Mostecké perinatologické centrum nově nabízí novopečeným maminkám online screening psychosociálního stresu

Perinatologické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., spouští od dubna 2022 projekt ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ) a projektem Signály České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělání (ČOSIV). Jde o online screening psychosociálního stresu maminek po porodu.

Až 75 % žen po porodu nevyhledává v případě psychických potíží žádnou pomoc, řada z nich pak dlouhé měsíce strádá, bojí se se svými pocity svěřit a často popisují počátky svého mateřství jako „zahalené v mlze“. Včasná pomoc šetří stovky hodin trápení, které může maminka věnovat svému miminku. Pro dítě je ostatně psychická „přítomnost“ matky velmi důležitým aspektem jeho zdárného duševního vývoje. Pro ženy bývá těžké o jejich pocitech a stavech hovořit, protože předpokládají, že se jim děje něco ojedinělého a nepatřičného. Testováním pochopí, že jsou psychické potíže běžné a není důvod se za ně stydět. I to jim přiblíží tolik potřebnou pomoc.

„Jsme rádi, že díky projektu Signály může náš program časné detekce žen a jejich dětí, které jsou ohroženy vysokým psychosociálním stresem po porodu, běžet v Nemocnici Most. Díky jednoduchému dotazníku tak dokážeme identifikovat ženy v riziku a dále jim nabídnout pomoc cestou peer podpory od konzultantek z Úsměvu mámy nebo specializovanou sociálně psychologickou pomoc přímo v regionu. Nemocnice Most se tak zařadila v přístupu k péči o psychiku rodiček k předním českým porodnicím jako je Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, porodnice Thomayerovy nemocnice nebo Fakultní Nemocnice Olomouc, kde již náš program běží,“ uvedl MUDr. Antonín Šebela, Ph.D., vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví z Národního ústavu duševního zdraví a přední odborník na mateřskou psychiku.

„Včasná identifikace rodiček v psychosociální zátěži a tedy i potenciálně ohroženého dítěte a následná pomoc jim oběma může mít zásadní vliv na kvalitu celého jejich života. Projekt Perinatal.cz pana doktora Antonína Šebely z Národního ústavu duševního zdraví právě toto pomáhá zajistit a my jsme velice rádi, že jsme dohodli spolupráci s mosteckou nemocnicí, která bude první porodnicí v Ústeckem kraji s tímto unikátním screeningem,“ uvádí předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělání také pomáhá s napojením na místní podpůrné služby a výhledově bude maminkám nabízet i program rozvoje rodičovských kompetencí.

„Našim maminkám v rámci komplexní zdravotní péče nabízíme při pobytu v porodnici možnost vyplnit jednoduchý test na tabletu, který umí vypočítat riziko, že se u nich můžou objevit psychické obtíže. Navíc všem maminkám předáme letáček s kontakty lidí v Ústeckém kraji, kteří se touto problematikou zabývají a jsou schopni jim pomoci, pokud by se nějaké psychické obtíže objevily i později než v porodnici,“ dodala primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most MUDr. Marie Váchová. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Perinatologické centrum nabízí novopečeným maminkám online screening

Perinatologické centrum nabízí novopečeným maminkám online screening


4.4.2022

Krajská zdravotní zřídila Centrum plánované chirurgie ruky a nohy v chomutovské nemocnici

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniklo při Ortopedickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Jeho cílem je vytvoření podmínek pro další rozvoj chirurgie ruky a nohy v rámci Ústeckého kraje a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění vysoce specializované péče v těchto podoborech ortopedie pro obyvatele Ústeckého kraje. Centrum umožní postupné navyšování některých specializovaných výkonů, rozšiřování jejich spektra a zavádění nových operačních technik. V budoucnu může fungovat také jako specializované školící centrum pro chirurgii ruky a chirurgii nohy v rámci České republiky.

„Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniká při stávajícím ortopedickém oddělení nemocnice v Chomutově, kde bude péče o tyto pacienty v rámci Ústeckého kraje centralizována s možným nadregionálním přesahem. Tento projekt je plně podporován vedením Krajské zdravotní, a.s., která sdružuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, v součinnosti pěti ortopedických pracovišť, které jsou její součástí,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Centra či specializovaná pracoviště pro chirurgii ruky a nohy jsou v současné době v evropských zemích běžnou součástí péče o ortopedické pacienty. V České republice jsou takto specializovaná centra či pracoviště v této oblasti spíše výjimkou. Jsme proto rádi, že jedno takové teď vzniká i v Ústeckém kraji, a to v chomutovské nemocnici,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiří Laštůvka.

Ortopedické pracoviště Nemocnice v Chomutově se na chirurgii ruky a nohy specializuje již několik let. „Provádí se zde vysoce specializované operační výkony z oblasti revmatochirurgie a rekonstrukčních výkonů na ruce a noze. Jedná se o operace od drobných zákroků až po rozsáhlé výkony včetně totálních náhrad drobných kloubů prstů rukou a zápěstí, korekčních osteotomií, limitovaných či kompletních artrodéz kloubů zápěstí, řešení poúrazových deformit a pakloubů, stabilizačních výkonů a artroplastik zápěstí, rekonstrukcí šlachového aparátu při revmatickém postižení či u poúrazových stavů. Řešíme také problematiku Dupuytrenovy kontraktury, úžinových syndromů včetně jejich endoskopického řešení, vrozené i získané deformity a postižení rukou a nohou včetně kompletní problematiky přednoží i zadní nohy,“ uvedl primář Ortopedického oddělení Nemocnice Chomutov MUDr. Jiří Jurča. „Dále provádíme artroskopie zápěstí a hlezenního kloubu, řešení chondrálních a osteochondrálních defektů hlezenního kloubu, stabilizačních výkonů, totálních náhrad hlezenního kloubu, operací plochonoží vrozených i získaných u dětí i dospělých, korekčních osteotomií a případných déz v oblasti tarsu a přednoží,“ doplnil primář s tím, že jeho oddělení jako z mála pracovišť v ČR provádí i miniinvazivní chirurgické přístupy a perkutánní výkony k řešení problematiky přednoží a zadní nohy.

Část ortopedie, která se věnuje chirurgii nohy, se zaměřuje na část dolní končetiny pod úrovní hlezenního kloubu (včetně). Věnuje se řešení sportovních úrazů a zejména následků poranění pohybového aparátu nohy a hlezna, v podobě různých nestabilit, poúrazových deformit a artróz. Patří sem v nemalé míře operační léčba rozsáhlých vrozených a získaných deformit přednoží a zadní nohy. Typické diagnózy, které patří do této části ortopedie, jsou vbočený palec, ztuhlý palec, deformity prstů a plochonoží ať již vrozené či získané. Samostatnou skupinou jsou deformity a postižení nohou jako součást systémového onemocnění ze skupiny revmatických či neurologických chorob.

Chirurgie ruky zaměřující se na část horní končetiny pod úrovní zápěstí (včetně) se podobně jako v případě nohy věnuje řešení traumat a jejích následků, ať již při měkkotkáňovém, kostním či dokonce nitrokloubním poranění. Jedná se o řešení problematiky následků poranění šlach, nestabilit zápěstí a drobných kloubů prstů, poúrazových osových deformit, pakloubů či posttraumatických artróz. Součástí je řešení i primárních artróz drobných kloubů prstů a zápěstí, vrozených vad a deformit. Patří sem celé řada získaných chorob a postižení měkkých tkání a struktur, od drobných včetně stenosujících tendovaginit či úžinových syndromů až po významné jako například Dupuytrenova kontraktura. Samostatnou skupinou je problematika revmatického postižení ruky a podobně.

Ortopedie v Chomutově disponuje dvěma samostatnými aseptickými sály pro kostní operativu, kdy jeden z nich je pravidelně využíván právě na chirurgii ruky a nohy a je plně přístrojově a materiálově vybaven pro všechny typy zákroků chirurgie ruky a nohy. Pracoviště má dvě artroskopické věže, jedno moderní C-rameno, sadu malých AKU vrtaček a pil včetně jedné prstové, a přístrojové vybavení pro miniinvazivní perkutánní operativu na noze pomocí specializovaných fréz. Dále je pracoviště vybaveno celou řadou specializovaných instrumentárií právě pro chirurgii ruky a nohy.

„V součinnosti s anesteziologickým pracovištěm provádíme výkony na ruce a noze v závislosti na rozsahu výkonu v periferních blocích samostatně či v kombinaci s celkovou anestezií či analgosedací. To umožňuje zahájit časnou rehabilitaci a zkracuje dobu hospitalizace. Ročně se na našem pracovišti provede přes 300 rekonstrukčních a specializovaných výkonů na ruce či noze, a to nejen u regionálních pacientů, ale i klientů z jiných krajů,“ dodal primář chomutovské ortopedie MUDr. Jiří Jurča.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Primář MUDr. Jiří Jurča při totální endoprotéze zápěstí

Primář MUDr. Jiří Jurča při totální endoprotéze zápěstí


1.4.2022

Krajská zdravotní má tři nové koordinátory zdravotní péče

Tři nové koordinátory zdravotní péče jmenoval ve středu 31. března 2022 generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři budou fungovat jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Koordinátory zdravotní péče se stali MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín a pro urgentní příjem MUDr. Eva Smržová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice.

„Jsem velmi rád, že námi oslovení lékaři přijali nabídku stát se koordinátory zdravotní péče v rámci své specializace. Jsou skutečnými odborníky, kteří svými znalostmi a zkušenostmi jistě přispějí ke zefektivnění zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ zdůraznil při předání pověřovacích dekretů novým koordinátorům MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Gastroenterologie je základní obor interní medicíny a svým rozsahem úzce souvisí s dalšími obory, jako je chirurgie, onkologie, radiologie a intenzivní medicína. Péče o pacienty zajišťují ambulantní specialisté i pracoviště v lůžkových zařízeních. Což se týká všech nemocnic Krajské zdravotní. Na jedné straně je třeba dobře definovat a vybavit pracoviště poskytující základní metody a postupy léčby, a na druhé straně pracoviště provádějící nadstavbové výkony a tzv. centrovou péči. Odpovídající personální zajištění, technické vybavení, oborová i mezioborová spolupráce pak umožní poskytovat kvalitní zdravotní péči pacientům s nemocemi trávicího traktu,“ řekl MUDr. Jiří Stehlík.

