21.4.2015

Kardiologická klinika Krajské zdravotní zavádí další unikátní výkony

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. zahájila jako jedna z prvních v České republice katetrizační léčbu nedomykavosti mitrální chlopně. Nemocní s tímto onemocnění jsou standardně léčeni klasickou kardiochirurgickou operací – plastikou či náhradou mitrální chlopně. Někteří nemocní však kardiochirurgický výkon nemohou podstoupit vzhledem k vysokému riziku operace z důvodu různých přidružených onemocnění. Právě pro tyto nemocné byla v nedávné době vyvinuta méně invazivní perkutánní léčba – zavedení tzv. MitraClipu, který nově aplikuje ústecká kardiologická klinika.

“Výkon spočívá v zavedení speciálního zařízení – clipu (kolíčku) přes pravou stehenní žílu až do levé srdeční síně a spojení obou cípů chlopně k sobě. Tímto způsobem dochází ke zmenšení nedomykavosti a zlepšení obtíží nemocných. Výsledky MitraClipu jsou srovnatelné s chirurgickou léčbou, oproti které je však výkon nemocnými mnohem lépe tolerován a nevyžaduje dlouhodobou hospitalizaci,” uvedl k nové metodě léčby professor Pavel Červinka, přednosta ústecké kardiologické kliniky.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vedená profesorem Pavlem červinkou, byla vybrána samotným výrobcem tohoto zařízení, jako jedno z několika pracovišť (v České republice jsou pouze 3) k provádění těchto výkonů, a to vzhledem k úspěchům, kterých na poli léčby kardiovaskulárních onemocnění ústecká kardiologie dosáhla. Zavedením tohoto výkonu do klinické praxe posouvá pracoviště mezi nejprestižnější kardiovaskulární centra v ČR.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


9.4.2015

Ambulance Krajské zdravotní ve Vejprtech v novém

Ve středu 8. dubna 2015 byly po několikaleté postupné rekonstrukci slavnostně otevřeny další prostory městské polikliniky ve Vejprtech, v ulici Maxima Gorkého, kde se na poskytování zdravotní péče významnou měrou podílí Krajská zdravotní, a. s., která zde provozuje několik ambulancí – detašovaných pracovišť Nemocnice Chomutov, o. z.

 K dřívějším ambulancím praktického lékaře, zubního lékaře a k zubní laboratoři v přízemí objektu polikliniky se teprve nedávno přistěhovala zdravotnická laboratoř IMUNO. Nově jsou v prvním patře rekonstruované polikliniky Krajskou zdravotní, a. s. provozované ambulance chirurgie a ortopedie, ambulance gynekologa a také rehabilitace. Ve stejném patře je také umístěno radiodiagnostické pracoviště s kvalitním moderním rentgenem, pořízeným a instalovaným z prostředků daru v hodnotě 1,6 mil. korun od akciové společnosti ČEZ. Ve druhém patře polikliniky nově sídlí ordinace dětského lékaře také provozovaná Krajskou zdravotní, a. s.

Vedle rekonstruovaných prostor nabízí poliklinika v ulici Maxima Gorkého také bezbariérový přístup ke všem ordinacím v podobě zdvíhací plošiny, realizované za přispění darů od ČEZ, a. s. a společnosti Severočeské doly, a. s. Vedle vozíčkářů mohou plošinu využít také maminky s kočárky, starší občané a další osoby, pro které jsou schody těžko překonatelnou překážkou.

„Podmínky dostupnosti pro pacienty z Vejprt a okolních obcí jsou tak opravdu nesrovnatelné oproti nevyhovujícím prostorám bývalé LDN ve Vrchlického ulici, kde ordinace předtím působily. Došlo také k jejich podstatnému přiblížení nejen k centru města, ale také k autobusovému nádraží, kam veřejnou dopravou přijíždějí občané okolních obcí. Celkové náklady rekonstrukce polikliniky včetně zdvižné plošiny a rentgenového přístroje přesáhly šest milionů korun," uvedla Jitka Gavdunová, starostka Vejprt při slavnostním symbolickém otevření ambulancí městské polikliniky.

„Přestože činnost v oblasti zdravotní péče nespadá do přímé gesce obcí, město Vejprty postupně nejen adaptovalo a kultivovalo prostory městské polikliniky, ale také výborně spolupracuje a vychází vstříc požadavkům a potřebám Krajské zdravotní, která ve Vejprtech nejen delší dobu působí, ale díky dobré spolupráci také rozšiřuje počet svých odborných ambulancí. Městu Vejprty a paní starostce a jejímu týmu za to patří poděkování. Věřím, že vzhledem  k odlehlosti města a jeho spádové oblasti ocení dobrou spolupráci při zajišťování zdravotní péče o obyvatelstvo i akcionář Krajské zdravotní, tedy Ústecký kraj,“ uvedl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. převzala detašované pracoviště ve Vejprtech v roce 2007, kde provozovala radiologické pracoviště s jedním rentgenovým přístrojem, provozované v prostorách původní nemocnice Vejprty, která jako samostatný právní subjekt zanikla v roce 1999. Během prvních let od vzniku Krajské zdravotní, bylo ve Vejprtech dále otevřeno pracoviště gynekologické ambulance a pracoviště ortopedické ambulance. Naposledy bylo otevřeno pracoviště dětského obvodu v roce 2013.

„Věřím, že příjemné prostředí nově rekonstruovaných prostor bude pozitivně působit nejen na naše horské pacienty, ale bude dostatečně motivující i pro náš zdravotnický personál,“ doplnil generálního ředitele Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Vedle stávajících odborných ambulancí se ještě dokončuje zprovoznění radiodiagnostického pracoviště s novým rentgenem pořízeným z daru ČEZ, a. s. Přístroj bude také provozovat Krajská zdravotní, a. s. Přístroj je digitální a snímky budou přímo ukládány do centrálního datového úložiště Krajské zdravotní, a. s., zde je budou popisovat lékaři chomutovské nemocnice, ale v případě potřeby budou mít k obrazové dokumentaci přístup ve všech nemocnicích společnosti.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103, 
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


8.4.2015

Za účelem budoucí spolupráce navštívil Krajskou zdravotní rektor Univerzity Karlovy v Praze

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima navštívil 8. dubna 2015 Ústecký kraj za účelem jednání o budoucí spolupráci v oblasti vzdělávání studentů lékařských fakult v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Rektor Univerzity Karlovy zahájil návštěvu jednáním s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a prvním náměstkem Stanislavem Rybákem na hejtmanství, odkud následně společně pokračovali návštěvou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., největší z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s., kde jednání pokračovala se zástupci vedení společnosti, Petrem Fialou, generálním ředitelem a Jiřím Mrázkem, náměstkem pro řízení zdravotní péče, a kde v osobě přítomného rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem Martina Baleje, účastníci schůzky navázali na lednové setkání na půdě Univerzity Karlovy.

Masarykovu nemocnici přítomným představil její ředitel zdravotní péče Josef Liehne, hostům představil nemocnici při krátké prohlídce a prostřednictvím prezentace. Hlavním tématem jednání byla možnost odborné praxe pro studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v nemocnicích v Ústeckém kraji.

„V lednu jsme pana rektora Zimu oslovili s tím, že Krajská zdravotní a Ústecký kraj mají velký zájem o to, aby v našich nemocnicích opět vykonávali praxi studenti lékařských fakult. Vidíme v tom jeden ze způsobů jak získat pro naše nemocnice nové lékaře,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. „Krajská zdravotní se stejně jako řada dalších zdravotnických zařízení v České republice, potýká s nedostatkem lékařů a praxe mediků v krajských nemocnicích by nám v budoucnu mohly pomoci jako jedno z možných řešení,“ dodal Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana, v jehož gesci je také oblast krajského zdravotnictví.

Do spolupráce se také na základě již dříve podepsaného memoranda zapojí UJEP, konkrétně Fakulta zdravotnických studií, pro kterou praxe otvírají prostor k vzdělávací a odborné spolupráci s lékařskými fakultami. „Fakulta dlouhodobě usiluje o to, aby k nám do regionu přišlo kromě praktického vzdělávání budoucích lékařů také vzdělávání teoretické. Pro fakultu by to otevřelo další zajímavé možnosti a došlo by k jejímu dalšímu odbornému posílení,“ uvedl rektor UJEP Martin Balej.

Během jednání představili zástupci Krajské zdravotní, a. s. rektoru Univerzity Karlovy konkrétní možnosti pro praxe mediků. V mnoha oborech by odbornou praxi mohlo především v ústecké Masarykově nemocnici absolvovat až 40 studentů pražských lékařských fakult. Ústecká univerzita je pak schopna poskytnout těmto studentům ubytování v rámci svých kolejí.

„ Jsme připraveni naše studenty zdravotnických fakult vysílat na praxe a stážování do nemocnic Krajské zdravotní a rozšířit dosavadní spolupráci, kterou hodnotím jako velmi dobrou a vzájemně prospěšnou. Jsme připraveni propagovat na univerzitě aktivity Ústeckého kraje respektivě Krajské zdravotní směrem k našim studentům medicíny,“ uvedl Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Studentům medicíny, kteří mají zájem pracovat v jejich nemocnicích, nabízejí jak Krajská zdravotní, a. s. tak i Ústecký kraj stipendia v souhrnné výši 120 tisíc korun na akademický rok a všestrannou podporu. „Vedle významného finančního příspěvku, který mohou studenti pobírat už během studia, dokážeme mladým lékařům ve spolupráci s městy poskytnout například startovací byty. Velkou motivací z jejich pohledu pak může být určitě možnost dostat se brzy po ukončení studia k praktické medicíně, která se v mnoha oborech provádí v regionu na špičkové úrovni,“ zmínil další výhody Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

 


1.4.2015

Náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní je MUDr. Jiří Mrázek

Náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní je MUDr. Jiří Mrázek

S účinností od 1. 4. 2015 je náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., zastřešující pět nemocnic Ústeckého kraje, MUDr. Jiří Mrázek, primář ústecké dětské kardiologie, který byl dosud pověřen řízením zdravotní péče chomutovské nemocnice.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

 


9.3.2015

Krajská zdravotní obdržela 4,2 milionu korun pro mosteckou porodnici

Těžební společnost Vršanská uhelná, a. s. pomůže 4,2 miliony korun s modernizací mostecké porodnice. Darovací smlouvu podepsali 9. března 2015 zástupci Vršanské uhelné, a. s. a Krajské zdravotní, a. s., pod kterou mostecká nemocnice spadá, na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

„Ústecký kraj s Vršanskou uhelnou spolupracuje letos už pátým rokem. Této spolupráce si vážíme, obzvlášť při podpoře zdravotnictví v Ústeckém kraji. Chceme pro občany vybudovat co nejvíce kvalitní zdravotní péči,“ ocenil spolupráci hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Zájem o zlepšování stavu mostecké nemocnice souvisí  s naší trvalou snahou pomáhat regionu tam, kde to nejvíce potřebuje. Nejen s ohledem na naše zaměstnance a jejich rodiny, kteří péče mostecké nemocnice využívají, ale i s ohledem na to, že toto zařízení patří v některých oborech mezi ta spádová,“ uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné.

Dar společnosti Vršanská uhelná, a. s. rozšíří právě probíhající rozsáhlou rekonstrukci mostecké nemocnice v hodnotě 157 milionů korun. Porodnice s porodními sály je v současné době v náhradních prostorách právě v souvislosti s probíhající rekonstrukcí nemocničních pavilonů. „Prostředky od Vršanské uhelné nám umožní celkovou rekonstrukci včetně významných dispozičních změn a celkové modernizace porodnice, ve které se během 40 let narodilo přes 40 tisíc dětí. Jde o velkou částku a zásadní pomoc pro mosteckou nemocnici. Přístup Vršanské uhelné je možné označit za příkladný,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Jiří Novák.

„Celková rekonstrukce mostecké nemocnice je s ohledem na stáří budov a jejich infrastruktury nutností. V podstatě se jedná o první akci takového rozsahu od výstavby nemocnice před 40 lety a je dobře, že se Vršanská uhelná svým způsobem zapojila do této aktivity,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Petr Fiala.

Darovací smlouvu za donátory podepsali Petr Antoš, předseda představenstva Vršanské uhelné, a. s. spolu s Vladimírem Roučkem, generálním ředitelem společnosti. Na straně obdarovaných smlouvu stvrdili Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. spolu s Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva. Vedle Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje se slavnostního podpisu darovací smlouvu zúčastnil také Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana, v jehož gesci je oblast zdravotnictví Ústeckého kraje. Milým hostem slavnostní události byl i Jan Paparega, primátor Statutárního města Mostu.

Je také vhodné připomenout, že Vršanská uhelná, a. s. pomohla mostecké nemocnici již v roce 2014, kdy bylo za 1,5 milionu korun nakoupeno přístrojové a další vybavení. Oddělení rehabilitace díky tomu mohlo rozšířit své možnosti péče o pacienty v podobě vakuo-kompresní terapie a lékařům chirurgického oddělení doslova uvolnil ruce při operacích retraktorový systém, nahrazující tzv. „háky“, což je přínosem zejména u delších operací. Laparoskopickou pumpu a další drobné vybavení mají k dispozici na urologickém oddělení. V neposlední řadě umožnily darované finanční prostředky obnovit zastaralé vybavení na oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


2.9.2015

Krajská zdravotní otevřela nové školící centrum robotické chirurgie

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se budou nadále školit robotičtí chirurgové a zdravotníci operačních sálů. Krajská zdravotní, a. s. při Klinice urologie a robotické chirurgie otevřela 2. září nové školící centrum. V Ústeckém kraji se tak nadále budou školit týmy operatérů nejen z České republiky, ale i střední a východní Evropy.

Přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D., uvedl, že školící centrum Krajské zdravotní, a. s. je unikátní tím, že se lékaři školí na nejnovějším typu robota da Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. „V praxi to znamená, že na jedné konzoli operuje zkušený operatér a vedle toho se na druhé konzoli současně operace zúčastňuje školený operatér. Vedle toho má školící centrum i tréninkový modul, na kterém mohou lékaři pokračovat ve školení a zdokonalování způsobů vedení operace pomocí robota, aniž by zatížili pacienta,“ řekl přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie.

Při příležitosti slavnostního otevření školícího centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. mohli účastníci akce vidět v přímém přenosu operaci radikální prostatektomie, což je nejčastěji prováděný výkon robotické chirurgie. Hlavním operatérem byl MUDr. Miloš Bočan z Nemocnice Most, o. z., asistujícím lékařem byl MUDr. Martin Hlavička z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Při příležitosti otevření školícího centra jsou demonstrovány školící možnosti, takže lze na vlastní oči vidět, co se bude v budoucnu v centru dít, či přímo si dané technologie neohrožující pacienta takříkajíc ohmatat. Přímý přenos z operace s odborným komentářem a rozkladem, modulová cvičení, to vše napomáhá k rozvoji robotické chirurgie v ČR. Nelze opomenout ekonomický přínos pro Ústecký kraj v podobě dojíždějících lékařů na školení a jeho pozitivní zviditelnění ve světě,“ doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Seznámit se s novým Školícím centrem robotické chirurgie přijel 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na otevření školícího centra. Znamená to, že jsme se zase v konkrétní oblasti dostali na špičku světového zdravotnictví. Centru přeji hodně úspěchů v robotické chirurgii, která je, jak jsem se mohl přesvědčit již při několika prezentacích, nejšetrnější k pacientovi,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák.

„Vývojově nejnovější typ robotického systému posouvá nejen možnosti a kvality robotické chirurgie v Krajské zdravotní, ale i možnosti nového školícího centra, a to mě samozřejmě těší,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing Jiří Novák.

Ing. Petr Fiala generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. doplnil, že poděkování patří všem, kteří se svojí činností a úsilím podíleli na tom, že je v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nejnovější typ robota da Vinci a můžeme otevřít dokonce školící centrum. „Připomínám, že v minulosti abychom mohli být školícím centrem robotické chirurgie, jsme museli mít systémy dva. Dnes máme jeden robotický systém, ovšem se dvěma konzolemi. Já doufám, že naše slova díků vyslyší i další zdravotní pojišťovny a umožní více robotických výkonů u našich pacientů, a to tak, jak s námi v dané oblasti již od počátku robotické chirurgie spolupracuje náš největší plátce zdravotní péče – Všeobecná zdravotní pojišťovna“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Pozvání na akci přijal také přednosta Urologické kliniky a 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. „Když jsou přenášeny robotické operace do zahraničí, tak je to vždy z ústecké nemocnice. Za sebe musím říci, že do Ústí jezdím ze dvou důvodů. Prvním je, že máte v České republice nejlepšího robota a druhým, máte nejlepšího přednostu. Vážím si toho, co tady v Ústí vybudoval,“ řekl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

V minulých letech se na robotu da Vinci SHD na Klinice urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici, o. z. vyškolilo sto dvacet lékařů a sester nejen z České republiky, ale také východní Evropy. Lékaři Kliniky urologie a robotické chirurgie zároveň působí jako proctoři robotických operací a účastní se prvních operací v nově vzniklých centrech robotické chirurgie.

Jiří Vondra,
tiskový mluvčí,
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


4.2.2015

Masarykova nemocnice poskytuje zdravotní péči v plném rozsahu

„Jako ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice musím dementovat tvrzení o údajném ohrožení zdravotní péče, které bylo zmíněno s odkazem na anonymní vyjádření některých lékařů naší nemocnice v médiích v souvislosti se zaváděním nového nemocničního informačního systému,“ komentoval názory k údajnému ohrožení poskytování zdravotní péče MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Přechod na nový nemocniční informační systém byl v ústecké nemocnici zahájen po předchozí dlouhodobé přípravě 17. ledna.

„Změna informačního systému není jednoduchou záležitostí a nikdo nezastírá, že změnu provází řada problémů. Všichni si samozřejmě uvědomujeme, jakému tlaku jsou nyní lékaři a sestry vystaveni. Úkolem ale je tyto problémy řešit, ať jsou jakkoli nelehké, nikoli strašit veřejnost a poškozovat dobré jméno nemocnice. S lékaři jsem denně ve styku a stejně jako ostatní zainteresovaní, jejich problémy vnímám a osobně se zasazuji o jejich bezprostřední řešení,“ dodal MUDr. Liehne.

Za ošetřovatelskou oblast potvrzuje názor MUDr. Liehneho i Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice.

Rozhodnutí představenstva o jednotném systému ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. je dané, data ze starého systému byla překlopena, zdravotnická dokumentace je však pro lékaře současně přístupná v původním systému k náhledu.

„Nový systém běží a společně musíme udělat vše pro to, abychom se co nejdřív dostali do uspokojivého režimu. Proto jsem se osobně do problematiky vložil a také očekávám od dodavatelské společnosti Stapro rychlé, důsledné a kvalitní řešení všech lékaři identifikovaných problémů a zajištění rychlosti a plynulosti fungování jejich informačního systému,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

 


22.1.2015

Krajská zdravotní navyšuje zaměstnancům o 5% mzdové tarify

„V zájmu sociální a mzdové politiky zaměstnavatele v oblasti odměňování zaměstnanců a v souvislosti se zvyšováním platů ve veřejném sektoru, navyšuje Krajská zdravotní s účinností od začátku roku 2015 zaměstnancům o 5% mzdové tarify,“ uvedl k mzdovým změnám Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Představenstvo Krajské zdravotní schválilo dodatek kolektivní smlouvy, který je výsledkem sociálního dialogu vedeného mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími v pěti nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, a nově zaměstnancům společnosti garantuje 5 % zvýšení stávajících mzdových tarifů,“ doplnil Ing. Novák k navýšení mzdových tarifů.

Současně dojde ke zvýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu, valorizaci nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé profese a dojde také k navýšení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

K navýšení mzdových tarifů dala prostor nová úhradová vyhláška pro rok 2015, umožňující zdravotnickým zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven za předpokladu naplnění odpovídající produkce v oblasti ambulantní i hospitalizační péče, ale také dobré výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s. v uplynulém období a určité úspory dosažené v oblasti osobních nákladů z uskutečněných organizačních opatření provedených v roce 2014.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


1.9.2015

V porodnici ústecké Masarykovy nemocnice se narodila druhá letošní trojčátka

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se v srpnu narodila druhá trojčátka v letošním roce. Tři holčičky přišly na svět 18. 8. 2015 v 8:14, 8:15 a 8:16 hodin. Šťastnými rodiči jsou tatínek Marek Baštinec a maminka Oksana Matishynets z Teplic. Událost je pro zdravotníky Gynekologicko – porodnické kliniky neobvyklá tím, že jde o druhá trojčata narozená v krátké době za sebou, kdy loni se v ústecké Masarykově nemocnici nenarodila žádná vícerčata.

Děvčátka nesou jména Lenka (41 cm, 1900 g), Jana (41 cm, 1740 g) a Oksana (38 cm, 1320 g). Příjmení nesou po otci Baštincovi. Maminka Oksana Matishynets uvedla, že jde o první vícerčátka v jejich rodině. „Nikdo z mé, ani přítelovy rodiny, nepochází z dvojčat nebo vícerčerčátek. Holky jsme počali s přítelem přirozenou cestou. Když mi poprvé doktor řekl, že budu mít trojčata, tak jsem plakala. Jsem strašně moc ráda, že je mám. Už máme doma v ložnici pro ně připraveny tři postýlky,“ řekla šťastná maminka Oksana Matishynets.

V pěti porodnicích Krajské zdravotní, a. s., se od začátku roku do konce června narodilo celkem 2 495 miminek. Nejvíce rodily maminky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde přišlo na svět 953 dětí, ve třiadvaceti porodech šlo o dvojčátka a v jednom o trojčátka. Druhou pomyslnou příčku v porodnosti si může připsat mostecká porodnice, kde rodilo 452 maminek, kdy čtyři porodily dvojčátka. Na pomyslnou „bronzovou medaili“ dosáhla porodnice teplické nemocnice, kde zdravotníci přivedli na svět 370 miminek, z toho dvoje dvojčátka. V těsném závěsu je s celkovým počtem 358 miminek a čtyřmi porody dvojčátek porodnice chomutovské nemocnice. Stejný počet novorozenců má v prvním půlroce letošního roku porodnice děčínské nemocnice se 354 porody, kdy ve čtyřech porodech přivedly maminky na svět dvojčátka.

Jiří Vondra,
tiskový mluvčí,
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


1.12.2014

Slavnostní udělení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. za nejlepší vědeckou práci za rok 2013

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. za rok 2013 cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství a cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady).

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny za účasti RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Mgr. Radka Scherfera, místopředsedy představenstva KZ, a. s., Františka Pelanta, předsedy dozorčí rady KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, a. s., MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a pozvaných hostů z veřejné i akademické sféry v Centru vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s.

Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. Podle pravidel soutěže soutěžili pouze první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány. Odborníci z oblasti ošetřovatelství mohli zaslat článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením místa a data konání kongresu. První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. z dětské kliniky, na 2. pozici MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. a na 3. pozici prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., oba z neurochirurgické kliniky. 1. místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Tomáš Radovnický, opět z ústecké neurochirurgie, 2. místo patří MUDr. Lubomíru Koppovi, Ph.D. z kliniky úrazové chirurgie a 3. příčku obsadil další neurochirurg MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. V soutěži o cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe Mgr. Bc. Michaela Rothová z dětské chirurgie, na 2. místě je Bc. Tereza Grünerová z kliniky úrazové chirurgie a 3. místo je úspěchem zástupkyně chomutovské nemocnice Mgr. Lenky Splitková, DiS. Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla udělena Ing. Mgr. Martině Novákové.

Blahopřejeme všem oceněným autorkám a autorům a těšíme se na nominace do nového ročníku soutěže.

Ing. Martin Zeman, DMS
tajemník Vědecké rady
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu

Doplňující informace:

Složení Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.:

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - předseda
přednosta Neurochirurgické kliniky v MNUL

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - místopředseda
přednosta Dětské kliniky v MNUL
 

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Klinika urologie a robotické chirurgie v MNUL

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky v MNUL

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky v MNUL

prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta Kardiologické kliniky v MNUL

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie v MNUL

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v MNUL

MUDr. Marta Vachová
primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z.

MUDr. Jiří Neumann
primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

MUDr. Pavel Rubeš
primář Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Mgr. Vlasta Čejnová
Oddělení lékařské genetiky MNUL

Uvolnil:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


Prosím, čekejte