2.5.2011

2. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář odborníků Krajské zdravotní, a. s.

V závěru měsíce dubna (28. 4. 2011) proběhl v Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. 2. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář, který se konal ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a byl zařazen do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Pořadatelství semináře se ujala prim. MUDr. Iva Ondečková z děčínské neurologie. Koordinátory a odbornými garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann z chomutovské neurologie a doc. MUDr. Martin Sameš, Csc. z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL). Multidisciplinárního semináře se zúčastnilo téměř 50 lékařů, nejen z řad neurologů a neurochirurgů, ale i dalších lékařských oborů.   

Odborná sdělení pokrývala široké spektrum problematiky mozkových krvácení. Neurologové prezentovali aktuální epidemiologická data o cévních mozkových příhodách v ČR, současné možnosti konzervativní léčby hemoragických iktů a vztah mezi antikoagulační léčbou warfarinem a krvácením do mozku. Neurochirurgové také předvedli nejnovější techniky v současné moderní operativě a intervencích intracerebrálních hematomů, cévních malformací, kavernomů a subarachnoidálních krvácení z aneuryzmat.

Výborně připravené, hodnotné přednášky, přátelská atmosféra a bohatá diskuze umocňovaly dojem z vydařeného semináře. Podobná setkání jsou velmi cenná, nejen pro sdělení aktuálních odborných informací, ale také pro osobní kontakty a výměnu zkušeností, které vedou ke zlepšení vzájemné spolupráce a tím i zlepšení péče o pacienty. Další neurologicko-neurochirurgický seminář je plánován na podzim letošního roku do teplické nemocnice.

Podrobnější informace k semináři 
Hlavním tématem semináře byly současné možnosti a perspektivy konzervativní i intervenční léčby intrakraniálního krvácení (krvácení ve vymezené oblasti mozku). 

Prim. MUDr. Iva Ondečková ve svém sdělení přehledně shrnula současné možnosti konzervativní léčby intracerebrálního krvácení (uvnitř vlastní mozkové tkáně). Pojednala o problematice mozkového edému (otoku) a antiedematózní léčby u mozkových krvácení. Zdůraznila význam komplexní neurointenzivní péče a aktivního přístupu k léčbě vysokého krevního tlaku u nemocných s intracerebrálním hematomem.

Prim. MUDr. Jiří Neumann v krátkém úvodním sdělení shrnul aktuální epidemiologická data o hemoragických iktech (typ akutních cévních mozkových příhod, projevujících se krvácením, krvácivých) z projektu IKTA, kterého se aktivně účastní i chomutovská neurologie. Poté na souboru vlastních pacientů prezentoval závažnost intracerebrálních hematomů spojených s léčbou warfarinem (prostředek, používaný k léčbě a prevenci trombóz – ucpání cév) a význam řady faktorů, které významně zvyšují riziko krvácení do mozku. Na závěr uvedl možné perspektivy snížení rizika krvácivých příhod, mezi které patří i farmakogenetika warfarinu. Na tomto výzkumném záměru se významnou měrou podílí i Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

MUDr. Petr Vachata prezentoval současné možnosti neurochirurgické léčby intracerebrálních hematomů. Předvedl výsledky mezinárodní multicentrické studie STICH, na které spolupracovali i  lékaři Neurochirurgické kliniky MNUL. Ve svém sdělení uvedl současné guidelines (doporučené postupy, pravidla) chirurgické léčby intracerebrálního hematomu a hemocefalu. Na závěr zdůraznil význam vzájemné mezioborové spolupráce léčby intracerebrálních krvácení, včetně konzultace snímků cestou PACS (Picture Archiving and Communication System - systém, umožňující pokročilé činnosti s rentgenologickými snímky, včetně jejich odesílání vzdáleným příjemcům v elektronické podobě).

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. předvedl aktuality v neurovaskulárním programu Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zejména z oblasti operace cévních malformací, kavernomů (typy cévních poruch) a klipů aneuryzmat (výdutí - rozšíření cév v důsledku oslabení jejich stěn). MUDr. Sameš vyzdvihl význam aktivní spolupráce neurochirurga a neuroradiologa v MNUL při léčbě mozkových aneuryzmat a cévních malformací. Velmi přínosné byly ukázky operací a intervenčních technik. Cenná byla i prezentace vlastních úctyhodných výsledků, které řadí ústeckou neurochirurgickou kliniku na prvé místo v ČR v počtu operací.

Text připravil MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.   

Závěrem
Cévní mozkové příhody (CMP), zvané také jako iktus, patří mezi závažné medicínské, sociální, ekonomické i etické problémy dnešní doby, především ve vyspělých oblastech civilizace.

Cévní mozková příhoda (CMP) je charakterizována náhle vzniklou ložiskovou nebo celkovou poruchou mozkové funkce, trvající déle než 24 hodin, která má cévní původ. Onemocnění zanechává závažné následky, které velmi často končí trvalou invaliditou postiženého. Z nemocných, kteří iktus přežijí, je téměř polovina invalidních. V následujících 3 letech po vzniku iktu dochází až u 30% postižených k recidivě.

Po nemocech srdce a zhoubných nádorech se cévní mozkové příhody řadí na třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


18.4.2011

Krajská zdravotní, a. s. slavnostně otevře zrekonstruované prostory novorozeneckého oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. dnes (18. 4. 2011) slavnostně otevře zrekonstruované prostory novorozeneckého oddělení, kde proběhla rekonstrukce oddělení šestinedělí a jednotky intenzívní péče (JIP) novorozeneckého oddělení a jednotky intramediální péče (IMP), kdy úpravami došlo k funkčnímu oddělení těchto jednotek. Akce, financovaná z vlastních prostředků, si vyžádala více jak 4 miliony korun.

Ze stávající sesterny novorozeneckých sester byla vybudována observační jednotka. Ta dosud byla součástí nedonošenecké stanice.  Sesterna šestinedělí byla přeměněna na společnou pracovnu sester jak novorozeneckých, tak i porodních asistentek. Z původního lékařského pokoje vznikla denní místnost pro sestry z novorozeneckého oddělení i šestinedělí. Úpravami došlo ke zrušení původní nedonošenecké stanice, jejíž provoz nyní převezme oddělení standardních novorozenců, které je součástí stanice  šestinedělí.

Slavnostní otevření oddělení proběhne za účasti Ing. Jiřího Paroubka, poslance Parlamentu ČR za Ústecký kraj v doprovodu Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Jiřího Madara, náměstka pro zdravotní péči KZ, a. s. a MUDr. Josefa Liehneho, náměstka pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Prostory novorozeneckého oddělení přítomným představí primář MUDr. Petr Janec a vrchní sestra Lenka Nováková. 

Oddělení také navštíví organizátorka v pořadí již 6. ročníku akce „ Krása pomáhá dětem “ Ing. Lenka Kocmanová Taussigová. Finanční výtěžek akce bude letos určen na dovybavení oddělení 4 novými pulsními oxymetry a 3 infuzními pumpami. 

Akce proběhne 18. dubna 2011 od 15:00 hodin,
na Novorozeneckém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova D2, Sociální Péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

Program:
-  15:25 hodin - Sraz účastníků na recepci Dětské kliniky v budově D2,
-  15:30 hodin - Prohlídka novorozeneckého oddělení v budově D2
-  15:45 hodin - Tisková konference v budově D2, 2. patro, zasedací místnost

 

Další informace:
Oddělení šestinedělí s oddělením pro fyziologické novorozence bylo uzavřeno od 26. 2. do 21. 3.

Jednotka intenzivní péče pro novorozence měla omezený provoz od 21. 3. do 15. 4. Omezení provozu oddělení bylo korigováno v rámci spádové oblasti tak, aby o novorozence bylo odpovídajícím způsobem postaráno. Celá akce byla koordinována také s plánovaným malováním stanic rizikového těhotenství, porodního sálu a porodnice nadstandard.  

Smyslem rekonstrukce bylo především řešení dispozice prostor v rámci nového uspořádání oddělení. Zřízena byla observační jednotka pro novorozence a nové podoby se dočkala jednotka intramediální péče pro novorozence. Přestavbou došlo ke stavebnímu oddělení obou jednotek, což lépe vyhovuje hygienickým požadavkům.

Observační pokoj je využíván pro novorozence po operativních porodech (např. císařských řezech), novorozence určené k osvojení (adopci), novorozence matek, které svévolně opustily oddělení šestinedělí a novorozence, kteří na základě zdravotní indikace vyžadují delší dobu poporodní adaptace.

Konkrétně při rekonstrukci došlo k omezení jedné původní čtyřlůžkové nedonošenecké stanice pro matky a observační jednotka pro novorozence se stala součástí oddělení standardních novorozenců. Současně došlo k navýšení lůžek intramediální péče.

Oddělení šestinedělí má 25 novorozeneckých lůžek + 6 až 10 lůžek observačních (podle potřeby). Nadstandardní oddělení má 10 novorozeneckých lůžek.

Na observační jednotce jsou umístěny děti, o které maminka po porodu nemůže po určitou dobu z nějakých důvodů pečovat. Jedná se například o rodičky, které rodí tzv. císařským řezem a minimálně v prvních 24 hodinách po porodu nemohou novorozence zaopatřit. Nově je tato jednotka v těsné blízkosti pooperačního pokoje pro maminky a tak je usnadněn kontakt dětí s maminkami, usnadňuje to i kojení. Dříve byla observační jednota umístěna při jednotce intenzivní péče. Ostatní děti jsou ošetřovány systémem rooming in- tzn., že narozené děti jsou od porodu  do propuštění s maminkami.

Díky předem dohodnuté spolupráci s ostatními porodnicemi Krajské zdravotní, a. s. a díky spolupráci s Perinatologickým centrem mostecké nemocnice a také díky vstřícnosti záchranné služby se podařilo omezený provoz překlenout bez problémů. O termínu uzavření byli předem písemně informováni primáři gynekologicko - porodnických oddělení ostatních nemocnic Krajské zdravotní, a. s. a také primáři obdobných oddělení v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, České Lípě, Rumburku, Žatci a Kadani, a také obvodní gynekologové z ústeckého regionu a části teplického.

O uzavření porodnice byly rodičky informovány od svých obvodních gynekologů, příp. zdravotníků z naší porodnické ambulance. Pro zajištění klidného a plynulého provozu byly nastávající maminky vyzvány, aby si včas zajistily  náhradní porodnici dle svého výběru, včetně sepsání formalit k porodu. V několika naléhavých – neodkladných případech však byly v Masarykově nemocnici porody provedeny.

Ústecká porodnice a novorozenecké oddělení je perinatologickým centrem. Takových center je v ČR celkem 12. Na oddělení rizikových gravidit a na porodnici se svážejí rodičky s rizikovým těhotenstvím nebo s hrozícím předčasným porodem. Sváženy jsou z porodnic  v Teplicích, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Děčíně, Rumburku, České Lípě a Liberci. Z této spádové oblasti se svážejí i nedonošené děti, pokud se je nepodaří převézt do centra tzv. "v děloze". Novorozenecká JIP pečuje o děti na hranici životaschopnosti, tzv. viability tj. od ukončeného 24 týdne těhotenství a výš.Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


20.3.2011

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. byl dnes odložen novorozenec

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. byl dnes (20. března 2011) odložen novorozenec - dívka, která je tak třetím novorozencem, odloženým do babyboxů, které společnost umístila do všech pěti svých nemocnic. Dívka dostala jméno Svatava.

Do schránky byla odložena dívka dnes v odpoledních hodinách. Dítě se dnes také zřejmě narodilo, váží 3300 gramů, měří 49 centimetrů a je v dobrém zdravotním stavu. Novorozenec byl odpovídajícím způsobem oblečen a celkově zaopatřen. S dítětem nebyl do schránky vložen žádný dopis, nebo jiná informace od osoby, která novorozence odložila.

Dívka je momentálně umístěna na novorozeneckém oddělení děčínské nemocnice a je v dobrém zdravotním stavu.

Babybox v Nemocnici Děčín, o. z. je v pořadí čtvrtým instalovaným zařízením svého druhu,
z celkového počtu pěti babyboxů, které společnost Krajská zdravotní, a. s. v rozmezí dvou let umístila ve svých nemocnicích.

Naposled byl do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. odložen novorozenec 31. ledna 2011. Jednalo se o chlapce, který byl druhým novorozencem, odloženým do babyboxů Krajské zdravotní, a. s.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem

16.3.2011

ÚOHS rozhod ve prospěch Krajské zdravotní v šetření veřejné zakázky na nákup přístrojů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil správnost postupu Krajské zdravotní, a. s. při zadání veřejné zakázky na nákup robotického systému da Vinci (robotického chirurgického přístroje). Krajská zdravotní, a. s. obdržela vyjádření ÚOHSu k podnětu, který podal úřad Regionální rady Severozápad v souvislosti se zakázkou „Centrum robotické chirurgie“.

     Podnět k šetření na ÚOHS byl podán Úřadem Regionální rady Severozápad na základě doporučení Ministerstva financí ČR. Záměrem bylo zjištění, zda Krajská zdravotní, a. s. postupovala v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. ÚOHS postup Krajské zdravotní, a. s. přezkoumal a konstatoval, že při zadání této veřejné zakázky nedošlo k pochybení a nebyl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek. Potvrdil tak i výsledek kontroly, kterou na tomto projektu v minulosti prováděli pracovníci Úřadu Regionální rady.

     Od počátku spekulací o správnosti nákupu „robota“ byla Krajská zdravotní, a. s. přesvědčena o bezchybné realizaci projektu. „Jsme rádi, že navzdory mediálně podporovaným spekulacím a šířeným nepravdám o nákupu robota se nakonec prokázalo to, co jsme říkali od samého počátku – při realizaci projektu jsme nepochybili,“ uvedl Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

     ÚOHS navíc ve svém vyjádření konstatuje, že přestože přezkoumával až druhou dodávku robotického systému realizovanou v roce 2009, lze výše uvedené závěry vzhledem ke skutečnostem uvedeným v podnětu aplikovat i na dodávku téhož systému, který zadavatel pořizoval v rámci zadávacího řízení realizovaného již v roce 2008, tedy při pořízení prvního „robota“.

     Krajská zdravotní, a. s. zakoupila robotický systém da Vinci S HD v rámci realizace jednoho z evropských projektů na vybavení a modernizaci pracovišť svých nemocnic. Pomocí přístroje se provádí minimálně invazivní chirurgické výkony, kdy způsob operativy má pro pacienty nesporné výhody. Dochází ke snížení krevních ztrát, komplikací při operaci, ale i snížení pooperačních bolestí a zkrácení doby hospitalizace, což vede k rychlejšímu návratu pacienta do běžného života.

     V Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se roboticky asistované operace provádějí v urologii, břišní chirurgii, gynekologii, hrudní a krční chirurgii. Krajská zdravotní, a. s. je také významným školicím střediskem, které vzdělává budoucí robotické operatéry v rámci střední a východní Evropy a svými internetovými přenosy robotických operací je na špičce telemedicíny v dané oblasti.

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


15.3.2011

Krajská zdravotní odmítá šíření zmatečných spekulací o finanční situaci společnosti

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti výrokům Pavla Sinka, náměstka primátora města Děčína, který v sobotním vydání Děčínského deníku uvádí zkreslené informace o hospodaření společnosti, zastřešující mj. děčínskou nemocnici.

     „Kvůli ztrátě, v níž se společnost nachází, totiž může být podle Sinka ohrožena zdravotní péče v nemocnici v Děčíně“ uvádí deník. Krajská zdravotní, a. s. (KZ) v minulém roce hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, převyšujícím 60 milionů korun. Do nového roku ovšem společnost vstoupila do úplně nové situace, která byla mj. předmětem jednání na zasedání posledního zastupitelstva Ústeckého kraje.

     Ztráta, o níž předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Benda hovořil na posledním jednání krajského zastupitelstva, je vyčíslením dopadů nové úhradové vyhlášky, a dalších vlivů, které snížily reálné příjmy společnosti pro rok 2011, nikoli současnou faktickou ztrátou, za jakou ji vydává pan Sinko. Krajská zdravotní, a. s. je tak jedním z mnoha zdravotnických zařízení, na které dopadlo rozhodnutí vlády o snížení příjmů do zdravotnictví a další skutečnosti, které bude muset společnost v tomto roce řešit.

     Na jednání nejvyššího orgánu kraje, tematicky záměrně věnovanému zdravotnictví, tak Petr Benda otevřeně hovořil o skutečnostech, se kterými se bude muset nejen Krajská zdravotní, a. s. v tomto roce vyrovnat.  Zmiňovaná ztráta cca 320 mil. Kč je předběžně vyčíslená částka, ve které by se mohla KZ v tomto roce ocitnout v důsledku snížení příjmů od zdravotních pojišťoven o 2%, které souvisí s novou úhradovou vyhláškou, dále při započítání plánovaného zvýšení DPH, a také menších finančních prostředků od státu na avizované zvýšení platů lékařů, než kolik je zapotřebí. 

     To jsou jen některé z reálných problémů, na které předseda představenstva upozornil. Na všechny dotazy - nejen pana Sinka - Petr Benda také odpověděl. S výrokem pana Sinka „Nikdo mi nebyl schopen říci, kde se ta ztráta vzala“ tak rozhodně nemůžeme souhlasit. Znovu opakujeme, že to není ztráta, ve které se KZ nachází, ale ztráta ve které by se mohla společnost na konci toho roku nacházet.

     Uvádíme rozklad - propočet možné ztráty 320 mil. Kč. Kvůli nové úhradové vyhlášce přijde KZ v tomto roce o cca 180 mil. Kč. Dalších 40 mil. Kč by znamenalo plánované zvýšení sazby DPH ve 4. čtvrtletí tohoto roku (v době podání této informace relevantní údaj). 95 milionů by mělo jít na zvýšení mezd lékařů v návaznosti na platné „Memorandum“ mezi lékaři a vládou (v době podání informace KZ neměla zatím žádné finanční prostředky na zvýšení těchto mezd a dosud nemá, proto se uváděly do oné ztráty). Tj. celkem 315 mil. Kč.

     Finanční prostředky na navýšení mezd lékařů mají být poskytnuty prostřednictvím úhradové vyhlášky (jejím navýšením jen pro potřeby zvýšení mezd), kde je ale nesoulad mezi deklarovaným navýšením ve výši 82,8 mil. Kč a reálnou potřebou KZ ve výši cca 95 mil. Kč. Pokud budou deklarované prostředky použity, stále zůstane rozdíl mezi prostředky, určenými úhradovou vyhláškou na navýšení mezd lékařů v našich pěti nemocnicích a reálnou potřebou, který činí cca 13 milionů korun.

     Bude to složité, ale péči v Krajské zdravotní chceme zachovat v rozsahu pěti nemocnic“ uvedl Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Byli bychom proto rádi, kdyby tyto informace zástupci děčínské radnice vnímali, a přestali média i veřejnost strašit obavami o zachování kvality a rozsahu zdravotní péče, poskytované Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Děčín, o. z.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


15.3.2011

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. schválilo navýšení tarifních mezd lékařů

Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.) na dnešním jednání vzali na vědomí informaci o jednání managementu společnosti se zástupci odborů LOK-SČL ve dnech 10. 3. a 14. 3. 2011 a tabulku výpočtů příjmů a navýšení nákladů v souvislosti se změnou úhradové vyhlášky v akci „Děkujeme – odcházíme“.

Členové představenstva zároveň odsouhlasili navýšení tarifních mezd lékařů od 1. 3. 2011 o 5 000,- Kč v 11. a 12. třídě, o 6 500,- Kč ve 13. třídě a 8 000,- Kč ve 14. třídě tak, aby nedošlo ke schodku ve finančním plánu na rok 2011.

Představenstvo také schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě ze dne 25. 6. 2010, která se týká mzdových tarifů lékařů a zubních lékařů, vykonávajících v KZ, a. s.   zdravotnické povolání. Dále uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, členu představenstva a řediteli společnosti, zajistit společné jednání mezi KZ, a. s., odbory a VZP a další jednání mezi KZ, a. s., odbory a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Částka, kterou by KZ, a. s. měla obdržet od zdravotních pojišťoven, činí 82,829 mil. Kč. Na požadované navýšení mezd, je v případě dodržení Memoranda zapotřebí, při započtení nákladů na zvýšení ostatních osobních nákladů, náhrad za dovolenou a zajištění ústavní pohotovostní služby celkem 95,039 milionů Kč.

Rozdíl 12,210 milionů bude sanován z úspor na jednotlivých odděleních a bude projednáván se zástupci odborových organizací.

