19.2.2021

Vakcína AstraZeneca je schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení

Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém testování schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Evropská léková agentura, která je v této věci nejvyšší autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky používané v Evropské unii a sleduje jejich účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci očkovací látky AstraZeneca také osobám starším 55 let a seniorům s tím, že u nich není nutná žádná úprava dávky. Podobně rozhodl lékový ústav ve Velké Británii, která objednala 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca a téměř milion z nich již použila pro britské občany. Stanovisko evropských lékových úřadů potvrdila nedávno také Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila očkovat všechny zájemce bez omezení věku, protože jedině tak bude nyní možnost zachránit miliony životů a ochránit zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv. britské mutaci viru. Výhodou této očkovací látky je také tradiční technologie, která byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká bezpečnost ve všech věkových kategoriích.

Je obecně známé, že účinnost vakcín – konkrétně můžeme uvést například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě), klesá s věkem. Klinické studie prokázaly, že i ve skupině seniorů došlo po podání látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě potřebných protilátek. Teprve na základě dalšího sledování vědci doporučí, zda bude u kterékoliv očkovací látky proti covid-19 potřebné další přeočkování, v jakém časovém odstupu, a ve kterých věkových skupinách.

Výsledky studií, ve kterých je zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze očekávat v průběhu následujících týdnů.


18.1.2021

Krajská zdravotní vychází vstříc seniorům při očkování proti COVIDU-19

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) společně s vedením Ústeckého kraje (ÚK) představila očkovací strategii proti onemocnění COVID-19. Právě vakcinace obyvatelstva je absolutní prioritou. Největší poskytovatel zdravotní péče v regionu spolu s Ústeckým krajem proto připravuje další mobilní očkovací tým pro seniory v kategorii 80 let a více, kteří se v případě zájmu o aplikování vakcíny registrují do centrálního registračního systému.

O očkování mezi seniory je na Ústecku značný zájem. Vedení KZ a ÚK proto reaguje na požadavky občanů. Zřízený další mobilní tým bude sloužit seniorům, kteří se nemohou dostavit do některého ze stávajících patnácti očkovacích center nebo Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Společnost Krajská zdravotní ani Ústecký kraj nedisponují dostatečným množství validních informací o jednotlivých seniorech, kteří nejsou mobilní. Chce proto v této oblasti spolupracovat intenzivně s praktickými lékaři a také s jednotlivými obcemi a městy. „Právě na praktického lékaře by se měl zájemce o povolání mobilního očkovacího týmu obrátit. Lékař následně informuje kompetentního, pověřeného zástupce obce nebo města a ten bude posléze kontaktovat mobilní očkovací tým a pacient bude zařazen do harmonogramu,“ přibližuje celý proces MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel KZ a krajský koordinátor pro očkování proti Covidu-19.

Při plánování výjezdů mobilního očkovacího týmu bude vždy důsledně pamatováno na jeho maximální efektivní využití, proto je součinnost mezi praktickými lékaři, obcemi a městy absolutně nezbytná.

„Očkování proti COVIDU-19 je naší prioritou. Jsme po personální i technické stránce připravení a vše se snažíme i průběžně dolaďovat a zdokonalovat. Jsme ale závislí i na okolnostech, které neovlivníme, a nespadají do naší gesce. Absolutně zásadní jsou pro nás dodávky vakcín. Bez nich můžeme být připraveni sebelíp, ale očkování pro všechny občany prostě sami v ten moment zajistit nemůžeme,“ říká hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Prvním registrovaným seniorům starším 80 let personál očkovacího centra v ústecké Masarykově nemocnice aplikoval vakcínu v neděli 17. 1. 2021. Pokračuje také vakcinace zdravotníků, jejichž proočkovanost je vnímaná jako zásadní pro zajištění zdravotní péče.

Informace o očkování v Ústeckém kraji proti nemoci COVID-19 získáte na webových stránkách www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu


16.12.2020

Dobrovolné antigenní testování

Od 16. prosince 2020 probíhá dobrovolné antigenní testování osob pojištěných v České republice.

MZ ČR Upozorňuje, že preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:

- síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,

- u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které:

- jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 5 dní. Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, 

- vyšetření se neprovádí u osob, u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního pozitivního výsledku PCR testu, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden PCR test nebo antigenní test s negativním výsledkem. 


Podrobné informace ohledně testování naleznete zde.


21.10.2020
Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 21. října 2020.

- vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny, 
- zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID- 19, nepřicházeli do kontaktu s zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje, 
- pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 
- stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle doporučení Ministerstva zdravotnictví a, jde-li o poskytovatele sociálních služeb, také Ministerstva práce a sociálních věcí

S účinností ode dne 21. října 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. března 2020, č. j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN.

Mimořádné opatření naleznete zde nebo v příloze.


16.10.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 16. 10. 2020 k pracovnělékařským službám

Vláda rozhodla o přijetí krizových opatření.
 
Vláda 
I. nařizuje s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 se osoby, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle 
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - mohou použít čestného prohlášení (viz příloha), kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti
- které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné - mohou použít čestného prohlášení (viz příloha),, kterým lze nahradit zdravotní průkaz
Obě platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu

II. uděluje s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět.

Další podrobné informace o usnesení vlády ČR spolu se vrozem výše uvedeného čestného prohlášení naleznete zde nebo v příloze.

  

14.10.2020

Mimořádné opatření – krajští koordinátoři intenzivní péče

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 14. října 2020 nařizuje postupovat podle příkazu místně příslušné krajské hygienické stanice, a to pokud jde o: 

- vyčlenění a zajištění kapacit lůžkové péče, 
- příjem pacientů do zdravotnického zařízení poskytovatele, 
- přesun pacientů za účelem zajištění rovnoměrného zatížení zařízení poskytovatelů do zdravotnického zařízení jiného poskytovatele: pacienta nelze přesunout bez jeho souhlasu. 

Podrobné informace k tomuto opatření naleznete zde nebo v příloze.

13.10.2020

Informace pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., rodiče školáků, po uzavření 1. stupně základních škol

Krajská zdravotní, a. s., se dohodla na přijetí dětí svých zaměstnanců do základních škol ve všech městech, kde má nemocnice. V Děčíně do ZŠ Komenského náměstí, v Ústí nad Labem do ZŠ Vinařská, v Teplicích do ZŠ Maxe Švabinského, v Mostě do ZŠ Jakuba Arbese a v Chomutově do ZŠ Beethovenova.


5.10.2020

Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy

Vláda od 5. do 18. října 2020 vyhlásila na území ČR nouzový stav. 

Od pondělí 5. 10. 2020 se na 14 dní 
- zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, 
- hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech,
omezují i divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, a to tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků a každý účastník akce má určeno místo k sezení,
- o
mezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště,
u stravovacích zařízení se omezuje přítomnost veřejnosti v provozovnách v čase mezi 22:00 a 6:00.

Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. do 18. října 2020 omezen 
- provoz středních, vyšších a vysokých škol, v těchto krajích bude zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. 
- nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

Další omezení a podrobné informace se dozvíte zde nebo v níže uvedených přílohách.


5.10.2020

Letáček WHO (Světové zdravotnické organizace)

Světová zdravotnická organizace WHO vydala letáček popisující symptomy COVID-19 a CHŘIPKY a jejich srovnání.

Uvedený letáček naleznete v příloze.

2.10.2020

Hodnocení vývoje epidemie COVID_19

Nákaza COVID-19 a systém lůžkové péče ČR - prezentace prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM 

Aktuální epidemiologická situace a s ní spojená rizika - prezentace prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D


28.9.2020

Kapacity odběrových míst a laboratoří

Ne níže uvedeném odkaze naleznete kapacitu odběrových míst a laboratoří dle zvoleného data.

Kapacity odběrových míst a laboratoří.

25.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny definovaly síť odběrových center a laboratoří zaměřených na covid-19

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou páteřní sítí odběrových center a laboratoří, která je zohledněna v rámci smluvního vztahu s pojišťovnami. Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zdravotních služeb a základní testovací kapacita. 

V těchto zařízení bude probíhat testování 7 dní v týdnu 8 hodin denně.
Seznam těchto zařízení naleznete zde.

Mezi tato zařízení patří i nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

Ø  Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

Ø  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Ø  Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)

Ø  Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856

(pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)

Ø  Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin).

 

Nemocnice Chomutov rozšíří od soboty 3. října 2020 provozní dobu i na víkendy od 8:00 do 12:00 hodin.17.9.2020

Mimořádné opatření – nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

S účinností ode dne 17. září 2020 se všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 nařizuje:

vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy  na mobilní telefon nebo elektronickou poštou (e-mail), 
- v případě pozitivního nebo nejasného testu musí zaslat doporučení, aby dotyčný kontaktoval svého lékaře a zaslat informace o dalším postupu

Podrobné informace nalezete zde nebo v příloze.


11.9.2020

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020 

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění  s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého.

Na níže uvedeném odkaze naleznete postupy pro praktické lékaře a školní zařízení:

- postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD),
- výskyt infektu u dětí ve škole,
- další postup po izolaci dítěte z dětského kolektivu (péče o dítě v domácím prostředí).

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách.pdf

10.9.2020

Aktuální opatření

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky:

1) Od 10. září platí povinnost nošení roušek - celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

2) 
Od 1. září platí tato pravidla pro hromadné akce, jako jsou divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé  - celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

3) 
Od 1. září platí pro návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a vybraných zařízení sociálních služeb následující pravidla - celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

4) 
Lokální opatření krajských hygienických stanic tzv. Semafor ČR (stupně pohotovosti COVID-19) naleznete zde.

Aktuální opatření si můžete přečíst i zde.


9.9.2020

Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR


Novým mimořádným opatřením zavádí MZ od čtvrtka 10. září povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. 


Roušky budou od 10. 9. povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) s výjimkou:

- v případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). 
- děti do dvou let, 
- děti a pedagogové v mateřských školách, 
- hospitalizovaní pacienti, 
- osoby při provádění autorského díla, 
- moderátoři, 
- sportovci v době tréninku nebo soutěže, 
- snoubenci v průběhu obřadu a další. 

Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření nebo v tiskové zprávě MZ.


9.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví spustilo centrální informační linku ke koronaviru 1221

Ministerstvo zdravotnictví spustilo centrální informační linku ke koronaviru 1221, která slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19. 

V provozu je každý všední den od 8 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 16:30 hodin.
Pokud se občan na linku obrátí mimo pracovní dobu, operátoři mu zavolají zpět. 
Na lince operují proškolení studenti a studentky lékařských fakult z celé České republiky.
V pravidelných směnách se jich na lince střídá téměř stovka.

Informační linka ke koronaviru 1221 je důležitou součástí systému Chytré karantény. 
Kromě informační linky ke koronaviru 1221, provozuje Ministerstvo zdravotnictví také zdravotnickou linku 224 972 222Na ní jsou zaměstnanci ministerstva veřejnosti k dispozici ve všední dny od 9 do 17 hodin. Linka slouží pro dotazy, které se týkají zdravotnictví a nejsou primárně spojené s koronavirem.

Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě MZ.

4.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Ta bude implementována do běžné praxe a využívána v organizaci očkování po registraci a dostupnosti očkovací látky proti onemocnění covid-19 v ČR.

Očkování bude prováděno:
-
v ordinacích praktických lékařů,
- ve vakcinačních centrech nemocnic, 
- zdravotních ústavech, 
- v soukromých očkovacích centrech u očkování nehrazeného státem nebo z veřejného zdravotního pojištění. 

V návaznosti na dostupnost registrované vakcíny proti covid-19 v ČR bude očkování plánováno v několika etapách podle množství dávek vakcíny, které budou do ČR dodány.
- první etapa
chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a dále také pracovníci a klienti v sociálních službách,
- druhá etapa
pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře, farmaceuty a pracovníky kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáb,
- další etapy
zájemci z řad široké veřejnosti, kteří na rozdíl od předešlých skupin nebudou mít očkovací látku a aplikaci hrazenou státem.

Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě MZ.


4.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

Cílem metodiky je pomoci pracovníkům krajských hygienických stanic při rozhodovacích procesech v rámci nařizování karantény ve školách a školských zařízeních nebo uzavření a omezení provozu škol a školských zařízení v rámci společného postupu podle stejných základních principů v celé České republice. Materiál připravil resort zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství. Platit začne od pondělí 7. září 2020.

Podrobně se s tímto metodickým návodem můžete seznámit zde nebo v níže uvedené příloze.


25.8.2020

Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní

Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.

Postup bude následující - osoby:

- které mají pozitivní test na přítomnost SARS-CoV-2 a nemají příznaky onemocnění COVID-19, budou mít nařízenou karanténu v minimální délce trvání 10dnů. 
- které mají pozitivní test na přítomnost SARS-CoV-2 a které mají příznaky onemocnění COVID-19 se doba izolace upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. 
Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku. Izolace se ukončuje po uplynutí stanovené doby bez testu.

- které byly na základě epidemiologického šetření určeny jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým, se nařizuje karanténní opatření v minimální délce 10 dnů. 
Doba karanténních opatření se počítá ode dne posledního kontaktu. Nařizuje se provést jeden PCR test mezi 1. a 5. dnem a druhý PCR test 10. den. V případě pozitivního testu se osoba izoluje. V případě negativního testu a absenci klinických příznaků lze karanténní opatření ukončit.

Podrobné informace a naleznete v mimořádném opatření.


24.8.2020

Od 1. září budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech
Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou.

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se tedy od září nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se jedná o:

 • zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),
 • úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),
 • veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy a další),
 • vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
 • volební místnosti.

Podrobné informace naleznete v mimořádném opatření a tiskové zprávě MZ.
21.8.2020

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 24. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření.

S účinností ode dne 24. srpna 2020 od 00:00 hod. se nařizuje:
- všem osobám, které od 24. srpna 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky a mají příznaky počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), neprodleně telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem kontaktovali lékaře,
- strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocněn,
- všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (ZDE), bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici,
- zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19  (ZDE).

Další opatření a podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Ochranne-opatreni-–-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-24.-8.-2020.pdf,
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-s-ucinnosti-od-24.8.-2020.pdf

5.8.2020

Ministerstvo zdravotnictví spustilo dotační program na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dotační řízení na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Zájemci mohou o dotaci žádat od 5. srpna 2020 do 5. září 2020. Dotace se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy COVID-19.

Dotace je určená:
- na mimořádné odměny zaměstnancům, kteří v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 působili v zařízeních lůžkové péče, 
- pro zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr i pracujících prostřednictvím DPČ/DPP i pro zaměstnanci, kteří v daném období pracovali u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní poměr nebo dohodu již ukončili, 

Výměr odměny proběhne na základě počtu odpracovaných hodin v daném období. Stejné podmínky budou mít také všechny přímo řízené organizace MZ ČR, které ale dotaci obdrží prostřednictvím příspěvků zřizovatele.

Podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-spustilo-dotacni-program-na-mimoradne-odmeny-pro-zamestnance-poskytovatelu-luzkove-pece/


3.8.2020

Oddělení následné péče ústecké Masarykovy nemocnice žádá návštěvy k respektování opatření a ohleduplnosti k pacientům a personálu

 • Návštěvy stále probíhají 3x týdně  - pondělí, středa, sobota

 • Omezení doby návštěv od 14.00 do 16.30 hodin

 • Objednávání návštěv telefonicky přes administrativní pracovnici, telefon +420 472 734 050 

 • Objednávání návštěv pouze ve všední den v době od 7 do 13 hodin

 • Omezení návštěv se netýká pacientů v terminálním stavu

 • Je povolena vždy jedna návštěva u pacienta za den, v  maxim. počtu dvou osob, maximálně 30 minut

 • Návštěvy budou preferovány  v rámci venkovního areálu oddělení

 • Pokud nebude moci být pacient na vozíku venku  a návštěva bude provedena na pokoji pacienta, bude povolena  návštěva  vždy  jen  u jednoho pacienta na pokoji

 • Každá návštěva musí před vstupem na oddělení vyplnit dotazník, odevzdat jej sestře a musí si vydezinfikovat ruce. Každá návštěva musí používat roušku!

 • Dotazníky k vyplnění jsou u vstupu na oddělení a u výtahu

 • Po ukončení návštěvy bude provedena dezinfekce prostor a vyvětrání pokoje, návštěva je povinna před opuštěním oddělení vydezinfikovat si ruce

 • Návštěvy jsou určeny primárně  k návštěvě pacientů, vhodné je omezení návštěv v kontaktu s ošetřovatelským personálem - dodržovat vzdálenost 2 m a hygienická opatření

 • Buďte ohleduplní, chráníte především své  rodinné příslušníky


30.7.2020

Aktuální opatření platící v ČR v souvislosti s výskytem COVID-19

Na uvedeném odkaze naleznete podrobný soupis "Aktuálních opatření platících v ČR v souvislosti s výskytem COVID-19".

29.7.2020

Vláda schválila na návrh Ministerstva zdravotnictví odměny pro zaměstnance v nemocnicích a následné péči ve výši 11,2 mld. Kč

Vláda na svém jednání schválila návrh Ministerstva zdravotnictví na realizaci dotačního programu na mimořádné odměny pro zaměstnance v nemocnicích a následné péči v souvislosti s epidemií COVID-19. Návrh již předtím odsouhlasilo Ministerstvo financí i zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů. Zdravotníkům bude rozdělena částka 11,2 mld. Kč.

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami nebo znesnadněného provozu v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19.

Podrobné informace naleznet v tiskové zprávě MZ ČR.


28.7.2020

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Stupně pohotovosti jsou 0 až 3 a znamenají:

 • 0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO
 • 1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU
 • 2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR
 • 3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

Pro každý stupeň je vymezen rámec postupů a činností, které by měly učinit orgány ochrany veřejného zdraví v rámci systému připravenosti a reakce na hrozbu epidemického šíření COVID-19. 

Patří mezi ně například:

- aktivace krizových štábů a linek, 

- řízení kapacit odběrových míst a laboratoří

- aktivace Dispečinku intenzivní péče

- zapojení Armády ČR. 


Klíčovou součástí jsou postupy týkající se lůžkové péče, mezi které patří triáž při vstupu, reprofilizace lůžek či vyčlenění personálních kapacit pro péči o covid pacienty.

Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě MZ ČR.
ČtyřI stupně pohotovosti (takzvaný semafor)

ČtyřI stupně pohotovosti (takzvaný semafor)


27.7.2020

MZV upozorňuje na zvýšené riziko nákazy ve vybraných regionech evropských zemí

Od pondělí 27. července vstupuje v účinnost upozornění Ministerstva zahraničních věcí ohledně zvýšeného rizika při cestování do určitých oblastí napříč Evropou. Novinkou je také přeřazení ČR ze seznamu bezpečných zemí v Lotyšsku a Estonsku. Kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených v Česku nás pobaltské země opět vrátily na seznam těch států, jejichž občané musí při vstupu na území podstoupit 14denní karanténu.

MZV upozorňuje, že od 27. července může být cestování do následujících oblastí spojeno s rizikem: 

Rakousko – Horní Rakousy, Vídeň

Švýcarsko – Zürich, Waadat, Genf

Švédsko – Västerbotten, Västra Götaland, Jönköping

Bulharsko – Sofie, Varna, Plovdiv

Chorvatsko – Vukovarsko, Záhřeb, Osječko, Split - Dalmácie

Rumunsko – Suceava, Brașov, Vrancea, 

Španělsko – Cataluna, Aragón, Madrid, País Vasco

Portugalsko – Lisabon, Norte


MZV upozorňuje na zvýšené riziko nákazy ve vybraných regionech evropských zemí.


27.7.2020

Seznam zemí podle míry rizika nákazy

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo seznam zemí EU. Švédsko se s účinností od pondělí 27. července zařadí mezi země s nízkým rizikem nákazy onemocněním covid-19. Občané přijíždějící z této země do ČR tak již nemusí dokládat negativní test na covid-19. Nová pravidla však budou mít zahraniční pracovníci ze Švédska a Lucemburska.

-
zaměstnavatelé budou mít od pondělí povinnost vyžadovat negativní test na covid-19 od zahraničních pracovníků nově i ze Švédska a Lucemburska,  to samé platí již pro pracovníky z Bulharska, Rumunska a Portugalska, výsledek testu musí být z území ČR a nesmí být starší 4 dnů,

- t
oto pravidlo platí také pro země, které nejsou uvedené na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (většina zemí mimo EU),

- v
e všech zemích EU a EU+ nyní panuje nízké riziko nákazy (zelená barva semaforu), státy však evidují stejně jako ČR lokální ohniska, na české občany se při návratu z těchto zemí nevztahují žádná omezení, v lokálních ohniscích je však zvýšené epidemiologické riziko, proto by tuto skutečnost měli občané při plánování svých cest brát v úvahu (podrobnosti viz článek výše - "MZV upozorňuje na zvýšené riziko nákazy ve vybraných regionech evropských zemí").

Další informace naleznete na níže uvedených odkazech.

https://koronavirus.mzcr.cz/svedsko-se-od-pondeli-zaradi-mezi-zeme-s-nizkym-rizikem-nakazy/

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

Semafor - Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19
Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování, sem mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět.

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování, sem mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět.


25.7.2020

Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Na základě vývoje epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob.

Opatření platí jak pro veřejné, tak soukromé vnitřní akce. Takže pro organizované hudební, společenské, kulturní, sportovní akce, i pro svatby a pohřby. Co se týče roušek, na individuální návštěvu restaurace či baru se tato povinnost nevztahuje.
Opatření mají jasně preventivní charakter, uvádí v tiskové zprávě MZ ČR. Celé znění zprávy a další mimořádné opatřeni naleznete na uvedených odkazech:
Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob.
Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání.


24.7.2020

Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

S účinností ode dne 24. 7. 2020 od 7 :00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Ústeckého kraje nařizuje:
  

- zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.  
- výše uvedený zákaz se nevztahuje naa) děti do dvou let věku,  b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,  d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

Účinnosti nařízení nabývá dne 24. 7. 2020 od 7:00 hod.   

Další podrobné informace naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.
Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.


23.7.2020

Krajská zdravotní rozšiřuje provoz odběrových míst, reaguje na vývoj epidemiologické situace s COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově – rozšiřuje od 27. července 2020 provoz u odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na vývoj epidemiologické situace v České republice související s šířením viru SARS-Cov-2.

„Epidemiologickou situaci v České republice, zejména v Ústeckém kraji, neustále sledujeme a jsme připraveni na ni okamžitě reagovat,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v zastoupení generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. 

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 od 27. července 2020:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 (úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková


20.7.2020

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20. 7. 2020

S účinností ode dne 20. července 2020 od 00:00 hod. se nařizuje: 

Všem osobám, které od 20. července 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky, 
-  v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně kontaktovali svého praktického lékaře,
-  strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.

Všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.

Další podrobné informace naleznete na uvedeném odkaze:
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20. 7. 2020


4.7.2020

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání

S účinností ode dne 4. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření musí poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb vyjma chráněného bydlení (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě dodržovat následující pravidla:
- u pacienta mohou být max. dva zástupci, pokud není zletilý či není schopen posoudit poskytnutí zdravotních služeb a když osoba potřebuje podporu a doprovod,
- každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID19, např. formou dotazníku,
- pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
- shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, 
- pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel, 
- pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem,
- všechny osoby jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou osob uvedených níže v odkaze.

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání


1.7.2020

Rozvolňování protiepidemických opatření souvisejících s onemocněním COVID-19

Krajská zdravotní upozorňuje na rozvolňování protiepidemických opatření ve svých nemocnicích v souvislosti s onemocněním COVID–19. od 1. července 2020.

Pro pacienty stále platí:

 1. Povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška)

 2. Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do ordinace

 3. Záznam o screeningu již není nutné vyplňovat

 4. Rozestupy dva metry již nejsou nutné

Pokyny pro návštěvy na zdravotnických pracovištích Krajské zdravotní, a. s.:

 1. Povinnost používat ochranu úst a nosu stále platí

 2. Povinnost dezinfekce rukou při vstupu na oddělení stále platí

 3. Záznam o screeningu je stále nutné vyplňovat

 4. Omezený počet navštěvujících osob max. 2 u jednoho pacienta na pokoji

 5. Návštěvy přednostně uskutečňovat mimo lůžkový pokoj


MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.


*Součástí této informace je v příloze Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 29. června 2020


26.6.2020

Krajská zdravotní mění organizaci odběrů na vir SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID–19

Krajská zdravotní, a. s., z důvodu příznivé epidemiologické situace v Ústeckém kraji a s tím spojených nízkých počtů indikovaných odběrů na vir SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID–19 přistupuje ke změně organizace odběrových míst ve svých nemocnicích s platností od 1. července 2020.

„Odběry na COVID-19 PCR budou prováděny pouze pro objednané pacienty, kteří jsou indikováni Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje a pro samoplátce v jednotlivých nemocnicích v předpokládaném rozsahu jedné hodiny týdně. Rizikoví pacienti nastupující k plánované hospitalizaci, propuštění do domácího léčení vyžadující test před překladem do domovů důchodců či jiných zařízení sociálních služeb, budou odebíráni na jednotlivých zdravotnických pracovištích našich nemocnic. Vzorky PCR SARS-CoV-2 budeme i nadále zpracovávat v laboratoři v ústecké Masarykově nemocnici,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Kontakty na odběrová místa ke stěru z nosohltanu na COVID–19:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

  Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


1.6.2020

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ODBĚROVÉHO MÍSTA NEMOCNICE DĚČÍN, O. Z.

Krajská zdravotní, a. s., s platností od 30. května 2020 ruší prodloužení provozní doby odběrového místa v Nemocnici Děčín, o. z., do 14.00 hodin. Doba určená k provádění odběrů vzorků na testy nákazy novým koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 se upravuje na každodenní čas 8.00 - 12.00 hodin tak, jak tomu je v každé nemocnici Krajské zdravotní, a. s. Důvodem je dlouhodobý pokles zájmu samoplátců o odběry.15.5.2020

Krajská zdravotní snížila cenu za vyšetření SARS-CoV-2 metodou PCR pro samoplátce

Krajská zdravotní, a. s., v návaznosti na stanovení regulované ceny Ministerstvem zdravotnictví České republiky s účinností od 15. května 2020 snížila cenu za vyšetření SARS-CoV-2 (PCR) - odběr a zpracování vzorku pro samoplátce na hodnotu 1 674 Kč za jedno vyšetření. Nová cena platí na všech odběrových místech v každé z pěti nemocnic největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Cena testu na pozitivitu onemocnění COVID – 19 pro zájemce je 1 674 Kč a testu na protilátky 490 Kč. Samoplátce před provedením testu uvede e-mailovou adresu, kam mu bude odeslán výsledek s potřebnou legislativou, například pro vycestování do zahraničí. Zájemce, který nemá přístup k počítači a tiskárně, si po domluvě s odběrovým týmem vyzvedne výsledek na odběrovém místě. Potvrzení nelze otevřít v chytrém mobilním telefonu.

Od pátku 1. května 2020 zahájila Krajská zdravotní, a. s., provoz odběrových míst v budovách nemocnic každodenně v čase 8:00 – 12:00 hodin, Nemocnice Děčín, o. z., prodlužila provoz na 8:00 – 14:00 hodin. Vyšla vstříc zvýšenému zájmu zejména občanů České republiky, kteří potřebují negativní testy, aby mohli pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do republiky čtrnáctidenní karanténě. Pro osoby indikované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje jsou testy i nadále zdarma, hrazeny systémem zdravotního pojištění. 

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H, telefon 603 392 217 (samoplátci na objednání)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1, telefon 603 392 207 (samoplátci kdykoliv během provozní doby)

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení), telefon 603 392 210 (samoplátci 8.45 – 12.00 hodin)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí), telefon 603 392 209 (samoplátci 8.00 – 10.00 hodin)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice), telefon 603 392 206 (samoplátci 9.30 – 11.30 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu


7.5.2020

Krajská zdravotní poskytuje testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 i pro samoplátce (AKTUALIZOVÁNO O KONTAKTY A ČASY)

Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově - zavedla pro samoplátce možnost odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na přetrvávající vysokou poptávku ze strany občanů, kteří jsou bez indikace podezření na nákazu a mají zájem o test.

„Cena testu na pozitivitu pro zájemce samoplátce je 2500 Kč a testu na protilátky 490 Kč. Zájemce před provedením testu uvede e-mailovou adresu, kam mu bude odeslán výsledek s potřebnou legislativou, například pro vycestování do zahraničí,“ uvedla Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.

Od pátku 1. května 2020 zahájila Krajská zdravotní, a. s., provoz odběrových míst v budovách nemocnic každodenně v čase 8:00 – 12:00 hodin, Nemocnice Děčín, o. z., prodlužuje provoz na 8:00 – 14:00 hodin. Vychází tak vstříc zvýšenému zájmu zejména občanů ČR, kteří nyní potřebují negativní testy, aby mohli pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do ČR 14denní karanténě. Pro osoby indikované Krajskou hygienickou stanicí jsou testy i nadále zdarma, hrazeny systémem zdravotního pojištění.

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H, telefon 603 392 217 (samoplátci na objednání)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1, telefon 603 392 207 (samoplátci kdykoliv během provozní doby)

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení), telefon 603 392 210 (samoplátci 8.45 – 12.00 hodin)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí), telefon 603 392 209 (samoplátci 8.00 – 10.00 hodin)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice), telefon 603 392 206 (samoplátci 9.30 – 11.30 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu

5.5.2020

Krajská zdravotní poskytuje testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 i pro samoplátce

Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově - zavedla pro samoplátce možnost odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na přetrvávající vysokou poptávku ze strany občanů, kteří jsou bez indikace podezření na nákazu a mají zájem o test.

„Cena testu na pozitivitu pro zájemce samoplátce je 2500 Kč a testu na protilátky 490 Kč. Zájemce před provedením testu uvede e-mailovou adresu, kam mu bude odeslán výsledek s potřebnou legislativou, například pro vycestování do zahraničí,“ uvedla Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.

Od pátku 1. května 2020 zahájila Krajská zdravotní, a. s., provoz odběrových míst v budovách nemocnic každodenně v čase 8:00 – 12:00 hodin, Nemocnice Děčín, o. z., prodlužuje provoz na 8:00 – 14:00 hodin. Vychází tak vstříc zvýšenému zájmu zejména občanů ČR, kteří nyní potřebují negativní testy, aby mohli pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do ČR 14denní karanténě. Pro osoby indikované Krajskou hygienickou stanicí jsou testy i nadále zdarma, hrazeny systémem zdravotního pojištění. 

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice)

Zdroj: info@kzcr.eu


30.4.2020

Měníme způsob třídění do nemocnic přicházejících pacientů. Co musíte udělat?

Od 1. května 2020 dochází v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově ke změně způsobu třídění přicházejících pacientů.

Pokud jste objednáni do nemocnice na plánované ambulantní vyšetření nebo hospitalizaci, před vstupem do ordinace vyplňte dotazník.

Jestliže na některou z otázek v dotazníku odpovíte kladně, tzn. pociťovali jste v uplynulých deseti dnech známky respiračního onemocnění, byli v kontaktu s někým nakaženým Covid-19, jste v karanténě, nebo jste absolvovali test na COVID-19 s pozitivním výsledkem či výsledek ještě neznáte, kontaktujte před návštěvou nemocnice svého lékaře nejprve telefonicky. Poradí vám nejvhodnější postup.

Dodržujte, prosím, pravidla pohybu v nemocnici!


Zdroj: info@kzcr.eu


30.4.2020

Nové výjimky z povinnosti nošení roušek

Ve čtvrtek 30.4. vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření, týkající se výjimky z povinnosti nošení roušek. Oprávnění nenosit ochranné prostředky dýchacích cest se nově týkají:

-
dětí od dvou do sedmi let v mateřské škole a dětské skupině v době, kdy pobývají v prostorech mateřské školy nebo dětské skupiny, a to vnitřních i vnějších,
-
osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,
-
osob se závažnými poruchami autistického spektra,
umělců při provádění autorského díla a jiných osob vystupujících v audiovizuálních dílech nebo pořadech a moderátorů při splnění nezbytných hygienických opatření.

Více naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/vyjimky-z-povinnosti-noseni-rousek-se-nove-rozsiruji-na-deti-do-sedmi-let-v-ms-a_19125_1.html


25.4.2020

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. 

Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti:
-
pohyb venku a při sportování omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny a dvoumetrový odstup. 
- věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb max. do 15 obob,
- spolková činnost, kde nebude více než deset osob.

Od pondělí 27. dubna  vláda urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven:
- mohou otevřít obchody do 2 500 m2 prodejní plochy
spustit provoz mohou také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.
- více tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.

Od pondělí 27. dubna se mění pravidla pro překračování státních hranic:
- cizinci mohou do ČR přijíždět za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU
- občané ČR se při návratu do ČR prokáží negativním testem nebo půjdou do karantény
- více
naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Od pondělí 27. dubna se upravují podmínky pro lázně:
lázně přijímat pacienty do léčebně rehabilitační péče, a to při splnění stanovených podmínek - jednolůžkové pokoje (nebo s doprovodem, pokud je rodinný příslušník),
- s
kupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše pěti osob,
- s
travování poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně dva metry mezi jednotlivými pacienty.
- více zde.


Podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-zrychlila-scenar-uvolnovani-mimoradnych-opatreniod-pondeli-mohou-otevrit_19066_1.html

22.4.2020

Ministerstvo zdravotnictví otevírá další podpůrný komunikační kanál pro informování veřejnosti o koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví České republiky spustilo ve spolupráci s firmou Rakuten Viber další komunikační kanál pro informování veřejnosti ohledně globální pandemie COVID-19. Jde o komunitu nazvanou Spolu proti koronaviru, která funguje v rámci populární komunikační platformy Viber.

Cílem komunity je pravidelně informovat ohledně aktuálního dění v období globální pandemie COVID-19 a přinášet občanům důležité informace týkající se aktuálního vývoje v České republice. Komunita bude fungovat jako integrální součást kampaně Spolu proti koronaviru.

Informace o kampani MZ Spolu proti koronaviru naleznete zde a Viber komunitu Spolu proti koronaviru zde.

Aktuální informace mohou občané ČR sledovat i na webových stránkách a sociálních sítích MZ ČR, jako jsou:
- speciální stránky ke koronaviru, včetně aplikace k výskytu onemocnění v ČR
- na dotazy dokáže odpovědět i na stránkách umístěná virtuální sestra Anežka
- do mobilu lze stáhnout digitální kartu s aktuálními informacemi.

21.4.2020

V České republice začíná unikátní studie kolektivní imunity vůči covid-19

Ministerstvo zdravotnictví spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené covid-19. 

Vyšetření v této studii je určeno pouze pro osoby, které:
- jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění covid-19, 
- jsou dospělé, pouze v Praze a v Brně i děti od 8 let.

Celkem bude vyšetřeno přibližně 27 tisíc lidí ve čtyřech geografických oblastech s rozdílnou zátěží onemocnění covid-19, a to v:
- Praze, 
- Brně a okolí, 
- Olomouci a okolí,
- Litoměřicích. 

Dále se studie zaměří i na zvláštní skupinu chronicky nemocných. Odděleně pak studie proběhne v Litovli a Uničově, kde bude provedeno podrobnější zhodnocení kvantitativní analýzy přítomnosti protilátek vůči koronaviru.

Testovat se začne ve čtvrtek 23. dubna, v Olomouckém kraji v pátek 24. dubna. Sběr by měl probíhat přibližně 7-8 dní, v případě Olomouckého kraje o týden až dva více z důvodu odběru žilní krve. K testování se budou používat tzv. rapid-testy, které odhalí přítomnost protilátek proti novému koronaviru v krvi.

Pokud jsou splněna kritéria, stačí bez registrace přijít na odběrové místo (studijní testovací stany).

Podrobné informace, rozmístění studijních testovacích stanů a tiskovou konferenci naleznete zde.
Podrobné informace o studii jsou na stránkách https://covid-imunita.uzis.cz/ nebo v příloze.


21.4.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované algoritmy a doporučení

zájmu zajištění jednotného postupu při organizaci a provádění protiepidemiologických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru vydává Ministerstvo zdravotnictví několik změn a doporučení.

Přehled těchto algoritmů a doporučení naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/

20.4.2020

Mimořádné opatření ministerstva zajistí efektivnější předávání informací v rámci projektu Chytrá karanténa

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, jehož cílem je celorepublikově sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa. Opatření nabylo účinnosti 20. dubna 2020.

Chytrá karanténa znamená celý soubor opatření, postupů a nástrojů, jak rychle identifikovat nakažené a jak provést v co nejkratším čase i odběry a testování kontaktů pozitivně testovaného.

Mimořádné opatření slouží především jako nástroj, díky kterému bude zajištěna koordinace informačních toků napříč jednotlivými subjekty, které jsou zapojeny do testování na onemocnění COVID-19.


16.4.2020

Ministerstvo zdravotnictví opět povolí přítomnost druhého rodiče u porodu

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 16214/2020-1/MIN/KAN, kdy :

 

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

 

Mimořádné opatření nabývá účinnosti od 16.4.2020 od 0:00hod a naleznete jej v příloze nebo na tomto odkaze.15.4.2020

Vláda projednala návrh postupného uvolňování mimořádných opatření

Vládní plán s postupným rozvolňováním preventivních karanténních opatření má pět etap. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky-epidemiology, projednala vláda.  První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. dubna a pátá na 8.června.

1. Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností naleznete v přiložené fotce nebo v příloze dole. Ostatní činnosti (neuvedené v tabulce) budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.

2. Další harmonogram byl vypracován pro Uvolnění ve školách a školských zařízeních:
- 20. dubna: vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob.
- 11. května: studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách,
- 25. května: možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin (max. 15 studentů),
- od 1. června: možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách, omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách,

Podrobné informace ohledně všech harmonogramů naleznete na níže uvedených odkazech nebo v přílohách.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-projednala-navrh-postupneho-uvolnovani-mimoradnych-opatreni_18995_1.html
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/uvolneni-mimoradnych-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--253977/
https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností


14.4.2020

Výzva Ministerstva zdravotnictví k postupnému restartu zdravotní péče - doporučení pskytovatelům zdravotní péče

S ohledem na dostatečné kapacity a dobrou připravenost systému na případný nárůst nakažených vyzývá ministerstvo poskytovatele zdravotní péče, aby aktivovali zdravotní služby pro ostatní pacienty. Ministerstvo zdravotnictví připravilo doporučení, za jakých podmínek je to možné.

Mezi doporučená protiepidemická opatření v ambulantní sféře patří například:
- objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než třech pacientů v čekárně současně, 
- oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19,
- dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem,
- využívat možnost eReceptu a eNeschopenky,

Poskytovatelům akutní lůžkové péče se doporučuje:
- plánovanou zdravotní péči poskytovat pouze za předpokladu zajištění dostatečné volné (rezervní) kapacity pro péči o pacienty s onemocněním COVID-19 vyčleněné v rámci kraje,
- u lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče bude ke konci dubna zhodnocena epidemiologická situace, na jejímž základě bude rozhodnuto o podmínkách její obnovy.

Podrobné informace naleznete na uvedených odkazech.
https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece

https://koronavirus.mzcr.cz/opatreni-obecne-povahy-omezeni-provadeni-zdravotnich-vykonu-v-ramci-planovane-pece/


9.4.2020

Mimořádná opatření MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další opatření v souvislosti s výskytem COVID-19. Níže jsou uvedeny důležité body těchto opatření:

povinnost nošení roušek se nově nevztahuje na řidiče veřejné dopravy v uzavřených kabinách, autisty a osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti. Nadále platí také výjimka pro děti do 2 let,
- ruší se zákaz čerpání dovolené pro pracovníci ve zdravotnictví po dobu nouzového stavu,
- byla
schválena finanční podporu krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům ve výši zhruba 165 milionů korun, 
- zdravotnická zařízení musí MZ hlásit 
všechny změny v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče a v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků.

Podrobné informace naleznete v přiložených souborech.


8.4.2020

Mimořádné opatření – omezení pohybu osob s výjimkami

S účinností od 7. 4. 2020 od 00:00 hodin vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, týkající se pohybu osob. 

1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 
- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
- nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb 
- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 
- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
- výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče atd.
 
2. Nařizuje se: 
- osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1.
- pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
 
3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,  
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, 
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky. 
 
Podrobné znění tohoto opatření naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf


8.4.2020

Vláda schválila mírné uvolnění opatření v maloobchodu a u venkovního sportu

Na základě jednání vlády rozšíří Ministerstvo zdravotnictví od půlnoci 9. dubna výjimky z mimořádného opatření o prodej, a to následující:

- v hobbymarketech, prodejnách stavebnin a stavebních výrobků, železářstvích, prodejnách a servisech jízdních kol.

Již od úterý 7. dubna platí výjimky pro provozovny:
- pro sběr a výkup surovin a pro kompostárny, stejně jako možnost odkládání odpadu v sběrných dvorech. 
- umožňuje se provoz venkovních sportovišť.

Další podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-dnes-schvalila-mirne-uvolneni-opatreni-v-maloobchodu-a-u-venkovniho-sportu_18957_1.html


2.4.2020

Mimořádné opatření maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: (všechny výjimky uvedené v MO dne 30.3.2020 s účinností od 1. dubna, zůstávají v platnosti byla povolena jedna nová výjimka):
- domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, 

Dále se nařizuje, 
- že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek: je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,  prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
- aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček). 

Podrobné informace naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach/


30.3.2020

Mimořádné opatření - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
- potravin,
- pohonných hmot, paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů, tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
- pokladní prodej jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování, lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
-
květinářství,
- provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
- myčky automobilů,

Další podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-zakazu-maloobchodniho-prodeje_18874_1.html


30.3.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Všem osobám se s účinností od 31. března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
- dětí do dvou let věku a
- řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle

Mimořádné opatření navazuje na dosud platné krizové opatření schválené vládou s tím, že z něj stanoví výjimky pro velmi malé děti, v jejichž případě roušky či podobná zábrana může znesnadňovat dýchání, a také jestliže se jedná o řidiče, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu.

Další informace naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest_18875_1.html

29.3.2020

Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19

Opatření se týkají nových podmínek pro příjem klientů. 
Přijímáni mohou být osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a následně bude tento klient umístěn po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje. 

Oboje bude platit od 30. března 2020.

Podrobné informace naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-k-testovani-na-co_18856_1.html


29.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví bude lékařům a lékárníkům dodávat 300 tisíc respirátorů týdně

Ministerstvo zdravotnictví se zavázalo zásobovat respirátory nejen velké nemocnice, ale také praktické a dětské lékaře, stomatology, ambulantní specialisty a lékárníky.
Ministr Adam
Vojtěch se na tom dohodl s předními představiteli České lékařské komory, České stomatologické komory, České lékárnické komory, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení ambulantních specialistů k dodávkám ochranných prostředků.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-bude-lekarum-a-lekarnikum-v-terenu-dodavat-300-tisic-_18855_1.html

28.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 28. března 2020 přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19.

Za taková lze považovat:
- opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem COVID-19, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření,
- pravidelně sledovat zdravotní stav osob nacházejících se v pobytovém zařízení, a to zejména měřit tělesnou teplotu všem pacientům nebo klientům 2x denně s využitím bezkontaktních teploměrů a sledovat příznaky respiračního onemocnění, 
- pacienti nebo klienti s teplotou rovné nebo větší než 37,5 °C budou ihned izolováni od ostatních.

Mimořádné opatření spolu s metodickým doporučením naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-nasledne-a-dlouh_18844_4135_1.html
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Doporučení-domy-pro-seniory.pdf


27.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k nošení respirátorů a roušek pro vybrané profese

Odborníci Ministerstva zdravotnictví připravili doporučení obsahující rozdělení typů ochranných pomůcek podle vybraných profesí. Součástí je také návod, jak roušku správně nasadit, sejmout a zlikvidovat.

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje látkovou roušku či respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se osoba pohybuje a činnost, kterou provozuje.

Respirátory FFP3, společně s ochranou očí, by měli používat primárně:
- zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, například urgentní příjem v nemocnicích či infekční kliniky s nakaženými pacienty, 
- pracovníci zdravotnické záchranné služby či pracovníci laboratoří (COVID-centra),
pracovníkům čističek odpadních vod, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par.
Respirátory FFP2 jsou vhodné pro profese jako jsou:
- ostatní lékaři, 
- praktičtí lékaři, 
- ambulantní specialisté, 
- lékárníci, 
- zdravotnický personál na odběrových místech a zubní lékaře, kteří by měli mít respirátory doplněny štítem. 
- prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty a příslušníky armády, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. 
R
espirátory FFP1, jednorázové i látkové roušky jsou doporučovány:
- pro běžné občany, ostatní profese a činnosti, včetně pracovníků v průmyslu či potravinářství.

Další podrobnosti naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-k-noseni-respiratoru-a-rousek-ustenek-a-doporucene-tridy-ochrany-pro-vybrane-profese/


27.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví upravilo mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Po projednání s Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP upravilo Ministerstvo zdravotnictví již dříve vydané mimořádné opatření, kterým se dočasně zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb. Nově byly stanoveny výjimky ze zákazu přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která:
- jako cizinka potřebuje tlumočení, 
- má závažné duševní onemocnění, 
- je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, 
- a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu. 

Všechny předchozí body mimořádného opatření ze dne 18. března, které se tímto ruší, zůstaly beze změny. Zde najdete celé znění nového mimořádného opatření. (nové mimořádné opatření je i v příloze).


27.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup pro testování pacientů a stanovilo kritéria pro propuštění z izolace

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup pro testování na nový typ koronaviru včetně algoritmu pro odběrová místa a stanovilo kritéria pro propuštění pacienta z izolace. K testování se doporučují osoby, kteří splňují alespoň jedno z těchto klinických kritérií: horečku nad 37,5 stupňů, suchý kašel či dušnost

Oprávnění k indikaci laboratorního vyšetření je uděleno:
- všeobecným praktickým lékařům, 
- praktickým lékařům pro děti a dorost, 
- ošetřujícím lékařům poskytovatele lůžkové péče, 
- epidemiologům KHS a ambulantním specialistům – pneumologům.

Pacientům indikovaným k provedení odběru a laboratorního vyšetření COVID- 19 se doporučuje kontaktovat předem odběrové místo telefonicky a domluvit si termín a čas provedení odběru.

A
lgoritmus pro odběrová místa a kritéria pro propuštění pacienta z izolace naleznete v příloze nebo na uvedeném odkazu. http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualizovany-algoritmus-a-kriteria-pro-propusteni-pacienta 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-doporuceny-postup-pro-testovani-pacientu-a-sta_18841_1.html26.3.2020

Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s vyjímkou vybraných predejen

Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen.

Nově se do výjimek zařadilo:
- zámečnictví, 
- servis výrobků a strojů pro domácnost, 
- myčky automobilů, 
- činnosti týkající se pohřbívání.
- poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky,

Nadále se zákaz nevztahuje na:
- maloobchodní prodej potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, léčiv, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, brýlí a čoček, tabákových výrobků, novin a časopisů a dalších výjimek uvedených v mimořádném opatření.
  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 do 6:00 hodin. 

Všechny vyjímky jsou uvedeny na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu_18826_4135_1.html


26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

-
číslo 1212 nabízí možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu,
Po zavolání na číslo 1212 se v hlavní nabídce mezi sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte 5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky.
- d
ostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci.

Podrobné informace naleznete na uvedeném odkaze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-spousti-pod-cislem-1212-linku-prvni-psychicke-pomoci_18829_1.html


26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem nemocnicím vyčlenit prostor pro triáž pacientů

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření směrem k poskytovatelům akutní lůžkové péče

- musí
vyčlenit uvnitř zdravotnického zařízení, na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,
- z
dravotnická zařízení musí zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům, 
- p
ovinností je vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19,

- mimořádné opatření
nabylo platnosti 25. března 2020.

Podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-naridilo-vsem-nemocnicim-vyclenit-prostor-pro-triaz-p_18828_1.html


26.3.2020

Mimořádné opatření - lázeňská léčebně rehabilitační péče - ÚPRAVA MO ZE DNE 23.3.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se nově týká pouze lázeňské léčebně rehabilitační péče.

v případě lázeňské léčebně rehabilitační péče se nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení,
- m
imořádné opatření nabývá účinnosti dne 25. března 2020 a ruší se jím mimořádné opatření ze dne 23. března 2020.

Podrobnější informace naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-lazenska-lecebne-rehabilitacni-pece_18820_4135_1.html


25.3.2020

MZ nařídilo pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření:

prodlužuje se zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin,
- p
obývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu,
-
omezení pohybu se nevztahuje na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech,
při kontaktu s ostatními osobami udržovat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr_18799_4135_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/za-ucelem-ochrany-verejneho-zdravi-naridilo-ministerstvo-zdravotnictvi-pobyvat-n_18822_1.html


25.3.2020

Mimořádné opatření záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu

Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 24. března 2020 od 18:00 nařizuje:

-
každý den do 10:00 hod. vyplnit a odeslat úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“,
- oznámit do jedné hodiny, že přijali pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO), 
- oznámit do jedné hodiny oznámit, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již byl v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). 

Podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zaznam-o-hospitalizovanem-pozitivnim-nalezu-v-isin-2/
 

25.3.2020

TZ MZ ČR: Vývoj pozitivních případů v ČR má zatím lineární tendenci, akutní lůžková péče je na větší počet pacientů připravena

Ministerstvo zdravotnictví představilo nejnovější data se zaměřením na predikci dalšího vývoje onemocnění COVID-19 v České republice.

„Ve velmi krátké době jsme dali dohromady validní systém, který nám pomáhá, abychom dobře plánovali kapacity nemocnic a mohli vyhodnotit vývoj epidemie. Díky datové základně je možné monitorovat vývoj onemocnění, hodnotit vliv opatření a řídit péči o nemocné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jedná se tak o jakýsi dispečink akutní lůžkové péče, díky kterému dokážeme v reálném čase na situaci reagovat,“ doplnil ministr.

O tom, že je české zdravotnictví materiálně, technicky i personálně zajištěno hovořil Vladimír Černý, přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Ve vztahu k obyvatelům vychází Česká republika z pohledu kapacity lůžek výborně, jsme na špici EU,“ uvedl. ČR má 4 481 lůžek resuscitační a intenzivní akutní péče pro dospělé s tím, že je v současné době systém vytížen z 63 %. Volná kapacita lůžek je 1 679. Ministerstvo zdravotnictví také zmapovalo počet umělých plicních ventilací a kapacit ECMO (mimotělní oběh pro náhradu funkce plic). V ČR je 2 080 ventilátorů a jejich kapacita je využita z 39 %. Počet přístrojů ECMO je 72. 

Podrobné informace, spolu s video záznamem TK a přílohami "Datová a informační základna pro management pandemie COVID-19" a "Dostupnost intenzivní péče pro hospitalizované pacienty s COVID-19" naleznete na níže uvedeném odkaze.

https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-pozitivnich-pripadu-v-cr-ma-zatim-linearni-tendenci-akutni-luzkova-pece-je-na-vetsi-pocet-pacientu-pripravena/24.3.2020

Mimořádné opatření - následná lůžková léčebně rehabilitační péče - ÚPRAVA TOHOTO OPATŘENÍ 26.3. (VIZ "Mimořádné opatření - lázeňská léčebně rehabilitační péče")

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lůžkové léčebné rehabilitační péče.

- mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 24. března 2020

Další informace naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-nasledna-luzkova-lecebne-rehabilitacni-pece_18803_1.html


24.3.2020

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. 
Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. 
Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.

K 1. dubnu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Další podrobnosti nalezete na níže vedeném odkaze nebo v přiloženém souboru.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-omezeni-pohybu-na-verejnosti-az-do-1dubnaschval_18804_1.html


23.3.2020

Ministr Vojtěch podepsal s ČVUT memorandum o dodávkách respirátorů do nemocnic

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal dne 23. 3. 2020 s Českým vysokým učením technickým v Praze a jeho Start-upem TRIX Connections memorandum o vzájemné spolupráci v boji proti koronaviru za podpory vědy a výzkumu. Hlavním cílem je v co nejkratší době dostat do českých nemocnic respirátory s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3 vyvinuté Českým vysokým učením technickým, které jsou vyráběny na 3D tiskárnách.

Body memoranda:
pravidelné dodávky respirátorů nejvyšší kvality pro fakultní nemocnice,
- tento týden dodávka 600 ks
- od dubnu 500 ks/denně
- snaha o navýšení kapacity 10 tis. ks/denně
- MZ bude hradit je výrobní materiál na 3D tisk

Další informace naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-vojtech-podepsal-s-cvut-memorandum-o-dodavkach-respiratoru-do-nemocnic_18805_1.html

23.3.2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Ministerstvo vnitra ČR nabízí jedno řešení.

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? 

Psychologové Ministerstva vnitra spolu s dalšími dobrovolníky připravili v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké "Ahoj, já jsem Korona".
Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě. 

Brožurku spolu s informacemi k použití brožurky naleznete v příloze nebo na uvedeném odkaze:
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/


Informace WHO o používání ochranných prostředků a typové profese pro přidělování respirátorů a roušek

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
 • Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
 • Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
 • Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.
 • Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
 • Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
 • Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.
 • Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!
 • Lidé bez klinických příznaků by rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované použití. 
 • WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.
 • WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.) 

Zdroje:
Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak, Interim guidance, 29 January 2020, WHO

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance, 27 February 2020, WHO


Podrobné informace spolu s tabulkou "Typové profese pro přidělování respirátorů a roušek" naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-who-typove-profese/


Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19

Na jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami bylo domluveno následující:
- zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny,
- zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19, 
- zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor.

Podrobné informace naleznete na uvedeném odkaze:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/spolecne-prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-a-zdravotnich-pojistoven-k-prijat_18773_1.html

21.3.2020

Mimořádné opatření MZ týkající se organizace a provádění karantény zdravotnických pracovníků

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které nabývá dnes (21.3.2020) účinnosti a upravuje povinnosti zdravotnického zařízení a zdravotnických pracovníků pro případy, kdy se zjistí, že zdravotnický pracovník byl v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (rizikový kontakt)zdravotničtí pracovníci mají povinnost o rizikovém kontaktu bezodkladně informovat svého zaměstnavatele (poskytovatele zdravotnických služeb).

Dále jsou uvedeny nejdůležitější povinnosti uložené mimořádným opatřením, kompletní znění je pak v příloze.

Poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje dodržovat tato pravidla:

- pokud NENÍ výkon práce zdravotnického pracovníka, který měl rizikový kontakt, nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb, je nařízena karanténa

- pokud JE výkon práce zdravotnického pracovníka, který měl rizikový kontakt a je bez klinických příznaků, nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb, poskytuje se následovně:

                - pracovní pracuje 14 dní s respirátorem

                - pracovník minimalizuje pohyb po pracovišti, jí a odpočívá samostatně,

                - kažký den si měří teplotu, po pěti a 14 dnech podstoupí test, je-li negativní, pokračuje v práci (po 14 dnech v normálním režimu).

Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen zajistit podmínky, aby mohl pracovník výše uvedené body splnit.


Úplné znění celého opatření naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-organizace-a-provadeni-karanteny-u-zdravotnickych-pracovnik_18793_1.html20.3.2020

Od pondělí 23. března 2020 od 7:00 hodin zavede Krajská zdravotní, a. s., triáž (třídění) všech pacientů přicházejících do Nemocnice Teplice, o. z., a budovy polikliniky

K dispozici budou dvě třídící místa. Jedno třídící místo bude umístěno před vstupem na urgentní příjem u pavilonu F, druhé třídící místo ve vestibulu polikliniky za komerční zónou. (mapka viz příloha)

Zdravotníci budou třídit pacienty přicházející na jednotlivá zdravotnická pracoviště, vstup na všechna zdravotnická pracoviště nemocnice tak bude možný pouze po průchodu jedním z těchto třídících míst. Pacient po průchodu třídícím místem získá kartu potvrzující negativní screening SARS– CoV-2 a následně bude ošetřen v příslušné odborné ambulanci.

Pacienti, kteří budou vyhodnoceni triáží jako potencionálně infekční, budou následně ošetřeni se svými obtížemi dle doporučeného postupu.

Třídící místa budou otevřena denně od 7:00 hodin do 15:30 hodin, následně bude triáž pacientů zajištěna pracovištěm urgentního příjmu v pavilonu F.20.3.2020

Úprava provozní doby polikliniky a Nemocniční lékárny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., s platností od pátku 20. března 2020 upravuje vzhledem k minimálnímu provozu při současné epidemiologické situaci provozní dobu polikliniky ve všední dny tak, že budova se uzavře v 15 hodin. Otevírací doba Nemocniční lékárny bude ve všední 7.00 – 15.00 hodin.
20.3.2020

Mimořádné opatření – nová nákupní doba pro seniory

V maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi  7: 00 hod. – až 9: 00 hod., smí, dle mimořádného opatření Ministerstva zrdavotnictví ČR, od 20. 3.2020 nakupovat pouze tito lidé:

- osoby starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a 
- majitelé a zaměstnanci provozovatele prodejny nebo osoby v obdobném poměru. 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-nova-nakupni-doba-pro-seniory/


19.3.2020

Krajská zdravotní otevírá postupně od čtvrtka 19. března odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, zdravotníci budou třídit všechny pacienty přicházející do ústecké Masarykovy nemocnice


Počínaje čtvrtkem 19. března 2020 od 7:00 hodin bude zavedena triáž všech pacientů přicházejících do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V komplexu stanů a buněk před pavilonem „B“ zdravotníci roztřídí všechny pacienty přicházející do nemocnice.

Krajská zdravotní, a. s., otevře ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích a Mostě od čtvrtka 19. března 2020 odběrová místa, v nichž budou zdravotníci provádět indikovaným pacientům, kteří mohou přijet i autem, odběr pro test na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19. Odběrová místa budou každý den v provozu od 8.00 do 16.00 hodin. Krajská zdravotní, a. s., dnes obdržela informaci od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, že v Nemocnici Chomutov bude odběrové místo instalováno ve čtvrtek 19. března.

 

„Odhadovaná kapacita je přibližně dvacet pacientů za hodinu. Musíme upozornit, že zdravotníci budou vyšetřovat pouze nemocné odeslané do odběrového místa Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

 

Odběrová místa:

Ø  Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín II, plocha u pavilonu „J“

Ø  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, parkoviště u pavilonu „O“

Ø  Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, plocha u pavilonu nových operačních sálů, vjezd z ulice Anglická

Ø  Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha vedle pavilonu „A“

Ø  Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12  Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova


19.3.2020

Koronavirus - oznámení dárcům krve přicházejícím do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odběry dárců krve nadále pokračují!
Nezapomeňte si vzít průkazku dárce s sebou!

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

odběry krve se nezastavily. Krev bude i v době omezení nemocniční péče během koronavirové karantény nadále potřeba pro krvácející, zraněné či chudokrevné pacienty.

Odběry plazmy jsou až do odvolání zrušeny.

Vzhledem k opatření kvůli pandemii koronaviru je od 19. 3. 2020 omezen vjezd i vstup do areálu naší nemocnice pro veřejnost. Pro dárce krve platí jiná pravidla než pro pacienty.

Třídění (triáž) určené pro pacienty se netýká dárců krve. Dárci neprocházejí stanem před pavilonem B. Vchod pro dárce krve v zadní části pavilonu C je do 10.00 hod. v pracovní dny otevřen, později je nutné zazvonit. Hned za vchodovými dveřmi provádíme kontrolu tělesné teploty a dárce vyplní krátký dotazník týkající se rizika nákazy koronavirem.

Parkování. Vzhledem k omezení parkování před pavilonem C, prosíme, využívejte veřejné parkoviště před nemocnicí (nad lékárnou). Dárci také mají výjimku a budou vpuštěni autem do areálu nemocnice, kde mohou zaparkovat, ale musejí se prokázat průkazkou dárce krve. Možnost vjezdu do areálu s průkazkou dárce platí pouze v odběrové dny od 6:30 do 10:00 hod. Týká se to, samozřejmě, jen dárců, kteří jsou skutečně pozváni k odběru krve.
Noví dárci. Bohužel, vjezd do areálu nejsme pro Vás schopni organizačně zajistit. Ale vchod pro dárce krve je otevřen i pro Vás. V případě, že Vás zastaví příslušník ostrahy, uveďte, že jdete na odběr krve jako dárce.

Omlouváme se za komplikace, děkujeme za pochopení a za Vaši ochotu darovat krev
i v těchto obtížných podmínkách. Těšíme se na shledání.

prim. MUDr. Jiří Masopust
Transfuzní oddělení
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem


18.3.2020

Žádost o šité bavlněné roušky pro zaměstnance

Obracíme se na Vás s prosbou o šité bavlněné roušky pro naše zaměstnance. 

Pokud můžete roušky věnovat, obraťte se prosím na kontaktní osobu – Terezu Komanovou +420 604 224 335

Pomůžete nám tím lépe zvládnout aktuální situaci. Děkujeme!

Sběrná místa – podatelny našich nemocnic, v čase 6:30 – 14:30 hodin

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
- Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
- Nemocnice Chomutov o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov
- Nemocnice Teplice o.z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice
- Nemocnice Děčín o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II.


Rady a doporučení pro domácí karenténu

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny.

1.
Zůstaňte doma
2. 
Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
3.
Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte 
4.
Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
5. 
Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
6. 
Myjte si ruce
7. 
Vyhněte se sdílení domácích potřeb
8. 
Nezvěte si domů návštěvy
9.
Domácí zvířata - Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků
10. 
Praní prádla - vhodné jsou teploty nad 60 °C, pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu, používejte jednorázové rukavice, prádlo nenoste do veřejné prádelny,  důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou,
11. 
Odpady - veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán, plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad,
12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2).

Podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkaze nebo v přiloženém souboru.
https://koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu/


Ministerstvo zdravotnictví povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v zájmu ochrany veřejného zdraví rozhodnutí, kterým dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir. Léčivý přípravek bude určen pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci koronavirem.

- l
éčivý přípravek Remdesivir je určen pro pacienty v ČR, kteří mají potvrzenou infekci COVID-19, jsou hospitalizovaní a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci,
bude dodáván poskytovatelům zdravotních služeb na základě výrobcem schválené žádosti, 
- v
ýrobcem léčivého přípravku Remdesivir je americká společnost Gilead Sciences,
- v
současnosti probíhají s tímto přípravkem dvě klinická hodnocení v Číně, Hong Kongu, Singapuru, Jižní Koreji, na Taiwanu, v Itálii, Německu a Španělsku,

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-povolilo-distribucivydej-a-pouzivani-neregistrovane_18755_1.html


Vláda rozhodla o zákazu distribuce léčiv do zemí EU a také jejich vývoz do dalších zemí mimo Evropskou unii

Na mimořádném zasedání vlády v úterý 17. března 2020 byl přijat návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o zákazu vývozu léčiv v souvislosti s epidemií koronaviru.

-
léčiva určená pro český trh, zůstanou pouze pro české občany
nebude možné je vyvážet do jiných zemí.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-rozhodla-o-zakazu-distribuce-leciv-do-zemi-eu-a-take-jejich-vyvoz-do-dalsi_18756_1.html


Virtuální sestra Anežka - počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo na webových stránkách ve spolupráci s IBM chatbota, virtuální sestru Anežku. Jde o počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi. 

- pomůže lidem zorientovat se v informacích na stránkách
- odkáže na live chat s živým operátorem či na infolinku
- bude se postupně učit novým tématům
zodpoví základní dotazy k prevenci, léčbě, zavedeným opatřením a k dalším souvisejícím tématům
- b
ude nasazena na stránky ministerstva ke koronaviru, obecné stránky ministerstva a případně také na sociální sítě,
- Anežka bude mít nepřetržitou službu 24 hodin 7 dní v týdnu pro všechny občany

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-spousti-na-strankach-chatbota-ke-koronavirupomuze-l_18744_1.html


Nemocnice omezí plánované výkony

Od úterý 17. března 2020 omezí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče provádění plánované zdravotní výkony na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány.

Je to opatření obecné povahy pro 
zajištění dostatečné personální, věcné a technické kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19. Připravují se tak kapacity nemocnic na očekávané pacienty s koronavirem.

Město Most otevře školku a školu pro rodiče vybraných profesí

Vedení města Mostu dnes na základě usnesení vlády ČR č. 219 ze dne 15. března 2020 rozhodlo, že od 17.3.2020o otevře školku a školu pro děti (ve věku 3-6), jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí.

Mateřská škola A. Sochora a 8. základní škola v ulici V. Nezvala pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

- bezpečnostních sborů
- obecní policie
- poskytovatelů zdravotních služeb
- orgánů ochrany veřejného zdraví 
- příslušníci ozbrojených sil
- a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení 

1. Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p. o.
Provoz 6:00 – 15:00 hodin ve všech třídách mateřské školy, 
Stravování bude zajištěno ve stejném režimu jako obvykle. Více informací najdete zde https://www.mssochora.cz/
Kapacita Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech (žáků).
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Všem dětem bude při vstupu do školky a školy změřena teplota.
Všichni předškoláci a žáci si ihned po vstupu do školy umyjí ruce antibakteriálním mýdlem Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán. Upozorňujeme, že:
 • v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy
 • nesmíte přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa
 • nesmíte přivést dítě v případě, že dítě přišlo do styku s nakaženou osobou
 • škola dětem nezajišťuje medikaci jakýchkoliv léků 
Za Mateřskou školu, Most, Antonína Sochora 2937, p. o. je kontaktní osobou ředitelka Miroslava Samková, tel: +420 476 448 841, +420 739 340 150

2. 8. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace

Školní družina. Bude k dispozici od 6:00 do 8:00 a od 11:40 do 15:00, Úplata za školní družinu se neplatí, ŠD je zdarma V oddělení může být maximálně 15 dětí. Školní družina bude v hlavní budově školy.
Škola. Výuka bude probíhat od 8:00 do 11:40 ve třídách školy. Veškeré informace ohledně učebnic, sešitů a dalších praktických záležitostí vám sdělí učitelky během prvních dní, mějte prosím trpělivost.
Školní jídelna. Oběd bude vydáván od 11:40.  Oběd nebude vydán nikomu jinému, pouze dítěti přímo v jídelně. Je zakázáno vynášet potraviny z prostoru školní jídelny.
Za Základní školu, Most, Vítězslava Nezvala 2614, p. o. je kontaktní osobou ředitel Mgr. Bc. Roman Ziegler, tel: +420 606 723 184 


Více informací najdete zde http://8zsmost.otevrena-skola.cz/cz/aktuality/otevreni-skoly-deti-rodicu-vybranych-profesi/
Za odbor školství MmM je kontaktní osobou Ing. Tomáš Brzek, tel.  +420 734 417 248 a Mgr. Petra Trojnová, tel. +420 730 599 754.


MŠ UL, ZŠ UL péče o děti zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s.

Na základě usnesení vlády ČR č. 219 ze dne 15. března 2020 byla určena pro zaměstnance Krajské zdravotní, a.s. (zdravotníky, nezdravotníky).

1. MŠ Větrná Ústí nad Labem, pro děti od 3 – 6let

2. ZŠ Mírová Ústí nad Labem, pro děti od 6 – 10let

 

1. MŠ Větrná je v provozu od 16.3.2020 od 6:00 do 17:00 hod. (3-6 let)

Zaměstnanci KZ se prokáží ID kartou

Kontakt:

Mateřská škola, Ústí nad Labem,

Větrná 2799/1, př. organizace  Severní Terasa,

400 11 Ústí nad Labem,

telefon: +420 472 772 046,

www: www.ms-vetrna.cz

email: reditelka@ms-vetrna.cz,

telefon: +420 725 405 868 ředitelka školy, Bc. Ivana Votroubková

telefon: +420 725 997 227 zástupkyně ředitelky Jaroslava Schreiberová

Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech (žáků).

 

2. ZŠ Mírová je v provozu od 17.3.2020 od 6:00 – 16:00 hod. (6-10let)

Zaměstnanci KZ se prokáží ID kartou

Obědy zajištěny, svačiny sebou, přezůvky sebou.

Kontakt:

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.

Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem  

telefon: +420 725 997 061 paní Velková Jana

email: info@zsmirova.net

www:  www.zsmirova.net

Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech (žáků).


Důležité kontakty, odkazy a zdroje informací

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106 Na této lince je možná on-line komunikace pro neslyšící
725 191 367
725 191 370 

Další telefonní čísla na Zdravotní pojišťovny, Krajské hygienické stanice, zdroje informací, informační linky, vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády) naleznete v příloze.
Léčba koronaviru, co dělat v případě nákazy

V přiloženém souboru naleznete odpovědi na následující otázky:

1. Existuje již vakcína proti nákaze?
2. Jak poznám, že mám koronavirus?
3. Co je dušnost?
4. Co mám dělat, když mám příznaky onemocnění?
5. Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
6. Jak se můžu nechat otestovat?
7. O jaký test konkrétně jde?
8. Kolik má ČR k dispozici infekčních lůžek?
9. Lékař i hygienici mne poslali domů. Co mám dělat? 
10. Pokud jsem doma v karanténě a mám mírný průběh onemocnění. Jak se mohu léčit? Co mohu použít na snížení horečky?
11. Slyšel jsem, že ibuprofen zdravotní stav při koronaviru zhoršuje. Je to tak?
12. Čemu mám na internetu o koroanviru věřit? 


Algoritmus péče o nemocné s podezřením, průkazem COVID-19

Níže naleznete algoritmus péče o nemocné s podezřením, průkazem COVID-19.


Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob (16.3.)

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Další podrobné informace naleznete na uvedeném odkaze nebo v příloze.
https://koronavirus.mzcr.cz/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob/


Mateřská škola UL Větrná a Jesle města Ústí nad Labem pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s. (15.3.)

Jesle města Ústí nad Labem

Od pondělí 16.3.2020 budou Jesle města Ústí nad Labem, p. o., pro veřejnost UZAVŘENY.

Provoz jeslí bude nadále zajištěn pouze pro děti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., a Zdravotní služby ÚK, p. o., kteří se při příchodu musí prokázat potvrzením ze zaměstnání.

Zaměstnanci KZ se prokáží ID kartou. Provoz od 6:00 do 16:30 hod.

 

Kontakt:

Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
adresa: Mezní 2853/2, Ústí nad Labem, 400 11
www.jeslicky.cz
Ředitelka organizace: Mgr. Jiřina Konířová, tel: 472 775 848, 602 199 313

Mateřská škola UL Větrná

Vážení rodiče, pro využití pobytu vašich dětí v naší MŠ Větrná nepotřebujete předem provádět žádné úkony. Své dítě můžete v pondělí 16. 3. 2020 a v kterýkoliv další den přivést do MŠ Větrná. V provozu bude, prozatím, pavilón "A", vchod z ulice Větrná nebo Glennova. Hlásit se budete ve třídě "Berušky" (videotelefon), kde se dozvíte další instrukce. Počítejte, prosím, z cca 10 minutami pro nejnutnější administrativu pro identifikaci vašeho dítěte, zbývající údaje předáte při vyzvednutí svého dítěte. Získáte i veškeré informace (v písemné podobě) pro zdárné zvládnutí organizačních záležitostí. S sebou přineste vašim dětem vše, co jste zvyklí ve vašich MŠ. Jedná se o mimořádnou situaci, s oboustrannou shovívavostí k případným organizačním nesrovnalostem ale věřím, že vše společně zvládneme ke spokojenosti vás i vašich dětí. Těšíme se na vás.

Zaměstnanci KZ se prokáží ID kartou. Provoz od 6:00 do 17:00 hod.

Kontakt:

Mateřská škola, Ústí nad Labem,
Větrná 2799/1, př. organizace  Severní Terasa, 
400 11 Ústí nad Labem, 
telefon: 472 772 046,
www: ms-vetrna.cz
email: reditelka@ms-vetrna.cz

telefon: 725 40 58 68 ředitelka školy, Bc. Ivana Votroubková
telefon: 725 99 72 27 zástupkyně ředitelky Jaroslava Schreiberová

Zaslala:

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová

náměstek

Úsek řízení lidských zdrojů
tel.: +420 477 117 960
mobil:   +420 735 705 405
e-mail:  vlasta.kasparova@kzcr.eu
web:     www.kzcr.eu
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem


Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu (14.3.)

14. 3. 2020

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. 

Podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkaze a v přiloženém souboru.

https://koronavirus.mzcr.cz/souhrn-vsech-platnych-opatreni-na-uzemi-cr-behem-nouzoveho-stavu/


Vláda přijala další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí (14.3.)

Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Rozhodla o tom spolu s dalšími preventivními opatřeními proti šíření koronaviru vláda Andreje Babiše na mimořádném zasedání v pátek 13. března 2020.

Zákaz vstupu do České republiky, který nabude platnosti od 16. března, 00.00 hodin, platí pro všechny cizince s výjimkou osob, které mají v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší 90 dnů, a osob, jejichž vstup na české území je v zájmu České republiky. Od stejného termínu platí zákaz pro Čechy a v ČR žijící cizince vycestovat do zahraničí. Výjimku z těchto opatření může udělit ministr vnitra, dostanou ji například řidiči nákladních automobilů, strojvůdci a vlakové čety či posádky dopravních letadel a také občané, kteří do zahraničí nebo do ČR dojíždějí za prací, pokud se jedná o lokalitu do 100 kilometrů od státních hranic. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Další podrobnosti spolu s tiskovou konferencí, naleznete na níže uvedeném odkaze:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-prijala-dalsi-mimoradna-opatreni-k%C2%A0prevenci-sireni-koronavirudo-karanten_18733_1.html


Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby (13.3.)

Text usnesení vlády opatření:

Vláda

nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.

 1. všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a ze dne 13. března 2020;
 2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;
 3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství;
 4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí;

Doplňující komentář:

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby, které pobývají nebo budou pobývat v rizikových oblastech a po 12:00 hod. dne 13. března 2020 do odvolání se vrátí do České republiky. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území rizikových oblastí.

Za rizikové oblasti se považují tyto státy.

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány.

Tyto osoby co nejdříve po návratu do České republiky budou kontaktovat svého praktického lékaře, v případě dětí jejich praktického lékaře pro děti a dorost. Pokud se vrátí například v sobotu nebo v neděli a kontakt s praktickým lékařem není o víkendu možný, obrátí se na něj hned v pondělí.

Vzdálený kontakt je potřebný pro to, aby pacient neohrozil jak samotného praktického lékaře, tak například jiné pacienty v čekárně.

Nikdo nebude trestat pacienty, je-li bezprostřední kontakt s praktickým lékařem nemožný, ale je třeba, aby vyvinuli maximální úsilí o vzdálený kontakt se svým praktickým lékařem. Toto úsilí by měli vyvinout nikoli primárně proto, aby se vyhnuli pokutě, ale aby nešířili dál onemocnění Covid-19.

Pokud osoba vracející se z rizikových oblastí není registrována u žádného praktického lékaře, je třeba, aby si zvolila jakéhokoli praktického lékaře a toho informovala o tom, že se vrátila z Itálie. V tomto případě bude třeba, aby si dohodla se zvoleným praktickým lékařem kontakt tak, aby ten získal potřebné osobní údaje a mohl vydat rozhodnutí o karanténě.

S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení tak v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně eNeschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.

Každá osoba má právo odmítnout neschopenku a může se domluvit se svým zaměstnavatelem např. na režimu „home office“ tedy práce z domova.

Podstatou karantény, která musí být dodržena, je oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Pokud musí osoba, které byla nařízena domácí karanténa, z nezbytného důvodu svůj domov opustit, musí učinit taková opatření, aby byla zachována podstata karantény tedy vyhnout se takovým kontaktům s jinými osobami, v důsledku kterých by mohlo dojít k nákaze jiné osoby.

V případě, že v rizikových oblastech byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa bude na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v rizikových oblastech.

Pokud byli v rizikových oblastech jak rodiče, tak děti, vystaví se neschopenka rodičům.

Pokud byli v rizikových oblastech děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče.


Koronavirus – oznámení dárcům krve (13.3.)

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

dle sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR se vyhlášený nouzový stav nedotýká možnosti darovat krev a její složky za následujících podmínek

1) Dobrý aktuální zdravotní stav - v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI! 


2) Krev nebo její složky lze odebrat pouze osobě, která v posledních 4 týdnech neopustila ČR, kromě zemí s výskytem malárie, kde platí 6měsíční odklad. 


3) Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.

 
4) Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.
 
Prosíme o nahlášení jakéhokoliv respiračního onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dnů po odběru, na telefonních číslech: 

+420 477 113 468 nebo +420 477 113 437 (v pracovní době)

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Jiří Masopust  primář Transfuzní oddělení  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Koronavirus – oznámení dárcům krve (12.3.)

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

na základě epidemické situace týkající se nákazy COVID-19 si vám dovolujeme oznámit následující opatření:

1) S platností od 12. 3. 2020 nemohou osoby, které navštívili Itálii, darovat krev ani krevní složky po dobu 28 dní po návratu. 

2) S platností od 12. 3. 2020 při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), nelze darovat následujících 14 dnů po tomto kontaktu.

Děkujeme za pochopení.

Protože nelze vyloučit zařazení dalších zemí či opatření, prosíme, sledujte nadále stránky našeho transfuzního oddělení, kde budou informace doplňovány podle aktuální situace.

V případě počínajících příznaků virózy, nachlazení, suchého kašle apod. odběr raději odložte.

vytvořil: prim. MUDr. Jiří Masopust


V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

Vláda ČR dnes (12.3.) schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  


Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru (12.3.)

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spouští od 12. března Ministerstvo zdravotnictví ČR nové stránky https://koronavirus.mzcr.cz/. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Nové stránky by nyní měly odolat náporu návštěv a přehledně zaznamenávat aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR. Veřejnost zde najde všechny důležité kontakty, doporučené postupy, informace pro zdravotníky, informace pro zaměstnance a zaměstnavatele, vydaná opatření a doporučení, tiskové zprávy a aktuality, dále také vývoj ve světě a přehled států s vysokým rizikem přenosu nákazy, a potřebné materiály ke stažení.

„Stránky vznikly za účelem maximální informovanosti, transparentnosti a centralizace všech důležitých informací a dat ke koronaviru na jedno místo. Prosím tímto všechny občany, aby se v souvislosti s aktuálním děním obraceli na relevantní zdroje informací. Veškerá rozhodnutí a nové informace publikujeme na těchto webových stránkách ministerstva ke koronaviru a sdílíme je také prostřednictvím sociálních médií, stejně tak činí i vláda a další resorty. Nespoléhejme se v těchto chvílích na neověřené informace šířené zejména na sociálních sítích,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro aktuální informace doporučujeme občanům sledovat také sociální sítě Ministerstva zdravotnictví, webové stránky a sociální sítě ostatních resortů, případně také webové stránky Státního zdravotního ústavu, Světové zdravotnické organizace či Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.

Více na: https://koronavirus.mzcr.cz/.


Vláda kvůli šíření nákazy koronavirem vyhlásila stav nouze a dále zpřísnila preventivní opatření

Vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 12. března 2020 rozhodla v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 o vyhlášení stavu nouze na území České republiky. Zároveň vyhlásila další zpřísněná preventivní opatření k omezení šíření nákazy. Vyhlásila například zákaz cestovat do nejvíce rizikových zemí a cizincům z těchto zemí zakázala vstup do země. Radikálně omezila i podmínky pro shromažďování více osob.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav, a to ode dne 12. března 2020 od 14.00 hodin na dobu 30 dnů.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

V návaznosti na vyhlášení stavu nouze vláda vyhlásila také další konkrétní opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru. S účinností od 13. března 2020 od 6.00 hodin zakázala až do odvolání všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týká mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek.

Ke stejnému termínu vláda zakázala i činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Od 20.00 téhož dne začíná platit zákaz vstupu veřejnosti do provozoven stravovacích služeb. Bude platit každý den vždy od 20.00 do 6.00 druhého dne.

Od pátku 13. března od 6.00 byl vyhlášen i zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, wellnes služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií.

Přísná opatření zavádí vláda i na státních hranicích. S účinností od 14. března 2020 zakázala vstup na území České republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, pokud vstup těchto cizinců není v zájmu České republiky. Zároveň zastavila příjem všech žádostí o víza a přerušila řízení u již podaných.

Současně zakázala českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem do rizikových zemí vstup. „Jedná se o rizikové oblasti, kterých jsme v tuto chvíli definovali třináct. Kromě Číny, Koreje a Íránu se jedná o země Evropské unie, a to o Itálii, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgii, Velkou Británii, ta tedy už není v Evropské unii, Dánsko, Francii,“ upřesnil premiér Andrej Babiš. O výjimkách bude moci rozhodnout ministr vnitra, týkat se mají například řidičů kamionů, pilotů, strojvedoucích, členů integrovaného záchranného systému a přeshraničních pracovníků.

Současně vláda stanovila, že dočasně znovu zavede ochranu vnitřních hranic s Německem a Rakouskem. Překročení hranice bude možné jen na určených hraničních přechodech a z letišť v Praze-Ruzyni a Praze-Kbelích.

Zákaz cestování přes hranice byl vydán také pro dopravce v mezinárodní silniční osobní přepravě u vozidel s kapacitou vyšší než 9 osob a pro přepravce v mezinárodní drážní přepravě. Přepravovat cestující přes hranice ČR nebudou smět ani dopravci vodní osobní dopravy. Zákaz neplatí pro české občany a v ČR žijící cizince, kteří se ze zahraničí vracejí, a pro cizince, kteří z ČR odjíždějí. Vrátit se do ČR budou moci i prázdné autobusy, vlaky a lodě.

Vláda také upravila již platný zákaz školní docházky. Kromě základních, středních a vysokých škol se zákaz přítomnosti osob na vzdělávání bude týkat od pátku 13. března i základního uměleckého vzdělávání v uměleckých školách a jazykového vzdělávání v jazykových školách pořádaného podle zákona o státní sociální podpoře, denních jazykových kurzech, ale zakázány také budou i zájmové kroužky, školní soutěže a přehlídky.

Přehled všech vládou nařízených mimořádných opatření naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ a ve Sbírce zákonů.

Vláda také rozhodla o odvolání Mgr. Evy Gottvaldové z funkce hlavní hygieničky ČR. Do doby jmenování nového hlavního hygienika byla zastupováním pověřena MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., dosavadní ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Ministři rovněž pověřili Ministerstvo průmyslu a obchodu centrálním nákupem dezinfekčních prostředků, a to formou zadání veřejné zakázky podle požadavků jednotlivých rezortů bez zadávacího řízení. Schválili také centrální nákup plicních ventilátorů, který bude mít na starosti Ministerstvo zdravotnictví.


https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-nakazy-koronavirem-vyhlasila-stav-nouze-a-dale-zprisnila-preventivni-opatreni-180256/


Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy (12.3.)


Přehled států, ve kterých hrozí vysoké riziko přenosu nákazy koronavirem SARS-CoV-2.
 • Čína
 • Itálie
 • Irán
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Německo
 • Francie
 • USA
 • Švýcarsko
 • Norsko
 • Japonsko
 • Dánsko
 • Nizozemsko
 • Švédsko
 • Velká Británie
 • Belgie
 • Rakousko
 • Řecko

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 
Světová zdravotnická organizace (WHO)

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Na následujícím odkaze na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, naleznete veškeré informace týkající se epidemie COVID-19. 
Jedná se o informace ze Státního zdravotního ústavu, Informace pro občany, Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR, Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele, Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy, Informace pro zdravotníky, Mýty a fámy o koronaviru SARS-CoV-2, Ministerstvo zdravotnictví o koronaviru v médiích, Materiály ke stažení.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Informace o koronavirové nákaze COVID-19 poskytují nyní také infolinky zdravotních pojišťoven

Odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje nově všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213


https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-koronavirove-nakaze-covid-19-poskytuji-nyni-take-infolinky-zdravotni_18721_1.html

vytvořil: č


COVID-19: informace pro občany (11.3.)

V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány. 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_1.html

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví naleznete také animované video shrnující základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc (viz odkaz).
https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html


Mimořádná opatření_uzavření ZŠ, SŠ a VoŠ a zákaz pořádání hromadných akcí (10.3.)

Po dnešním jednání (10.3) Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. Dle ministra zdravotnictví jsou tato opatření v současné době na místě a zároveň dodal, že je nezbytné, aby byli lidé odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_114_1.html


Cizinci, kteří překročí hranice ČR, budou kontrolováni na příznaky infekčního onemocnění (10.3)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření ze dne 7. března 2020 o povinné karanténě, po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Současně se nařizuje všem lidem, u kterých byly zjištěny příznaky, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům. 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/cizincikteri-prekroci-hranice-crbudou-kontrolovani-na-priznaky-infekcniho-on_18703_114_1.html


Doporučení Ministerstva zdravotnictví všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí (10.3.)

Doporučení Ministerstva zdravotnictví všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a vzhledem k současné epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta (např. návštěvní služba – lékaři, všeobecné sestry, ambulantní specialisté, domácí péče – agentury domácí péče poskytující ošetřovatelskou péči, léčebně rehabilitační péči a paliativní péči) a zdravotnické záchranné službě, aby při návštěvě pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí důsledně používali ústní roušku jako jedno z preventivních opatření snižujících možnost šíření nákazy. Dodržujte prosím zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-vsem-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-ve-_18701_114_1.html


Ministerstvo zdravotnictví zakazuje návštěvy všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb (9.3.)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-navstevy-vsem-poskytovatelum-zdravotnich-slu_18682_114_1.html


COVID-19: Aktuální informace pro cestovatele – výskyt onemocnění ve světě (9.3.)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo na svých stránkách přehled států světa s vysokým rizikem nákazy onemocnění novým koronavirem. 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/aktualni-informace-pro-cestovatele-vyskyt-onemocneni-covid-19_18677_114_1.html


Karanténu pro kontakty nakažených osob budou nově na dálku rozhodovat praktičtí lékaři

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice (viz příloha). Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

 

„Doposud toto rozhodnutí činili a osobně pacientům doručovali hygienici. Nově to budou dělat na dálku praktičtí lékaři na základě informací od hygieniků. Protože chceme, aby se hygienici soustředili na trasování kontaktů osob, které jsou nakažené, a nákazu maximálně podchytili,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Dále Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem, aby poskytly potřebnou součinnost a podrobily se nařízené karanténě.Pokyny k epidemii COVID-19

Vážení občané, pacienti, zaměstnanci,

žádáme Vás, aby ve smyslu mimořádného opatření z MZČR týkající se karantény osob, které se během minulého týdne vracejí z Itálie, postupovali všichni stejným způsobem.

A to:

-       neprodleně se obraťte v pondělí 9. března 2020 na svého praktického lékaře a požádejte ho o posouzení potřeby karantény,  

-       učiňte tak bez osobního kontaktu (telefon, e-mail, datová schránka, skype, mobilní aplikace, apod.)

 

Pokud na sobě (bez ohledu na to, zda jste pobývali v posledních 14 dnech v některé ze zasažených oblastí) pociťujete příznaky respiračního onemocnění jako je:

-       teplota nad 38°C, kterou se vám nedaří snížit, dušnost, kašel, bolesti kloubů, svalů a únava

 

nechoďte do nemocnic Krajské zdravotní, a.s., ale zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

 

Pokud jste pobývali v některé ze zasažených oblastí a máte výše uvedené příznaky, nechoďte do nemocnic Krajské zdravotní, a.s., ale zůstaňte doma a kontaktujte linku 112.

 

-       Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem zřídila infolinku +420 736 233 176, která je v provozu pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hodin.

-       Dbejte pokynů našich zaměstnanců

-       Nepoužívejte MHD

-       V závažných případech nebo ohrožení života volejte záchrannou zdravotnickou službu 155 a operátorovi poskytněte maximum informací vč. toho, zda máte podezření na případnou nákazu koronavirem.

 

Důrazně žádáme a prosíme, buďte ohleduplní ke všem občanům, pacientům a zaměstnancům našich nemocnic, a pokud na sobě pociťujete příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění, návštěvu ambulantních provozů odložte.

 

Dodržujte základní hygienická pravidla.

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.

Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

 

Více informací najdete zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov (Státní zdravotní ústav)

nebo zde: https://www.mzcr.cz/ (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

 

Telefonická linka SZÚ, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit: +420 724 810 106 a +420 725 191 367.

 

Ing. Petr Fiala

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.


8.3.2020

Zdravotníci Krajské zdravotní při výjezdech do domácností zajišťování vzorků k testům na koronavirus během víkendu zvládli

V okresech Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov, kde má Krajská zdravotní, a. s., své nemocnice, její zaměstnanci se ctí zvládli nové úkoly v souvislosti se snahou orgánů ochrany zdraví zabránit šíření koronaviru mezi populací v České republice. Velmi náročný byl především první den, sobota 7. března, kdy byly výjezdy do domácností a zajišťování vzorků k testům na koronavirus tímto způsobem v Ústeckém kraji zahájeny. Uvedl to MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

„Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, která připravila vozidla s řidiči, proškolení zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., postupně zajížděli za osobami, které Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nahlásila. Odebrali jim vzorky k laboratornímu testu – v průběhu soboty šlo o celkem 35 osob. Dovolím si konstatovat, že jsme situaci, která se v průběhu prvního týdne od potvrzení prvního nakaženého v České republice v závislosti na vývoji epidemiologické situace každým dnem měnila, zvládli. I když je jasné, že se to dosud daří jen díky obrovskému pracovního nasazení a vysoké profesionalitě našich zdravotníků. Všem jim děkuji,“ vyzdvihl MUDr. Aleš Chodacki.

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdrželo v neděli 8. března 2020 odpoledne z Národní referenční laboratoře výsledky testů na onemocnění  COVID-19 od osob, jimž odebralo vzorky v předchozích dnech. O výsledcích testů informoval primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.

„Mezi dnes vyhodnocenými vzorky na COVID-19 zaslanými z Ústeckého kraje byly zachyceny tři pozitivní. U dvou se jedná o osoby, které se zúčastnily lyžařského pobytu na Benátsku, z děčínské skupiny kolem muže, který byl potvrzen mezi prvními a byl převezen v neděli 1. března z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce. Ve třetím případě jde o 72letého rodinného příslušníka, který se nakazil již v České republice od osob z tohoto zájezdu,“ sdělil primář MUDr. Pavel Dlouhý.

V Ústeckém kraji je tedy celkem 11 případů nákazy. „Tři nové byly zachyceny díky provedení odběru v domácnosti, což jen potvrzuje, že tyto výjezdy skutečně mají smysl,“ poukázal náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Pacienti s negativním výsledkem testu jsou v případě dobrého zdravotního stavu propuštěni domů nebo - pokud byli vyšetřováni ambulantně - zůstávají v domácí izolaci. „Aktuálně je na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí hospitalizováno 12 pacientů včetně jedné ženy umístěné na jednotce intenzivní péče. Mezi těmito dvanácti jsou také čtyři lidé s prokázanou infekcí, všichni jsou v dobrém stavu,“ řekl MUDr. Pavel Dlouhý. „Naše oddělení je připraveno případy s těžkým průběhem přijímat a izolovat je,“ zdůraznil primář infekčního oddělení.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v pondělí 2. března vyčlenilo stanici č. 3 výlučně pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


6.3.2020

Dva nové případy potvrzené nákazy koronavirem jsou z okolí nakaženého muže, převezeného v neděli z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdrželo v pátek 6. března 2020 odpoledne z Národní referenční laboratoře výsledky testů na onemocnění  COVID-19 od osob, jimž odebralo vzorky v předchozích dnech. O výsledcích testů informoval primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. 

„Mezi šesti nově vyhodnocenými a dnes oznámenými pozitivními vzorky na COVID-19 v rámci České republiky jsou dva z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jedná se o 12letou dívku z rodiny muže z Děčína, který se vrátil z lyžařské dovolené v Benátsku, byl mezi třemi prvními potvrzenými nakaženými a byl převezen v neděli 1. března z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce. Infekce byla prokázána také u 50leté ženy, která z Itálie cestovala ve stejném voze jako druhá rodina, ve které byly zjištěny předchozí tři pozitivní případy. Obě ženy byly testovány preventivně a neměly žádné potíže. Další ze 16 včera odebraných a do laboratoře z ústeckého oddělení zaslaných vzorků mají výsledek negativní,“ sdělil primář MUDr. Pavel Dlouhý.

Dodal, že z rozhodnutí hygieniků zůstanou obě ženy v izolaci doma. Jak primář MUDr. Pavel Dlouhý shrnul, v Ústeckém kraji byla infekce dosud zachycena u sedmi osob. 

Pacienti s negativním výsledkem testu jsou v případě dobrého zdravotního stavu propuštěni domů nebo - pokud byli vyšetřováni ambulantně - zůstávají v domácí izolaci. „Aktuálně je na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí hospitalizováno 12 pacientů včetně jedné ženy umístěné na jednotce intenzivní péče. Mezi těmito dvanácti jsou také čtyři lidé s prokázanou infekcí, všichni jsou v dobrém stavu. Ti z dnes potvrzeným negativním výsledkem byli v průběhu odpoledne propuštěni domů,“ řekl MUDr. Pavel Dlouhý.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v pondělí 2. března vyčlenilo stanici č. 3 výlučně pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

U lůžka na infekčním odělení ústecké Masarykovy nemocnice. Ilustrační foto

U lůžka na infekčním odělení ústecké Masarykovy nemocnice. Ilustrační foto

Prosím, čekejte