„Za pediatrii jako obor vidím hlavní úkol informačně a logistiky propojit pracoviště v nemocnicích Krajské zdravotní s centrem zdravotní péče pro dětské pacienty, kterým je ústecká Masarykova nemocnice a kam z ostatních nemocnic specializovanou péči směřujeme,“ vidí jako zásadní MUDr. Renata Přibíková.

„Segment zdravotní péče, kterým jsou urgentní příjmy, se v Krajské zdravotní etabluje. Tato pracoviště ještě nemáme ve všech nemocnicích. My máme velkou šanci nastavit pro něj pravidla, která pro plánovaný systém budou dobře fungovat,“ uvedla MUDr. Eva Smržová.

Tři koordinátoři zdravotní péče KZ nyní doplňují šestici, kterou pro lékařské obory do funkce jmenoval generální ředitel KZ v minulých měsících. Jsou jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a další specialisté z pracovišť v ústecké nemocnici - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta ortopedické kliniky, MUDr. Josef Škola, EDIC, primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, MUDr. Jan Špička, MBA, primář oddělení klinické biochemie, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., z gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

           

Zdroj: info@kzcr.eu


Zprava MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Renata Přibíková, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel společnosti, MUDr. Eva Smržová a MUDr. Jiří Stehlík. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Zprava MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Renata Přibíková, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel společnosti, MUDr. Eva Smržová a MUDr. Jiří Stehlík. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


1.4.2022

Vedení Mostu připravilo pro lékaře Krajské zdravotní pět zrekonstruovaných bytů

Pět bytů v rámci komplexní rekonstrukce jednoho z bytových domů v ulici Jaroslava Seiferta poskytlo vedení města Most pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. (KZ), která v Ústeckém kraji provozuje sedm nemocnic včetně té mostecké. Právě pomoc při řešení bytové situace je jedním z motivačních kroků, které mají do nemocnice přivést nový personál.

„Personální situace ve zdravotnictví není dlouhodobě růžová, a to se samozřejmě týká i našich nemocnic. Snažíme se připravit pro mladé lékaře a zdravotníky takové nástupní podmínky, které by pro ně byly motivací u nás pracovat a zajištění komfortního bydlení je dle našeho názoru jednou z nich. Myslíme si, že pokud u nás mladí lékaři a zdravotníci takzvaně zapustí kořeny právě i tím, že zde budou mít byty nebo domy, budou u nás spíše zůstávat, nebudou se chtít překotně stěhovat,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Bytové domy, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí, se nachází v klidné lokalitě, vzdálené od nemocnice zhruba jeden kilometr, jež má veškerou občanskou vybavenost. Byty se tedy výborně hodí pro zdravotnický personál, který by mohl posílit stávající tým zaměstnanců Nemocnice Most. Jeden z bytů je již přidělený, ostatní na své nájemce čekají. Velkou výhodou je také samostatné parkovací místo ke každému bytu. 

„Aktuálně máme pro nově příchozí lékaře připravených celkem pět městských bytů a náš dík patří vedení města, které nám byty poskytlo. Všichni si uvědomuje, že musíme získat nové lékaře a zdravotníky, chceme-li v naší nemocnici poskytovat i nadále zdravotní péči na co nejvyšší úrovni. Erudovaný personál je pro nás opravdu klíčový, ten nenahradí sebelepší technické zázemí, jedná se o spojené nádoby. Že jsme se vydali správným směrem, nám potvrzuje i fakt, že jeden z bytů zná již svého nájemce. A my věříme, že brzy přibudou i další,“ doplnil Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

Jednotlivé byty jsou v uspořádání 2+1 ve vyšších poschodích čtyřpodlažního domu. Prostředí bytů je řešeno velmi moderně a s důrazem na maximální funkčnost. Splňují zcela jistě současné požadavky na spokojené plnohodnotné bydlení.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


29.3.2022

Děčínskou nemocnici i nadále povede ředitel Hanauer, ve vedení Nemocnice Teplice zůstává ředitel Hrubý

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., schválilo na základě výsledků výběrových řízení jména ředitelů Nemocnice Děčín, o.z., a Nemocnice Teplice, o.z. Děčínskou nemocnici i nadále povede MUDr. Michal Hanauer, MBA, v čele teplické nemocnice zůstává MUDr. Tomáš Hrubý. Nově však již nebudou řediteli zdravotní péče, ale řediteli odštěpných závodů, tedy nemocnic.

