2.7.2012

Krajská zdravotní se zúčastnila kampaně v rámci Světového dne spirometrie

Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. se zúčastnilo kampaně pořádané v rámci Světového dne spirometrie. Akce byla zaměřena na podporu informovanosti laické i zdravotnické veřejností o spirometrii a propagování tohoto jednoduchého a přitom pro diagnostiku a monitoraci plicních onemocnění nepostradatelného vyšetření. Návštěvníkům, kterých přišlo 81, bylo provedeno bezplatné spirometrické vyšetření a následně vyhodnoceno přítomným lékařem. Celkem bylo zjištěno 17 spirometrií (20%), kdy hodnoty nebyly v mezích normy, 13 účastníků bylo pozváno k podrobnějšímu vyšetření.

Akce se uskutečnila 28. 6. 2012 na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v rámci dne otevřených dveří. Smyslem kampaně bylo představení spirometrie jako jednoduchého vyšetření, které dokáže včas odhalit závažné respirační nemoci. A dále připomenutí základní životní potřeby - dýchání a přiblížení problémů lidí se závažnými dýchacími obtížemi, vzniklými buď jako důsledek kouření, života v oblasti s trvale silně znečištěným ovzduším anebo byly získané jinak.

  „Spirometrie je základním funkčním vyšetřením plic. Poprvé bylo vyšetření usilovného výdechu vitální kapacity využito v medicínské praxi v roce 1947, letos tedy spirometrie slaví 65let. Provedení spirometrie je významné pro diagnostiku plicních onemocnění, zejména u onemocnění, kde dochází k zúžení průdušek (bronchiální obstrukci) a tím k omezení průtoku vzduchu, tedy u průduškového astmatu a Chronické obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a měla by být provedena u všech pacientů, kteří si stěžují na dechové potíže, dlouhotrvající kašel či tíhu na prsou. Spirometrii lze provést u dětí od 3let věku, horní věková hranice prakticky není omezena, běžně jsou vyšetřováni i senioři nad 80 let,“ uvedla primářka Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Jarmila Fišerová

Doplňkové informace:

Kampaň garantuje Federace mezinárodních respiračních společností (FIRS) a k jejímu organizování byla vyzvána Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) a Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), která v tomto roce slaví 5 let své existence. ČARO vyzvala ke spolupráci Českou společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI ČLS JEP) i další občanská sdružení.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


29.6.2012

Krajská zdravotní uzavřela dodatek kolektivní smlouvy

S účinností od 1. července 2012 vstoupí v platnost dodatek Kolektivní smlouvy, podepsaný mezi Krajskou zdravotní, a. s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Smluvní strany uzavřely dodatek Kolektivní smlouvy s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné vztahy. Platnost Kolektivní smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2012. Zaměstnavatel tak garantuje dosavadní objem mzdových prostředků, stejně jako širokou škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů.

„Jsem velmi rád, že po mnoha intenzívních jednáních mezi oběma stranami došlo k uzavření dodatku Kolektivní smlouvy. Věřím, že smlouva odráží nejen míru nezbytného vzájemného kompromisu, ale také zohledňuje celkovou ekonomickou situaci, ve které se všichni nacházíme. Chtěl bych poděkovat všem zástupcům odborových organizací i paní Ing. Ivaně Břeňkové, místopředsedkyni OSZSP, za věcný přístup a korektní průběh několikaměsíčního vyjednávání“, řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Z mého pohledu je dodatek Kolektivní smlouvy rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní jako zaměstnavatelem a zaměstnanci“, dodal MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a pravidla zaměstnávání zaměstnanců u Krajské zdravotní, a. s. a jejich nároky vyplývající z pracovně právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce v platném znění a dalších platných právních předpisů.

 

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


28.6.2012

Proběhlo první jednání výběrové komise k outsourcingu ICT Krajské zdravotní

V sídle Krajské zdravotní, a. s. dnes (28. června) proběhlo první jednání hodnotící výběrové komise k veřejné zakázce „Komplexní outsourcing ICT” (Ev. č. 7202011008777).

Hodnotící komise jednání přerušila na základě obdrženého rozhodnutí jediného akcionáře Krajské zdravotní, a. s. ze dne 27. 6. 2012.

Zástupci přítomných uchazečů o veřejnou zakázku byli s tímto rozhodnutím seznámeni a informováni o tom, že budou o novém termínu otevírání obálek s nabídkami písemně vyrozuměni.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


11.6.2012

Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní spolupořádá výjimečný mezinárodní neurochirurgický kongres v Praze

Evropský neurochirurgický kongres s názvem 7th Central European Neurosurgical Society (CENS) Meeting, který se uskuteční ve dnech 13. - 15. 6. 2012 spolu se satelitními mikroanatomickými kurzy v Praze, je významnou událostí nejen novodobé historie české neurochirurgie. Kongres je výjimečný v tom, že je poprvé v historii pořádán společně s americkou neurochirurgickou společností – Congress of Neurological Surgeons (CNS).

Ve třech dnech se bude kongres věnovat nejmodernějším technikám zobrazení funkčních struktur a operacím v nejsložitějších oblastech mozku a výstupy z přednášek i operací budou internetově přenášeny do zemí Evropy i Asie. Prezidentem kongresu je neurochirurg prof. E. Zveřina z FN Motol, kongres spolupořádá Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V týmu profesorů a lektorů kurzu jsou také dva prestižní odborníci dané problematiky prof. B. Meyer z Německa a prof. F. F. Lang z USA, jádro týmu pak tvoří lékaři Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – její přednosta doc. M. Sameš, dr. R. Bartoš, dr. A. Hejčl a dr. A. Zolal.  Ústečtí neurochirurgové se tak přiblížili k cíli, vybudovat v Evropě respektované laboratorní centrum pro hlubší poznání a výuku anatomických detailů mozku.

Kongresu se zúčastní současný president Světové neurochirurgické společnosti (WFNS) Yong  Kwang-Tu Y (Taiwan) a dva bývalí prezidenti J. Brotchi (Belgie), M. Samii (Německo), nejvýznamnější neurochirurg druhé poloviny minulého století G. Yasargil a další osobnosti světové neurochirurgie. Fenomenální neurochirurg G. Yasargil změnil neurochirurgii v mikrochirurgický obor a svou precizní technikou a filozofií zmírnil počet komplikací a úmrtí na desetinu. Všichni moderní neurochirurgové navazují na jeho principy a mnohé z nich dodnes nejsou překonány. G. Yasargil navštěvuje Prahu po 41 letech.

Podrobnější informace:

CENS je evropská kontinentální organizace neurochirurgů, patřící pod křídla Světové neurochirurgické federace.

Kurz baze lební a bypassu na mozku

CENS kongresu předchází  Mikroanatomický kurz, který bude pořádán v Praze v Klubu Lávka.  Mikroanatomický disekční kurz trvá dva dny 11. - 12. 6. 2012 a jeho cílem je intenzivní výuka náročných neurochirurgických operačních přístupů na věrných anatomických modelech spánkové kosti s použitím operačního mikroskopu a vrtaček jako na skutečném operačním sále. Dále je kurz věnován nácviku náročných mikrochirurgických cévních mozkových bypassů. Pro lékaře specialisty bude novinkou testování speciálních anatomických modelů a cév. Tyto modely jsou vyráběny v Japonsku pomocí laserové technologie přesně podle 3D obrazu počítačové tomografie skutečných pacientů. Ústecká neurochirurgie se již druhým rokem podílí na vývoji těchto revolučních preparátů.

Tým lektorů a profesorů tvoří současní významní odborníci, prof. T. Kawase z Japonska, prof. T. Mathiesen ze Švédska, prof. U. Spetzger z Německa, z České republiky pak doc. M. Sameš a dr. P. Vachata z Ústí nad Labem, prof. E. Zvěřina z Prahy a doc. M. Vaverka z Olomouce.

Intenzivní práce a studia se zúčastní 20 lékařů ze zemí západní i východní Evropy a Asie. Celá akce je pořádána pod záštitou Světové federace neurochirurgických společností (World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS). Pořádající Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. má prestižní certifikát a licenci výukového centra  WFNS „class A“ od roku 2008, tento certifikát má pouze 5 klinik v Evropě.

Průběh přednášek i simulací obtížných operací bude přenášen internetovým spojením společnostmi CESNET a APAN medical community do Japonska, Číny a dalších zemí Asie. Zájem má také Španělsko s přenosem i pro studenty, dále Itálie a Norsko.

Satelitní výukové operace a Mikroanatomický kurz je akcí nebývalého rozsahu a je současně zviditelněním solidní úrovně české medicíny a české neurochirurgie.

Kurz disekce bílé hmoty mozku a korelace se zobrazením mozkových drah traktografií (DTI)

Druhý satelitní kurz pořádaný 11. 6. 2012 v Klubu Lávka je věnován technice preparování mozkových drah na preparátech mozku. Operatérům umožní dokonalé poznání anatomie a funkce mozkových drah – především drah řídících pohyb, řeč a zrak, ale i komplexí funkce jako chování, emoce, sebeovládání, též paměť, rozhodování a motivace člověka.  3D představa o organizaci mozkových drah přináší chirurgům větší bezpečnost a vyšší radikalitu při operacích mozkových nádorů. Anatomie bílé hmoty bude současně korelována s nejmodernějším zobrazením mozkových drah pomocí magnetické rezonance, metodou traktografie. Na dvou plánovacích stanicích budou specialisté studovat technické možnosti zobrazení drah a poté je vypreparují a ověří na mozkovém preparátu.

Tento sofistikovaný kurz je pořádán poprvé v České republice a na kurz se přihlásili lékaři z 8 zemí. V týmu profesorů a lektorů kurzu jsou dva prestižní odborníci dané problematiky prof. B. Meyer z Německa a prof. F. F. Lang z USA, jádro týmu pak tvoří lékaři Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – doc. M. Sameš, dr. R. Bartoš, dr. A. Hejčl a dr. A. Zolal.  Ústečtí neurochirurgové se tak přiblížili k cíli, vybudovat v Evropě respektované laboratorní centrum pro hlubší poznání a výuku anatomických detailů mozku.

Garantem akce je Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc, přední český neurochirurg a přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Tel 731 535 611, e- mail: martin.sames@mnul.cz

 

Zpracoval:

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


29.5.2012

Žalobu na ochranu dobré pověsti podala Krajská zdravotní proti mostecké senátorce Aleně Dernerové

Dlouhodobé závažné poškozování dobrého jména a cílená diskreditační kampaň byly důvodem žaloby na ochranu dobré pověsti, kterou podala společnost Krajská zdravotní, a. s. na mosteckou senátorku MUDr. Alenu Dernerovou.

„Paní Dernerová vede dlouhodobě proti Krajské zdravotní dehonestující a diskreditační kampaň, ve které o společnosti nepravdivě a nepodloženě tvrdí, že nakoupila předražené zdravotnické přístroje a také se snaží vyvolat zcela nepravdivý dojem, že Krajská zdravotní zadává veřejné zakázky v rozporu se zákonem. Výjimkou nejsou ani naprosto nepřijatelné a lživé, mediálně šířené výroky o údajném korupčním jednání představitelů společnosti. Rozhodli jsme se proto dál nepřihlížet a netrpět šíření podobných nepodložených informací, lží a pomluv, a rozhodli jsme se domáhat morální satisfakce formou soudně nařízené veřejné omluvy, včetně peněžité náhrady nemajetkové újmy“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Případné zadostiučinění spočívající v prostém odvolání nepravdivých tvrzení a údajů vyřčených paní senátorkou na adresu Krajské zdravotní není bohužel schopno napravit škody, které její jednání společnosti způsobilo, ale souhlasím, že dál už nebylo možné jen přihlížet na cílenou, pokračující kampaň proti Krajské zdravotní, proto musím s podáním žaloby souhlasit“, dodal Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva společnosti, zastřešující pět nemocnic Ústeckého kraje.

Podaná žaloba spatřuje významný zásah do dobré pověsti právnické osoby - Krajské zdravotní, a. s. a mostecké senátorce vytýká prezentaci manipulativně osočujících, nepravdivých a nepodložených výroků na adresu společnosti i jejích představitelů. Žaloba připouští, že činnost Krajské zdravotní, a. s. s jejím posláním samozřejmě musí být předmětem veřejné diskuse. V daném případě se však ze strany žalované (senátorky Dernerové) nejedná o přiměřenou a tedy přípustnou kritiku, ale o prezentaci skutkových tvrzení, která hrubě zkreslují skutečnost a činnost Krajské zdravotní, a. s.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. rozhodně popírá, že by společnost uskutečňovala předražené nákupy zdravotnického zařízení. Nepravdivost těchto tvrzení vyplývá z auditů, které si nechala vypracovat nejen společnost, ale i další subjekty nezávislými auditory, a stejně tak ze závěrů kontrol cen, které si vyžádalo Ministerstvo financí ČR a ke které byl přizván i expert z Ministerstva zdravotnictví ČR. Ceny nakoupených přístrojů byly přiměřené a v čase a místě obvyklé. Ostatně tato skutečnost vyplývá i ze závěrů jednoho z posledních auditů, vypracovaných pro Policii České republiky.

Vzhledem k tomu, že v důsledku nepravdivých tvrzení senátorky Dernerové o Krajské zdravotní, a. s. došlo ke snížení její dobré pověsti ve značné míře, kdy se jedná o újmu závažnou, požaduje žaloba nejen zadostiučinění spočívající v prostém odvolání nepravdivých tvrzení a údajů, ale v souladu s judikaturou požaduje rovněž přiznání náhrady nemajetkové újmy v penězích, v částce 100.000,- Kč.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


25.5.2012

Krajská zdravotní podala žalobu na firmu Deloitte

Závažné poškození dobrého jména způsobil neprofesionální přístup firmy Deloitte při zpracování auditu na nákup přístrojového vybavení nemocnic, který realizovala Krajská zdravotní, a. s. v letech 2008 až 2009. Společnost proto podala na zpracovatele auditu, firmu Deloitte, žalobu.

Audit, hodnotící nákup přístrojového vybavení nemocnic společnosti s využitím evropských dotací, obsahoval nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, které mj. vedly k závažnému poškození dobrého jména Krajské zdravotní, a. s. Proto byla v minulých dnech proti firmě Deloitte podána žaloba na ochranu dobrého jména, spolu s požadavkem na veřejnou omluvu a náhradu nemajetkové újmy ve výši 100 milionů korun.

„Přístrojové vybavení z evropských dotací slouží v Krajské zdravotní bezmála čtyři roky, stále je ale vyvíjen tlak na vracení dotací, a to především v důsledku neprofesionálního auditu firmy Deloitte v rámci veřejné zakázky na nákup zdravotnických přístrojů. Opakovaná tvrzení, opíraná o velmi pochybné výsledky auditu firmy Deloitte, Krajskou zdravotní výrazně poškodily a dál poškozují nejen v očích veřejnosti. Rozhodli jsme se proto bránit proti neobjektivnímu auditu soudní cestou“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Chybná tvrzení v auditu Deloittů přitom byla opakovaně vyvrácena nezávislými audity renomovaných auditorských firem, zpracovaných pro různé zadavatele, ať už audity NSG Morison nebo KPMG, naposled pokud vím pak auditem American Appraisal, zpracovaným pro Policii ČR. Vzhledem k zavádějícím výsledkům auditu Deloittů a výsledkům všech ostatních provedených auditů, jsme se rozhodli pro obranu podáním žaloby na původce všech problémů, firmu Deloitte“, doplnil slova ředitele předseda představenstva, Mgr. Radek Scherfer.

„Zatímco Krajská zdravotní musí čelit nesmyslným útokům a vynakládat nemalé úsilí a prostředky na obhajobu řádně získaných dotací, přístrojové vybavení z těchto dotací zatím několik let slouží, a to konkrétním uživatelům – zdravotnímu personálu a především pacientům“, dodal předseda představenstva.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


23.5.2012

Krajská zdravotní prodloužila termín výběrového řízení na komplexní outsourcing IT

Pro množství dotazů zájemců o výběrové řízení na komplexní outsourcing IT služeb prodloužila Krajská zdravotní termín pro přijímání nabídek

Krajská zdravotní, a. s. v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodla o prodlouženítermínu pro přijímání nabídek do výběrového řízení na komplexní outsourcing IT služeb, které společnost vypsala počátkem března. Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 25. 6. 2012, což všem zájemcům o veřejnou zakázku oznámil a ve stejný den byla tato skutečnost uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

 
Původní termín pro přijímání nabídek 27. dubna byl již jednou prodloužen o měsíc, tedy do 25. května. Tento termín se však ukázal jako nedostatečný pro vyřízení 371 dotazů zájemců o veřejnou zakázku, které chce Krajská zdravotní, a. s. podrobně zodpovědět. Je to obecně v souvislosti s naší snahou umožnit účast v tendru co největšímu počtu uchazečů a vysoutěžit tak případně i co nejvýhodnější cenu. Dokumenty k veřejné zakázce si k dnešnímu dni vyzvedlo celkem 36 firem“, řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

22.5.2012

Ústečtí neurochirurgové reprezentovali na světovém kongresu v Anglii

Ústečtí neurochirurgové doc. MUDr. Martin Sameš a MUDr. Petr Vachata reprezentovali Krajskou zdravotní, a. s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. i Českou republiku na světovém kongresu neurochirurgů v britském Brightonu.

Anglie hostila dvě významné akce současně, 6. Mezinárodní kongres světové federace chirurgie lební baze a 10. Kongres evropské společnosti chirurgie baze lební, při účasti 800 lékařů ze 40 zemí. Tématy přednášek byly nejobtížnější operace v oblasti baze lebeční, v místech, kde je velká koncentrace důležitých mozkových struktur – mozkových tepen, mozkových nervů ovládajících všechny smysly a mozkový kmen, kde jsou uložena životně důležitá centra pro dýchání a srdeční činnost. Jedná se např. o operace hypofýzy, neurinomů sluchového nervu, nádorů v blízkosti důležitých center v mozkovém kmeni a výdutí mozkových artérií.

„Ústecká neurochirurgie je již čtyři roky členem výboru baze lební při světové organizaci neurochirurgů a je certifikována jako centrum kategorie „A“, kterých je v Evropě pouze pět. Znamená to, že kromě klinické výuky klinika pořádá jednou za rok mezinárodní anatomické kurzy na preparátech mozku a mozkových cév“, uvedl doc. MUDr. Martin Sameš, přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL).

„Ústecká neurochirurgická klinika vytvořila prestižní mezinárodní tým nejlepších světových odborníků této specializace a na jmenované kurzy se pravidelně sjíždějí lékaři z celého světa“, dodal ke skromnému konstatování doc. Sameše MUDr. Petr Vachata, lékař Neurochirurgické kliniky MNUL.

Tento rok uspořádá ústecká neurochirurgická klinika již pátý kurz na speciálních laserově vyrobených preparátech japonské výroby. Tyto preparáty pomáhá ústecké pracoviště ve spolupráci s Japonci vyvíjet.

Na britském kongresu se lékaři seznamovali také s dalším vývojem moderních robotických zobrazovacích technologií a to již přímo na operačním sále během chirurgického výkonu. Pozornost byla věnována také rozvoji endoskopických metod a plastických rekonstrukčních technik po rozsáhlých neurochirurgických výkonech.

 

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


16.5.2012

Krajská zdravotní se zúčastnila 12. ročníku Evropského dne maligního melanomu v České Republice

Dvě nemocnice Krajské zdravotní, a.s. se zúčastnily 12. ročníku Evropského dne melanomu v České Republice. Zdarma poskytla zájemcům vyšetření kožní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov.

Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice. Do ambulancí Kožního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přišlo v pondělí 14. 5. 2012 v rámci pořádané akce 175 lidí, kteří si nechali zdarma vyšetřit mateřská znaménka nebo neobvyklé kožní změny. Smyslem této akce je prevence a včasné zachycení maligních (zhoubných) kožních útvarů.

U jednoho pacienta byl diagnostikován maligní melanom a u jednoho se jednalo o podezření na počínající melanom. U uvedených pacientů již v den vyšetření byl dohodnut termín operace, zákroky budou provedeny za hospitalizace na oddělení jednodenní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (JEPL). Sedm pacientů podstoupilo detailnější vyšetření digitálním dermatoskopem (Microderm).

Na kožním oddělení chomutovské nemocnice vyšetřili lékaři 291 zájemců, z nichž 10 vykazovalo příznaky basocelulárních (nejčastějších kožních nádorů vycházejících z buněk kůže) či spinocelulárních (druhých nejčastějších typů kožních nádorů) karcinomů, u tří pacientů bylo diagnostikováno podezření na maligní melanom, u dvaceti pacientů bude provedeno chirurgické odstranění k vyloučení přednádorových změn na kůži. Diagnózu u jednotlivých nálezů potvrdí až následné histologické vyšetření.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


11.5.2012

Reakce Krajské zdravotní, a. s. na tiskovou zprávu Ministerstva financí ČR z 11. května

Reakce Krajské zdravotní, a. s. na tiskovou zprávu Ministerstva financí ČR z 11. května „Ministerstvo financí požaduje finanční opravu v kauze nákupů zdravotnických přístrojů Krajské zdravotní, a. s. Krajská zdravotní neshledává objektivní důvody k vracení dotačních prostředků

„Vzhledem k výsledkům všech provedených auditů v rámci veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní“ považuji požadavek ministerstva financí na finanční opravu čerpaných dotací za zcela nesmyslný. Hned několik nezávislých auditů neprokázalo žádné údajné předražení veřejné zakázky na nákup přístrojového vybavení nemocnic Krajské zdravotní, a. s.“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

„Nevidíme důvod k jakémukoli vracení získaných finančních prostředků. Ministerstvo financí opírá svá tvrzení o velmi pochybné výsledky auditu firmy Deloitte, které byly opakovaně vyvráceny nezávislými audity renomovaných auditorských firem, naposled pokud vím auditem American Appraisal, zpracovaným pro Policii ČR“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Krajská zdravotní, a. s. obdržela informaci o požadavcích ministerstva financí dnes prostřednictvím médií. Informacemi obsaženými v tiskové zprávě se bude zabývat nejvyšší orgán společnosti - představenstvo Krajské zdravotní, a. s. v úterý 15. května.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


Prosím, čekejte