23.2.2011

Krizový tým zrušil krizový scénář, připravený v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“

Krizový tým rozhodl o zrušení připraveného krizového scénáře, včetně útlumového programu jednotlivých oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

Dnes 23. února, proběhlo v Krajské zdravotní, a. s. poslední jednání krizového týmu, ustaveného k řešení praktických dopadů akce „Děkujeme, odcházíme“. Předmětem jednání bylo zhodnocení současného stavu, koordinace dalšího postupu, včetně přijetí dalších opatření.

Krizový tým byl obeznámen s výsledky úterního jednání vedení Krajské zdravotní, a. s. se zástupci odborových organizací, s přijetím zpět vzetí výpovědí ve všech pěti nemocnicích společnosti, kdy ze 111 podaných výpovědí lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ bylo staženo 94 výpovědí.

Krizový tým byl také seznámen s výstupem úterního jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s., které vyjádřilo souhlas s použitím všech finančních prostředků ze zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven pro rok 2011 do platů lékařů, v návaznosti na uzavřené memorandum a signování dohody vládou.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900'
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


22.2.2011

Lékaři Krajské zdravotní, a. s. stáhli výpovědi

Dnes 22. února, proběhlo jednání zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. se zástupci odborových organizací, zastupujících lékaře v rámci celorepublikové akce „Děkujeme, odcházíme“.

Předmětem jednání bylo naplnění memoranda, podepsaného mezi zástupci lékařů a ministerstva zdravotnictví, resp. projednání procedury zabezpečení převodu a přerozdělení finančních prostředků, určených vládou na navýšení mezd lékařů. Krajská zdravotní, a. s. předpokládá pokrytí finančních nároků lékařů navýšením prostředků v rámci úhradové vyhlášky.

Součástí jednání byl také způsob zpět vzetí výpovědí, včetně množství těchto výpovědí napříč pěti nemocnicemi společnosti. Z celkem podaných 111 výpovědí lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“bylo k dnešnímu dni staženo 94 výpovědí.

S výstupem úterního dopoledního jednání s odboráři se tentýž den seznámili členové představenstva Krajské zdravotní, a. s. a vyjádřili souhlas s použitím všech finančních prostředků ze zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven pro rok 2011 do platů lékařů, v návaznosti na uzavřené memorandum.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 


21.2.2011

Krajská zdravotní, a. s. nesouhlasí s auditem, který si nechalo zpracovat ministerstvo financí

Krajská zdravotní, a. s. připomínkovala „Návrh závěrečné zprávy z mimořádného auditu“ a vznesla řadu závažných připomínek. Mrzí nás, že k našim zásadním připomínkám nebylo přihlédnuto a audit se dál odkazuje na zpracované podklady, které staví na chybné metodice a nestandardních postupech.

Audit bohužel obsahuje výroky, založené dle našeho soudu na metodice, která se opírá o nestandardní a zavádějící postupy stanovení ceny obvyklé u zdravotnické přístrojové techniky. Pořizovací ceny zjištěné takovým postupem považuje Krajská zdravotní, a. s. (KZ) za nedostatečný podklad, který je v přímém rozporu s obecnými pravidly oceňování. Tuto skutečnost dokládají závěry soudního znalce i oponentní vyjádření auditorské autority, které si KZ vyžádala jako součást námitek k uvedené zprávě.

Tvrzení o předražení nákupů zdravotnické techniky jsou z výše uvedených důvodů nepodložená a nemají racionální podklad. V době realizace projektů neexistovaly a dodnes neexistují tzv. „ceny obvyklé“, na které se audit mj. odkazuje.

Krajská zdravotní, a. s. „evropské projekty“ do svých pěti nemocnic vysoutěžila ve veřejné soutěži, která proběhla dle pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek, což potvrdily průběžné, následné i mimořádné kontroly. Do soutěže se mohla přihlásit kterákoli firma nejen z České republiky, ale také ze zemí EU.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


16.2.2011

Krajská zdravotní, a. s. vítá dohodu lékařů s vládou

Jsme rádi, že dnes došlo k dohodě mezi Lékařským odborovým klubem a vládou. Současně věříme, že dojde brzy k podpisu dohody a vyjasní se, jak a kolik finančních prostředků přijde konkrétně do jednotlivých nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Tyto prostředky použijeme na mzdy lékařů našich pěti nemocnic.

Doufáme, že lékaři, kteří dali výpověď,  brzy zašlou žádosti o zrušení této výpovědi, aby byl dostatek času tyto pracovně právní akty realizovat a zabezpečit zdravotní péči pro občany kraje.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


16.2.2011

Prohlášení Krajské zdravotní, a. s. k MO LOK-SČL Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní, a. s. nikdy neřekla, že by peníze, které budou uvolněny vládou na zvýšení mezd lékařů pro tyto účely nepoužila. Naopak jsme na tiskové konferenci v úterý 15. 2. uvedli, že budeme rádi, pokud ministerstvo zdravotnictví nakonec dojde k dohodě s lékaři. Na včerejší tiskové konferenci byla pouze nastolena otázka, jak tyto peníze přijdou do rozpočtu Krajské zdravotní, a. s., protože úhrady jsou určeny úhradovou vyhláškou, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví.

Samozřejmě, že peníze, které přijdou z ministerstva zdravotnictví do Krajské zdravotní, a. s. na zvýšení platu lékařů, budou pro tyto účely použity. 

Vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s. je líto, že lékaři z MO SČL Teplice vydají tiskovou zprávu, která je ve vyjádření posunutá a nezakládá se na pravdě. Na včerejší tiskové konferenci byl rovněž předložen krizový plán pro případ, že lékaři se v souvislosti s akcí "Děkujeme, odcházíme" nedohodnou s ministerstvem zdravotnictví a k 28. 2. opustí nemocnice na základě svých podaných výpovědí.

Jsme rádi, že dnes odpoledne došlo k dohodě mezi ministerstvem zdravotnictví a lékaři. Zároveň věříme, že lékaři výpovědi stáhnou, abychom mohli zajistit občanům Ústeckého kraje zdravotní péči, aniž bychom použili připravený krizový scénář. 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


16.2.2011

Opatření Krajské zdravotní, a. s. k očekávaným dopadům akce „Děkujeme, odcházíme“

Společnost Krajská zdravotní, a. s. vypracovala návrh systémových opatření, připravených na měsíc březen, jako reakci na situaci, kdy zdravotní personál několika nemocnic společnosti může být oslaben odchodem lékařů, kteří podali výpovědi v rámci celostátní akce „Děkujeme, odcházíme“. Věříme, že se vláda nakonec s lékařskými odbory dohodne, včerejší jednání ministra zdravotnictví s lékařskými odbory naznačilo možnou dohodu. Zda na ni lékaři přistoupí se rozhodne zítra (ve středu 16. 2. 2011).

Opatření byla přijata na základě informací o aktuálním stavu výpovědí ke dni 15. 2. 2011. Vedení Krajské zdravotní, a. s. bere dnešní den (úterý 15. 2. 2011), jakoby všichni, kteří dali výpověď, 1. 3. 2011 nenastoupili do práce. Připravená opatření tvoří krizový plán na prvních 14 dní v březnu.
 
Od 15. 2. 2011 bude zahájen útlumový program na zasažených odděleních. Provoz bude upraven tak, aby na lůžkách, kde nebude zajištěna péče lékaře, nebyl hospitalizován žádný pacient. Dojde tedy k omezení plánované operativy, akutní pacienti budou po nutném ošetření převezeni na jiná pracoviště a pacienti u nichž se předpokládá hospitalizace po 28. 2. 2011 budou rovněž přeloženi do nemocnic, kde bude péče zajištěna.
 
Případné omezení zdravotní péče od 1. 3. 2011 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. bude způsobeno výhradně odchodem lékařů. Nemáme žádný důvod k omezování zdravotní péče, pokud dojde k dohodě a lékaři do práce nastoupí. Pokud se tak ale nestane, bude vážně ohrožena zdravotní péče v Ústeckém kraji a to i péče akutní.
 
Vzhledem k individuální situaci v Krajské zdravotní, a. s., pokud lékaři k 1. 3. 2011 nenastoupí do práce, bude situace vypadat takto:
 
A.   Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. (1 výpověď lékaře)
 
Od 1. března je v provozu celá nemocnice. Jsou připravena opatření, aby byla nemocnice schopna poskytnout rozšíření služeb pro ostatní nemocnice KZ.
 