„Oba pánové jsou zkušení manažeři. Stáli v čele nemocnic coby ředitelé pro zdravotní péči. Gratuluji jim a přeji hodně úspěchů. Jsou před nimi úkoly, které ne vždy budou lehké, ale opakovaně říkáme, že je naším záměrem vybudovat z nemocnic Krajské zdravotní taková zařízení, která odpovídají potřebám a nárokům pacientů 21. století,“ říká ke jmenování ředitelů nemocnic v Děčíně a Teplicích předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„S doktorem Hanauerem a doktorem Hrubým již nějakou dobu spolupracujeme, oba odvádí skvělou práci a prostředí svých nemocnic znají. Očekávám, že budou i nadále ve své práci pokračovat tak, abychom našim pacientům poskytovali co nejkvalitnější zdravotní péči. Obě nemocnice mají před sebou celou řadu významných aktivit, které by k naplnění tohoto cíle měly přispět,“ dodává MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„V děčínské nemocnici právě probíhá dlouho plánovaná dostavba. Vzniká zde nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče. Naše nemocnice tak vstupuje do úplně nové fáze a já jsem moc rád, že mohu být u toho,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, který v děčínské nemocnici od roku 2016 působil v pozici ředitele zdravotní péče.

„Zdravotnictví má za sebou náročné dva roky pandemie, které personál nemocnic zcela vyčerpal. Toto obtížné období ale zdaleka nekončí, mění se jen problémy, které s tím souvisí. A já bych hrozně nerad odcházel od nedokončené práce, proto mě velmi těší, že se mohu i nadále podílet na chodu teplické nemocnice. Čeká nás například kompletní rekonstrukce porodnice a porodních sálů,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, který byl od roku 2014 ředitelem zdravotní péče Nemocnice Teplice.

Pozice ředitele odštěpného závodu, tedy nemocnice, je novinkou v organizačním řádu KZ, kterou dochází k významnému posunu, jímž se nově definuje. Dosavadní post ředitele zdravotní péče odštěpného závodu získává nové kompetence a zodpovědnosti. Konkrétně jde o větší pravomoci i odpovědnost především v provozních záležitostech, mzdové politice a hospodářském výsledku daného odštěpného závodu. Ke změnám v jednotlivých nemocnicích dochází postupně, po výběrových řízeních na nově definované pozice ředitelů. V říjnu loňského roku na pozici ředitele odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., na základě výsledku výběrového řízení nastoupil Ing. Pavel Markalous. Funkci ředitele odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., zastává od 1. října 2021 Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Tomáš Hrubý

MUDr. Tomáš Hrubý


25.3.2022

Generální ředitel Krajské zdravotní podepsal Memorandum o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje

Navázání hlubší spolupráce při poskytování zdravotnických služeb příslušníkům a zaměstnancům Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK) je hlavním cílem podepsaného memoranda, jehož platnost 24. března 2022 stvrdili podpisem generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. (KZ), MUDr. Petr Malý, MBA, a ředitel HZS Ústeckého kraje plk. Ing. Roman Vyskočil. 

„Memorandum zrcadlí náš veliký dík všem zaměstnancům hasičského záchranného sboru, protože s námi byli od počátku vypuknutí pandemické krize a byli nám obrovskou oporou. Pokud jim můžeme pomoci další možnou spoluprací, tak to činíme velmi rádi. Není to poděkování nás, vedení Krajské zdravotní, ale všech našich zdravotníků,“ prozradil osobní rovinu memoranda generální ředitel Petr Malý.

Příslušníci a zaměstnanci HZS ÚK mohou využívat zdravotní služby v odborných ambulancích i na lůžkových odděleních jednotlivých odštěpných závodů KZ. Hlubší spolupráce je myšlena zejména využitím zdravotní péče v případech akutních stavů na odděleních emergency, semiakutních a chronických obtíží v rámci programu „Bílá klientská karta“ v odborných ambulancích a také samozřejmě při nutnosti hospitalizace na jednotlivých lůžkových odděleních KZ.  

„Pro mne osobně je podpis memoranda vynikajícím krokem. Všichni si přejeme, aby naši zaměstnanci mohli poskytovat pomoc lidem v nouzi, a to mohou jen tak, že budou zdravotně v pořádku a v případě onemocnění či úrazů se díky skvělé péči budou moci co nejdříve vracet do výkonu služby,“ prozradil k podpisu spolupráce plk. Ing. Roman Vyskočil a dodal, že pro hasiče, stejně jako pro zdravotníky hraje čas významnou roli a setrvávání zaměstnanců v pracovní neschopnosti se může negativně promítat například v době krize.

Hlavní hygienička KZ Mgr. Dana Vaculíková, která byla u prvopočátku spolupráce s HZS ÚK při vypuknutí nemoci COVID-19 připomíná, že role hasičů společně se zdravotníky byla neoddiskutovatelná a spolupráci s ústeckými hasiči si nemůže vynachválit. Díky nim a jejich mnoha tisícům odpracovaných hodin se měli zdravotníci o koho opřít. „Chtěli jsme společně s panem generálním ředitelem Petrem Malým vyjádřit hasičům velké poděkování. Uvědomovali jsme si, že jen slova nestačí, chtěli jsme poděkovat zásadněji, něčím, co jim můžeme předat a co nebude pouhým gestem, ale opravdovým přínosem. Proto vzniklo toto memorandum o zdravotní spolupráci, které budeme rádi plnit,“ doplnila Dana Vaculíková.    

