Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Dnešní nemocnice byla v Chomutově otevřena dne 1. 1. 1908. Je vhodné dodat, že první chomutovská nemocnice byla provozována již od roku 1855 v dnešní Puškinově ulici, na místě současného sídla Policie České republiky. Toto zařízení se však postupně stalo pro potřeby města zcela nevyhovující, a proto byla budova v roce 1909 stržena.
Pro výstavbu nové nemocnice byly zvoleny pozemky při jižním okraji města, které byly v té době vzdáleny od souvislé městské zástavby. Kapacita nově otevřené nemocnice byla 120 lůžek. O odborné úrovni nemocnice do roku 1945 se lze pouze dohadovat z nepřímých údajů. Historička Zdena Binterová, z jejíchž „Dějin chomutovského zdravotnictví“z roku 1987 byly čerpány podklady pro tento text, uvádí například, že v roce 1939 bylo na chirurgii provedeno celkem 2639 operací, což je poměrně vysoký počet. Dále uvádí, že z 380 porodů bylo 212 komplikovaných - pro dnešní dobu nepřijatelný počet komplikací.
Před rokem 1945 žila na Chomutovsku většina německy mluvících obyvatel, kteří byli po roce 1945 odsunuti do Německa. Chybí tedy vzpomínky pamětníků a často podlehla zkáze i příslušná dokumentace o zdravotnické péči.
Je pochopitelné, že znovuzprovoznění nemocnice po roce 1945 bylo za těchto okolností velmi obtížné. Prvním českým lékařem se v nemocnici stal MUDr. Jan Černý.
Další zásadní změny přišly po únoru 1948, kdy byly zakládány Okresní ústavy národního zdraví (OÚNZ). V Chomutově byl OÚNZ založen v listopadu 1951 a na jeho bázi fungovalo zdravotnictví v okrese Chomutov až do roku 1991.
O personální konsolidaci nemocnice se dá hovořit až v roce 1954, kdy byly únosným způsobem v zařízení obsazeny všechny čtyři základní obory (interna, chirurgie, gynekologicko-porodnické a dětské oddělení) a některé další obory (ORL, kožní, TRN). V průběhu let vznikala v nemocnici další potřebná oddělení jako: ARO (nejprve nelůžkové), oční, urologické, ortopedické a rehabilitační oddělení.Významným způsobem byla zlepšena úroveň zdravotnictví v okrese založením nemocnice v Kadani, která byla otevřena v září 1978. První léta se na její činnosti podílela řada lékařů z Chomutova. Usnadnil se tak nástup plného provozu této nové nemocnice.
V roce 1975 byla v rámci interního odd. v Chomutově otevřena první jednotka intenzivní péče jako první vlaštovka intenzivní medicíny v okrese. Již tehdy byly vytvořeny předpoklady pro pozdější provádění náročnějších výkonů, jakými jsou implantace kardiostimulátorů při poruchách rytmu srdečního. Později vznikaly podobné jednotky (označované vžitou zkratkou JIP) na dětském odd., chirurgii a neurologii. Tyto jednotky společně s lůžkovou stanicí ARO tvořily solidní zázemí intenzivní medicíny v naší nemocnici.
Po poslední modernizaci v roce 1993 jde o soubor celkem 6 operačních sálů s příslušným vybavením. Sály jsou postupně vybavovány moderními operačními stoly, radiodiagnostickou a endoskopickou technikou.
Specifikem chomutovské nemocnice je Onkologické oddělení, které bylo otevřeno v březnu 1986. Je to pracoviště specializované pro léčbu zhoubných nádorů, které v současnosti disponuje kompletním léčebným vybavením těchto obávaných chorob, vč. například dvou tzv. lineárních urychlovačů. Spádová oblast onkologického oddělení daleko přesahuje rámec našeho okresu i Ústeckého kraje.
90. léta minulého století také přinesla éru privatizace jednotlivých oddělení nebo jejich sdružení. Úspěšně privatizovaná jsou do této doby pouze dvě oddělení tzv. komplementu. Je to oddělení klinické mikrobiologie a Histologicko-cytologická laboratoř. Privatizované je i oddělení hemodialýzy.
Na základě regionálního operačního programu (ROP) v roce 2008 - 2009 dotovaného z EU fondů, došlo k obnově přístrojového vybavení a rozvoji nových diagnosticko-terapeutických metod.
Pro veřejnost byla otevřena v roce 2009 Veřejná lékárna, jejíž součástí je prodejna zdravotnických potřeb ve vestibulu polikliniky.
V roce 2010 získalo neurologické odd. statut Iktového centra (IC) a stalo se tak jedním s předních pracovišť svého druhu v ČR.
Gynekologicko – porodnické oddělení poskytuje od roku 2012 komplexní péči v rámci Urogynekologyckého centra.
Transfuzní oddělení chomutovské nemocnice v roce 2012 úspěšně integrovalo s transfuzní stanicí mostecké nemocnice.
Mamografické centrum bylo v roce 2012 osazeno novým digitálním mamografem.
V roce 2014 získalo onkologické oddělení statut spolupracujícího pracoviště Komplexního onkologického centra, který umožňuje poskytování komplexní onkologické léčby nejen v Ústí nad Labem, ale také v chomutovské nemocnici.
Součástí chomutovské nemocnice je příhraniční detašované pracoviště Vejprty. Zde provozují své ambulance gynekologie, ortopedie, a od roku 2010 i dětské oddělení. Dále se připravuje provoz radiodiagnostického oddělení.

Prosím, čekejte