Tisková zpráva z průběhu tiskové konference

Tisková zpráva z průběhu tiskové konference, uspořádané společností Krajská zdravotní, a.s. v souvislosti s medializací tématu laboratorního komplementu společnosti.

Krajská zdravotní, a.s. (dále KZ, a.s.) uspořádala v pondělí 11. srpna tiskovou konferenci, za účelem oficiálního vyjádření představitelů společnosti k otázkám, spojeným s mediálně prezentovanou problematikou, související s případnou možnosti externího provozování laboratoří svých nemocnic jiným subjektem. Společnost tak chtěla umožnit zástupcům médií přímý přístup k objektivním a pravdivým informacím, v reakci na množství nepřesných a nepravdivých údajů, úvah, hodnocení a spekulací, uveřejněným v uplynulých dnech v některých médiích na dané téma. Představitelé KZ, a.s. proto předkládají dále uvedená fakta, aby celou záležitost uvedli na pravou míru.

Provoz laboratoří je jednou ze servisních činností pro klinické části nemocnic. Jedná se o činnost, vystavenou silnému konkurenčnímu prostředí, náročnou na provozní manažerské řízení i strategické plánování. Z těchto důvodů provádí vedení KZ, a.s. analýzu všech obslužných činností, provázejících klinické činnosti, které přímo souvisejí s primárním posláním společnosti, tedy léčebným procesem.

Jednou z možných variant při řešení další činnosti neklinických oborů je možnost spolupráce s významným poskytovatelem těchto servisních služeb za výhodných smluvních podmínek. Společnost tak může na nezbytně nutnou dobu vyloučit všechna rizika a náklady, vynucené především investiční náročností, která je spojená s těmito nehlavními činnostmi. Tato úvaha vychází ze zadání, schváleného 13. 6. 2007 Radou Ústeckého kraje.

Vedení KZ, a.s. se zabývá možnými přístupy k problematice obslužných činností dlouhodobě. Spolupráce se strategickými partnery, působícími v dané oblasti je jednou z možných variant. Zmíněný přístup připadá v úvahu mmj. i pro rozsáhlou oblast laboratorních služeb, kde je třeba omezit riziko a získat vyšší výnosy z této činnosti, než je jejich dosavadní úroveň a než je společnost v současné době s ohledem na omezené zdroje i řadu vyšších potřeb schopna sama realizovat.

Po sběru dat z oblasti provozu laboratoří, jejich zpracování a vyhodnocení se vedení společnosti obrátilo na své obchodní partnery s návrhem na spolupráci. Ze tří oslovených firem se vrátila pouze jedna nabídka, která byla vedením společnosti předložena krajským odborníkům a náměstkům pro zdravotní péči jednotlivých nemocnic ke konzultacím a posouzení. Jedná se o jednu z celkem šesti úrovní, na které se budou odpovědní pracovníci danou problematikou zabývat.

Vedení KZ, a.s. při přípravě podkladových materiálů pro započatý proces projednávání problematiky laboratoří postupovalo podle své nejlepší úvahy, s prioritním ohledem na udržení a zvýšení úrovně léčebné činnosti společnosti, jakož i s cílem řádné péče o majetek společnosti. Vedení KZ, a.s. očekává variantní návrhy, které by se měly zabývat provozem laboratoří jak ve vlastní režii, v upravené podobě, anebo se zapojením spolupráce se strategickým partnerem. Teprve poté obdrží projednaný materiál představenstvo společnosti, jako podklad pro své rozhodování.

Již v prvotním stádiu projednávání interního pracovního materiálu k problematice laboratoří však došlo k záměrnému zveřejnění těchto interních materiálů společnosti a bohužel také k jejich následné dezinterpretaci v médiích, a to bez ohledu na neuzavřenost procesu projednávání daného tématu.

Některá média tak uveřejnila k problematice laboratoří Krajské zdravotní, a.s. řadu informací, obsahujících množství nepřesných a nepravdivých údajů, úvah, hodnocení a spekulací, proti nimž se vedení společnosti musí zásadně ohradit.

Tiskové konference se za společnost Krajská zdravotní zúčastnili a na dotazy přítomných zástupců médií odpovídali: Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a.s., Ing. René Budjač, předseda představenstva KZ, a.s., Ing. Petr Fiala, člen představenstva KZ, a.s., prim. MUDr. Jiří Masopust, krajský odborník pro laboratorní komplement KZ, a.s., Ing. František Hájek, krajský odborník pro laboratorní komplement KZ, a.s. a Jiří Vondra, tiskový mluvčí KZ, a.s.

Krom základních informací k problematice laboratorního komplementu KZ, a.s. a předání informací k započatému procesu pracovního projednávání této problematiky byla poskytnuta také následující sdělení:

Vedení KZ, a.s. odmítá nepodložená tvrzení a nepravdy.

K informacím, uveřejněným v tisku se nikdo z odpovědných zástupců společnosti nevyjadřoval, vyjma následně vydaného oficiálního stanoviska tiskového oddělení společnosti, které jasně dokládalo pracovní charakter podkladových materiálů, z nichž vytrženě z kontextu a bez oficiálního stanoviska společnosti některá média vyvozovala předčasné závěry. Objevila se tak řada naprosto nepřesných údajů, a to včetně hrubě zavádějících údajů číselných, se kterými nemůže vedení společnosti souhlasit.

Proces projednávání problematiky laboratoří je otevřený a dosud nebyly učiněny žádné závěry. Vedení společnosti jedná v souladu s platnou legislativou, a to se všemi odpovědnými účastníky celého procesu a očekává odpovídající výstupy. O dalším postupu budou odpovědní zástupci KZ, a.s. informovat veřejnost prostřednictvím médií vždy po řádném projednání a schválení příslušných kroků.

Vedení KZ, a.s. jedná otevřeně a dbá na zájmy společnosti.

Proces případného přijetí smlouvy o nájmu části podniku je zcela veřejný. Podle zákoníku práce je povinností vedení společnosti informovat zaměstnance a odbory o záležitosti a projednat s nimi chystané změny. Dále je nutné smlouvu schválit stanovenými orgány společnosti, a to v procesu, jasně stanoveném platnou směrnicí společnosti. Pro účinnost smlouvy je dále požadováno její zveřejnění v obchodním věstníku. Žádná smlouva nebyla dosud uzavřena, očekávají se připomínky v rámci zahájených jednání nad daným tématem.

Vedení Krajské zdravotní, a.s. v případném jednání o konečné výši nájemného nepřijme nájemné nižší, než jsou současné výnosy z činnosti laboratoří a nadále bude prosazovat a dbát na udržení a zvýšení úrovně léčebné činnosti, stejně jako pečovat o majetek společnosti.

Vedení společnosti Krajská zdravotní, a.s. rázně odmítá snahy o kriminalizaci událostí, spojených s projednáváním problematiky laboratoří i zneužívání daného tématu v rámci předvolebních, ideologicky zabarvených snah a tendencí jednotlivých politických uskupení.

 

V Ústí nad Labem den 12. 8. 2008


Výzva společnosti Krajská zdravotní, a. s. k dárcům krve.

Společnost Krajská zdravotní, a. s. patří mezi největší poskytovatele zdravotní péče v České republice. V pěti nemocnicích, které společnost zastřešuje, provozuje mimo jiné také několik transfúzních stanic, zabezpečujících plynulý přísun krve a krevních derivátů pro krytí potřeby v široké spádové oblasti, pokrývající prakticky celý Ústecký kraj.

Vedení společnosti je proto velmi znepokojeno výzvou, kterou v minulých dnech zveřejnilo Sdružení dárců krve České republiky. Výzva se obrací na všechny dárce krve s požadavkem, aby na protest proti reformě zdravotnictví od 9. do 30. června přestali chodit na transfuzní stanice a přerušili své dárcovství.

Bez ohledu na jakékoli aspekty, související s reformou zdravotnictví, se musíme proti výzvě Sdružení dárců krve ČR důrazně ohradit. Krev zůstává nepostradatelnou tekutinou pro léčbu závažných stavů, jako jsou úrazy, operace, zhoubná onemocnění a další. Dárcovství krve je proto nesmírně důležité pro všechna zdravotnická zařízení, která tyto stavy léčí.

Tvrzení Sdružení dárců krve ČR o možnostech předzásobení krví a krevními deriváty před vyhlášením protestní akce je nepravdivé a hrubě zavádějící. Není možné vytvořit zásobu krve a všech typů krevních derivátů na tři týdny. Například krevní destičky, důležité pro léčbu krvácivých stavů, například u leukemií, či jiných zhoubných nádorů, mají životnost pouhých pět dní.

Při uposlechnutí výzvy na přerušení dárcovství krve, které zveřejnilo Sdružení dárců krve ČR, by bylo ohroženo zásobování nemocnic krví, což by mohlo vést nejen k odkládání plánovaných operací, ale nemusela by být k dispozici krev ani pro případy akutního krvácení s ohrožením života.

Prosíme naše dárce, aby na nesmyslnou výzvu Sdružení dárců krve ČR nereagovali a pokračovali podle svého svobodného rozhodnutí v aktivním dárcovství krve.


23.5.2008

Návštěva ministra Tomáše Julínka

Ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA navštívil pracoviště nukleární medicíny a onkologie Krajské zdravotní, a.s.-Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

V areálu v Podhájí jej doprovázel náměstek Ústeckého kraje Petr Fiala a vrcholoví manažeři Krajské zdravotní a.s., jejíž je ústecká Masarykova nemocnice jedním z pěti odštěpných závodů.

Ministr si prohlédl prostory a některá technologická vybavení. Se zdravotníky a vedením nemocnice a Krajské zdravotní,a.s. hovořil o tom, zda v Ústeckém kraji budou nadále dvě onkologická centra, nebo zda bude existovat v budoucnosti v regionu pouze jedno.

Tomáš Julínek se netajit tím, že přijel toto téma, než ho bude projednávat vláda, prodiskutovat s lidmi, kteří situaci v krajském zdravotnictví detailně znají.

Následně si prohlédl Infekční oddělení Masarykovy nemocnice a přesunul se do dalšího odštěpného závodu Krajské zdravotní,a.s. v Teplicích. V teplické nemocnici pak Tomáš Julínek hovořil s Krajskými odborníky Krajské zdravotní,a.s., s lékaři i z dalších nemocnice a s praktiky z terénu o reformách, které ministerstvo již zavedlo i těch, jež v současné době připravuje.


22.5.2008

Den otevřených dveří neurologického oddělení teplické nemocnice 21. května 2008

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. je zapojena do celostátního projektu „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“. V rámci tohoto projektu se tak v krátké době konala v teplické nemocnici již druhá akce určená všem zájemcům o tuto problematiku.

V úterý, 21. května proběhl v teplické nemocnici den otevřených dveří neurologického oddělení, při kterém byl zájemcům z řad široké veřejnosti nabídnut bohatý program, obsahující řadu doprovodných aktivit. Zájemci mohli vidět vybraná pracoviště neurologického oddělení, pracoviště EEG (elektroencefalografie) a EMG (elektromyografie), rehabilitační místnost s ukázkou rehabilitace pacientů po cévních mozkových příhodách, virtuální prohlídku neurologické jednotky intenzívní péče, ale mimo jiné například také trvalou expozicí fotografií z Botanické zahrady Teplice, věnovanou neurologickému oddělení.

Prezentována byla nejen činnost samotné „teplické neurologie“. V pavilonu vedle hlavní budovy polikliniky mohli zájemci vyslechnout také několik zajímavých přednášek, při nichž se mohli seznámit s problematikou diagnostiky, léčby, ale i prevence z oblasti problematiky cévních mozkových příhod. Seznámit se mohli také s různými způsoby rehabilitace, a to s možností vlastního aktivního zapojení. Účastníci akce si mohli nechat změřit tlak, tepovou frekvenci, mohli si nechat změřit glykémii, neboli hladinu cukru v krvi, ale i hladinu cholesterolu.

Zajímavou možností pro řadu zájemců bylo měření tělesné výšky, tělesné hmotnosti a stanovení BMI, stejně jako možnost ultrazvukového vyšetření krkavic a mozkových tepen vybraným jedincům se zvýšeným rizikem vzniku nedokrevnosti mozku.

Zajímavé byly také prezentace občanských pacientských sdružení, spolupracujících s neurologickým oddělením teplické nemocnice. Představily se tak Sdružení CMP – pobočka Teplice, Společnost Parkinson – Klub Most, Roska Teplice a Sdružení Arkadie Teplice.

Celá akce byla navíc obohacena doprovodným programem v nemocničním parku. Návštěvníci tak mohli vidět ukázky hiporehabilitace, tedy rehabilitace jízdou na koni, používané u neurologicky nemocných pacientů ve spolupráci s EQUIPARK Svinčice. Neméně zajímavé byly také ukázky canisterapie, aneb terapie za pomoci psů, předvedené členy občanského sdružení Arkadie. Nejmenší návštěvníci ocenili ukázku sanity Rychlé záchranné služby Teplice, ukázky požární techniky hasičů i prezentaci České armády, ale i jízdu na ponících.

Den otevřených dveří neurologického oddělení teplické nemocnice navštívilo na čtyři stovky zájemců, kteří se nenechali odradit ani deštivým počasím úterního odpoledne. Poděkování patří organizátorům akce, kteří dokázali pro návštěvníky připravit hodnotný program, který nejen „bavil“, ale také přinášel vzdělání a osvětu.


21.5.2008

Doplnění tiskové zprávy z 20. května 2008

Doplnění původní tiskové zprávy k odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vydané 20. května 2008.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo o odvolání ředitele Masarykovy nemocnice.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo o odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ing. Roberta Poskočila.

Důvodem odvolání Ing. Poskočila byly neuspokojivé výsledky hospodaření Masarykovy nemocnice v prvním kvartálu tohoto roku a pokračující narůstající disproporce mezi ekonomickými ukazateli, stanoveným podnikatelským plánem pro rok 2008, a skutečností.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. proto ustavilo stabilizační tým pro řízení odštěpného závodu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pod vedením Ing. E. Reichelta, ředitele společnosti, ve složení Ing. R. Budjač, MUDr. T. Indra, Ing. L. Rückl, Ing. M. Řehák a Ing. P. Severa, jehož cílem je realizovat kroky, vedoucí k vyrovnanému hospodaření Masarykovy nemocnice.

Následně bude, ve spolupráci s představenstvem společnosti, řešeno také personální obsazení místa ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


20.5.2008

Odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo o odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo, z důvodu neuspokojivých hospodářských výsledků, o odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ing. Roberta Poskočila.

Do doby obsazení funkce nového ředitele odštěpného závodu bude Masarykova nemocnice pod přímým vedením Krajské zdravotní, a. s.


16.5.2008

Den otevřených dveří neurologického oddělení teplické nemocnice 21. května 2008

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. je zapojena do celostátního projektu „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod"

Program:

Přednášky pro laickou veřejnost - v pavilonu „O“ polikliniky Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., U nemocnice 2, Teplice (vedle hlavní budovy polikliniky)

Prevence a léčba cévních mozkových příhod

Přednášející: MUDr. Marta Vachová, začátek ve 13:00 h. a v případě zájmu i ve 14:00 h.

Endarterektomie

- operační čištění vnitřní krkavice

Přednášející: MUDr. Petr Zajíc, začátek ve 13:30 h. a v případě zájmu i ve 14:30 h.

diskuse s účastníky po skončení každé přednášky

Prohlídka vybraných pracovišť

Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

začátek akcí ve 14:00 h., ukončení v 17:00 h.

 • Neurologické oddělení s nadstandardním pokojem a trvalou expozicí fotografií z Botanické zahrady Teplice
 • Pracoviště EEG, EMG, rehabilitační místnost s ukázkou rehabilitace pacientů po CMP „Virtuální prohlídka neurologické JIP na informační tabuli“

Stanovení rizikových faktorů

Začátek akcí ve 14:00 h., ukončení v 17:00 h.

místo konání - bývalá nemocniční kaple v budově ředitelství

 • měření krevního tlaku a tepové frekvence
 • měření glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • měření tělesné výšky, tělesné hmotnosti a stanovení BMI
 • vybraným jedincům se zvýšeným rizikem vzniku nedokrevnosti mozku bude provedeno ultrazvukové vyšetření krkavic a mozkových tepen

Prezentace občanských pacientských sdružení,

spolupracujících s neurologickým oddělením

začátek akcí ve 14:00 h., ukončení v 17:00 h.

místo konání - bývalá nemocniční kaple v budově ředitelství

 • Sdružení CMP – pobočka Teplice
 • Společnost Parkinson – Klub Most
 • Roska Teplice
 • Sdružení Arkadie Teplice

Doprovodný program v nemocničním parku

Začátek akcí ve 14:00 h., ukončení do 17:00 h.

místo konání -bývalá přistávací plocha pro vrtulníky za chirurgickým pavilonem, vchod také z Anglické ulice.

 • ukázka hiporehabilitace (rehabilitace jízdou na koni) neurologicky nemocných pacientů ve spolupráci s EQUIPARK Svinčic
 • ukázky canisterapie (aneb terapie za pomoci psů) členy občanského sdružení Arkadie
 • jízda na ponících pro děti
 • ukázka sanitky RZP Teplice, ukázky požární techniky HZS ČR
 • ukázky první pomoci na figuríně

Vstup na všechny akce je bezplatný, možnost zakoupení občerstvení. Akce se konají za každého počasí, na ploše bude postaven stan. Informace o místech konání jednotlivých akcí na vrátnici z Duchcovské ulice a ve vestibulu polikliniky


15.5.2008

Nový ředitel Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o novém řediteli Nemocnice Teplice. Nový ředitel teplické nemocnice se ujme funkce dne 16. května 2008. Ředitelem Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. bude od 16. 05. 2008 Ing. Karel Prokop.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 29. 04. 2008 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z., kterým se od 16. 05. 2008 stane Ing. Karel Prokop. Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. takto rozhodlo na základě výsledku předchozího výběrového řízení na post ředitele teplické nemocnice.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 29. 04. 2008 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z., kterým se od 16. 05. 2008 stane Ing. Karel Prokop.

Ředitel společnosti Krajská zdravotní, a. s. Ing. Eduard Reichelt, popřál novému řediteli teplické nemocnice mnoho úspěchů v jeho funkci.

Agenda vedení teplické nemocnice přechází pod kompetence nového ředitele dnem 16. května 2008.


Systém Krajských odborníků společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Na základě usnesení představenstva Krajské zdravotní, a.s., ze dne 14. 4. 2008, byli jmenováni Krajští odborníci společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Slavnostní akt jmenování krajských odborníků proběhl dne 6. května 2008, v sídle společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Jmenovací dekrety předal nově jmenovaným krajským odborníkům ředitel společnosti Ing. Eduard Reichelt, za účasti hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce, náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing. René Budjače.


Systém Krajských odborníků společnosti Krajská zdravotní, a.s.

je vytvářen jako poradní skupina náměstka zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.

Krajští odborníci Krajské zdravotní, a.s.

 • jsou odbornými garanty zdravotní péče v daných oblastech
 • spolupodílí se na tvorbě a realizaci koncepce zdravotní péče KZ, a.s.
 • určují členy odborných týmů pro jednotlivé lékařské obory
 • účastní se v komisích při výběrových řízeních na obsazení vedoucích pracovníků primariátů
 • spolupodílí se na metodickém řízení ve svěřené oblasti zdravotní péče
 • jsou partnery Vědecké rady KZ, a.s.

Je stanoveno osm základních oborů, které zastřešují jednotlivé specializace v rámci našich pěti nemocnic. Jedná se o následující oblasti a pro každou oblast je určen krajský odborník a jeho zástupce:

Obor Odborník Zástupce
- chirurgické obory MUDr. Martin Sauer (ÚL) MUDr. Jan Rejholec (DC)
- interní obory I MUDr. Jan Nebáznivý (ÚL) MUDr. Vlastimil Woznica (TP)
- interní obory II MUDr. Pavel Dlouhý (ÚL) zatím neobsazeno
- péče o matku a dítě MUDr. Jiří Biolek (MO) MUDr. Ivo Blšťák (ÚL)
- zobrazovací metody MUDr. Milouš Derner (ÚL) MUDr. Aleš Chodacki (CV)
- komplement MUDr. Jiří Masopust (ÚL) Ing. František Hájek (TP)
- intenzivní péče MUDr. Daniel Nalos (ÚL) MUDr. Miroslav Peleška (MO)
- lékárny Mgr. Martin Mátl (ÚL) Mgr. Žižková Jana (MO)
 1. Chirurgické obory:
  - chirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, urologie, ORL, oční, neurochirurgie, stomatochirurgie
 2. Interní obory I:
  - interna, gastroenterologie, kardiologie, neurologie, dialýza, LDN
 3. Interní obory II:
  - infekce, kožní, onkologie, rehabilitace, funkční vyšetřování, nemoci z povolání, psychiatrie, sexuologie, plicní
 4. Péče o matku a dítě:
  - pediatrie, perinatologie, gynekologie a porodnice, genetika
 5. Zobrazovací metody:
  - radiologie, nukleární medicína
 6. Komplement:
  - biochemie, hematologie, transfůzní oddělení, patologie, soudní patologie a toxikologie, mikrobiologie
 7. Intenzivní medicína:
  - ARO, anestezie, emergency, centrální JIP
 8. Lékárny:
  - lékárny ústavní i veřejné, prodejny zdravotnických potřeb

30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2008

Problematiku cévních mozkových příhod připomene celosvětově organizovaný projekt pod názvem „STROKE AWARENESS DAY“, který v tomto roce připadá na 14. května.

V České republice je tento den navíc od roku 2006 rozšířen o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Kampaň, která bude v rámci těchto dnů probíhat od 29. dubna až do 27. května, začne celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu.


Celosvětový projekt, nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“ má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod (CMP). V České republice se tento den navíc rozšířil od roku 2006 o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Jedná se o celostátní akci, která má upozornit, že CMP je velmi závažný a akutní stav, informovat o možnostech prevence a také o klinických příznacích a nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Od 29. dubna až do 27. května 2008 bude probíhat informační a vzdělávací kampaň pro laickou a ve vybraných regionech i odbornou veřejnost.

Kampaň bude zahájena 29. dubna celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu. V rámci kampaně je také zřízena e-mailová poradna s adresou cmp2008@centrum.cz, na kterou mohou zájemci z řad veřejnosti psát své dotazy na odborníky z takzvaných iktových center a intervenčních neuroradiologií.

Do projektu se zapojí, jako každoročně, i neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Odborným garantem projektu za chomutovskou nemocnici je MUDr. Jiří Neumann. Dne 6. května 2008 od 14:30 hodin proběhne představení projektu, prezentace neurologického oddělení a iktového centra. Součástí bude přednáška k tématu cévních mozkových příhod, zaměřená zejména na prevenci, rizikové faktory, příznaky a přednemocniční péči. Pro zájemce je připraveno také změření krevního tlaku, glykémie.


Cévní mozková příhoda (iktus) je vedoucí příčinou trvalé invalidity a po onemocněních srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok postihne iktus v ČR téměř 35 000 lidí, z nichž až třetina na toto onemocnění zemře a u další třetiny zůstanou trvalé následky různého stupně postižení. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, nicméně v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí mezi 50-65 rokem věku, a to zejména u mužů. V současné době existují možnosti specifické a účinné léčby, ale jen pokud je zahájena včas, to znamená do třetí hodiny od vzniku a rozvoje prvých příznaků. Velmi důležitá je také prevence.Prosím, čekejte