3. ročník konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“

Pozvání na konferenci pořádanou pod osobní záštitou ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera

 12.-13. dubna 2012

Zámek Větruše, Ústí nad Labem

 

Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP pořádají 3. ročník dvoudenní konference se zahraniční účastí „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. 

 

V průběhu konference budou představeny možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů. Kromě letos již poslední výzvy priority Health 7. rámcového programu Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu se konference ve svém druhém dni opět zaměří na prioritu eHealth, čili na tzv. elektronizaci zdravotní péče. Na konferenci budou též přítomni zástupci tisku, mediálními partnery konference jsou Zdravotnické noviny a Sdělovací technika.

 

Novinkou v letošním programu bude představení připravovaného programu EU na období 2014 – 2020, HORIZONT 2020 se zaměřením na biomedicínský výzkum a také účast zahraničních řečníků.

 

Informace o programu, doprovodných akcích a možnosti ubytování budou průběžně aktualizovány na níže uvedených webových stránkách hlavních organizátorů: http://www.tc.cz a http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx

 

Akce proběhne 12. - 13. dubna 2012, na výletním zámečku Větruše, Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem, viz www.vetruse.cz

 

Registrace probíhá na http://geform.tc.cz/biomedvyzkum3/ , uzávěrka registrace je 9. 4. 2012, nebo po naplnění kapacity sálu.


Cenu Josefa Hlávky získal primář z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Udělením „Ceny Josefa Hlávky“ za rok 2010 v oblasti lékařských věd, ocenila Správní rada „Nadace Českého literárního fondu“ knižní publikaci „Periferní nervové blokády pro klinickou praxi, včetně ultrazvukového navádění“, autorů Daniela Nalose a Dušana Macha.

Primář MUDr. Daniel Nalos a MUDr. Dušan Mach byli oceněni na návrh odborné poroty při slavnostním aktu předání „Ceny Josefa Hlávky“, který se tradičně uskutečnil na zámku v Lužanech   u Přeštic. Cena byla zmíněnou nadací udělena společně s nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ za původní knižní práci, z oblasti vědecké a odborné literatury.

Ocenění se autorům dostalo od nejstarší české nadace, jejímž posláním je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa. Literární cena Josefa Hlávky je udělována každoročně Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, lékařských a vědy o živé a neživé přírodě, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu, za účasti pověřeného člena správní rady Nadání.

Oceněná práce je celobarevnou publikací, přinášející komplexní a současně praktický přehled možností regionální anestezie periferních nervů, s využitím kontroly zavádění pomocí nejmodernějších ultrazvukových přístrojů.

Prim. MUDr. Daniel Nalos nastoupil po ukončení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni na Anesteziologicko - resuscitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (ARO), oddělení s tehdejší nejvyšší lůžkovou kapacitou v České republice. V roce 1991 se stal jeho primářem, kterým je dodnes, a to pod hlavičkou současného Oddělení intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (OIM-ARO). Aktivně vystupuje na sjezdech a konferencích z oboru, jako lektor se zabývá postgraduální výukou v rámci specializační kurzů v anesteziologii a resuscitaci. Jeho přednášková a publikační činnost se specializuje na oblast místního znecitlivění, především periferních nervových blokád.

 

Další informace k Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“:

http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php

    

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

email:   jiri.vondra@kzcr.eu   

7.7.2011

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. udělila ceny za nejlepší vědeckou práci za rok 2010

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. (KZ) každoročně Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let (Cena ředitele KZ), Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) a Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (Cena hlavní sestry KZ). Nominované práce hodnotí Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 27. června, první tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 250 tisíc korun. V soutěži o Cenu ředitele KZ se na první pozici umístil MUDr. Petr Vachata, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky, na druhém místě doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. z Neurochirurgické kliniky a na třetím místě MUDr. Jan Procházka z Oddělení intenzivní medicíny, všichni z ústecké Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V kategorii pro lékaře do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) obsadil MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky první i druhé místo a rovněž třetí místo připadlo lékaři z Neurochirurgické kliniky a to MUDr. Ivanu Humhejovi.

V kategorii nelékařských zdravotnických profesí se soutěžilo o Cenu hlavní sestry KZ. Z mnoha nominovaných příspěvků byly vybrány tři nejlepší práce, první místo zaujala Alexandra Müllerová z Novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, na druhém skončila  Bc. Jana Rejhonová z Interního oddělení Nemocnice Chomutov a třetí místo obsadila Mgr. Eva Bendová z Oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Podle pravidel soutěže soutěžili pouze první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány. Nelékařští zdravotničtí pracovníci mohli zaslat článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením místa a data konání kongresu.