Hlavní hygienička KZ ještě připomněla, že spolupráce mezi hasiči a zdravotníky má samozřejmě mnohem hlubší kořeny, než v covidové době. Transport pacientů s obrovskou hmotností, problematické převozy a další realitou prověřené situace si spolupráci obou záchranných složek vyžadovaly již dříve. Společná činnost na covidových jednotkách přišla až později, ale je třeba přiznat, že některé tyto jednotky držela v chodu právě jen podpora hasičů. Podepsání memoranda o zdravotní spolupráci je jen logickým a správným vyústěním. 

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, a ředitel HZS ÚK plk. Ing. Roman Vyskočil podepsali Memorandum o spolupráci.

Generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, a ředitel HZS ÚK plk. Ing. Roman Vyskočil podepsali Memorandum o spolupráci.


23.3.2022

Krajská zdravotní zajišťuje ve svých nemocnicích péči o běžence z Ukrajiny, otevírá i nové ambulance

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) v souvislosti s přílivem uprchlíků od počátku válečného konfliktu na Ukrajině zajišťuje ve svých nemocnicích péči o běžence, občany Ukrajiny, kteří přicházejí do Ústeckého kraje. Z důvodu jejich rostoucího počtu přistoupila k otevření nových ambulancí určených právě pro tyto pacienty, tzv. UA pointů, v části svých zařízení.

Nemocnice Děčín, o.z.:

UA point nemocnice Děčín

Adresa: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

Pro dospělé bude ošetření v rámci odborných ambulancí v pracovní době 7:00 – 15:30 hodin. Poté možnost ošetření na urgentním příjmu.

Pro dětské pacienty možnost ošetření v ambulanci dětského oddělení 7:00 – 15:30 hodin.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:

UA point v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, budova I, 2. NP

Provozní doba: PO - PÁ 7:00 – 15:00 hodin

Kontaktní telefon: 477 112 696 

Nemocnice Teplice, o.z.

Adresa: Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Péče nepřetržitě poskytována v rámci urgentního příjmu.

Nemocnice Chomutov, o.z.

Adresa: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Péče nepřetržitě poskytována v rámci urgentního příjmu.

Nemocnice Most, o.z. (od 28. 3. 2022):

UA point nemocnice Most

Adresa: Poliklinika Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Provozní doba: ÚT 13.00 - 15.00 hodin, ČT 14.00 - 16.00 hodin

V ostatní dny zajištěno ošetření na urgentním příjmu.

Nemocnice Litoměřice, o.z.:

Adresa: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Péče nepřetržitě poskytována v rámci urgentního příjmu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


18.3.2022

Očkovací a odběrová centra Krajské zdravotní upravují provozní dobu

Očkovací centra proti nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, a.s., upraví provozní dobu. Mění se také provozní doba odběrových center vzorků na testy k nemoci COVID-19. Většina změn začne platit v pondělí 21. března 2022.

Přehled očkovacích míst proti nemoci COVID-19 v působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s., po úpravě provozní doby:

Děčín
Nemocnice Děčín, budova E, I. patro
PROVOZNÍ DOBA OD 21. BŘEZNA: PÁ 8:00 – 11:00

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA OD 14. BŘEZNA: PO, PÁ 7:00 – 19:00 hodin
Děti od 5 do 15 let jsou očkovány v pondělí.

Teplice
Nemocnice Teplice
budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
PROVOZNÍ DOBA OD 1. DUBNA: PÁ 8:00 – 12:00 hodin

Most
Nemocnice Most
od 1. 4. 2022: budova A – poliklinika, 2. podlaží, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
PROVOZNÍ DOBA OD 1. DUBNA: PO, SO 8:00 – 15:00 hodin (polední přestávka 12:00 – 12:30 hodin)

Chomutov
Nemocnice Chomutov
budova H (je označeno, vchod od "lesa"), Kochova 1185, 430 12 Chomutov
PROVOZNÍ DOBA OD 14. BŘEZNA: PÁ 8:00 – 18:00 hodin (polední přestávka 12:30 – 13:30 hodin)

Litoměřice
Nemocnice Litoměřice
Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou), Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
PROVOZNÍ DOBA OD 1. DUBNA:
15:00 – 19:00 hodin

Rumburk
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk
od 1. 4. 2022: v suterénu objektu PAVILONU I, U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk
PROVOZNÍ DOBA OD 1. DUBNA: PO, ČT 10:00 – 13:00 hodin
Děti od 5 do 15 let jsou očkovány v PÁ 10:00 – 11:00 hodin.


Přehled odběrových center v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., k testování přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19 :

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Budova T, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA OD 21. BŘEZNA: PO, ST, PÁ 7:00 – 15:00 hodin

Teplice
Nemocnice Teplice
Budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
PROVOZNÍ DOBA OD 21. BŘEZNA: PO, ST, PÁ 8:00 – 12:00 hodin

Most
Nemocnice Most
Budova F, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
PROVOZNÍ DOBA OD 1. DUBNA: ÚT, ČT, 8:00 – 11:00 hodin

Chomutov
Nemocnice Chomutov
Budova A, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
PROVOZNÍ DOBA OD 21. BŘEZNA: PO, ST, PÁ 8:00 – 11:00 hodin  

Litoměřice
Nemocnice Litoměřice
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, v pavilonu A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ
PROVOZNÍ DOBA OD 21. BŘEZNA:
PO, ST, PÁ 8:00 – 11:00 hodin

Rumburk
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk
PROVOZNÍ DOBA OD 14. BŘEZNA: ÚT, PÁ 8:00 – 8:30 hodin

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.


Zdroj: info@kzcr.eu


10.3.2022

Lékaři Kardiocentra v ústecké nemocnici Krajské zdravotní provedli unikátní zákrok u pacientů s významnou nedomykavostí mitrální chlopně

Lékaři Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé (Kardiocentrum) Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., provedli během února letošního roku unikátní zákrok u dvou pacientů s významnou nedomykavostí mitrální chlopně. Kardiochirurgický výkon byl v obou případech pro extrémní operační riziko nemožný.

Lékaři ve zmiňovaných případech nahradili mitrální chlopeň novou, samoroztažitelnou chlopní zavedenou katetrizačním způsobem přes hrot srdeční. Tento výkon se nazývá Transkatetrová náhrada mitrální chlopně (TMVR). „Jedná se o logisticky náročný, multidisciplinární výkon, na kterém participovalo celé Kardiocentrum – kardiochirurgie, kardiologie i kardioanesteziologie. Výkon provádí celosvětově i v České republice pouze ta nejvyspělejší kardiocentra, která zvládla všechny ostatní náročné perkutánní výkony pro chlopenní srdeční vady. Zvládnutím této techniky potvrdilo ústecké Kardiocentrum, že patří mezi špičková pracoviště nejen v ČR,“ uvedl vedoucí Kardiocentra a přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Pavel Červinka , Ph.D., FESC., FSCAI.

Unikátnost výkonu spočívá v opravdové náhradě postižené dvojcípé srdeční chlopně, umístěné mezi levou síní a levou komorou srdeční, katetrizačním způsobem, tedy přes kůži pomocí katetrů. „Podobná onemocnění se dosud léčila pouze chirurgickou náhradou chlopně, tedy rozříznutím celého hrudníku a všitím nové chlopně, nebo u některých vhodných nemocných pomocí perkutánního zavedení speciálních kolíčků – MitraClipů. Kostra chlopně je z nitinolu. Vlastní chlopeň má tři cípy a je vyrobena z prasečího perikardu. Aby nedošlo k jejímu uvolnění, je fixována k srdečnímu hrotu speciální zátkou,“ doplnil profesor Červinka.

Jedním z operovaných pacientů byl devětašedesátiletý Lubomír Časár z Ústí nad Labem. „Před rokem jsem zkolaboval na nákupu. Lékaři zjistili, že mám špatnou chlopeň. Celý rok jsem trpěl především dýchacími potížemi, bolelo mě na hrudi. Musel jsem se každých sto metrů zastavit,“ popisuje své potíže Lubomír Časár, který proto s operací ani chvíli neváhal. „Teď je mi mnohem lépe, už jsem se byl trochu projít. Těším se, až budu moct doma normálně fungovat, věřím, že to bude dobré. Rád bych poděkoval lékařům i veškerému personálu nemocnice, který se tu o mě bezvadně staral,“ dodal Ústečan necelý týden po operaci.

      

Zdroj: info@kzcr.eu

Zavádění chlopně přes srdeční hrot.

Zavádění chlopně přes srdeční hrot.


9.3.2022

Práce lékaře je univerzální možnost pomoci a zároveň hlubšího pochopení světa, říká kardioanestezioložka z ústecké nemocnice, která se pravidelně účastní zahraničních misí

Lékařka Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Eva Sedláčková se nedávno vrátila z mise v Nairobi. Jednalo se pro ni už o pátou zahraniční misi, kde pomáhá dětem s nemocným srdcem.

„Pomáhat je možné na mnoha stranách a nejrůznějším způsobem. Myslím, že každý může najít svou možnost, pokud chce, vůbec není nutné být lékař ani cestovat do vzdálených krajin. Občas dostávám otázky, zda vysoce specializované operace deseti dětí v situaci, kdy v jejich zemích není zajištěna ani základní péče a vzdělání pro obrovské množství dětí, mají smysl. Jsem hluboce přesvědčená, že ano. Každé zachráněné dítě je zázrakem pro něj i jeho rodinu,“ říká MUDr. Eva Sedláčková.

Další a zásadní věcí je, že při zahraničních misích se vše učí místní lékaři, sestry a vedení nemocnice. „To je hlavní cesta k tomu, aby jednou byly operace dostupné pro všechny, kdo potřebují. A konečně kontakty, sdílení toho, jak kdo žijeme, pochopení odlišností a zjištění, že nejsou vlastně tak veliké, to je úžasné. Je to tak i s adopcemi na dálku - jistě lze vždy říci, že jedno dítě chodí do školy a tisíce dalších ne. Změní se tak osud jednoho individuálního dítěte, člověka, a to není málo. Ten pak se svou profesí a vzděláním ovlivní již osudy možná celé komunity. A zároveň je nadějí pro ostatní, že i na ně jednou dojde, že svět není místo, kde by bylo vše lhostejno,“ vysvětluje lékařka.

Kolik misí jste už absolvovala a kde to bylo?

Na mise jsem začala jezdit v roce 2018. První byla v Indii, v Andhra Hospital ve městě Viayawada. Další pak následovala do Mater Hospital v keňské Nairobi. V listopadu 2019 pak opět Indie, tentokrát Sri Sathya Sai Hospital ve městě Bangalore. A v prosinci opět Mater Hospital v Nairobi. Další plánovaná mise v březnu do Keni však musela být po vypuknutí pandemie zrušena. Po velkém úsilí organizátorů, v tomto případě NUSCH Bratislava spolu se Slovak Aid, byla mise do Keni realizována od 27. listopadu do 7. prosince 2021. Všechny mise jsou charitativní projekty, kdy tým lékařů a sester pracuje zadarmo, náklady na cestu hradí vysílající organizace.

Jaká byla vaše motivace k první cestě?

První myšlenka je z dávného dětství. Četla jsem o expedici Lambarene dr. Alberta Schweitzera v Africe, o práci dr. Axela Muntheho na Capri, o výzkumech Marie Curie Sklodowské. Vždy jsem milovala cestování, ne však jako turista. Hledala jsem kontakty, přátele, aktivity, při kterých bych zemi zažila, pochopila…  A práce lékaře je univerzální možnost pomoci a zároveň hlubšího pochopení světa. Jakmile se s pádem komunizmu uvolnily hranice, to jsem již třetím rokem pracovala jako lékařka, odeslala jsem své CV na nejrůznější dobrovolnické organizace a v roce 1990 mi úplně nečekaně přišla nabídka pracovat jako dobrovolník OSN na opuštěném atolu v souostroví Maledivy. Neváhala jsem ani chvíli, roční kontrakt přijala a během měsíce odjela. Mé plány pokračovat dále jsem pak na 20 let odložila a věnovala se rodině s jasnou představou, že až mé čtvrté dítě bude souhlasit, hned se pustím do nových možností. Pracovala jsem určitou dobu v dětském kardiocentru v Motole a to byl už jen krok od kontaktu na jejich misijní program. Nabídla jsem své služby a tak se první cesta uskutečnila. Vedlejším, ale důležitým motivem pro mé cesty do Nairobi je fakt, že tam v rámci programu adopce na dálku mám "dítko", dnes již třináctiletou Marion, se kterou tak mohu být ve velmi osobním kontaktu.

Kde to fungovalo nejlépe? Kde vás nejvíce potřebovali, kde to naopak třeba vůbec nefungovalo? Měla jste někde strach?

Myslím, že mé tři dosavadní destinace fungovaly všechny velmi podobně. Nemocnice, kde lze operovat dětská srdce s vrozenou vadou, musí mít jistý standard péče i přístrojové zajištění, musí tam být dobrý místní kardiolog, a také určitý systém péče o nemocné děti. To vše se zjišťuje předem a všechna místa mají s programem misí již zkušenost, jezdí tam odborné týmy i z jiných zemí.  Strach jsem nikde neměla, jediný, ale zato pořádný strach jsem měla teď v prosinci, aby nám Omikron nezrušil lety a neuvízli jsme někde v karanténě!

Jak dlouho taková mise obvykle trvá? A jak to celé probíhá?

Mise jsou týdenní, od soboty do neděle, někdy se to mírně liší. Možná to vypadá málo, ale dle zkušeností je to přesně doba, kterou vydrží celý tým a místní personál, jež je nezbytnou součástí. Obvyklá sestava jsou 2 kardiochirurgové, anesteziolog, 2 kardiologové, intenzivista a nejméně 2 zdravotní sestry, lépe 4. V případě misí do Keni také koordinátor celého projektu. Po příletu se ihned jede do nemocnice, ještě před tím tam zamíří materiál. Rozsah se liší podle vybavení nemocnice. Na místě jsou již připravené zprávy s vyšetřením dětí a pacienti na první operace. Operační program se orientačně stanoví již v Praze. Děti je třeba znovu vyšetřit a zhodnotit naším kardiologem. Od pondělí do pátku se operuje, obvykle 2 děti za den, naši 2 chirurgové s asistencí místních - velmi důležitá součást misí je výuka, cílem je nakonec zcela samostatný rozvoj místní dětské kardiochirurgie - tedy pracují od rána do přibližně 17 hodin, často až do hodin večerních. Anestezie, perioperační a pooperační péče je v rukou zkušené anestezioložky.  Péči o děti je zajišťujeme 24 hodin denně, na noc denní tým střídá intenzivista. Naše sestry se mimo jiné pečlivě věnují místnímu personálu, nastavují standardy péče středního zdravotního personálu. Děti operované v prvních dnech obvykle vidíme odcházet v náručí rodičů na běžné doléčení na standardní oddělení, páteční děti předáváme stabilizované do rukou místních lékařů a zůstáváme v úzkém kontaktu až do jejich propuštění. Vzhledem k tomu, že mise do Indie jsou organizované a financované organizací HLH (Healing little hearts) z Anglie, jedná se o tým anglicko-český. Mise do Keni jsou naopak týmem slovensko-českým. Zásadní a pro mě nesmírně přínosná a zajímavá je spolupráce tolika specializovaných lékařů, sester a nepochybně i osobností. Nad jakoukoli odlišností stoprocentně převládá cíl a vůle poskytnout nejlepší pomoc malým pacientům a jejich rodinám.

Co je potřeba absolvovat, abyste mohla vyrazit?

Nic speciálního. Musíte mít odbornost, která je na misi potřeba do týmu, je třeba umět a chtít se se všemi domluvit, pracovat opravdu týmově. Hodí se být přizpůsobivý změnám a neplánovaným situacím, které vždy nastanou (krysa v pokoji, kde byly ubytované anglické sestry v Bangalore, patří k zábavnějším). Zásadní je též schopnost vhodné a nekonfliktní spolupráce s místními sestrami, lékaři, vedením nemocnice a všemi nezbytnými lidmi okolo, kam patří i taxikář, bez kterého se v Nairobi do nemocnice nedostanete… Angličtina je nezbytností. Smysl pro humor se hodí vždycky v jakémkoli množství!

Jak se na vaše cesty dívá vaše rodina?

Myslím, že jde o dvě věci, jednak moje nepřítomnost doma, proto jsem čekala, až děti vyrostou do věku, kdy to již nebude problém. A pak jejich názory na svět, pomoc a medicínu. Všechny jsou velmi vnímavé k problémům současného světa a podle svého zaměření účinně pomáhají tam, kde cítí své místo, kde realizují své schopnosti. Myslím, že to vlastně považují za úplně normální, že jako lékařka jedu realizovat zase to, co umím já, na potřebné místo! Nejmladší dcera byla v době první mise devítiletá, nebylo to pro ni snadné. Přesně vyjádřila svůj názor: mami, moc se mi stýská, ale jsem šťastná, že tam pomáháš. Můj muž je dobrý kuchař a nikdy mne od misí nezrazoval.

Jste v kontaktu kromě zúčastněných lékařů třeba i s bývalými pacienty?

Ano, kontakt mezi sebou udržujeme, známe se a tým je schopen obvykle do určité doby vyrazit. Kontakt s pacienty závisí hlavně na tom, jak jsou rodiny dětí v kontaktu s nemocnicí. Pokud tam dochází, obvykle se hned o nich od místních kolegů dovídáme. Je samozřejmě nesmírně radostné vědět, že jsou v pořádku a prospívají. Bohužel, součástí mise je i to, že přes všechnu snahu dítě nemůžeme zachránit, neboť vada je příliš komplikovaná. Obvykle to personál i rodina přijímá s pokorou a pochopením.

Nedávno jste se vrátila z mise v Nairobi. Je po návratu nutná dlouhá regenerace, ať už fyzická či psychická, nebo už plánujete nějakou další cestu?

Já se potřebuji jen vyspat, vzhledem k tomu, že přebírám práci v nemocnici na noc. Začnu rovnou při zpátečním letu… Doma se protáhnu, dám do pořádku domácnost, podělím se o zážitky a už se těším na další misi!  Obvykle však není možné absolvovat více než 2 mise ročně, protože máme všichni pracovní povinnosti ve svých nemocnicích a i příprava zabere obvykle zhruba dva měsíce. Mohu jen a jen poděkovat primáři Kardiochirurgického oddělení a ředitelství Masarykovy nemocnice za nesmírně vstřícný postoj, který k celé akci bez váhání zaujali. Opravdu si toho vážím a pevně věřím, že i pro naše oddělení a nemocnici mohou být získané zkušenosti přínosem.

Co pro vás osobně zahraniční mise znamenají?

Pro mě osobně jsou mise opravdu radostnou akcí, kde nasazení, schopnosti a úsilí všech je zaměřeno k jasnému cíli, kde vůbec nejde o uplatnění osobních ambic, kde spolupráce a ochota jsou samozřejmé. Já již léta pracuji pouze na dospělém oddělení a návrat k dětem je pokaždé pro mě skutečnou pracovní odměnou. Doplňuji v nočních hodinách celodenní práci všech a snažím se ráno předat děti o krůček blíže k návratu domů.

loga-oz-UL-rgb

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

MUDr. Eva Sedláčková v ústecké Masarykově nemocnici.

MUDr. Eva Sedláčková v ústecké Masarykově nemocnici.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte