Parkování v areálu Nemocnice Děčín, o.z.

Systém parkování v areálu děčínské nemocnice umožňuje parkování na 99 místech. Parkování vozidel je zajištěno na základě smluvního vztahu, který vzniká odběrem parkovacího lístku ze stojanu parkovacího zařízení či sejmutím informací z přiložení čipové ID karty. Díky parkovacímu lístku či čipové ID kartě je možné vjet do areálu a následně z něj vyjet v řízeném provozu. 

Vjezd a výjezd do areálu zajišťují 3 brány. Jejich prostor je monitorován kamerovým systémem. Obsluha systému má možnost v naléhavých případech (požár, kolize apod.) otevřít brány pro co nejrychlejší opuštění prostoru. V případě mimořádných situací jsou parkující povinni řídit se pokyny pracovníků provozního odboru Nemocnice Děčín, o. z.

Cílem je umožnění vjezdu většího počtu vozidel pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je dalším krokem ke zkvalitnění služeb poskytovaných děčínskou nemocnicí.

Od 15. 3.  je možné platit parkovné také kartou!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnější údaje k parkování v děčínské nemocnici:

V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Na komunikacích v placeném prostoru jsou řidiči povinni řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích a schváleným dopravním značením. Parkování je povoleno pouze na místech označených dopravní značkou IP 11 - parkoviště.

Řidiči nepojízdných vozidel či vozidel zaparkovaných mimo povolená místa budou sankciováni v součinnosti s Policií ČR nebo Městskou policií Děčín dle předpisů o provozu na pozemní komunikaci. V případě, že by vozidlo bránilo provozu na komunikaci v areálu nemocnice, bude odtaženo   na náklady majitele.

V areálu dle provozního řádu není dovoleno provádění oprav vozidel, manipulace s provozními kapalinami, odkládání předmětů mimo vozidlo a znečišťování ploch areálu, stejně jako manipulace s otevřeným ohněm či parkování přívěsných zařízení.

Vjezd a výjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců do areálu nemocnice, je realizován branou ústící do ulice Lužická a dvěma branami do ulice U Nemocnice – hlavní vjezd. Všechny brány jsou vybaveny automatickou závorou a automatem (terminálem) pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd je umožněn po stisknutí tlačítka na terminálu. Pro případ poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením propojeným s vrátnicí. Při ztrátě parkovacího lístku je nutné uhradit poplatek ve výši 500 Kč.

Výjezd všech vozidel je realizován přes bránu ústící do ulice Lužická a při výjezdu do ulice U Nemocnice musí všechna vozidla zvolit značenou trasu podél platebního terminálu, který je umístěn u vrátnice.

Parkování je zpoplatněno. První půlhodina parkování v areálu nemocnice je zdarma, za každou další započatou hodinu je účtováno 40
 Kč. Maximální cena parkovného je stanovena na 300 Kč. Při ztrátě parkovacího lístku je účtována pokuta 500 Kč. Cena parkovného je uvedena včetně DPH. Jedná se o nestřežené parkovací plochy. Provozovatel tedy neodpovídá za škody vzniklé během parkování vozidla.

Výjimku při zpoplatnění parkovného tvoří držitelé Jánského plakety, průkazu ZTP, dárci krve v den odběru, kontrolní orgány SUIP, řidiči sanitních vozů, vozů Policie ČR a Městské policie Děčín a řidiči vozidel HZS ve výkonu služby, kterým se cena za parkování neúčtuje. Samostatně je řešeno parkování zaměstnanců.

Způsob provedení poplatku je naznačen u pokladny. Před opuštěním areálu je třeba zaplatit parkovací poplatek u pokladny, která je umístěna poblíž výjezdového terminálu. Vjezdová karta (lístek) se přikládá na okénko skeneru pokladny, označené číslem 1, a to čárovým kódem k okénku. Na displeji označeném číslem 2 se zobrazí částka k úhradě. Platba se provádí vložením platidla do štěrbiny označené číslem 3. Mince se vhazují do otvoru č. 3 vpravo nahoře, bankovky do otvoru č. 3 ve střední části. Pokladna vrací pouze mince. Za ztrátu nebo znehodnocení vjezdové karty (lístku) je pokuta 300,- Kč. Platbu je možno kdykoli přerušit stiskem tlačítka STORNO PLATBY, vhozená částka bude vrácena v mincích. Hodnoty jsou vyznačeny vedle inkasních otvorů. Pokud jsou mince i bankovky akceptovány, je platba provedena, pokladna vrátí mince a vydá výjezdovou kartu. Potřebuje-li plátce daňový doklad, vytištění je možné po zmáčknutí tlačítka č. 4. Výjezdová karta (lístek) platí 15 minut od vydání, pak je nutno provést novou platbu.

Prosím, čekejte