Všem oceněným autorkám a autorům poblahopřáli k jejich úspěchu zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., kteří také projevili přání a očekávání nominací do nového ročníku soutěže.

 

Připravil:
Ing. Martin Zeman
vedoucí Odboru vědy a výzkumu
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu 

Zpracoval:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


Národní informační den k 6. výzvě priority Health 7. rámcového programu EU (7. RP)

Dne 15. června 2011 se v prostorách Břevnovského kláštera v Praze uskutečnil Národní informační den k 6. výzvě priority Health 7. rámcového programu EU (7. RP), který uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni.

 Prezentace z akce naleznete na adrese: http://www.fp7.cz/zdravi-health/detail-novinky/newid-6307/

Aktualita - Krajská zdravotní, a.s. pořádá pátý ročník odborné konference „Internistický den“

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. pořádá pátý ročník odborné konference Internistický den pod mottem ,,První den na akutním lůžku nejen interního oddělení,,. Ze širokého spektra přednášek pořadatelé nabízí témata od intoxikace, přes akutní koronární syndrom, arytmie, akutní řešení gastroenterologických onemocnění a další. Obor neurologie bude zastoupen přednáškou o CMP, obor Anesteziologicko-resuscitační (ARO) přednáškou o novinkách v kardiopulmonální resuscitaci, terapii septických stavů, mnohé se účastníci konference dozví o rychlé záchranné službě a její přednemocniční péči.

Akce proběhne 3. června 2011, od 9 hodin,
na Zámku Červený Hrádek, 431 11 Jirkov

 

Program:
-  Akutní pacient v přednemocniční neodkladné péči  - MUDr. Smržová Eva, RZS Ústí n/L
-  Příjem ,, problematického pacienta,, z psychologického hlediska - Bc. Rejhonová Jana, v.s.  int. odd.
-  Akutní intoxikace - MUDr. Šofr Miroslav, JIP int. odd. Chomutov          
-  Akutní péče o pacienta v ebrietě - Lišťáková Michaela, INT A Chomutov 
-  Příjem pacienta na interní oddělení - Worapková Šárka, DiS, Kailová Veronika, INT B Chomutov
-  Ošetřovatelský proces u pacienta s ERCP - Müllerová Jana, Vozihnojová Lenka, INT D Chomutov
- Krvácení do GIT - MUDr. Řepík Lukáš, gastroenterologická ambulance Chomutov
-  Embolie do plicnice - MUDr. Kunert Petr, int. odd. Chomutov
-  Ošetřovatelský proces u pacienta s arytmií - Kadeřábková Marcela, Holá Zuzana,  JIP int. Chomutov
-  Novinky v kardiopulmonální resuscitaci - MUDr.Voříšková Irena, ARO Chomutov
-  Akutní cévní mozková příhoda - prim. MUDr.Neumann Jiří,  neurolog. odd. Chomutov             
- Sepse - prim. MUDr. Smetana Pavel, ARO Chomutov
-  Sonografické vyšetření při příjmu může zásadně ovlivnit osud pacienta - MUDr. Staněk Libor, Ordinace pro choroby srdce Chomutov
-  Riziko užívání perorálních antidiabetik - Marková Martina, Ordinace pro choroby srdce Chomutov
-  Přednáška primáře interního oddělení - prim. MUDr. Dostál Jiří            
-  Akutní koronární syndrom - MUDr. Ježil, JIP int. Chomutov
-  Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním koronárním syndromem - Kalužná Lucie, JIP int. Chomutov
-  Perioperační péče - Radošová Alena, JIP chir. Chomutov

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
  401 13 Ústí nad LabemTelemedicína a KZ na konferenci TERENA 2011

Průběh konference natáčela Česká televize pro futurologický magazín Milénium, 18. května 2011 byl celý tento pořad zaměřen na telemedicínu jako obor přítomnosti i budoucnosti, včetně úspěchů Krajské zdravotní, a. s. na tomto poli.

Krajská zdravotní, a. s. prezentovala robotické operace a endoskopické zákroky na mezinárodní konferenci TERENA 2011

Letošní největší a nejprestižnější evropské setkání v oblasti výzkumných sítí proběhlo pod patronací sdružení CESNET od 16. do 19. května 2011 v pražském Clarion Congress Hotelu. Mezi pěti sty účastníky z celého světa byli i zástupci Krajské zdravotní, a. s., kteří mj. prezentovali internetový přenos robotické operace v nekomprimované 3D full HD kvalitě a medicínské využití videokonferencí v endoskopii.

