféry ve společnosti, dořešení covidové pandemie spolu s očkováním a postupný návrat k běžnému provozu našich nemocnic. Po generálním řediteli budeme také požadovat, aby se plně věnoval problematice investic v rámci společnosti a problematice Evropských fondů,“ uvedl předseda představenstva KZ Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

MUDr. Petr Malý, MBA, je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jeho odbornou specializací je chirurgie. Doposud vedl Lužickou nemocnici v Rumburku. V minulosti stál v čele Thomayerovy nemocnice v Praze, působil také ve vedení Středomoravské nemocniční, a.s., byl ředitelem zdravotní pojišťovny Média.

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA

MUDr. Petr Malý, MBA


30.4.2021

VÝZVA: Nečekejte a nechte se očkovat v očkovacích centrech!

Prosba krajského koordinátora očkování na praktické lékaře a jejich pacienty.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení pacienti,

jednou ze současných největších priorit pro všechny je proočkovat v co nejkratší možné době co největší množství zájemců o očkování proti nemoci COVID-19 v celém našem kraji. Všichni vyvíjíme společné úsilí, abychom proočkovanosti obyvatel dosáhli v co nejkratším termínu.

Zásadními podmínkami jsou:

-         dostatek očkovacích látek;

-         sít očkovacích center a dodávky očkovacích látek praktickým lékařům;

-         zájem obyvatel o očkování.

Každá z uvedených podmínek je stejně důležitá, bez spolupráce k úspěšnému očkování nedojdeme. Společnými silami nemocnic, měst a kraje se podařilo vytvořit relativně hustou síť očkovacích center. Snažíme se pro kraj zajistit i dostatečné množství očkovacích látek, z nichž ne každá je bohužel vhodná pro její další distribuci do ordinací praktických lékařů.

Praktičtí lékaři očkují obvykle očkovací látkou Vaxzevria (AstraZeneca) a nově lze objednat i očkovací látku Janssen (Johnson & Johnson), které jsou distribuovány prostřednictvím dodavatele přímo lékařům a jsou pak aplikovány pacientům přímo v ordinacích. Bohužel, objemy dodávek těchto očkovacích látek do České republiky nejsou prozatím nijak velké. Řada pacientů proto čeká na své očkování, stejně tak jako řada lékařů, bohužel, čeká na první dodávku očkovací látky.

V současné době lze očkovat respektive registrovat k očkování osoby starší 55 let, přičemž registrace probíhá na webu ČESKO OČKUJE: https://www.ceskoockuje.cz/  Přitom u praktických lékařů čekají na své očkování osoby i mnohem starší.

Za poslední týdny se výrazně zlepšily objemy dávek očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech), která není určena z důvodu zajištění bezpečného nakládání s vakcínou pro praktické lékaře a je využívána právě v očkovacích centrech. Kapacity očkovací center v Ústeckém kraji jsou dostatečné a není výjimkou, že termín je zejména u velkých očkovacích center přidělen během hodin maximálně dnů.

Dovoluji si proto na Vás apelovat, informujte své pacienty, kteří o očkování projevují zájem, aby zbytečně nečekali a využili možnosti nechat se očkovat v některém z očkovacím míst a zaregistrovali se k očkování do některého z očkovacích míst (https://registrace.mzcr.cz/ ).

Seznam očkovacích míst i s uvedením jejich kapacit a rychlosti očkování je zveřejněn na webu OČKOREPORT   https://ockoreport.uzis.cz/.

Právě rychlost, s jakou se nám povede Ústecký kraj proočkovat, je zásadním faktorem pro to, abychom společně epidemii porazili. Budeme také moc rádi, pokud se k nám nyní přidáte a zapojíte se jako lékař přímo v některém z očkovacích míst.

 

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení!

Ing. Petr Severa

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR OČKOVÁNÍ proti COVID-19

kkoc@kr-ustecky.cz

 

Pojďme se nechat naočkovat rychle a bezpečně!

Registrace na očkování proti koronaviru | Česko očkuje (ceskoockuje.cz)

Přehled očkovacích míst (uzis.cz)

16.3.2021

Dopis předsedy představenstva a generálního ředitele zaměstnancům Krajské zdravotní

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na vás, coby zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., s velkým poděkováním v této nelehké době, která je silně ovlivněna pandemií nemoci COVID-19. Jistě se shodneme, že nikoho z nás by v loňském roce, kdy dění kolem tohoto zákeřného onemocnění začalo nabírat na obrátkách a kolem nás se začali objevovat první pacienti, nenapadlo, že si ani po roce nebudeme moci říct, že máme vše zdárně za sebou. Bohužel nemáme, ale všichni věříme, že se blýská na lepší časy, že jsme již v oné pomyslné cílové rovince. To, že tento mnohdy nerovný boj v Ústeckém kraji zvládáme, to je bez debaty také z velké části vaše zásluha. A za to vám patří opravdu náš velký dík a respekt. A děkujeme, že nepolevujete ani v poskytování léčebně preventivní péče, byť jsme si vědomi, že s jistými omezeními, které jsou způsobené právě COVIDEM-19. Všichni ale opravdu věříme v obrat k lepšímu, v návrat do normálního života, a to i v našich zdravotnických zařízeních.

Zároveň bychom vám touto cestou rádi sdělili, že naším společným cílem je stabilizovat situaci v Krajské zdravotní a také společnost chránit od všech vnějších vlivů, které mohou dovnitř firmy vnášet nejistotu a negativní emoce. Stejně tak je naší snahou zajistit a následně dohlížet na financování naplánovaných investic, které mají přispět k dalšímu rozvoji společnosti.

V nejbližších týdnech máme v plánu navštívit všechny nemocnice, které jsou součástí Krajské zdravotní. Současně chceme zlepšit přímou komunikaci se zaměstnanci. Neváhejte se proto na nás obrátit, rádi s vámi povedeme věcnou diskuzi o tom, co vše lze zlepšit, inovovat.

Chceme, aby se z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., stala léčebně preventivní zařízení, která rozhodně snesou minimálně srovnání s evropským standardem a obstojí v něm nebo jej dokonce převýší. K naplnění těchto našich ambicí, představ a cílů ale potřebujeme čas a také součinnost vás všech. Věříme, že i vy chcete pracovat pro moderní a profesionální firmu, která vám bude poskytovat adekvátní zázemí a příjemné pracovní podmínky.

S úctou

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, předseda představenstva

MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

 

 


19.2.2021

Vakcína AstraZeneca je schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení

Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém testování schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Evropská léková agentura, která je v této věci nejvyšší autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky používané v Evropské unii a sleduje jejich účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci očkovací látky AstraZeneca také osobám starším 55 let a seniorům s tím, že u nich není nutná žádná úprava dávky. Podobně rozhodl lékový ústav ve Velké Británii, která objednala 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca a téměř milion z nich již použila pro britské občany. Stanovisko evropských lékových úřadů potvrdila nedávno také Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila očkovat všechny zájemce bez omezení věku, protože jedině tak bude nyní možnost zachránit miliony životů a ochránit zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv. britské mutaci viru. Výhodou této očkovací látky je také tradiční technologie, která byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká bezpečnost ve všech věkových kategoriích.

Je obecně známé, že účinnost vakcín – konkrétně můžeme uvést například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě), klesá s věkem. Klinické studie prokázaly, že i ve skupině seniorů došlo po podání látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě potřebných protilátek. Teprve na základě dalšího sledování vědci doporučí, zda bude u kterékoliv očkovací látky proti covid-19 potřebné další přeočkování, v jakém časovém odstupu, a ve kterých věkových skupinách.

Výsledky studií, ve kterých je zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze očekávat v průběhu následujících týdnů.


Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19

V příloze naleznete "Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19", který si můžete přečíst, vyplnit a vytisknout v klidu domova a zkrátit tak čas, který budete trávit v očkovacím centru.
Děkujeme za spolupráci.

Prosím, čekejte