Stručná informace

Výzkumné granty, projekty

V roce 2010 byly prostřednictvím Oddělení koordinace projektů kromě 3 projektových žádostí do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK,  Partnerství institucí Ústeckého kraje ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, NEUROREGION - Neurovědní výzkum a jeho aplikace v medicíně a bioinženýrství v Ústeckém kraji a v kraji Vysočina, Podpora a zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu ÚZS UJEP), podány nebo administrovány či asistovány následující granty či projekty na podporu vědy, výuky a vzdělávání.

Granty IGA MZ ČR

V roce 2010 byly prostřednictvím OKP podány nebo administrovány či asistovány následující granty IGA:

1.       Projekt NS10478-3/2009: Použití zobrazení difuzních tenzorů v předoperačním plánování a intraoperační neuronavigaci

Řešitel:                                                               Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Zahájení řešení:                                                              1.1.2009

Ukončení řešení:                                            31.12.2011

Výše podpory ze státního rozpočtu:      3 302 tis. Kč

 

2.       Projekt NS9824-4/2008: Detekce klinicky němých nestabilních plátů pomocí optické koherentní tomografie u nemocných s akutními koronárními syndromy a posouzení účinnosti současné doporučené terapie na stabilizaci těchto plátů a zhodnocení rizika recidivy akutních koronárních sy

Řešitel:                                                               MUDr. Radim Špaček

Zahájení řešení:                                                              1.1.2009

Ukončení řešení:                                            30.6.2011

Výše podpory ze státního rozpočtu:      4 281 tis. Kč

 

3.       Projekt NT11305: Stanovení prognostických faktorů a způsobů léčby u nemocných s difuzním velkobuněčným lymfomem a folikulárním lymfomem v České republice

Řešitel:                                                               Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (VFN)

Spoluřešitel:                                                     MUDr. Milan Lysý (KZ)

Žádost o poskytnutí účelové podpory byla ministerstvem zdravotnictví vyřazena z důvodu nedodržení míry veřejné podpory.

 

4.       Projekt NT11364: Randomizovaná studie srovnávající efekt stentu uvolňující biolimus se stentem uvolňujícím everolimus u nemocných se STEMI léčených přímou PCI, s kontrolou optimální implantace pomocí optické koherentní tomografie (OCT). "ROBUST" studie

Řešitel:                                                               Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI

 

Žádost o poskytnutí účelové podpory byla ministerstvem zdravotnictví doporučena, ale nebyla jí již přidělena účelová podpora, z důvodu omezeného rozpočtu.

 

5.       Projekt NT11365: Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením

Řešitel:                                                               Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

 

Žádost o poskytnutí účelové podpory byla ministerstvem zdravotnictví vyřazena z důvodu nedodržení míry veřejné podpory.

 

6.       Projekt NT11366: Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem

Řešitel:                                                               Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

 

Žádost o poskytnutí účelové podpory byla ministerstvem zdravotnictví vyřazena z důvodu nedodržení míry veřejné podpory.

 

7.       Projekt NT11368: Léčba uzávěru centrální retinální arterie

Řešitel:                                                               MUDr. Radomír Mach

 

Žádost o poskytnutí účelové podpory byla ministerstvem zdravotnictví doporučena, ale nebyla jí již přidělena účelová podpora, z důvodu omezeného rozpočtu.

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, (OP LZZ , výzva 33)

1.       Projekt CZ.1.04/1.1.06/33.00031: Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví

Realizátor:          Unie zaměstnavatelských svazů České republiky

Zahájení řešení:                                                              18.12.2009

Ukončení řešení:                                            15.6.2012

Celková výše podpory ze státního rozpočtu: 29 402 tis. Kč

 

OKP   se spolu s Hlavní sestrou KZ a Úsekem pro řízení lidských zdrojů KZ podílelo na zapojení KZ do síťového vzdělávacího projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětvích zdravotnictví“. Mezi klíčové aktivity projektu patří: školení v komunikačních dovednostech, školení (trénink) v manažerských znalostech, školení v IT dovednostech, odborné vzdělávání pro nelékaře v odborných kurzech, odborné vzdělávání pro nelékaře v inovačních kurzech a školení a tutoring v metodách podporujících zavádění metod kvality. Projekt je celostátní je realizován Unií zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Asociací nemocnic ČR.  

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - oblast podpory 2.4

 

1.       Projekt CZ.1.07/2.4.00/12.0048: Vzdělávací síť hemofilických center

Příjemce:            Masarykova univerzita, Brno

Hlavní řešitel:    Ing. Petr Brabec

Partneři:              Nemocnice České Budějovice, Univerzita Palackého v Olomouci, Nemocnice Pelhřimov, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská zdravotní, a.s., Oblastní nemocnice Kolín, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Ostrava

Zahájení řešení:                                                              1.1.2010

Ukončení řešení:                                            31.12.2012

Celková výše podpory ze státního rozpočtu: 20 517 tis. Kč

 

Mezinárodní projekty

1.       Projekt č. 3CE377P4: HERO - Sustainable health and social services in Central Europe

Výzva: 3. výzva Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Na popud zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu přispělo OKP ve spolupráci s dalšími pracovišti KZ, zejména s Rehabilitačním, oddělením MN do projektové žádosti, která měla svůj počátek v nabídce regionu Veneto v Itálii. Motivem byla studie možností zdravotně-sociální péče různých typů v různých zemích střední Evropy s cílem sjednocení a naším benefitem měl být model sociálně zdravotní péče o seniory s mozkovou příhodou schopné rehabilitace. CENTRAL EUROPE Monitoring Committee projekt bohužel nedoporučil k financování.

2.       Projekt č. FP7-278589-1: Participative Elder Care Planning (PECP)

Výzva: FP7 - HEALTH.2011.3.3-1: Developing methodologies to reduce inequities in the determinants of health (priorita ICT for Enterprise and Manufacturing ze 7. Rámcových programů EU).

Výzkumný projekt jsme podali jako jeden ze 7 partnerů (z 5 zemí) Regione Marche (neboli Kraj Marche) z Itálie a týká se nerovnosti v přístupu ke starým lidem s diabetem. Projekt nebyl přijat k financování.

3.       Projekt č. 285706: Component based, distributed, end-to-end Virtual Service Delivery Center for dynamic composition of services in networked enterprises for efficient and sustainable management, exploiting Crowdsourcing (eCrowd)

Výzva: FP7-2011-NMP-ICT-FoF, Factories of the Future (ICT for Enterprice and Manufactoring ze 7. Rámcových programů EU)

Výzkumný projekt zaměřený na Virtual Servis Delivery Center (Virtuální centra poskytování služeb) jsme podali jako jeden z 8 partnerů ze 7 evropských zemí a Izraele, koordinátorem je společnost IDS Scheer ČR.  Hodnocení žádosti ještě neznáme.

4.       Projekt: Podpora příhraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce (akronym Network II. / Netzwerk II.)

Výzva: Program Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Projektová žádost byla podána, partnerem projektu na české straně je kromě KZ ještě ústecká Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická. Partner na německé straně hranic je Bildungswerk der Sachsischen Wirtschaft  GMBH, Management Akademie Sachsen. V projektu jsou zamýšleny zdravotnická spolupráce klinik, výměnné praxe jednotlivců, multikulturní poznání. V oblasti vzdělávací je záměrem spolupráce pedagogů, výměny studentů. V oblasti péče o zákazníka chce projekt napomoci rozvoji příhraniční strategie na spolupráci při zlepšení péče o pacienta. Projekt je návazným krokem na již realizovaný projekt Network I. Stav projektu: v současné době je v průběžném hodnocení a jsou požadována doplnění podkladů zúčastněných stran.


Kontakt

Věda a výzkum
Ing. Martin Zeman
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ od 26.11.2015

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte