Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. k reportáži České televize ze středy 22. července

Krajská zdravotní, a. s. reaguje na reportáž České televize, odvysílanou ve středu, 22. července 2009 v hlavní zpravodajské relaci na opakované téma čerpání prostředků z evropských dotačních zdrojů.

Odvysílaná reportáž České televize navazuje na již odvysílané reportáže na dané téma, kdy jsou opakovaně používána ničím nepodložená tvrzení bývalé lékařky Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Dernerové o nákupu lékařských přístrojů. Reportáž obsahuje minimum faktů a vychází převážně z dojmů, domněnek a tvrzení zaujatých osob.

Na nákup přístrojů v Krajské zdravotní, a. s. z dotačních prostředků byl zadán nezávislý audit, a to bezprostředně po vznesení prvních námitek proti transparentnosti dotačních aktivit Krajské zdravotní, a. s. Provedený audit prokázal, že přístroje byly zakoupeny za odpovídající cenu a uskutečněné veřejné obchodní soutěže byly v souladu se zákonem.

Ke každému nákupu přístrojů pro Krajskou zdravotní, a. s. se vyjadřují odborníci z jednotlivých nemocnic. Podílejí se na specifikaci nakupovaných přístrojů. Mezi těmito odborníky byl i MUDr. Derner, manžel MUDr. Dernerové, která nákup přístrojů neustále kritizuje.

V reportáži zmiňovaná kontrola oprávněnosti požadavku na proplacení financí z prostředků EU není ničím neobvyklým. Jedná se o standardní postup Úřadu regionálního rozvoje, který je uplatňován vždy při podání žádosti o proplacení vynaložených prostředků, neboť je povinností státu prověřit, zda nedochází ke zneužívání fondů EU.

Také zpochybňovaná komunikace mezi společností Krajská zdravotní a zástupci jediného akcionáře - Ústeckého kraje, postrádá jakoukoli logiku. V sedmičlenném představenstvu společnosti je zastoupeno celkem pět zástupců Ústeckého kraje. Zápisy z jednání představenstva společnosti jsou pravidelně zasílány Radě Ústeckého kraje.

Reportáže České televize dávají opakovaně prostor k nepodloženému zpochybňování dobrého jména společnosti Krajská zdravotní, a. s. Prezentované názory připomínají snahy aktivit, vedoucích k zamezení čerpání financí z EU. Rozhodně mají daleko od snah vedoucích k poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče o pacienty z Ústeckého kraje.

Krajská zdravotní, a. s. je největším zdravotním zařízením v České republice, s odpovídající spádovou oblastí, které by měl odpovídat také rozsah moderního přístrojového vybavení. K tomu by měly přispět také peníze z evropských fondů.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. vnímá reportáž České televize jako účelovou zejména proto, že jde již o několikáté napadení společnosti, a to stále stejnými lidmi, se stále stejnými argumenty, které již byly několikrát vyvráceny.


7.7.2009

Teplická nemocnice má novou lékárnu

Ve středu, 8. července zahájí provoz nová nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Nová lékárna pod názvem „Lékárna poliklinika“ zahájí provoz ve středu, 8. července. Lékárna se nachází v budově polikliniky teplické nemocnice, napravo od hlavního vchodu z ulice „U nemocnice“.

Lékárna nahradí původní nemocniční lékárnu, která se nacházela uvnitř budovy polikliniky a jejíž provoz bude ukončen k datu otevření lékárny nové.

Lepší dostupnost, větší prostor, atraktivnější prostředí, ale i výrazně větší výběr nabízeného sortimentu, to jsou hlavní výhody pro zákazníky. Klienti budou mít k dispozici tří výdejní místa, z nichž dvě budou určena pro výdej na recepty, jedno pro volný prodej.

Otevírací doba lékárny je od pondělí do pátku, od 7:30 do 17:00 hodin.


Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. ke včerejší reportáži České televize

Krajské zdravotní, a. s. reaguje na reportáž České televize, odvysílanou ve středu, 1. července 2009 v hlavní zpravodajské relaci.

Odvysílaná reportáž České televize je v podstatě ve všech svých tvrzeních o Krajské zdravotní, a. s. a nákupu špičkových lékařských přístrojů zcela nepravdivá. Neobsahuje žádný fakt a vychází pouze z dojmů a tvrzení zaujatých osob.

Nelze srovnávat přístroj, který je v nemocnici Na Homolce, s přístrojem v Krajské zdravotní, a. s. Tato informace, o kterou opírala Česká televize své tvrzení, je zavádějící, neboť přístroj v Krajské zdravotní, a. s. je přístroj mnohem kvalitnější a s většími možnostmi. Nejde tedy o úplně stejný přístroj, jak v reportáži tvrdí redaktorka Baldová a bývalá lékařka Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Dernerová.

Na nákup přístrojů v Krajské zdravotní, a. s. byl zadán nezávislý audit, který prokázal, že přístroje byly zakoupeny za odpovídající cenu. Úvahy o tom, že by se peníze za nakoupené přístroje měly vracet do Evropské unie, jsou nesmyslné.

Účelovost reportáže vnímáme zejména proto, že jde již o několikáté napadení společnosti Krajská zdravotní, a. s., a to stále stejnými lidmi, se stále stejnými argumenty, které již byly několikrát vyvráceny.


Krajská zdravotní zvyšuje mzdy všeobecných sester a porodních asistentek v průměru o 7,15 %

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém včerejším zasedání rozhodlo, že od 1. 7. 2009 zvýší mzdy všeobecných sester a porodních asistentek na základě novelizace katalogu prací, který nově upravuje zařazení těchto profesí do platových tříd. Ve finančním vyjádření toto navýšení znamená průměrné zvýšení mzdy tohoto personálu o cca 1500 Kč.

Na včerejším zasedání představenstva Krajské zdravotní byla předložena zpráva o hospodaření společnosti za pět měsíců tohoto roku. Provozní zisk společnosti k 31. 5. 2009 činní cca 31mil Kč. Dosažení zisku bylo způsobeno především dodržením finančního plánu Krajské zdravotní, a. s. v oblasti nákladů a zajištění vyšších výnosů za poskytnutou zdravotní péči.


20.6.2009

Odložený novorozenec je v péči děčínské nemocnice

Dnes před polednem byl v prostorách Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. nalezen odložený novorozenec. Nalezené dítě, které je nyní v péči zdravotníků na dětském oddělení děčínské nemocnice, je v dobrém zdravotním stavu.

Dnes před polednem byl v prostorách děčínské nemocnice nalezen novorozenec, který byl matkou odložen krátce po porodu. Dítě je nyní v péči lékařů a sester na dětském oddělení, kam bylo umístěno. Novorozenec mužského pohlaví se jmenuje Matěj, jak vyplývá z dopisu, který měl novorozenec přiložen spolu s kompletní novorozeneckou výbavou.

Malý Matěj je v dobrém zdravotním stavu. Váží necelé tři kilogramy a měří 47 centimetrů. O Matěje bylo po porodu dobře postaráno a před odložením byl odpovídajícím způsobem zaopatřen. Pohnutky, které vedly matku k jeho odložení, jsou spolu s její omluvou vysvětleny v přiloženém dopise.

S dalšími podrobnostmi případu malého Matěje, seznámíme veřejnost na tiskové konferenci, která bude uspořádána v pondělí. Bližší údaje k tiskové konferenci budou zaslány na adresy redakcí jednotlivých médií a budou zveřejněny také na webových stránkách Krajské zdravotní, a. s. v „aktualitách“.


18.6.2009

Robotická operace v oblasti ORL

Centrum robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provedlo robotickou operaci nádoru kořene jazyka, jako prezentaci minimálně invazivního zákroku pro operovaného pacienta, i tým operatérů.

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., proběhla robotická operace v oblasti ORL, kdy byl operován onkologický pacient s nádorem na kořeni jazyka. Cílem prezentace operativního zákroku bylo seznámení s možnostmi minimálně invazivních metod, dosahovaných právě při robotické chirurgii.

Prezentovaný, minimálně invazivní zákrok, přináší mnoho výhod pro operovaného pacienta i tým operatérů. V oboru roboticky prováděné chirurgie lze přistupovat k operovaným oblastem velice šetrně, oproti velmi invazivním zákrokům při standardních operačních postupech, jak dokládá právě předvedený případ ORL zákroku přes dutinu ústní.

Výhody robotické chirurgie se zaměřením na oblast ORL byly prezentovány v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., primářem Centra robotické chirurgie Masarykovy nemocnice, MUDr. Janem Schramlem a následně v Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. pří konkrétním operačním zákroku, prováděném operačním týmem pod vedením MUDr. Karla Slámy jun., lékaře ORL oddělení MNÚL.

Operace se zúčastnil také Hubert Stein, vedoucí klinického týmu společnosti Intuitive, z centrály San Francisco v Californii, který byl velmi potěšen kvalitou provedeného zákroku. Pan Stein je zároveň členem týmu, který se podílí na řešení chronického chrápání pomocí robotické chirurgie, které je v současnosti nejlepším řešením pomoci pacientům, postižených těžkou formou chrápání.

Akce proběhla za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. a zástupců Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z (MNÚL). S Centrem robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a jeho činností, seznámil v úvodu akce přítomné náměstek Krajské zdravotní, a. s. pro oblast zdravotní péče, MUDr. Jan Lami, a primář robotického centra MUDr. Jan Schraml.

Provedená ORL operace onkologického pacienta s odstraněním nádoru na kořeni jazyka trvala tři hodiny. Rekonvalescence odoperovaného pacienta bude trvat zhruba čtyři až pět dnů, což je čtyřnásobně rychleji, než při klasicky provedeném, invazivním operačním zákroku. Významným benefitem pro pacienta je také výrazné snížení bolesti při hojení ran, ale i dřívější odchod do domácího léčení.

Robotická chirurgie ORL v Krajské zdravotní, a. s.

V srpnu 2008 byl v Ústecké Masarykově nemocnice zahájen provoz robotického systému daVinci, umožňujícího provádění chirurgických zákroků na člověku. Kromě jiných oborů bylo operování robotem zavedeno také na ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku.

Roboticky asistovaná chirurgie využívá principy minimálně invazivních přístupů a je možné ji označit za další stupeň vývoje laparoskopické chirurgie. V oblasti ORL se jedná o „dutinové“ operace, a to v prostoru ústní dutiny, trubice hltanu, včetně horních etáží hlasového ústrojí - hrtanu.

Zvláštní pozornost je věnována problematice řešení onemocnění kořene jazyka právě pomocí robotického systému daVinci. Díky „robotu“ je možné operovat šetrně skrze dutinu ústní bez použití zevních přístupů na krku, které jsou náročnější na hojení a délku hospitalizace.

Robotické operace nádorů kořene jazyka a dále také operace prostého zbytnění kořene jazyka, které jeho nositeli způsobuje těžké formy chrápání či polykací potíže, jsou středem pozornosti ústecké ORL robotické chirurgie.

V tomto směru je ústecké ORL oddělení zařazeno do jednoho z pěti světových center, které se podílí na řešení zmenšení kořene jazyka pro syndrom spánkové nedostatečnosti (Sleep Apnea Syndrom), právě pomocí robotického přístroje daVinci. Místem, kde se pak shromažďují a vyhodnocují výsledky operací je výzkumné a školící centrum IRCAD Training Center ve Štrasburku, ve Francii.

Mimo toto centrum spolupracuje ORL oddělení také s americkou University of Pennsylvania ve Philadelphii, konkrétně s profesorem Gregory Weinsteinem. Profesor Weinstein na svém pracovišti uskutečnil od roku 2005 přes 300 robotických ORL výkonů a provedl školení více než 10 lékařů z celého světa, včetně MUDr. Karla Slámy juniora, lékaře ORL oddělení MNÚL.

Roboticky asistovanou operaci provádí lékař a technické zařízení – robot se 4 rameny. V ORL oboru robot využívá 3 ramena, prostřední -kamerové a pravé a levé s operačními nástroji. Lékař - operatér ovládá ramena ze samostatně umístěné konzole. Na dálku ovládá nástroje umístěné na ramenech robota a ten přesně reprodukuje jeho pohyby v operačním poli. Rozhodně se nejedná o samostatné operování robota, nýbrž o „ roboticky asistovanou chirurugii“, kde je i nadále role člověka operatéra nezastupitelná.

Spolu s lékařem operatérem se na operaci podílí také asistující lékař, který zajišťuje kontrolu nástrojů. Minimálně invazivní chirurgické výkony provedené robotem v krční oblasti přinášejí pacientovi mnohé benefity. Je to především možnost operace bez zevního přístupu, snížení pooperační bolesti, ale také rychlejší rekonvalescence a tím i brzký návrat pacienta do běžného života.

Díky zavedení dvou robotických systemů daVinci na pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se Krajská zdravotní, a. s. posunula mezi zdravotnická zařízení, poskytující vysoce specializovanou péči nejen z pohledu České republiky, ale i v rámci celé Evropy.

MUDr. Karel Sláma jun., lékař ORL oddělení MNULKrajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti reportáži České televize

Reportáž České televize „Vedení Krajské zdravotní uzavřelo pojistku“ se nezakládá na pravdě.

Pojistná smlouva byla uzavřena již minulým vedením společnosti Krajská zdravotní, a. s. a v březnu tohoto roku proběhla její aktualizace, a to z důvodu volby nových členů vedení společnosti. Krajská zdravotní přitom zároveň s podpisem aktualizované podoby smlouvy vyjednala i nižší cenu pojistky, která činí 405 tisíc korun. Pojistná částka, na kterou je smlouva uzavřena, činí 100 milionů korun. To představuje přibližně 2,5 % obratu společnosti, což je standardní poměr.

Pojištění se vztahuje na všechny zaměstnance Krajské zdravotní, a. s. a to na současné, minulé i budoucí. Není tedy pravdou, že je uzavřena pouze pro členy představenstva a dozorčí rady, jak uvedla Česká televize. „Práce ve zdravotnictví je velmi náročná, proto ochranu všech zaměstnanců považuji za nezbytnou a seriózní,“ uvedl Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s. V oblasti zdravotnictví mohou vzniknout obrovské škody, a to i vzhledem k neustále se zlepšujícímu a tedy také dražšímu vybavení nemocnic špičkovými lékařskými přístroji.

Pojistka se vztahuje na vzniklé škody, způsobené činností pojištěných osob. Jde o standardní pojištění odpovědnosti za případnou škodu, vzniklou v souvislosti s výkonem zaměstnání. Jedná se o pojistný limit, který je souhrnem jedné až několika vzniklých pojistných událostí v daném roce.

Pojistné plnění není vztaženo na rodinné příslušníky, jak opět nesprávně uvedla Česká televize. Tato dezinformace zřejmě vznikla v souvislosti s pojistným plněním v kontextu manželů v bezpodílovém manželském vztahu a v souvislosti s případnými právními úkony, vzniklými v rámci dědických vztahů, v případě úmrtí pojištěné osoby.


4.6.2009

Multioborový seminář „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“ proběhne v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

V krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. proběhnou „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“. Součástí akce je přímý přenos operace s prezentací využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy.

Možnosti využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy budou tématem multioborového semináře pod názvem „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“, který proběhne 5. června ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V rámci pořádané akce bude v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem operována pacientka po autonehodě, která podstoupila již tři neúspěšné operace a defekt na lebce jí způsobuje velké problémy v profesním i osobním životě. Tým neurochirurgů jí nyní dá novou naději, že bude zase žít normální život.

Rekonstrukční chirurgie

Současná rekonstrukční chirurgie nabízí až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách. V případě velkého defektu bývá problém s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy, které se pak musely složitě upravovat a navzájem spojit titanovými dlahami a šrouby. Spongioplatsické kostní štěpy přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra nebo pánve) zvyšovaly zátěž pro pacienta, znamenaly více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta přijatelnější.

Zakázkové implantáty MEDPOR jsou z porézního vysokohustotního polyetylénu vyráběny unikátní metodou pacientovi přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní defekt a biokompatibilní materiál minimalizuje možnost imunologické reakce těla. Poréznost materiálu umožní následné prorůstání tkání a implantát se tak stane součástí pacientova těla.

Prvním krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová tomografie), pomocí kterého je vytvořen přesný počítačový 3D model pacientovy lebky. Data chirurgové odešlou ke zpracování do centra přípravy zakázkových implantátů v USA, kde odborníci navrhnou vhodný tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod náhled budoucího implantátu. V dalším kroku potvrdí operatér vhodnost řešení implantátu. V rámci předoperačního plánování má operatér možnost vyzkoušet implantát na modelu lebky. To umožňuje správně naplánovat průběh operace a minimalizovat možná rizika. V případě kraniálních implantátů se eventuelně využije i takzvaný tkáňový expandér, který vytvoří prostor pod kůží na vložení implantátu.

Právě pro představení těchto a dalších inovativních možností rekonstrukční chirurgie se přední čeští a slovenští odborníci rozhodli uspořádat “České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“, které se budou konat 5. 6. 2009 na neurochirurgické klinice Univerzity J.E.Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a 9. 6. 2009 v nemocnici Košice - ŠACA. Špičkovým chirurgům budou představeny možnosti zakázkových i předdefinovaných implantátů a proběhne operace naživo, kde bude pacient v přímém přenosu operován a chirurg bude simultánně komentovat svou práci. Na Slovensku půjde o vůbec první „live surgery“ na toto téma a s tímto progresivním materiálem.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bude operována pacientka po autonehodě, která podstoupila již tři neúspěšné operace a defekt na lebce jí způsobuje velké problémy v profesním i osobním životě. Tým neurochirurgů jí nyní dal novou naději, že bude zase žít normální život.

Košické nemocnici v Šaci bude operována 30 – ti letá pacientka s vrozenou deformitou v obličeji. Při operaci se použije katalogový tvarovatelný implantát, který se během operace upraví (například skalpelem) tak, aby přesně odpovídal konkrétnímu defektu.

Rádi bychom Vás na tyto unikátní akce pozvali a informovali Vás o možnostech současné chirurgie více. Na akci je zajištěno pohoštění pro účastníky akce i novináře.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Petr Vachata
Neurochirurgická klinika
Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem

Doplňkové informace

Multioborový seminář „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“
Akce proběhne 5. června 2009 od 9 hodin,

v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – budova B, 5. patro, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou, vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha (nyní 2. LF UK). Od roku 1997 je primářem neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. Je autorem více než 50 odborných článků a statí v monografiích, dále více než 250 přednášek a odborných sdělení, členem mnoha českých i zahraničních odborných společností. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří zejména problematika mozkových tumorů, cévní neurochirurgie a chirurgie operačních přístupů k bazi lební.


2.6.2009

Chomutovská nemocnice má svou lékárnu

V úterý, 2. června proběhlo slavnostní otevření nové lékárny pro veřejnost v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z. Podařilo se tak realizovat rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s. ze začátku tohoto roku. Představenstvo deklarovalo záměr na co nejrychlejší otevření lékárny v chomutovské nemocnici, která dosud byla jediným zařízením společnosti bez vlastního lékárenského zařízení.

Nová lékárna se nachází v Kochově ulici vedle hlavní vrátnice chomutovské nemocnice, v nově zrekonstruovaných prostorech a je určena pro veřejnost. Otevřena bude v pracovní dny, denně od 7,30 do 15,30 hodin. Jde o první lékárnu po roce 1989, která je ve vlastnictví chomutovské nemocnice.

Prostorná prodejní plocha s předsunutým vestibulem má zrekonstruované interiéry a nové zařízení nejen v prodejním prostoru, ale i v přilehlých lékárenských pracovištích, včetně zázemí zaměstnanců. Pro zájemce o služby lékárny jsou připraveny dvě prodejní místa a dvě přepážky pro výdej léčiv na recept. Nově otevřená lékárna zaměstná 11 lidí. Náklady na rekonstrukci a vybavení nepřesáhly 1,7 milionu korun.

Slavnostní otevření lékárny proběhlo za účasti Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Bc. Petra Hossnera, ředitele chomutovské nemocnice, MUDr. Jiřího Mrázka, náměstka pro zdravotní péči, Mgr. Anny Malé, hlavní sestry a dalších zaměstnanců chomutovské nemocnice. Za Magistrát města Chomutova se slavnostního otevření zúčastnil náměstek primátorky, Ing. Jan Řehák.

Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s., poděkoval řediteli chomutovské nemocnice a jeho spolupracovníkům, kteří se na realizaci lékárny podíleli. Dobrou spolupráci a hodně spokojených zákazníků popřál také personálu nově otevřené lékárny, v čele s Pharm. Dr. Zuzanou Koštůrovou.


1.6.2009

Druhý babybox Krajské zdravotní, a.s. je v teplické nemocnici

Dnes, v rámci Mezinárodního dne dětí, Krajská zdravotní, a.s. slavnostně zahájila provoz babyboxu v teplické nemocnici. Technické převzetí babyboxu za účasti zakladatele těchto zařízení pana Ludvíka Hesse a zástupců sponzorů, proběhlo ve čtvrtek 28. 5. 2009.

Proč technické převzetí ve čtvrtek a slavnostní zahájení dnes? „Otevření babyboxu bylo již delší dobu, s ohledem na technické záležitosti, které bylo potřeba dodělat, plánováno na 1. června, a to k Mezinárodnímu dni dětí. Pan Hess bohužel v tento termín nemohl, protože měl naplánováno otevření babyboxu v jiné nemocnici,“ sdělil Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.

U babyboxu se během víkendu dodělávalo zastřešení, osvětlení a vnější parkové úpravy okolí.

Krajská zdravotní, a.s. děkuje všem sponzorům za dary, které umožnily pořízení babyboxu v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte