1.7.2013

Vracení dotačních prostředků v kauze přístrojového vybavení nemocnic odloženo

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o zaplacení pokuty, udělené Krajské zdravotní, a. s. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za nákup zdravotnického zařízení a přístrojů, realizovaný v letech 2008 - 2009. Řízení tak bude dále pokračovat. Právě správním deliktem, za který byla uložena pokuta ÚOHS, byl Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad zdůvodněn nařízený odvod dotačních prostředků. Krajská zdravotní, a. s. proto informovala Úřad regionální rady o soudním rozhodnutí, protože je klíčové ve věci řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně.

„Nikdy jsme nepřipouštěli důvod k jakémukoli vracení řádně získaných dotačních prostředků na dovybavení našich nemocnic. Důvody, hledané nejdřív v tzv. předražení nákupů, byly opakovaně vyvráceny nezávislými audity renomovaných auditorských firem, naposled auditem American Appraisal, zpracovaným pro Policii ČR. Vratku dotačních prostředků ale Úřad regionální rady nařídil s odvoláním na správní delikt spočívající v neprodloužení lhůty a s tím související pokutou udělenou Krajské zdravotní Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vrácení věci k dalšímu řízení a odložení konečného rozhodnutí proto vidíme jako zásadní ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Žalobě, kterou v minulosti podala Krajská zdravotní, a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přiznal Krajský soud v Brně odkladný účinek do skončení řízení. Odkladný účinek tak pozastavil zaplacení pokuty. Uložení této pokuty nyní soud zrušil. Krajská zdravotní, a. s. má tak za to, že pominuly skutečnosti, o které Úřad regionální rady opíral nařízení odvodu dotačních prostředků.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. se na svém posledním jednání seznámilo také s usneseními Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterými byl přiznán odkladný účinek žalobám podaným Krajskou zdravotní, a. s. proti zamítavým rozhodnutím Ministerstva financí ČR k odvoláním proti platebním výměrům Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem ve stejné kauze.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


20.6.2013

Kardiologická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem jako první v ČR provedla perkutánní implantaci chlopně do aortální pozice (TAVI) pomocí nového zařízení Claret CE ProTM

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. provedla perkutánní implantace chlopně do aortální pozice (TAVI) s protekcí možné embolizační mozkové příhody pomocí speciálního nového zařízení – Claret CE ProTM. Jednalo se o první použití tohoto zařízení v České republice.

TAVI (Trans-aortální inzerce chlopně) je nová metoda, která umožňuje léčbu nemocných se závažným postižením aortální chlopně (chlopně mezi levou komorou a srdečnicí) u nemocných s velmi vysokým rizikem kardio- chirurgické léčby.

Výkony se standardně provádí i v České republice a od roku 2008 bylo do současné doby provedeno více než 550 těchto unikátních zákroků. Jako každá invazivní metoda, má i tato možné komplikace. Jednou z nejvážnějších je vznik mozkové příhody (embolizací částí degenerované chlopně do mozku), která může být spojena se závažnou invalidizací, eventuálně i úmrtím pacienta. Různé studie prokázaly výskyt této komplikace ve 30 dnech sledování u přibližně 7% nemocných, a z tohoto počtu se 2/3 komplikací vyskytují během prvních 24 hodin po výkonu. Novou možností, která může významně snížit počet těchto závažných komplikací je metoda „protekce mozku“ pomocí protekčních zařízení během TAVI. Metoda spočívá v zavedení speciálních košíčků do tepen zásobujících mozek a zachycení eventuálních embolů.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. poskytuje kompletní diagnostickou i léčebnou kardiologickou péči pro celý Ústecký kraj.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


3.6.2013

Péči o dětské pacienty zlepší nové ambulantní pracoviště

Krajská zdravotní, a. s. dnes (3. června 2013) prezentovala zahájení činnosti komplexního centra péče o neurologické pacienty a pacienty s dětskou mozkovou obrnou a dalšími poruchami hybnosti při novorozeneckém oddělení ústecké Masarykovy nemocnici.

Nově vzniklá ambulance dětské neurologie při Novorozeneckém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bude pečovat o děti od narození až do 19 let, se zaměřením na rizikové novorozence narozené v perinatologickém centru. Činnost ambulance bude navazovat tedy jak na péči perinatologického centra, tak bude součástí Centra pro léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou v Masarykově nemocnici.  Dále bude ambulance otevřena pro potřeby dětských praktických lékařů a specialistů v regionu, dle jejich uvážení.