Od 1. března bude/ou:
-   omezen provoz odborných ambulancí chirurgického oddělení pro chronické pacienty, předpis léčivých přípravků a pomůcek pro evidované pacienty bude zajištěn
-   omezen provoz odborných ambulancí ortopedického oddělení pro chronické pacienty, předpis léčivých přípravků a pomůcek pro evidované pacienty zajištěn
-  screeningové vyšetření kyčlí novorozenců a kojenců zajištěno v plném rozsahu
-  omezen provoz odborných ambulancí neurologického oddělení pro chronické pacienty, předpis léčivých přípravků a pomůcek pro evidované pacienty zajištěn
-  rehabilitační oddělení přijímat pouze pacienty z KZ v rámci zajištění rezervy lůžkového fondu
-  přijímat léčebna dlouhodobě nemocných pouze pacienty z KZ v rámci zajištění rezervy lůžkového fondu

V chomutovské nemocnici bude v provozu dispečink dopravní zdravotní služby (dále jen DSZ). V případě nutnosti budou osloveny ostatní soukromé subjekty poskytující DZS.  
 
   
B.   Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. (žádná výpověď lékařů)
 
Od 1. 3. 2011 bude v provozu celá nemocnice. Lůžková oddělení budou pracovat v normálním provozu, na všech ale bude od uvedeného data omezena plánovaná operativa, zatím mimo chirurgie (diagnostické hospitalizace, které snesou odkladu a neohrožují pacienta na životě), aby byly volné kapacity pro akutní operace a hospitalizace z okolních okresů (UL, ČL).
 
V děčínské nemocnici vejde v platnost shodné omezení chronických, neakutních ambulancí jako v nemocnici chomutovské, s důrazem na neurologii.
 
Děčínská nemocnice bude připravena převzít akutní péči hlavně v oboru neurologie a poskytne navíc péči pro dializované pacienty z Ústí nad Labem.
 
C.    Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. (38 výpovědí lékařů)
 
Od 1. března bude/ou:
-  zastaveny plánované příjmy pacientů k hospitalizaci na chirurgických, neurologických a interních oborech
-  utlumen provoz oddělení chirurgie a neurologie a II. interního oddělení, s cílem úplného uzavření lůžkových částí těchto oddělení
-  změněny a prodlouženy objednací doby na radiodiagnostické (dále jen RDG) oddělení
-  omezeny plánované operační výkony i hospitalizace na postižených odděleních (diagnostické hospitalizace, které snesou odkladu a neohrožují pacienta na životě)
-  prodloužena a snížena dostupnost vyšetření na RDG oddělení
-  úplně uzavřena lůžková část chirurgického oddělení, ambulantní část provozu bude zachována v době od 7:00 do 15:30 hodin na poliklinice
-  omezena chirurgická ošetření, která nebudou poskytována v mimopracovní době, pacienti, vyžadující neodkladné ošetření nebo nutnou hospitalizaci v mimopracovní době, budou primárně směrováni do jiného zdravotního zařízení (Chomutova, Ústí n./L., a jiných dostupných zdravotních zařízení)
-  uzavřena cévní, dětská, mammologická a traumatologická poradna
-  úplně uzavřena lůžková část neurologického oddělení, ambulantní část provozu v době od 7:00 do 15:30 hodin bude zachována
-  uzavřeny specializované poradny, pacienti, vyžadující neodkladné ošetření nebo nutnou hospitalizaci v mimopracovní době, budou primárně směrováni do jiného zdravotního zařízení (Chomutova, Teplic, a jiných dostupných zdravotních zařízení)
-  snížena kapacita lůžek na interním oddělení na polovinu se zachovaným 24 hodinovým provozem, dojde k významnému omezení možnosti příjmu pacienta na lůžko, provoz ambulancí v pracovní době bude zajištěn
-  v provozu lůžkové stanice i ambulance bez omezení na odděleních otorinolaryngologie (dále jen ORL), ortopedie, urologie, gynekologie a očním, plánované operace budou redukovány možnostmi a kapacitou anesteziologicko - resuscitačního oddělení (dále jen ARO)
-  v provozu lůžkové stanice i ambulance bez omezení na plicním (TRN), kožním, dětském a psychiatrickém oddělení
-  významně snížena dostupnost na radiodiagnostickém (dále jen RDG) oddělení a ultrazvukových vyšetřeních a dojde k úplnému zastavení provozu invazivní radiologie, dojde k prodloužení objednacích dob a zhoršení dostupnosti vyšetření z terénu
 
 
D.    Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. (18 výpovědí lékařů)
 
Od 1. března bude/ou:
-  zastaven plánovaný příjem pacientů k hospitalizaci na chirurgických, neurologických a interních oborech
-  utlumen provoz oddělení chirurgie, neurologie a interního oddělení s cílem úplného uzavření lůžkové části chirurgie
-  změněny a prodlouženy objednací doby na RDG oddělení, které nebude provádět plánované výkony a vyšetření pro jiná zdravotnická zařízení (NMR, CT).
-  omezeny plánované operační výkony i hospitalizace na postižených odděleních (chirurgie, interna, RDG)
-  omezí plánované výkony oddělení ortopedie a urologie a budou se podílet na řešení akutních případů
-  k úplnému uzavření lůžek na chirurgickém oddělení, včetně jednotek intenzivní péče (JIP), chronické ambulance nebudou v provozu, oddělení zajistí ústavní pohotovostní službu (dále jen ÚPS), v provozu bude jen akutní ambulance, a to i v době ÚPS, v pracovní době chirurgické oddělení zajistí jen část neodkladné operativy, větší úrazy z oblasti budou převáženy rovnou do ústecké nemocnice, stejně jako pacienti určeni k operačním výkonům v době ÚPS
-  k uzavření 26 lůžek na interním oddělení, oddělení gastroenterologie bude v provozu bez omezení, stejně jako chronické ambulance
-  k omezení ambulantních výkonů na RDG oddělení pro ostatní zdravotnické subjekty, realizována budou jen akutní vyšetření
-  oddělení neurologie zachová provoz v plném rozsahu, vertebrální (obratlové) syndromy budou řešeny na ortopedii a podle potřeby se počítá s rozšířením ošetřovatelsko – rehabilitačního oddělení pro potřeby neurologie, bez navýšení personálu
-  teplické oddělení neurologie bude přebírat akutní pacienty z Ústí nad Labem a Mostu
 
E.    Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL) (52 výpovědí lékařů)
 
Od 1. března bude/ou:
-  zřízeno operační středisko pro dispečink lůžek pro celou KZ, které bude provozováno v rámci stávajícího operačního střediska, středisko zajistí evidenci, ověřování a koordinaci skutečného počtu volných lůžek dle oborů, za využití jednotlivých nemocničních informačních systémů, pro vlastí potřeby a potřeby RZS.
-  zrušena veškerá plánovaná operativa, s výjimkou dětské chirurgie
-  chirurgické oddělení přijímat pacienty z teplické spádové oblasti v pracovní době, zároveň bude provádět část neodkladné operativy, v době ÚPS zajistí chirurgickou operativu kompletně Masarykova nemocnice
-  dětské úrazy (traumata) převáženy z teplické a mostecké oblasti přímo do ústecké nemocnice
- k uzavření jedné lůžkové stanice na interním oddělení, a naopak k otevření jedné stanice na plicním oddělení, sekundární překlady pacientů budou realizovány do teplické a děčínské nemocnice, převoz plicních onemocnění záchrannou službou bude zajištěn na plicním oddělení, kde bude zajištěno okamžité převzetí pacienta, dojde ke změně kompetencí hlavní interní služby
-  na oddělení Emergency ve službě internista, chirurg a intenzivista, dojde také k posílení středního zdravotního personálu – hlavně sester, dojde ke zkrácení vyšetřovací doby na minimum navýšením hospitalizací
-  na RDG oddělení zastaven neakutní popis případů, nebudou prováděna mamografiká, CT, NMR a angia vyšetření, pouze v akutních případech pro potřeby nemocnice, nebudou poskytována vyšetření pro ostatní zdravotnická zařízení
-  superakutní výkony v MNUL (trombolýsy, stenty) zajištěny pouze v případech vitálních indikací, a to i během ÚPS
-  na neurologickém oddělení kompletně uzavřeny lůžkové stanice, převoz akutních stavů bude záchrannou službou realizován přímo do teplické a děčínské nemocnice, v rámci pracovní doby zajistí služby dva neurologové, o zajištění ÚPS se jedná 
-  na oddělení psychiatrie k uzavření jedné stanice a omezení chronických ambulantních vyšetření, detoxikační jednotka zůstane u běžného provozu. 
 
 Společná opatření a informace:
- O omezení plánovaných vyšetření a operací budou pacienti informováni telefonicky do 25. 2. 2011. Nový termín bude pacientům sdělen opět telefonicky.
 
- K omezení chronických ambulancí dojde dle primariátů (viz výše uvedené informace k jednotlivým nemocnicím). Ostatní rozhodnou primáři operativně dle skutečné provozní zátěže. Informace budou mít zaměstnanci, telefonní ústředny, umístěny budou také na www.kzcr.eu a informačních cedulích v nemocnicích.
 
- Krajská zdravotní, a. s. vyzve pacienty, aby využívaly akutní ambulance nemocnic společnosti jen ve skutečně závažných případech a jinak se obraceli na místně příslušné privátní ambulance.
 
- Krajská zdravotní, a. s. vyzve pacienty, aby se v případě nutné návštěvy raději dopředu informovali o provozu jednotlivých ambulancí buď přímo na ambulanci, nebo na telefonních ústřednách.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

15.2.2011

Krajská zdravotní, a.s. ukončila pracovní poměr s primářem mostecké chirurgie

Krajská zdravotní ukončila po projednání se zástupci odborových organizací pracovní poměr s dosavadním primářem mostecké chirurgie MUDr. Štemberou.

Důvodem výpovědi bylo hrubé porušení pracovní kázně, porušení platných směrnic společnosti a pracovního řádu Krajské zdravotní, a. s. 

Způsob komunikace pana Štembery je pro nás nepřijatelný a poškozující dobré jméno společnosti. Od jeho komentářů typu“lékaři to měsíc na pracáku vydrží, ale zdravotnictví se zhroutí a lidé budou umírat…“  se distancujeme, považujeme je za neodpovědné a neetické.

Krajská zdravotní, a. s. již řadu týdnů řeší situaci, vzniklou v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“, tuto situaci sama nezavinila, avšak snaží se zodpovědně řešit poskytování zdravotní péče i přes výpovědi lékařů v souvislosti s touto celorepublikovou akcí. 

V kompetenci pana Štembery nebylo informovat veřejnost o situaci způsobem, který by se dal prezentovat jako šíření poplašné zprávy.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


10.2.2011

Vláda krizovou situaci neřeší, je třeba, aby se s lékaři dohodla

Krajská zdravotní, a. s. svolala dnes 10. února tiskovou konferenci kvůli protestní akci lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Akce lékařů není zaměřena primárně proti Krajské zdravotní, a. s., ale proti současné vládě a ministerstvu zdravotnictví. Krajská zdravotní, a. s. však musí situaci řešit, aby poskytla pacientům i po 1. březnu potřebnou zdravotní péči. Proto se snaží s lékaři jednat, i když jejich požadavky nesměřují proti zaměstnavateli – Krajské zdravotní, a. s., ale proti ministerstvu zdravotnictví.

Předseda představenstva Petr Benda uvedl: „Nechceme žádným způsobem omezovat zdravotní péči, ale pokud lékaři odejdou, tak budou chybět a budeme muset, ne z chyby Krajské zdravotní, péči omezit. V případě, že lékaři do práce 1. března nepřijdou, naše společnost nebude schopna zajistit péči v rozsahu jaký je doposud.“

V Krajské zdravotní, a. s. se momentálně jedná o přibližně 12% podaných výpovědí lékařů. Ústecký kraj je tak druhým krajem nejméně postiženým výpověďmi lékařů, přesto jejich případný odchod může způsobit vážné komplikace v chodu nemocnic.

Pavel Kouda, člen představenstva Krajské zdravotní, a. s. a náměstek Ústeckého kraje pro zdravotnictví uvedl, že problém bude mít i Rychlá záchranná služba Ústeckého kraje, u které bude ohrožena její činnost.

V současné době zástupci Krajské zdravotní, a. s. připravují krizový scénář, který bude platit po 1. 3. 2011. Tento podrobný scénář bude představen na tiskové konferenci v úterý 15. 2. 2011, tak aby občané Ústeckého kraje byli včas informováni o změnách v poskytování zdravotní péče.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


8.2.2011

Krajská zdravotní, a. s. se připravuje na krizový stav

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém dnešním jednání projednalo stav akce "Děkujeme, odcházíme" a schválilo předložený návrh opatření, včetně harmonogramu řešení důsledků této akce. Plán opatření je nastaven na dva týdny od 1. 3. do 15. 3. 2011. Pokud nedojde ke změně situace, tak bude nutno připravit druhou fázi krizového plánu, včetně eventuálního kompletního uzavření některých nemocnic.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na dnešním jednání konstatovalo, že:

1)  po odchodu lékařů, kteří podali výpověď v rámci akce „Děkujeme, odcházíme,“ společnost nebude schopná plně poskytovat akutní zdravotnickou péči

2)  Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje nebude schopna nahradit rozsah poskytování akutní zdravotnické péče a její vlastní činnost bude ohrožena.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na dnešním jednání rozhodlo o rozdělení finančních prostředků, které zbudou po odchodu některých lékařů, mezi ostatní pracovníky, kteří se budou na provozu nemocnic nadále podílet.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. dále uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, řediteli společnosti, nadále pokračovat v jednání se zdravotními pojišťovnami o navýšení finančních prostředků pro společnost a pokračovat v jednání s lékaři, kteří podali výpověď v rámci zmiňované akce, s cílem zrušení výpovědi u co nejvyššího počtu lékařů.

Přijaté návrhy opatření a harmonogram na nejbližší období: 

-
Zajistit pravidelná jednání akčního týmu pro řešení situace v jednotlivých nemocnicích a zajistit úpravy opatření ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje.

-
Pokračovat v jednání se zdravotními pojišťovnami, ve snaze docílit přislíbené navýšení úhrad.

-
Spolupracovat s ostatními zdravotnickými zařízeními na území Ústeckého kraje.

-
Informovat všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky na primářských poradách o průběhu situace v souvislosti s akcí "Děkujeme, odcházíme".

-
Od 15. 2. 2011 zahájit útlumový program na zasažených odděleních a zajistit přípravu technických uzávěr oddělení.

- Pokud nedojde k pozitivními vývoji, tak připravit výpovědi odpovídajícího počtu středního zdravotního personálu, technicko-hospodářských pracovníků a zaměstnanců ostatních profesí do 20. 2. 2011.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu 


4.2.2011

Krajská zdravotní, a.s. proplatí další zálohu ve výši 1 milionu korun pro rodinu zdravotně postižené dívky

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. rozhodlo o proplacení další zálohy ve výši 1 milionu korun pro rodinu zdravotně postižené dívky

     Na posledním zasedání představenstva  Krajské zdravotní, a. s., dne 25. 1. 2011 rozhodli jeho členové o proplacení zálohy 1 mil. Kč na úhradu nákladů pro rodinu dívky, jejíž zdraví bylo v roce 2003 poškozeno během porodu v jedné z nemocnic, které společnost v roce 2007převzala. S ohledem na délku soudního řízení ve věci náhrady škody vůči zdravotně postižené dívce, a na tíživou situaci jejích rodičů, iniciovala společnost vyplacení další zálohy ve výši jednoho milionu korun pojišťovnou, u které bylo pojištění sjednáno.
 
     Krajská zdravotní, a. s. při svém vzniku přebrala nejen pět krajských nemocnic, ale také veškeré závazky, s těmito nemocnicemi spojené. Takovým závazkem je i nešťastný a lidsky velmi smutný případ rodičů, u jejichž novorozené dcery došlo k nenávratnému poškození zdraví při porodu.
 
     Krajská zdravotní, a. s. se snaží od okamžiku, kdy případ převzala, aby dívka byla odpovídajícím způsobem odškodněna. Jsme si vědomi, že poškození zdraví dítěte je natolik závažné, že je žádné peníze nemohou nahradit. V situaci rodičů je ale dostatečné finanční zajištění prostředkem, který může zlepšit situaci, ve které se rodina s postiženou dívkou nachází. O to víc nás mrzí, že soudně je případ řešen již řadu let a do dneška nedošlo ani k uplatnění pojistného plnění, které měla nemocnice sjednáno.
 
     V případu dívky se jedná o událost z doby před vznikem Krajské zdravotní, a. s., z konce roku 2003. Tehdejší příspěvková organizace Ústeckého kraje - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  byla pojištěna. Proto se také snažíme, aby pojišťovna plnila své povinnosti. Po té, kdy případ přešel na Krajskou zdravotní, a. s., neprodleně po pojišťovně požadovala vyplacení zálohy ve výši jednoho milionu korun ve prospěch rodičů dívky. Jeden milion korun byl také vyplacen. Bohužel, a ne vinou Krajské zdravotní, a. s., dostala rodina první peníze téměř 4 roky poté, kdy došlo k nešťastné události.
 
     Krajské zdravotní, a. s. od samého počátku, kdy případ převzala, požadovala pojistné plnění po smluvní pojišťovně. Nadále také po pojišťovně požadujeme krytí nákladů, vynaložených na léčbu dívky.
 
     Ve věci soudně řešených nároků rodičů poškozené dívky je případ stále ve fázi projednávání. Krajská zdravotní, a. s. poskytla jak ve vztahu ke smluvní pojišťovně, tak ve vztahu k soudním řízením veškeré relevantní podklady nezbytné pro rozhodování. Snahou Krajské zdravotní, a. s. je, aby oprávněné nároky rodiny byly kryty k jejich spokojenosti, i když jsme si vědomi, že zdraví dívky se bohužel ničím nahradit nedá.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

Prosím, čekejte