Po I. Q. 2011 bude provedeno vyhodnocení dodržování finančního plánu na rok 2011 a následně, v případě potřeby, budou upraveny osobní příplatky lékařů tak, aby nedošlo ke schodku ve finančním plánu na rok 2011.

Vzhledem ke snížení výnosů ze strany zdravotních pojišťoven, předpokládanému zvýšení osobních nákladů a hlavně vlivem negativních finančních dopadů akce „Děkujeme, odcházíme“ do hospodaření společnosti, komplikované personální situaci v odštěpných závodech, připravované restrukturalizaci lůžkového fondu deklarované Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami, rozhodlo představenstvo společnosti o následujících opatřeních:

1) uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, členu představenstva a řediteli společnosti
a) připravit krizové řízení společnosti Krajská zdravotní, a. s., a to do 29. 3. 2011 pro období od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011
b) nominovat personální obsazení týmu krizového řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s. vč. definice kompetencí a odpovědnosti krizového týmu a jeho členů do 29. 3. 2011

2) uložilo Ing. Petru Bendovi, předsedovi představenstva, svolávat s účinností ode dne 29. 3. 2011 jednání představenstva společnosti a to v pravidelném intervalu jedenkrát týdně.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


9.3.2011

Krajská zdravotní předvedla robotickou operaci 3D Full HD přenosem do Hongkongu

Odborníci Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a sdružení CESNET předvedli své zkušenosti s internetovými přenosy robotických operací na největší asijské mezinárodní konferenci věnované Internetu APRICOT/APAN, pořádané v Hongkongu.

     Ve dnech 21. a 22. února provedli přenos nekomprimovaného signálu 3D Full HD z operace karcinomu prostaty, který mezi účastníky světově respektované konference vzbudil velký ohlas. Specialisté z České republiky úspěšným přenosem potvrdili, že jsou schopni realizovat takto náročné projekty napříč kontinenty.

     Operace byla uskutečněna pomocí robota da Vinci pod vedením primáře Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. MUDr. Jana Schramla. Předmětem přenosu byl zkrácený záznam operace s úseky, které byly zajímavé jak medicínsky tak z pohledu 3D zobrazení operačního pole v nitru pacienta.

     Záznam byl přenášen do medicínské sekce konference APAN v Hongkongu, kde ho sledovalo asi 70 účastníků. Současně s přenosem operace ve formátu 3D Full HD probíhala obousměrná videokonference, kterou doprovázel svým komentářem primář MUDr. Jan Schraml. Po skončení přenosu operace byla otevřena diskuse, v níž MUDr. Schraml a zástupci CESNETu, kteří přenos realizovali, odpověděli na řadu dotazů.

     Pro přenos nekomprimovaného 3D obrazu byla použita technologie, umožňující přenos až čtyř signálů ve formátu 3D Full HD současně. Přenosová technologie byla vyvinuta v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“, jejíž unikátnost byla předmětem zájmu účastníků.

     Přenos demonstroval nejen možnosti vysokorychlostních optických sítí a dosažené výsledky v oblasti přenosů obrazů s vysokým rozlišením, ale demonstroval také možnosti současné telemedicíny. Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie přímo při chirurgických výkonech, ale hlavně při vzdělávání stávajících i budoucích lékařů.

     Trasa přenosu nekomprimovaného signálu vedla z České republiky přes Amsterdam do Chicaga, dál přes Kanadu na západní pobřeží USA a odtud přes Jižní Koreu do Hongkongu

 

Další informace:
Fotografie z uvedené akce v tiskové kvalitě zajistí Jana Pomikáčková:
jana.pomikackova@kzcr.eu

Více o konferenci APRICOT/APAN v Hongkongu:
http://www.apricot-apan.asia/  

Loňský přenos robotické operace Ústí nad Labem – Brno:  http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2010/tz101013.html

Loňský přenos robotické operace Ústí nad Labem – Tsukuba, Japonsko: http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2010/tz101123.html

Více o robotu da Vinci:
http://www.intuitivesurgical.com/

Více o Krajské zdravotní, a. s.:
http://www.kzcr.eu/ 

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


24.2.2011

Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. reprezentovala na kongresu v Japonsku

Ústecká neurochirurgie, jako jediná z České republiky, reprezentovala naší zemi na významném kongresu, který se na začátku února konal v japonském Sapporu. Mezinárodního kongresu, zaměřeného na nejnovější technologie a poznatky v oboru neurochirurgie, se účastnili přední oborníci s celého světa, včetně prezidenta světové federace neurochirurgických společností WFNS Petera Blacka z Harvardské Univerzity v Bostonu.

     Přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Doc. MUDr. Martin Sameš,CSc. byl zvaným řečníkem a členem mezinárodního vědeckého výboru kongresu. Přednáška Doc. Sameše se týkala operačního řešení gigantických aneurysmat mozkových tepen. Tato operativa stále patří k velmi náročným a rizikovým výkonům i v době mezioborové spolupráce současné neurochirurgie.
 
     Cévní program ústecké neurochirurgie a radiologie má dlouholetou tradici a je mezinárodně vysoce uznáván. Řada nových a zásadních poznatků z kongresu bude ku prospěchu a dalšímu zkvalitnění péče o pacienty v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC) - takto byla ústecká neurochirurgie, neurologie, radiologie a rehabilitace certifikována auditem Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci probíhajícího „iktového programu“.
 
     Na kongresu byl diskutován také směr rozvoje nových zobrazovacích technik a robotické chirurgie u nádorů mozku. Specifický robotický systém, vyvíjený v Kanadě, má výhodu snadného zobrazování během operace v různých modalitách CT (počítačová tomografie) a MR (magnetická rezonance) a sledování na 4 monitorech současně.
 
     Velký vývoj byl zaznamenán v oblasti anatomie, byl vyvinut nový přesný anatomický model spánkové (temporální) kosti ze syntetických materiálů pomocí laserových technik a nové preparáty mozkových cév. Tyto modely budou poprvé v praktickém kurzu využity již tento rok v České republice a v Šanghaji. Ústecká neurochirurgie bude mít vzácné privilegium pořádat tento první kurz ve spolupráci s prof. Fukushimou (USA) již v záři toho roku.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

23.2.2011

Krizový tým zrušil krizový scénář, připravený v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“

Krizový tým rozhodl o zrušení připraveného krizového scénáře, včetně útlumového programu jednotlivých oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

Dnes 23. února, proběhlo v Krajské zdravotní, a. s. poslední jednání krizového týmu, ustaveného k řešení praktických dopadů akce „Děkujeme, odcházíme“. Předmětem jednání bylo zhodnocení současného stavu, koordinace dalšího postupu, včetně přijetí dalších opatření.

Krizový tým byl obeznámen s výsledky úterního jednání vedení Krajské zdravotní, a. s. se zástupci odborových organizací, s přijetím zpět vzetí výpovědí ve všech pěti nemocnicích společnosti, kdy ze 111 podaných výpovědí lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ bylo staženo 94 výpovědí.

Krizový tým byl také seznámen s výstupem úterního jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s., které vyjádřilo souhlas s použitím všech finančních prostředků ze zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven pro rok 2011 do platů lékařů, v návaznosti na uzavřené memorandum a signování dohody vládou.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900'
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


22.2.2011

Lékaři Krajské zdravotní, a. s. stáhli výpovědi

Dnes 22. února, proběhlo jednání zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. se zástupci odborových organizací, zastupujících lékaře v rámci celorepublikové akce „Děkujeme, odcházíme“.

Předmětem jednání bylo naplnění memoranda, podepsaného mezi zástupci lékařů a ministerstva zdravotnictví, resp. projednání procedury zabezpečení převodu a přerozdělení finančních prostředků, určených vládou na navýšení mezd lékařů. Krajská zdravotní, a. s. předpokládá pokrytí finančních nároků lékařů navýšením prostředků v rámci úhradové vyhlášky.

Součástí jednání byl také způsob zpět vzetí výpovědí, včetně množství těchto výpovědí napříč pěti nemocnicemi společnosti. Z celkem podaných 111 výpovědí lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“bylo k dnešnímu dni staženo 94 výpovědí.

S výstupem úterního dopoledního jednání s odboráři se tentýž den seznámili členové představenstva Krajské zdravotní, a. s. a vyjádřili souhlas s použitím všech finančních prostředků ze zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven pro rok 2011 do platů lékařů, v návaznosti na uzavřené memorandum.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 


Prosím, čekejte