„Dětská neurologie má v Masarykově nemocnici dlouhou tradici především v rámci Dětské kliniky. Dneškem se v kvalitě poskytované péče v tomto oboru opět dostáváme dál. Zahajujeme činnost pracoviště, které je běžné spíš pro velké fakultní nemocnice. Nyní bude obdobnou péči v rámci novorozeneckého oddělení poskytovat i Masarykova nemocnice, a to mě těší“, poznamenal MUDr. Josef Liehne, vedoucí odboru léčebně – preventivní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL)

„Komplexní centrum péče o neurologické pacienty a pacienty s dětskou mozkovou obrnou a dalšími poruchami hybnosti se bude zabývat diagnostikou a terapií běžných neurologických onemocnění a jejich diferenciální diagnostikou včetně epilepsie, neurovývojových onemocnění,  diagnostikou a terapií dětí ohrožených rizikovým vývojem včetně indikace komplexní rehabilitace“, uvedla k činnosti nového specializovaného pracoviště MUDr. Ladislava Rennerová, lékařka Novorozeneckého oddělení MNUL, která je odborným garantem nového pracoviště.

„Kromě ambulantních vyšetření bude nové pracoviště zajišťovat také konziliární vyšetření u pacientů novorozeneckého oddělení a dle domluvy v rámci nemocnice. Za zmínku stojí i připravenost centra pro potřeby dětských praktických lékařů a specialistů v regionu“, dodal  MUDr. Petr Janec, primář Novorozeneckého oddělení MNUL, o. z.

Ambulance je umístěna v budově D1 ústecké Masarykovy nemocnice. Součástí ambulance je EEG vyšetřovna s možností provedení standardního EEG, denního spánkového EEG a denního video EEG k odlišení epileptických a neepileptických paroxyzmálních stavů. Personální zajištění  tvoří 2 zkušené sestry vyškolené i jako EEG laborantky a lékař - dětský neurolog, epileptolog.

Komplexní centrum péče o pacienty s dětskou mozkovou obrnou zahajuje svou činnost 3. června 2013. Své služby bude poskytovat v pondělí a úterý od 13 do 20 hodin (vyšetření, odběry, EEG), ve čtvrtek a pátek pak pro objednané pacienty od 13 hodin. V tyto dny budou prováděna jen neurologická vyšetření, např. u dětí s pervazivními vývojovými poruchami, kdy je potřeba při jednom vyšetření více času. Objednání pacientů bude zatím možné v pondělí a úterý v době ambulance na tel. čísle 475682866, ev. 475682867.


Jiří Vondra,
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


14.5.2013

Vyjádření Krajské zdravotní k reportáži České televize odvysílané v pondělí 13. 5. 2013 v pořadu Reportéři ČT

Zcela účelovou reportáží České televize byla Krajská zdravotní, a. s. opět napadána v souvislosti s nákupy zdravotnických přístrojů z let 2008 až 2009. Redaktor Karel Vrána opět shrnul to, co již bylo v médiích několikrát řečeno a proti čemu se již Krajská zdravotní, a. s. mnohokrát ohrazovala s jasnými argumenty. Stejně jako v předchozích reportážích, ani ta poslední neobsahovala žádný fakt, ale dokola opakovaná tendenční tvrzení vycházející pouze z dojmů, domněnek a nezávazných tvrzení.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. dál rozhodně popírá, že by společnost uskutečňovala předražené nákupy zdravotnického zařízení. Nepravdivost těchto tvrzení vyplývá dnes již z několika nezávislých auditů, stejně tak ze závěrů kontrol cen, které si vyžádalo Ministerstvo financí ČR a ke které byl přizván i expert z Ministerstva zdravotnictví ČR. Ceny nakoupených přístrojů byly přiměřené a v čase a místě obvyklé. Ostatně tato skutečnost vyplývá i ze závěrů jednoho z posledních auditů, vypracovaných renomovanou společností American Appraisal pro Policii České republiky.
 
„Účelovost reportáže vnímám zejména proto, že jde již o několikáté napadení Krajské zdravotní, a zase za použití kompilace starších a stále stejně tendenčních reportáží České televize. Tahle účelová mediální masáž argumenty, které již byly několikrát vyvráceny, mě u veřejnoprávní televize opravdu zaráží,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
 
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

16.4.2013

Vojenská zdravotní pojišťovna nespecifikovala úhrady zdravotní péče za své pojištěnce

Přes opakované snahy Krajské zdravotní, a. s. (KZ) dosud Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) blíže nespecifikovala úhrady zdravotní péče za své pojištěnce. Nadále tak trvá nejistota zejména u pacientů s individuálně sjednávanými úhradami péče.

Díky nedohodě s VoZP a nesjednaným individuálním úhradám může Krajská zdravotní, a. s. poskytovat léčbu pouze v objemu, odpovídajícímu obecnému znění úhradové vyhlášky, jejíž úhrady se ale oproti minulému roku výrazně snížily. Hrozí tak situace, že s nedostatkem peněz na léčbu dojde k ohrožení časové dostupnosti léčby pacientů VoZP. Jedná se například o pacienty vyžadující biologickou léčbu, totální endoprotézu (kloubní náhradu kyčle, kolene) nebo operaci katarakty (šedého zákalu).

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


11.4.2013

Krajská zdravotní se dohodla s MUDr. Dernerovou na ukončení soudního sporu

Krajská zdravotní, a. s. se dohodla na mimosoudním ukončení sporu, který vedla pro poškození dobrého jména s bývalou lékařkou mostecké nemocnice, dnešní senátorkou a zastupitelkou Ústeckého kraje, MUDr. Alenou Dernerovou.

V minulosti došlo mezi Krajskou zdravotní, a. s. a MUDr. Dernerovou k několika názorovým výměnám, týkajících se chodu společnosti i několika konkrétních kauz. 
 
Nové představenstvo Krajské zdravotní, a. s. se po jednání obou stran rozhodlo ukončit vedené spory cestou vzájemné dohody a formou mimosoudního ukončení sporu.
 
Obě strany se dohodly, že dále nebudou danou událost komentovat.
 
 
 
Jiří Vondra,
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

4.4.2013

Krajská zdravotní pořádala III. výroční vědeckou konferenci ústecké Masarykovy nemocnice

Výsledky ústecké Masarykovy nemocnice na poli vědy a výzkumu v loňském roce i očekávané novinky v roce letošním, spolu s oceněním za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2012 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům, to vše se vešlo do III. výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která se uskutečnila 3. dubna v ústeckém Clarion Congress Hotelu.

Na 160 účastníků akce, mezi nimiž nechyběli představitelé Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a její vědecké rady, ředitel Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, zástupci Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., vědečtí pracovníci, primáři, vrchní sestry a další zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice, využilo příležitosti ke společné diskuzi nad dalším směřováním nemocnice v oblasti vědy a výzkumu.
 
V úvodu programu Ing. Martin Zeman z Odboru vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. seznámil přítomné s tím, jak si Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem vedla na poli vědy a výzkumu v loňském roce a co ji v této oblasti čeká letos. Hlavní blok konference byl zasvěcen předání ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2012 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 
Celkově bylo vyhlášeno 23 cen spojených s finanční odměnou a to v 6 kategoriích a vybrané příspěvky byly předneseny. Ceny předávali MUDr. Josef Liehne, náměstek pro léčebně preventivní péči Masarykovy nemocnice, prof. MUDr. Martin Sameš, Ph.D., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. a Mgr. Bc. Michaela Rothová, zástupkyně hlavní sestry Masarykovy nemocnice, kteří spolu s Ing. Zemanem tvořili hodnotící komisi. Na závěr předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. prof. Sameš informoval přítomné o výsledcích hodnocení vědecké činnosti jednotlivých pracovišť nemocnice v historické perspektivě.

Po skončení oficiální části programu byl dán prostor k neformálním diskuzím při občerstvení v kongresových prostorách ústeckého hotelu Clarion.

Doplňující informace:
V kategorii „Vědecká činnost oddělení“ se na první pozici opět umístila Neurochirurgická klinika, dále Kardiologická klinika a Gastroenterologické oddělení.

V kategorii „Republiková prvenství“ získala diplom Neurochirurgická klinika za preparace mozkových drah Klinglerovou metodou na mražených preparátech mozku a korelace se zobrazením traktografie MRI. Tato technika byla zavedena prioritně v České republice v anatomické laboratoři Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byly publikovány 2 práce v časopise s IF, byl vypracován manuál v anglickém jazyce a uspořádán první mezinárodní kurz společně se světovými odborníky této oblasti neurochirurgie (prof. Lang USA, prof. Meyer Německo), kurzu se účastnilo 20 lékařů z 10 zemí.

V kategorii „Příkladná reprezentace MNUL“ získal první cenu kolektiv traumatologie pod vedením MUDr. Petra Obruby za organizaci symposia k 60 letům samostatného traumatologického oddělení v MNUL. Druhou cenu obdržela prim. MUDr. Jarmila Fišerová z Oddělení funkčního vyšetřování za aktivní účast v kampani Světový den spirometrie a třetím oceněným byl přednosta Kardiologické kliniky doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI za aktivní účast na kurzech invazivní kardiologie v Londýně, s přihlédnutím k publikační činnosti a předsednictvím na prestižních mezinárodních symposiích.

V kategorii „Publikace“ si ocenění odnesli MUDr. Josef Škola a MUDr. Karel Štěpánek z Oddělení intenzivní medicíny za autorský podíl na publikaci „Standardy první pomoci“. Na druhém místě byl prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. z Dětské kliniky za publikaci „Selhání tělesného růstu“ a jako třetí získal ocenění prim. MUDr. Jiří Masopust z Transfuzního oddělení, který byl editorem a vedoucím kolektivu autorů publikace Transfuzní lékařství.
 
V kategorii „Článek v impaktovaném časopise“ uspěl kolektiv autorů z neurochirurgie vedený profesorem Samešem s článkem „P Com-P1 Aneurysm Formation in a Patient with Bilateral Internal Carotid Occlusion“ s IF 0,634, následovaný dalším neurochirurgickým kolektivem, tentokrát vedeným MUDr. Alešem Hejčlem s „Elevated Intracranial Pressure, Low Cerebral Perfusion Pressure, and Impaired Brain Metabolism Correlate with Fatal Outcome After Severe Brain Injury“ s IF 0,634, jako třetí uspěl traumatologický autorský tým vedení MUDr. Lubomírem Koppem s „Artroskopicky asistovaná osteosystéza kalkanea“ s IF 0,394, čtvrtým oceněným byl opět traumatologický kolektiv, tentokrát vedený MUDr. Petrem Obrubou s „Léčba zlomenin diafýzy humeru nitrodřeňovou fixací svazkem hřebů dle Hackethala“ s IF 0,394 a pátým úspěšným kolektivem byl tým Oddělení lékařské genetiky vedený Mgr. Vlastou Čejnovou s posterem „Triploidies identified at prenatal diagnosis“, jehož abstrakt byl uveden v European Journal of Human Genetics (IF 3,669).
 
Poslední kategorií, ve které bylo uděleno dokonce osm cen z velkého množství nominací, byly „Sesterské prezentace“. Získaly je Jana Nečilová z Chirurgické kliniky, Jana Štěpková s Olgou Klimendovou rovněž z Chirurgické kliniky, Bc. Soňa Brabcová z Traumacentra, Naděžda Urbanová s kolektivem sálových sester z Očního oddělení, Kamila Martincová z Gastroenterologie, Petra Jelínková s Renatou Janstovou z Neurochirurgické kliniky a Anna Marklová z Infekčního oddělení.

Oceněným patří blahopřání a poděkování všem ostatním, jejichž práce byly zaslány do soutěže, ale které se mezi oceněné nedostaly. Počet přihlášených prací byl opět vyšší než v minulém ročníku, práce byly kvalitní a budou dál propagovány i jinými způsoby než právě skončenou soutěží. Organizátoři akce se těší na další ročník soutěže a znovu všem připomínají: piště, publikujte, přednášejte a především, dejte o svých úspěších vědět.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103

15.3.2013

Krajská zdravotní podala žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR

Společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ) podala žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR (MFČR), kterým zamítlo odvolání společnosti proti platebnímu výměru, původně nařízenému Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Ministerstvo, i regionální rada přitom opírají odůvodnění výměru o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které KZ soudně napadla u brněnského odvolacího soudu. Ten ve věci zatím nerozhodl, prozatímně však přiznal žalobě odkladné účinky. Samotný odvod (platební výměr) zatím nařízen nebyl, žaloba KZ se týká pouze zamítnutí jejího odvolání.

Právním důvodem, o který instituce nařizující odvod opřela své odůvodnění, je rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), podle kterého se KZ údajně dopustila správního deliktu tím, že neprodloužila lhůtu pro podání nabídek ve veřejné soutěži na nákup přístrojového vybavení svých nemocnic na přelomu let 2008/2009. Toto rozhodnutí je ale napadené žalobou KZ u správnímu soudu, který navíc pozastavil zaplacení pokuty, vyměřené ÚOHS.

Ani ministerstvu financí - jako odvolacímu orgánu rozhodujícímu v posledním stupni, ani regionální radě v pozici správnímu orgánu přitom nepřísluší posuzovat, zda ke správnímu deliktu došlo.  

Podle ustanovení soudního správního řádu se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí, přičemž mezi tyto účinky patří i právní moc a vykonatelnost. Všechny účinky jsou pak závazné nejen pro přímé účastníky řízení, ale i pro všechny správní orgány, MFČR nevyjímaje. Podle nálezu Ústavního soudu, je účelem přiznání odkladného účinku žalobě minimalizace škodlivých následků případných rozhodnutí.

Rozhodnutí MFČR, napadené Krajskou zdravotní, a. s., bylo tedy vydáno přinejmenším předčasně. Vedení Krajské zdravotní, a. s. nadále využije všech dostupných prostředků, aby k zamýšlenému odvodu nedošlo.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 


14.3.2013

Neurochirurgická klinika ústecké Masarykovy nemocnice děkuje dárcům

Neurochirurgická klinika ústecké Masarykovy nemocnice získala celkem pět nových televizorů pro své standardní oddělení od šesti firem působících na Ústecku.

Neurochirurgická klinika ústecké Masarykovy nemocnice získala celkem pět nových televizorů pro své standardní oddělení od šesti firem působících na Ústecku.
Poděkování proto patří firmám:
BRONDA, v. o. s. Ústí nad Labem - kompletní stavební a inženýrské práce
JIDREX, s. r. o. Ústí nad Labem
NORTH STAV, a. s. Ústí nad Labem
HELGOS, s. r. o. Ústí nad Labem - výtahy
AZ SANACE, a. s. Ústí nad Labem 
MONZA - skupina TONASO, s. r. o. Ústí nad Labem 
 
„Za celou neurochirurgickou kliniku bych chtěl vyjádřit poděkování za velkorysý dar. Cílem kliniky je poskytovat našim pacientům nejen léčebný servis na úrovni současné medicíny, ale k němu také důstojné a příjemné prostřední během pobytu na standardním oddělení, při doléčování po neurochirurgických výkonech. A nové televize jistě naši pacienti ocení,“ uvedl profesor Martin Sameš, M. D., Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

8.3.2013

Gynekologicko - porodnické oddělení chomutovské nemocnice představilo nové porodnické lůžko

Moderní porodnické lůžko v hodnotě 400 tisíc korun pořídila chomutovská nemocnice z finančních darů od několika dárců. MUDr. Michal Zeman, primář gynekologicko - porodnického oddělení, vyzdvihl úlohu dárcovství i sponzorství a poděkoval jak městu Chomutov, tak i těm dárcům, kteří ve skromnosti zůstali v anonymitě.

„Z finančních příspěvků jsme získali již druhé, moderní, plně polohovatelné porodnické lůžko, s možností nastavení optimální polohy rodičky při porodu. Lůžko splňuje nejrůznější alternativní požadavky, které významně zlepší komfort rodičky i zdravotního personálu,“ řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář gynekologicko - porodnického oddělení chomutovské nemocnice.

„Jsem rád, že mohu za vedení Krajské zdravotní poděkovat jak přítomným zástupcům chomutovského magistrátu, tak i ostatním, byť nepřítomným dárcům. Vím, že dar v podobě porodnického lůžka již ocenil zdravotnický personál, a věřím, že ho ocení také rodičky, při příchodu jejich potomka na svět,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Za město Chomutov se prezentace nového porodnického lůžka zúčastnil Bc. Martin Klouda, náměstek primátora. Za Ústecký kraj se akce zúčastnila Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana, která ocenila vysokou úroveň gynekologicko – porodnického oddělení pod vedením primáře MUDr. Zemana. Za chomutovskou nemocnici se prezentace zúčastnil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro léčebně - preventivní péči a Mgr. Anna - Marie Malá, hlavní sestra chomutovské nemocnice.

V doprovodu primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D. a vrchní sestry Šárky Součkové následovala prohlídka oddělení, včetně porodnického sálu, nyní vybaveného již dvěma novými porodními lůžky. První pořídila chomutovské nemocnice v minulém roce.

Přílohou tiskové zprávy jsou fotografie z akce.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


Prosím, čekejte