17.9.2014

Krajská zdravotní jmenovala nové členy vědecké rady

V úterý 16. září se na svém prvním zasedání sešla nově jmenovaná Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.(KZ). V této vědecké radě jsou zastoupeni představitelé všech klinik Krajské zdravotní, a. s., každá z nemocnic má právo na svého zástupce, nechybí v ní ani představitel nelékařských profesí a nově je jmenován členem i doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zasedání bylo veřejné a zúčastnili se jej, kromě členů vědecké rady a generálního ředitele společnosti i zástupci nezdravotnických pracovišť, zajišťujících servis vědeckovýzkumné činnosti lékařům a dalším zdravotníkům.

Úvodem zasedání generální ředitel společnosti Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Fiala zdůraznil mimořádný význam spolupráce Vědecké rady s vedením Krajské zdravotní, a. s. při zvyšování úrovně zdravotní péče v regionu. Vědecká rada přijala „Zprávu o vědecké, výzkumné a vývojové práci a postgraduálním vzdělávání z nezdravotnických pracovišť KZ“ a schválila výsledky hodnocení vědeckých a odborných aktivit zdravotnických pracovišť KZ za rok 2013. Nejlepších výsledků dosáhly Neurochirurgická klinika, Dětská klinika a Klinika úrazové chirurgie z ústecké Masarykovy nemocnice, nejlepšími mimoústeckými pracovišti jsou tradičně Neurologické oddělení teplické a Neurologické oddělení chomutovské nemocnice.

Dále se Vědecká rada KZ zabývala činností servisních pracovišť a to multimediálního studia, oddělení koordinace projektů v roli grantového střediska a lékařské knihovny jako střediska vědecko-informačních a knihovnických služeb. Všechna tato pracoviště představila své služby a diskutovala s Vědeckou radou o strategii jejich dalšího rozvoje. Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve svém vystoupení vyzdvihl mimořádný význam co nejtěsnější spolupráce fakulty s Krajskou zdravotní, a. s., jejímž důkazem jsou i vznikající společná pracoviště – kliniky, podílející se jak na výuce studentů, tak na vědeckovýzkumné činnosti univerzity.

Seznam členů Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.
jmenovaných s účinností od 1. září 2014 na funkční období 4 let

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - předseda
přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - místopředseda
přednosta Dětské kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Klinika urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,    o. z.
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI
přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Marta Vachová
primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Jiří Neumann
primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
MUDr. Pavel Rubeš
primář Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
Mgr. Vlasta Čejnová
Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ing. Martin Zeman, DMS
tajemník Vědecké rady
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu

Uvolnil:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


7.7.2011

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. udělila ceny za nejlepší vědeckou práci za rok 2010

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. (KZ) každoročně Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let (Cena ředitele KZ), Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) a Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (Cena hlavní sestry KZ). Nominované práce hodnotí Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 27. června, první tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 250 tisíc korun. V soutěži o Cenu ředitele KZ se na první pozici umístil MUDr. Petr Vachata, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky, na druhém místě doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. z Neurochirurgické kliniky a na třetím místě MUDr. Jan Procházka z Oddělení intenzivní medicíny, všichni z ústecké Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V kategorii pro lékaře do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) obsadil MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky první i druhé místo a rovněž třetí místo připadlo lékaři z Neurochirurgické kliniky a to MUDr. Ivanu Humhejovi.

V kategorii nelékařských zdravotnických profesí se soutěžilo o Cenu hlavní sestry KZ. Z mnoha nominovaných příspěvků byly vybrány tři nejlepší práce, první místo zaujala Alexandra Müllerová z Novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, na druhém skončila  Bc. Jana Rejhonová z Interního oddělení Nemocnice Chomutov a třetí místo obsadila Mgr. Eva Bendová z Oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Podle pravidel soutěže soutěžili pouze první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány. Nelékařští zdravotničtí pracovníci mohli zaslat článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením místa a data konání kongresu.

Všem oceněným autorkám a autorům poblahopřáli k jejich úspěchu zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., kteří také projevili přání a očekávání nominací do nového ročníku soutěže.

 

Připravil:
Ing. Martin Zeman
vedoucí Odboru vědy a výzkumu
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu 

Zpracoval:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


22.6.2011

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. hodnotila vědecké a odborné aktivity zdravotnických pracovišť společnosti

Na svém prvním letošním zasedání se ve čtvrtek 16. června sešla Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Zasedání bylo veřejné a kromě členů vědecké rady se jej zúčastnili i vedoucí představitelé úseku zdravotní péče, zástupci nezdravotnických pracovišť zajišťujících servis vědeckovýzkumné činnosti a zájemci o vědeckovýzkumnou práci z řad lékařů i jiných zdravotnických profesí.

Vědecká rada přijala „Zprávu o vědecké, výzkumné a vývojové práci a postgraduálním vzdělávání z nezdravotnických pracovišť KZ“ a schválila výsledky hodnocení vědeckých a odborných aktivit zdravotnických pracovišť KZ za rok 2010. Nejlepších výsledků dosáhly: Neurochirurgická klinika, Kardiologická klinika a Oční oddělení z ústecké Masarykovy nemocnice, nejlepším mimoústeckým pracovištěm je tradičně Neurologické oddělení chomutovské nemocnice.

Jako každý rok proběhla soutěž Vědecké rady pro podporu publikační a vědecké činnosti o „Cenu ředitele za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let“, „Cenu náměstka pro zdravotní péči za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let“ a „Cenu hlavní sestry“ za nejlepší práci sester. První 3 ocenění v každé kategorii obdrží peněžitou odměnu, celkově bude vyplaceno 250 tisíc Kč, ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány 27. června tohoto roku.

Na zasedání bylo schváleno rozšíření vědecké rady o 1 zástupce ošetřovatelství, kterým se stane Mgr. Eva Bendová z Oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice a jeden zástupce ostatních nelékařských zdravotnických profesí, kterým bude Mgr. Vlasta Čejnová z Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice.

Vědecká rada rozhodla o rozšíření kritérií hodnocení vědeckovýzkumné činnosti pracovišť KZ pro rok 2011 o oblast klinických studií a o přípravě systému kontinuálního sledování odborných aktivit pracovníků KZ, který naváže na již dříve zavedený systém v Lékařské knihovně KZ.

Na zasedání byly představeny nové internetové a intranetové stránky KZ, věnované vědě a výzkumu, včetně činnosti etických komisí a oblasti klinických studií. Dále byla vědecká rada seznámena se záměrem zavedení elektronického konferenčního systému. Široký prostor byl věnován rozšiřující se spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a společným projektům, jejichž cílem je co nejužší propojení obou institucí v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Členové vědecké rady získali informace o podávaných i připravovaných projektech, směřujících mj. k vytvoření společného zázemí pro podporu publikační a vědecké činnosti, vydávání „cvičného“ vědeckého časopisu na jedné straně, na straně druhé např. k vybudování šaten a studoven pro „stážující“ studenty a jejich pedagogický doprovod. Stranou nezůstala ani rostoucí nabídka partnerských institucí KZ - lékařských fakult, bioinženýrských fakult, výzkumných a dalších pracovišť, se kterými byly uzavřeny smlouvy o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

Aktuálně se činnost vědecké rady soustřeďuje na vyhlášenou veřejnou soutěž o účelovou podporu IGA MZ ČR na léta 2012 - 2015 a na to, jak dosáhnout co nevyšší míry veřejné podpory pro projekty, připravované výzkumnými týmy z řad pracovníků KZ.

Další řádné zasedání Vědecké rady KZ je naplánováno na podzim t. r. a zaměří se na plánování činnosti pro rok 2012 a zhodnocení přijatých úkolů, směřujících k povýšení úlohy vědeckovýzkumné činnosti v každodenní realitě KZ a k realizaci projektu ustavení nemocnice univerzitního typu v Ústí nad Labem.

Připravil:
Ing. Martin Zeman
vedoucí Odboru vědy a výzkumu
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
mobil: +420 603 894 176
fax: +420 472 774 286
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu

 

Zpracoval:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


Statut vědecké rady Krajské zdravotní, a.s.

Statut vědecké rady

  Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.  Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s. (dále jen VR KZ) je poradním orgánem ředitele KZ a náměstka pro zdravotní péči KZ (dále jen NZDP KZ).

Čl.2

Působnost

1.  Vědecká rada se zabývá rozvojem vědecké, výzkumné a vývojové práce a postgraduálního vzdělávání v KZ. Zpracovává koncepci (strategii) této činnosti a projednává zejména tyto otázky:

a)  stav, podmínky a perspektivy vědecké a výzkumné práce a postgraduálního vzdělávání na jednotlivých pracovištích KZ,

b)  koncepce rozvoje jednotlivých oborů v KZ; vytváří doporučení na podporu vybraných rozvojových projektů,

c)  personální situaci v jednotlivých oborech; VR KZ se účastní na výběrových řízeních na funkce primářů a náměstků pro zdravotní péči (vedoucích odborů zdravotní péče) delegováním svého představitele,

d) činnost lékařské knihovny; vyjadřuje se k nákupu knih, časopisů a databází, projednává dostupnost vědeckých lékařských informací pro odborné pracovníky v KZ,

e)  činnost Centra výchovy a dalšího vzdělávání,

f)  postgraduální vzdělávání v KZ (předatestační přípravu, kurzy, školící místa, ústavní a oborové semináře),

g)  podmínky pro účast na vzdělávacích a doškolovacích akcích mimo KZ (semináře, kurzy, stáže, kongresy), a to včetně zahraničních,

h)  podmínky pro doktorandské studium, eventuálně pro bakalářské a jiné VŠ studium,

i)  podmínky pro získávání a realizaci grantů,

j)  podíl KZ na zajištění bakalářského eventuálně magisterského studia na UJEP,

k)  podmínky pro zabezpečení odborné praxe studentů vysokých škol, zejména studijní odborné praxe studentů 6. ročníků lékařských fakult a studentů oborů, jejichž absolventi získávají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,

l)  přednáškovou a publikační činnost pracovníků KZ,

m)  otázky akreditací KZ v postgraduálním vzdělávání,

n)  kritéria hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti jednotlivců a pracovišť

o)  zásady pro udělování cen za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena ředitele) a za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena NZDP).

2.  Vědecká rada se vyjadřuje také k dalším otázkám, které ji předloží k projednání ředitel KZ nebo náměstek pro zdravotní péči KZ, popř. stanoví-li tak vnitřní předpis KZ.

3.  Vědecká rada deleguje svého předsedu (v případě nepřítomnosti jeho zástupce) za člena investiční komise KZ.

Čl.3

Složení

1.  Členy vědecké rady jmenuje ředitel KZ na dobu 4 let.

2.  Při jmenování členů vědecké rady dbá ředitel na to, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny hlavní obory vědy a výzkumu pěstované v KZ, 5 členů může být nominováno z o.z. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a po jednom členovi z o.z. Děčín, Chomutov, Most, Teplice.

3.  Členové vědecké rady KZ jsou významní představitelé oborů, v nichž KZ uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost.

4.  Vědecká rada volí na svém prvním zasedání předsedu VR KZ z řad členů vědecké rady na období 4 let.

5.  Návrh na členy VR KZ, popř. na změny členství, předkládá NZDP řediteli KZ ke schválení.

Čl.4

Zasedání

1.  Zasedání vědecké rady je svoláváno předsedou VR KZ nejméně dvakrát za rok.

2.  Časový plán zasedání zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu obvyklým způsobem (Intranet KZ).

3.  Předseda VR KZ je povinen svolat mimořádné zasedání VR KZ, požádá-li o to alespoň polovina členů VR, ředitel KZ nebo NZDP KZ.

4. Na každé zasedání obdrží členové VR KZ písemnou nebo elektronickou pozvánku a zpravidla též příslušné materiály k bodům, které budou projednávány. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být materiály členům vědecké rady rozdány až před jejím zasedáním.

  Čl.5

Průběh jednání

1.  Jednání VR KZ řídí předseda VR KZ nebo jím pověřený člen VR KZ.

2.  Jednací program schvaluje rada na začátku jednání hlasováním.

3.  VR KZ je povinna projednat otázky, které k projednání určí ředitel KZ nebo NZDP KZ.

4.  VR KZ si může přizvat k projednání jednotlivých bodů programu hosty.

5.  Zprávu o vědecké, výzkumné a vývojové práci a postgraduálním vzdělávání a podílu pracoviště na jejím zabezpečení podávají vědecké radě primáři jednotlivých oddělení, vedoucí odboru vědy a výzkumu KZ, vedoucí lékařské knihovny, vedoucí Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, vedoucí oddělení koordinace projektů a další vedoucí pracovníci, do jejichž kompetence tyto otázky patří.

6.  Jednání vědecké rady je veřejné. Vědecká rada, ředitel KZ nebo NZDP KZ mohou rozhodnout, že celé jednání nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by přítomnost veřejnosti při jednání ohrozila osobní právo jednotlivce nebo důležitý zájem KZ.

7.  Přehled projednávaných bodů ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, je zveřejňován na Intranetu KZ formou zápisu. Zápis zpracovává pověřený zapisovatel VR KZ, před zveřejněním je schválen předsedou VR KZ.

  Čl. 6

Usnesení

1.  Vědecká rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné či tajné hlasování.

2.  Běžnou podobou hlasování je hlasování veřejné. Hlasování v souvislosti se jmenovacím řízením mají podobu tajného hlasování. Nesouhlas se projevuje škrtnutím příslušného údaje na hlasovacím lístku.

3.  Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

4.  Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.

Č. 7

Zabezpečení činnosti

1.  Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje Odbor vědy a výzkumu KZ.

  Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1.  Tento Statut vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. vydává ředitel KZ svým rozhodnutím ze 

dne: 28. 2. 2011

V Ústí nad Labem

Ing. Eduard Reichelt v.r.

ředitel Krajské zdravotní, a.s.


Kontakt

Tajemník Vědecké rady
Ing. Martin Zeman
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ (platné od 26.11.2015)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte