20.11.2009

Krajská zdravotní, a.s. léčí pacienty s „mexickou chřipkou“

Na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. jsou momentálně hospitalizováni 4 pacienti s diagnózou chřipkového onemocnění typu H1N1. Dva pacienti jsou na jednotce intenzívní péče, napojeni na přístroje a umělé dýchání, jedná se o dospělou ženu a 17letou dívku.

Zdravotní stav 35leté ženy, který byl v minulých dnech velmi vážný, se zlepšil natolik, že byla přemístěna z jednotky intenzívní péče na standardní pokoj a dále nevyžaduje podporu umělého dýchání. Na standardní pokoj byla přemístěna také 5letá dívka, jejíž stav se také výrazně zlepšil. Laboratorní testy nepotvrdily nemocnění u 55leté ženy a po úspěšné léčbě byl v dobrém stavu propuštěn 31letý muž.

Krajská zdravotní, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla o uzavření vybraných oddělení svých nemocnic. Omezení návštěv je preventivním opatřením, přijatým v důsledku očekávané chřipkové epidemie. Pro veškeré návštěvy budou uzavřena všechna anesteziologicko - resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče, radioterapeutická a dětská oddělení, s platností od pátku 20. 11. 2009 do odvolání. Toto opatření je platné pro všechny nemocnice společnosti.

Omezení návštěv v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. omezuje návštěvy na vybraných odděleních ve svých pěti nemocnicích. Opatření se týká Nemocnice Děčín, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov.

Krajská zdravotní, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla o uzavření vybraných oddělení svých nemocnic. Omezení návštěv je preventivním opatřením, přijatým v důsledku očekávané chřipkové epidemie. Pro veškeré návštěvy budou uzavřena všechna anesteziologicko - resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče a dětská oddělení, s platností od pátku 20. 11. 2009 do odvolání. Toto opatření je platné pro všechny nemocnice společnosti.

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. volili své zástupce do dozorčí rady společnosti

Dnes, v pátek 13. listopadu 2009, byly vyhlášeny výsledky voleb členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. Ve volbách zaměstnanci společnosti volili své zástupce do devítičlenné dozorčí rady společnosti.

Volby členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. proběhly ve dnech 10. až 12. 11. 2009. Zaměstnanci společnosti vybírali ze šesti navržených kandidátů, z nichž tři s nejvyšším počtem hlasů se stávají členy devítičlenné dozorčí rady společnosti.

Voleb se zúčastnilo 3645 voličů z celkového počtu 6854 oprávněných voličů, což činí 53,18 %. Byla tak splněna jedna ze základních podmínek pro platnost voleb, zakotvených ve volebním řádu, podle kterého se k platnosti volby člena dozorčí rady zaměstnanci vyžaduje, aby se voleb zúčastnila alespoň polovina voličů.

Vzhledem k nadpoloviční účasti oprávněných voličů a splnění ostatních podmínek volebního řádu, jsou volby členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. zaměstnanci společnosti, považovány za platné.

Výsledkem voleb je delegování tří zvolených zástupců zaměstnanců společnosti za členy Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s., Za zaměstnance Krajské zdravotní, a.s. byli na základě výsledku hlasování zvoleni tito členové dozorčí rady:

MUDr. Antonín Gabera
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Tomáš Zelenka

5.11.2009

Studentská kapka krve

V úterý, 3. listopadu 2009 proběhla na Transfuzním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. akce s názvem „Studentská kapka krve“. Jejím cílem bylo získat další nové dárce krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

K odběrům krve přišlo celkem 21 studentek a studentů. „Děkujeme všem, kteří k nám přišli svou krev darovat. „Věříme, že většina z nich bude v dárcovství pokračovat i nadále. Děkujeme i vedení jednotlivých fakult, ústavů, kolejí a menz za umožnění propagace Studentské kapky krve“, uvedl primář transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice MUDr. Jiří Masopust.

Příští Studentská kapka krve je plánována na březen 2010. Těšíme se na další shledání se studenty UJEP na našem oddělení.

Dodávka prvních přístrojů pro komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořízených v rámci projektů Integrovaného operačního programu (IOP).

Dne 27.10.2009 byla zahájena dodávka prvních přístrojů pro komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořízených z projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílovou skupinou komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice je přibližně 850 tisíc obyvatel Ústeckého kraje. Dle vývoje podílu nemocí na celkové úmrtnosti dochází k nárůstu podílu onkologických onemocnění a to jak v Ústeckém kraji, tak v celé ČR. Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Nejenom z těchto důvodů je nutná pravidelná modernizace technologického i technického zázemí centra.
V červenci 2008 podala Krajská zdravotní, a.s. žádost o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“ z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a se svou žádostí uspěla.

Projekt je zaměřen především na rozšíření kapacit radiační péče, pořízení nových zobrazovacích a laboratorních technologií, modernizaci a rozšíření vybavení pro invazivní zákroky a na zvýšení úrovně standardu vybavenosti centra.

Prvním z dodaných přístrojů je lineární urychlovač s více energiemi fotonového a elektronového záření s kompletním příslušenstvím. Přípravné práce pro instalaci nové techniky započaly 12.10.2009 a první díly urychlovače a simulátoru byly dodány 27.10.2009. Pořízený přístroj Clinac DBX High Performace slouží k ozařování pacientů s onkologickým onemocněním a zcela pokrývá potřeby zevní radioterapie. Dodaný přístroj včetně příslušenství patří k vysokému standardu současné radioterapie.

Celková hodnota projektu přesahuje částku 81 milionů, na níž se Evropský fond pro regionální rozvoj podílí 85%. Projekt bude dokončen ještě v tomto roce a stejně jako ostatní projekty modernizace a obnovy přístrojového vybavení Krajské zdravotní, a.s. povede tato investice ke zvýšenému standardu zdravotní péče v Ústeckém kraji.


25.9.2009

Krajská zdravotní, a.s. odmítá tvrzení některých médií o uzavření porodnického oddělení v chomutovské nemocnici

  „Není pravdou, že bychom plánovali ukončení činnosti porodnice v chomutovské nemocnici. Mrzí mne spekulace médií, které mají neblahý dopad na budoucí maminky, které mají v této porodnici naplánovaný porod.

  Zároveň takovéto spekulace způsobují, že i personál nemocnice si je nejistý svým zaměstnáním a může to vést až k tomu, že si tito zaměstnanci začnou hledat práci v jiné nemocnici, což pak může způsobit nedostatek těchto kvalitních lékařů či sester“, uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.
  „Chtěl bych ujistit jak budoucí maminky, tak naše chomutovské zaměstnance, že uzavření porodnického oddělení v nemocnici Chomutov rozhodně neplánujeme“, dodal Eduard Reichelt.

  Na středeční poradě primářů a vrchních sester Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. ředitel Krajské zdravotní zdravotní, a.s. potvrdil zachování veškeré stávající péče na všech odděleních chomutovské nemocnice.

Krajská zdravotní, a.s. uspořádala tiskovou konferenci k projektům

  Krajská zdravotní, a.s. uspořádala 21. září 2009 tiskovou konferenci, na které prezentovala projekty, podpořené z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

  Společnost Krajská zdravotní, a.s. sdružující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, podala v září roku 2008 celkem osm projektů se žádostí o finanční prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), podané v rámci oblasti podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V sedmi projektech společnost uspěla.

  Pět projektů se týkalo dovybavení nemocnic zdravotní technikou, jeden projekt byl na pořízení systému robotické chirurgie a jeden se týkal optimalizace logistických a obslužných procesů na úrovni pěti nemocnic společnosti. Pro jednotlivé nemocnice byly takříkajíc „na míru“ připraveny projekty, které jim pomohly s doplněním zdravotnického zařízení a techniky a modernizací přístrojového vybavení.

  Ve vybaveních nemocnic nově přibyly hlavně přístroje na akutní péči a diagnostiku. Schválené projekty představují hodnotu 589 milionů korun, z nich 530 milionů by mělo přijít z ROP Severozápad. Přes 318 milionů už Krajská zdravotní zaplatila, a 239 milionů již obdržela z ROP. Dalších 212 milionů Krajská zdravotní, a.s. v rámci projektů zaplatí a následně bude žádat o proplacení Úřad regionální rady.

  Společným cílem skupiny projektů je zkvalitnění a modernizace infrastruktury pro zdravotnictví vybavené novými technologiemi a jejich následné využití pacienty Krajské zdravotní, a.s. při poskytování zdravotní péče a to prostřednictvím doplnění zdravotnického zařízení, přístrojového vybavení a ICT. To výrazně přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb především rozšířením možností diagnostických a léčebných postupů v souladu s moderními standardy v oblasti medicíny, zdravotních výkonů, poskytovaných Krajskou zdravotní, a.s. Dalším cílem projektu je zefektivnění jednotné manažerské nástavby nemocničního informačního systému, umožňující kontinuální sledování efektivity a kvality zdravotní péče.

  Na tiskové konferenci vedení Krajské zdravotní, a.s.deklarovalo, že i nadále chce využívat všech možných dotací. "Chceme vybavit všech pět nemocnic technikou na úrovni 21. století," uvedl Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. Společnost například plánuje rekonstruovat stravovací provoz v mostecké nemocnici, zvýšit bezpečnost pacientů a pořídit další přístroje.

Projekt konsolidace ekonomických informačních systémů ukončen

   Ve středu 16. září tohoto roku byl slavnostně ukončen projekt konsolidace ekonomických informačních systémů nemocnic Ústeckého kraje (zkráceně Projekt kEIS), zahájený 9. ledna 2008.

  Na slavnostním ukončení projektu se sešli zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s. s klíčovými uživateli za jednotlivé odborné moduly informačního systému, pracovníky ekonomických útvarů, s projektovými manažery a představiteli dodavatele společnosti T-Soft s.r.o. a subdodavatele, společnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o.

  Na setkání přítomní zrekapitulovali historii a důvody zavádění společného ekonomického informačního systému mySAP. ERP v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. a seznámili se s průběhem a výsledky projektu. Získali také informace o dalších možnostech rozvoje dané oblasti v Krajské zdravotní, a.s.

  Na realizaci projektu se aktivně podílelo více než 300 pracovníků Krajské zdravotní, a.s. a desítky odborníků dodavatele projektu, subdodavatele a z mnoha dalších spolupracujících firem. Pro vedení celého projektu bylo setkání především příležitostí upřímně poděkovat všem účastníkům projektu za jejich mimořádně obětavou práci.

  Společně si přítomní zároveň připomněli památku Ing. Dagmar Járaiové, která vedla jak původní projekty zavedení systému SAP v Masarykově nemocnici, tak projekt, který byl právě zakončen. Její znalosti, zkušenosti a schopnosti byly pro všechny nepostradatelné. Ing. Dagmar Járaiová zemřela náhle dne 18. 12. 2008.

Doprovodné informace:
Název projektu

Konsolidace ekonomických informačních systémů nemocnic Ústeckého kraje

Hlavní cíle projektu
  1. Řešení jediného centrálního ekonomického informačního systému pro celou společnost Krajská zdravotní, a.s. v rozsahu plné implementace stávajících funkcionalit ekonomického informačního systému společnosti, s napojením na všechny informační systémy, které jsou zdroji dat pro tento centrální systém nebo jeho data využívají, při využití integrovaného ekonomického systému mySAP ERP 2005, včetně návrhu koncepce jejich celkového sjednocení, který bude navazovat na již realizovanou část řešení.

  2. Analýza a návrh řešení jediného centrálního integrovaného ekonomického informačního systému pro Krajskou zdravotní, a.s. s dalšími pokročilými funkcemi (např. DMS, workflow), možností rozšíření tohoto systému a propojením na klinické informační systémy.

  3. Uvedení celého řešení do řádného rutinního provozu.

Krajská zdravotní, a. s. usiluje o zřízení výukového centra robotické chirurgie

  V srpnu 2008 byl v Krajské zdravotní, a. s. zahájen provoz robotického systému daVinci, umožňujícího provádění chirurgických zákroků na člověku. Kromě jiných oborů bylo operování robotem zavedeno také na ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku. Dnes provozuje společnost v nově založeném centru robotické chirurgie dva roboty daVinci SHD.

  Krajská zdravotní, a. s. usiluje nejen o sledování a zavádění pokrokových trendů a vyspělých technologií do poskytovaného léčebného procesu, ale myslí také na školení nových odborníků, kteří tyto trendy a technologie budou používat ve své každodenní praxi. Proto společnost podepsala dohodu se společností Hospimed, s. r. o., výhradním dodavatelem robotických systémů pro Evropu, o vzniku výukového centra robotické chirurgie, které se stane jedním ze dvou takovýchto výukových center v Evropě.

  Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. bylo vybráno pro svou vysokou odbornost, při současném splnění náročných podmínek na vybavení pracoviště. Jednou ze základních podmínek je nejen provoz dvou robotických systémů daVinci SHD, ale i odpovídající, špičkové týmy operatérů a dalšího personálu.

  V současné době probíhají také jednání mezi společností Krajská zdravotní, a. s., První lékařskou fakultou University Karlovy v Praze a Universitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o participaci (partnerství) na tomto projektu.

10.9.2009

Krajská zdravotní, a. s. obdržela 427 110 Kč

Dětská úrazová chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Dětské oddělení Nemocnice Teplice obdržely výtěžek charitativního golfového turnaje, který zorganizovalo občanské sdružení „Šance dětem

Šek, v hodnotě 213 555 korun převzali za Masarykovu nemocnice v Ústí nad Labem primář dětské úrazové chirurgie MUDr. Petr Polák a ředitel nemocnice MUDr. Jiří Madar. Druhou polovinu daru v té samé výši převzali také zástupci teplické nemocnice, primář dětského oddělení MUDr. Jaroslav Procházka a ředitel nemocnice Ing. Robert Pelíšek.
  Darované prostředky použije Dětská úrazová chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na pořízení dalších monitorů vitálních funkcí a na výměnu operačních světel na dětské chirurgii.  Dětské oddělení teplické nemocnice použije peníze na vybavení pokojů určených pro matky s dětmi.


Prosím, čekejte