Zástupci Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. (KZ) představyli úspěchy své dvouleté činnosti nejenom v samotné medicíně, ale i v telemedicíně spolu s Oddělením multimediálních služeb KZ. Přenos roboticky asistované operace karcinomu prostaty odborně představil a okomentoval MUDr. Miloš Bočan z Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. se také zapojila spolu se 14 účastníky z Japonska, Číny, Indie, Malajsie, Filipín a Jihoafrické republiky do videokonference, v rámci které prezentoval konkrétní záznamy z endoskopických zákroků MUDr. Jiří Stehlík, primář ústecké gastroenterologie, kdy naším tématem byla drenáž pankreatu - ERCP výkon i s rentgenovými snímky a odstranění polypu ve střevě. Tato „multisite videokonference“ proběhla pomocí v Číně speciálně vyvinutého softwarového řešení, tzv. DVTS-plus, které vyniká naprosto minimálním časovým zpožděním přenosu a účastníci z různých kontinentů spolu mohou společně komunikovat, konzultovat, a to vše opravdu v reálném čase.

Videokonferenci tradičně moderoval dr. Shuji Shimizu (Kyushu University) z Japonska.  Na technickém zajištění videokonference spolupracuje s odborníky ze sdružení CESNET také Pavel Pečiva z Oddělení multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s. Průběh konference natočila i Česká televize pro futurologický magazín Milénium, navíc 18. května byl celý tento pořad zaměřen na telemedicínu jako obor přítomnosti i budoucnosti, včetně úspěchů Krajské zdravotní, a. s. na tomto poli.

TERENA Networking Conference je největší evropskou konferenci o sítích pro výzkum a vývoj na bázi špičkových komunikačních a informačních technologií. Vědeckovýzkumná spolupráce Krajské zdravotní, a. s. se sdružením vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, z. s. p. o., má dlouholetou tradici a rozvíjí se např. v oblasti telemedicíny, videokonferencí a vysokorychlostních počítačových sítí. V roce 2010 akcelerovala do oblasti HD a 3D HD přenosů a telekonferencí. Zajištěním videokonferencí a telemostů se na straně Krajské zdravotní, a. s. intenzivně věnují odborníci z Oddělení multimediálních služeb Centra informačních technologií KZ.

Doprovodné informace:

Mezinárodní konference TERENA 2011

https://tnc2011.terena.org/

Futurologický magazín ČT Milénium

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058030518/

Krajská zdravotní, a. s.

http://www.kzcr.eu/

CESNET, z. s. p. o.

http://www.cesnet.cz/

Tisková zpráva z konference vydaná sdružením CESNET

http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2011/tz110520.html

 


Ústecké stomatologické dny – dvoudenní slavnost stomatologů na severu Čech

Ve dnech 5.-6.5.2011 proběhly Ústecké stomatologické dny. Tato odborná konference po dlouhých 6 letech znovu nalákala odbornou stomatologickou/zubolékařskou veřejnost do severočeské metropole.

Kongres se konal k 56. výročí založení stomatologického oddělení v Ústí nad Labem, které v současné době se již transformovalo na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Jsme jediným pracovištěm tohoto typu v celém Ústeckém kraji a jsme hrdí na to, že naše oddělení nadále zůstává důležitým pilířem sítě podobných pracovišť v ČR. V mnoha ohledech má nadregionální význam.
Důstojným místem pro konání této akce posloužila zrekonstruovaná dominanta Ústí nad Labem – výletní zámeček Větruše. Cílem organizátorů bylo seznámit odbornou veřejnost s novými trendy v stomatochirurgii/maxilofaciální chirurgii, kde v posledních letech došlo k významným pokrokům. Mnoho z těchto vymožeností jsme převzali a aplikovali do každodenní praxe našeho oddělení. Proto jsme považovali za nesmírně důležité s tím seznámit i lékaře první linie, kteří poskytují téměř 100% stomatologické péče. Náplň programu byla však věnována nejen lékařům. Jednání se v hojném počtu zúčastnily i zubní sestry, zubní instrumentářky a dentální hygienistky jako projev neodmyslitelné týmové spolupráce v rámci poskytované péče.
Akce se konala pod záštitou České společnosti pro maxilofaciální chirurgii, České asociace sester a Asociace dentálních hygienistek ČR.
Zahájení se zúčastnili a v úvodu programu přivítali přítomné MUDr. Jiří Madar, náměstek zdravotní péče KZ, a.s., Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., přednosta Stomatologické kliniky 1.LF UK Praha a VFN Praha a prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., předseda České společnosti maxilofaciální chirurgie.
Dvoudenní lékařská sekce byla členěna do 4 bloků a obsahovala celkem 20 přednášek.
První blok byl věnován historii vývoje zdravotní péče a potažmo historii oddělení v rámci Ústí nad Labem (MUDr. Josef Karban) a historii oboru v rámci Československa a později ČR (prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha).
Ve stejném bloku zazněly 4 přednášky na velmi aktuální problematiku – možnosti náhrady zubů pomocí dentálních implantátů (historický přehled - Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., VÚS Praha, HDC-Kladno, význam provizorní protetické práce - MUDr. David Urie, Estedent
s.r.o., Praha), náhrady čelistí či částí obličeje pomocí dentálních implantátů (MUDr. Jiří Holakovský, Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha, Ing. MUDr. Radek Jirman, Stomatologická klinika, 1.LF UK a VFN Praha). Tento blok vzbudil velký ohlas mezi privátnímu zubními lékaři.
Druhý blok byl zaměřen na problematiku úrazů obličeje a zubů a na možnosti a nové trendy způsobu ošetření (MUDr. Jambora a prim. MUDr. Hrušák, FN Plzeň). V rámci diskuse jsme zdůraznili pokrokovost našeho pracoviště při využívání nejmodernějších postupů a nových typů materiálů (prioritní použití v rámci ČR). V druhé polovině tohoto bloku se věnovalo věčné problematice bolesti v orofaciální oblasti a diferenciální diagnostice a algorytmu při zjištění skutečné příčiny (neuralgie trojklaného nervu – prim. MUDr. Jiří Neumann Neurologické oddělení, KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z., atypická orofaciální bolest – prim. MUDr. Pavel Střihavka, Stomatologické oddělení, KN České Budějovice). Naše pracoviště v tomto bloku přispělo přednáškou na téma temporomandibulární poruchy (prim. MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D., ÚČOCh, KZ, a.s., MNÚL, o.z.). V této přednášce byly prezentovány naše úspěchy na poli rozvoje kloubní poradny a republiková priorita ve využití laseru při artroskopické operativě čelistního kloubu.
Druhý den jednání bylo ve znamení problematiky ortodontických vad a možnosti jejich terapie (MUDr. Alena Mottlová, Stomatologická klinika, LF a FN, Hradec Králové). V tomto bloku zazněla přednáška Doc. Hespera ze Spolkové republiky Německo v simultánním překladu (přednáška v němčině) na téma distrakční terapie deformit obličeje u dětí (Doc. DM., DMD. Meikel Vesper, Klinikum Barnim WFK, Eberswalde, SRN).
Poslední blok přednášek lékařské sekce měla prezentovat témata, která jsou každodenním chlebem našeho oddělení a měla zlepšit informovanost privátních lékařů (cysty v orofaciální oblasti – MUDr. Věra Bartíková, CSc., Stomatologická klinika LF a FN Hradec Králové, možnosti ošetření periapikální léze před chirurgickou revizí – MUDr. Jan Vojík, DV Dent, s.r.o., Vědomce, problematika stomatologického ošetření u pacientů s bisfosfonáty – Doc. MUDr. Milam Machálka, CSc., Mlčoch, FN Bohunice, Brno, neobvyklé formy kolemčelistního zánětu – prim. MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc, Stomatologická klinika, LF a FN Hradec Králové). Na závěr tohoto bloku zazněla domácí prezentace MUDr. et MDDr. Kateřiny Malé, která se podrobně věnovala problematice a novým možnostem a doporučením při ošetření pacientů s vrozeným či uměle navozeným krvácivým stavem. Tento blok přednášek vyvolal bouřlivou diskusi, která vedla k vyjasnění řady polopravd a ke zlepšení podmínek k spoluprácí s privátní sférou.
Součástí kongresu byla i mimořádně úspěšná a velmi pozitivně hodnocená sesterská sekce.
Již první blok příspěvků se věnoval velice aktuální problematice hygieny rukou a provozu privátních zubních ordinací (p. Renata Pokorná, Společnost pro nemocniční hygienu, Ústí nad Labem), problematice prevence a dentální hygieny (MUDr. Lenka Fojtíková, ÚČOCh, KZ, a.s., MNÚL, o.z., Kateřina Marie Malá, DiS.). V posledních letech došlo k výraznému pokroku v přístrojovém vybavení a vývoji nových dentálních materiálů, k změně ergonomických principů při ošetření pacienta v zubní ordinaci. Na toto téma zazněla přednáška MUDr. Lenky Nátekové (Enta Dent s.r.o., Ústí nad Labem).
V druhé polovině této sekce zazněly čtyři příspěvky od autorů Masarykovy nemocnice s všeobecně důležitou tematikou: kardiopulmonální resuscitace (Tomáš Viktora, Emergency, KZ, a.s., MNÚL), nové trendy v ošetřování ran (Vladislava Boušková, Podiatrická ambulance Ústí nad Labem), léčba bolesti ve stomatologii (MUDr. Eva Matyášová, ARO, KZ, a.s., MNÚL, o.z.), přehled nejčastějších chirurgických výkonu na našem ambulantním sálku (Janetta Nečasová, ÚČOCh, KZ, a.s., MNÚL, o.z.
Součástí odborné akce byla rozsáhlá výstava zdravotnických firem a společenský večer, které se konaly v prostorách zámečku Větruše. Akce účastnilo celkem 150 lékařů a 66 sester.
Štefan Nátek, 19.5.2011 

Zpráva z Celostátní konference hygienického zabezpečení rukou a II. Krajské konference sester v Ústí nad Labem

Ve dnech 5.-6.5. 2011 se konal Celostátní konference hygienického zabezpečení rukou a II.Krajská konference sester s podtitulem „Musíme si pomáhat“. Krajská zdravotní a.s. založila tradici setkávání sester všech pěti svých nemocnic. Každé toto setkání má jednotné téma. Letošní náměty měly ukázat, co pomáhá v práci zdravotníkům. Jaké metody a postupy nebo dokonce jaké jiné profese se mohou účastnit na chodu nemocnic a zdravotnických zařízení.

Nozokomiální nákazy, nákazy získané v nemocnicích, jsou velkým problémem hygienickým, zdravotnickým i společenským. Přes veškerou snahu si určité procento pacientů zkomplikuje pobyt ve zdravotnickém zařízení nozokomiálmí nákazou. 5.květen je Dnem hygieny rukou. Symbolicky v tento den se v Best Western Hotelu Vladimír v Ústí nad Labem sešla více než stovka zdravotníků, aby si připomněli, jak zabránit přenosu infekce rukama. Zazněly příspěvky o nových trendech v hygieně rukou, o nových dezinfekčních postupech. Ruce si musí zdravotníci chránit, ruce je třeba kontrolovat. O trestní odpovědnosti hovořil právník. Na závěr prvního dne byl veřejnosti představen i videoklip, kde zábavnou formou zaměstnanci Masarykovy nemocnice o.z. předvádějí správný postup při dezinfekci rukou.
Druhý den byl věnován tématům, která upozornila na podporu sester. Staráme se o pacienty, kdo se stará o nás? Umíme si upravit životosprávu? Jak si máme organizovat volný čas? Jak se máme správně stravovat? Jak jsme vnímány okolím? Jak zabránit syndromu vyhoření? Mohou nám v péči o ostatní pomáhat dobrovolníci? Jak vítáme na oddělení kaplany? Existuje mezi sestrami na pracovišti mobing?
Celá dvoudenní konference se konala pod záštitou České lékařské společnosti J.E.Purkyně, České společnosti nemocniční hygieny a epidemiologie. Zvláštní poděkování patří Mgr.Daně Juráskové, Ph.D., MBA, prezidentce České asociace sester, která nejen konferenci zaštítila, ale také se jí osobně zúčastnila. Poděkovala sestrám za jejich práci a upozornila na některé změny v legislativě, které se týkají vzdělávání sester.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na konferenci v příštím roce.
Markéta Svobodová, 12.5.2011

2.5.2011

2. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář odborníků Krajské zdravotní, a. s.

V závěru měsíce dubna (28. 4. 2011) proběhl v Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. 2. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář, který se konal ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a byl zařazen do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Pořadatelství semináře se ujala prim. MUDr. Iva Ondečková z děčínské neurologie. Koordinátory a odbornými garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann z chomutovské neurologie a doc. MUDr. Martin Sameš, Csc. z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL). Multidisciplinárního semináře se zúčastnilo téměř 50 lékařů, nejen z řad neurologů a neurochirurgů, ale i dalších lékařských oborů.   

Odborná sdělení pokrývala široké spektrum problematiky mozkových krvácení. Neurologové prezentovali aktuální epidemiologická data o cévních mozkových příhodách v ČR, současné možnosti konzervativní léčby hemoragických iktů a vztah mezi antikoagulační léčbou warfarinem a krvácením do mozku. Neurochirurgové také předvedli nejnovější techniky v současné moderní operativě a intervencích intracerebrálních hematomů, cévních malformací, kavernomů a subarachnoidálních krvácení z aneuryzmat.

Výborně připravené, hodnotné přednášky, přátelská atmosféra a bohatá diskuze umocňovaly dojem z vydařeného semináře. Podobná setkání jsou velmi cenná, nejen pro sdělení aktuálních odborných informací, ale také pro osobní kontakty a výměnu zkušeností, které vedou ke zlepšení vzájemné spolupráce a tím i zlepšení péče o pacienty. Další neurologicko-neurochirurgický seminář je plánován na podzim letošního roku do teplické nemocnice.

Podrobnější informace k semináři 
Hlavním tématem semináře byly současné možnosti a perspektivy konzervativní i intervenční léčby intrakraniálního krvácení (krvácení ve vymezené oblasti mozku). 

Prim. MUDr. Iva Ondečková ve svém sdělení přehledně shrnula současné možnosti konzervativní léčby intracerebrálního krvácení (uvnitř vlastní mozkové tkáně). Pojednala o problematice mozkového edému (otoku) a antiedematózní léčby u mozkových krvácení. Zdůraznila význam komplexní neurointenzivní péče a aktivního přístupu k léčbě vysokého krevního tlaku u nemocných s intracerebrálním hematomem.

Prim. MUDr. Jiří Neumann v krátkém úvodním sdělení shrnul aktuální epidemiologická data o hemoragických iktech (typ akutních cévních mozkových příhod, projevujících se krvácením, krvácivých) z projektu IKTA, kterého se aktivně účastní i chomutovská neurologie. Poté na souboru vlastních pacientů prezentoval závažnost intracerebrálních hematomů spojených s léčbou warfarinem (prostředek, používaný k léčbě a prevenci trombóz – ucpání cév) a význam řady faktorů, které významně zvyšují riziko krvácení do mozku. Na závěr uvedl možné perspektivy snížení rizika krvácivých příhod, mezi které patří i farmakogenetika warfarinu. Na tomto výzkumném záměru se významnou měrou podílí i Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

MUDr. Petr Vachata prezentoval současné možnosti neurochirurgické léčby intracerebrálních hematomů. Předvedl výsledky mezinárodní multicentrické studie STICH, na které spolupracovali i  lékaři Neurochirurgické kliniky MNUL. Ve svém sdělení uvedl současné guidelines (doporučené postupy, pravidla) chirurgické léčby intracerebrálního hematomu a hemocefalu. Na závěr zdůraznil význam vzájemné mezioborové spolupráce léčby intracerebrálních krvácení, včetně konzultace snímků cestou PACS (Picture Archiving and Communication System - systém, umožňující pokročilé činnosti s rentgenologickými snímky, včetně jejich odesílání vzdáleným příjemcům v elektronické podobě).

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. předvedl aktuality v neurovaskulárním programu Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zejména z oblasti operace cévních malformací, kavernomů (typy cévních poruch) a klipů aneuryzmat (výdutí - rozšíření cév v důsledku oslabení jejich stěn). MUDr. Sameš vyzdvihl význam aktivní spolupráce neurochirurga a neuroradiologa v MNUL při léčbě mozkových aneuryzmat a cévních malformací. Velmi přínosné byly ukázky operací a intervenčních technik. Cenná byla i prezentace vlastních úctyhodných výsledků, které řadí ústeckou neurochirurgickou kliniku na prvé místo v ČR v počtu operací.

Text připravil MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.   

Závěrem
Cévní mozkové příhody (CMP), zvané také jako iktus, patří mezi závažné medicínské, sociální, ekonomické i etické problémy dnešní doby, především ve vyspělých oblastech civilizace.

Cévní mozková příhoda (CMP) je charakterizována náhle vzniklou ložiskovou nebo celkovou poruchou mozkové funkce, trvající déle než 24 hodin, která má cévní původ. Onemocnění zanechává závažné následky, které velmi často končí trvalou invaliditou postiženého. Z nemocných, kteří iktus přežijí, je téměř polovina invalidních. V následujících 3 letech po vzniku iktu dochází až u 30% postižených k recidivě.

Po nemocech srdce a zhoubných nádorech se cévní mozkové příhody řadí na třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


Zpráva z konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích

Ve dnech 14. - 15. dubna 2011 se konal na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pořadí druhý ročník národní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“, kterou pořádaly Krajská zdravotní, a.s. (KZ) a Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC AV) ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ÚZS UJEP).

Záštitu nad konferencí převzali náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA. a náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci RNDr. Jiří Schlanger. Cílem konference bylo informovat o možnostech financování biomedicínského výzkumu z evropských zdrojů, zejména ze 7. Rámcového programu EU (7. RP EU), podělit se o zkušenosti s čerpáním z těchto fondů a představit špičkové týmy, které mají ambice zapojit se do evropských projektů. Druhý den konference byl stejně jako v prvním ročníku věnován různým aspektům eHealth tj. elektronizaci zdravotní péče a představení firem, které v tomto sektoru významně působí. Účastníci konference si vyslechli přes 20 přednášek a odborných sdělení.

            Konferenci zahájil MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči KZ. V úvodním příspěvku náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Vítězslava Vavrouška, MBA jsme se dozvěděli aktuální novinky týkající se národních zdrojů financování biomedicínského výzkumu IGA (Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví), důležitá byla informace o výzvě ve Veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na léta 2012 – 2015, jejíž vyhlášení je plánované na květen 2011. Ředitel ÚZS UJEP doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. nastínil vizi prolínání budoucí zdravotnické fakulty s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem v intencích projektu univerzitní nemocnice. Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z TC AV zakončila blok úvodních příspěvků podrobným sdělením o vědecko-výzkumných tématech připravované výzvě 7. RP EU na rok 2012  a možnostem zapojení do evropských projektů 7. RP EU priority Zdraví pro podporu vědy a výzkumu. Druhý blok konference otevřel Ing. Martin Zeman z KZ ohlédnutím za rokem 2010 v KZ z pohledu vědy a výzkumu a projektu univerzitní nemocnice. Poslanec Evropského parlamentu MUDr. Miroslav Ouzký sdělil novinky v možnostech příhraničního poskytování zdravotní péče, související s přijatou Směrnicí o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

            Ve třetím bloku moderovaném předsedou Vědecké rady KZ doc. MUDr. Martinem Samešem, CSc. prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti vybraní výzkumníci, čerství nositelé výroční ceny Masarykovy nemocnice za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2010. Své úspěchy představili MUDr. Ivana Liehneová (v zastoupení MUDr. Evy Andrenacciové) z očního oddělení, MUDr. Karel Sláma, jr. z oddělení ORL, MUDr. Amír Zolal z neurochirurgické kliniky, zdravotní sestry Markéta Drncová s Věrou Berounskou za oddělení sexuologie a MUDr. Martin Kvašňák za úspěch v oboru kardiologie.

            Čtvrtý blok konference měl za cíl podrobně ukázat potenciál ÚZS UJEP a kromě doc. Tichého, představujícího zejména laboratoř pro studium pohybu v něm vystoupil RNDr. Karel Hrach, Ph.D. s přednáškou o možnostech a úskalích biostatistiky ve výzkumné práci.

V posledním bloku prvního dne přední evropský odborník prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. (FN Plzeň) představil základní principy, terminologii a budoucí vývoj personalizované medicíny v Evropském výzkumném prostoru; dále prezentoval průběh a výsledky několika úspěšných projektů, financovaných z evropských zdrojů. RNDr. Marie Karlíková, PhD. z Lékařské fakulty v Plzni navázala obecnou přednáškou o vzdělávacích kurzech financovaných z fondů EU, spojenou s řadou příkladů z oblasti medicíny. Odborný program prvního dne konference byl zakončen panelovou diskuzí o personalizované medicíně, moderovanou doc. Kinkorovou.

 

Druhý den konference, věnovaný oblasti eHealth s osmi přednáškami. Ranní blok zahájil MUDr. Pavel Kubů ze společnosti Intel přehledovou přednáškou „Perspektivy mHealth a první úspěchy v ČR“, na kterou navázali Mgr. Stanislava Bartová ze společnosti NESS a Ing. Miroslav Burša s Ing. Michalem Huptychem z Fakulty elektrotechnické ČVUT s příspěvkem o úskalích implementace telemonitoringu a asistivních technologií zejména u starší populace. Ing. Aleš Daniel z KZ seznámil posluchače se stavem výzkumu, vývoje a inovací v eHealth koncepci KZ. Ing. Jiří Navrátil, CSc. ze sdružení CESNET představil nebývale rozsáhlou a úspěšnou dlouholetou výzkumnou spolupráci s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Během celé konference probíhaly demonstrace 3D Full HD záznamů robotické operativy KZ na zařízeních společnosti CESNET.

Závěrečný blok příspěvků zahájil MUDr. Ing. Jan Vejvalka z 2. LF UK a FN Motol s přednáškou „Informační technologie, informační modely a projekty zdravotnické informatiky“, spojenou s diskusí o vývoji vztahů mezi medicínou a informatikou. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity představil další pokrok ve vývoji projektu MEFANET v příspěvku „Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET“. Přednáška „Monitorování léčebného procesu - fikce nebo realita?“ Ing. Jiřího Šády a Ing. Mileny Hrbáčkové, MSc ze společnosti  IDS Scheer demonstrovala možnosti monitoringu léčebných procesů na příkladu projektu v Národním referenčním centru a projektu METABO, zaměřeného na monitoring léčby chronických onemocnění. Na závěr konference prakticky předvedl a odborně vysvětlil Oskar Němec z Newton Technologies jedno z úspěšných řešení rozpoznávání a převod mluveného slova do textu v medicíně.

Účastníci konference vyjádřili podporu záměrům KZ na poli biomedicínského výzkumu a přípravě třetího ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. 

Zpráva z Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Ve středu 13. dubna 2011 se ve slavnostním duchu odehrála Vědecká konference Masarykovy nemocnice v ústeckém hotelu Clarion. Tato akce, určená výhradně pro zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., byla totiž spojena s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2010 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Téměř 150 primářů, vrchních sester, vědeckých pracovníků a dalších odborníků bylo účastno nejenom předání 25 diplomů spojených s finanční odměnou oceněným jednotlivcům a kolektivům, ale seznámilo se i s vybranými oceněnými příspěvky z konferencí a dozvědělo se více o úspěších Masarykovy nemocnice v loňském roce. Ceny předávali MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a.s., doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kteří spolu s Ing. Martinem Zemanem, vedoucím odboru vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s. tvořili hodnotící komisi.

V kategorii „Vědecká činnost oddělení“ se na prvních pozicích umístila Neurochirurgická klinika, Kardiologická klinika a Oční oddělení.

V kategorii „Republiková prvenství“ získali diplom prim. MUDr. Ivana Liehneová z očního oddělení za příspěvek „Kanaloplastika – nová operace glaukomu“, MUDr. Amír Zolal z neurochirurgie za „Zobrazení mozkových drah pomocí metody DTI a transposice do navigačního systému během operace“, prim. MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D. za „Užití laseru při kompletní chirurgické artroskopii čelistního kloubu“, prim. MUDr. Jan Schraml za „Robotickou laserovou resekci tumoru ledviny“ a MUDr. Karel Sláma jr. za „Robotické operace v ORL“.

V kategorii „Mezinárodní přednášková činnost“ převzali diplomy MUDr. Lubomír Kopp, MUDr. Petr Obruba z Traumacentra za aktivní účast na 11. Evropském traumatologickém kongresu s vydáním abstrakt v impaktovaném časopise, Mgr. Vlasta Čejnová  z genetiky za opakovanou aktivní prezentaci Masarykovy nemocnice na mezinárodním genetickém fóru a opět kolektiv neurochirurgie, tentokrát za organizaci světového kongresu se zaměřením na cévní problematiku a chirurgii base lební.

V kategorii „Publikace“ si ocenění odnesli prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. za knihu „O malém vzrůstu - praktický průvodce nejen pro rodiče“ a prim. MUDr. Daniel Nalos za „Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění“.

V kategorii „Článek v impaktovaném časopise“ uspěl kolektiv autorů z kardiologie s článkem „Randomized comparsion of Endotelial Progenitor Cells Capture Stent versus Cobalt-Chromium Stent for Treatment of ST-Elevation Myocardial Infarction“ s IF 2,248 a kolektiv autorů z neurochirurgie s „An anatomical and radiological study of the high jugular bulb on high – resolution CT scans and alcohol-fixed skulls of adults“ s IF 1,19.

Poslední kategorií, ve které bylo uděleno dokonce osm cen, byly „Sesterské prezentace“. Získali je Kamila Martincová z gastroenterologie za přednášku „Co je endoskopie“, Eva Nedvědová z robotického centra za „Práce instrumentářky při robotických operacích na systému da Vinci SHD“, Veronika Křížová z oddělení funkčního vyšetřování za příspěvek „Vydechovaný oxid dusnatý v diagnostice a léčbě průduškového astmatu a vlastní zkušenosti s vyšetřením FeNO“, Ivana Zimová z oddělení funkčního vyšetřování za „Vyšetřování rinomanometrie“, Kateřina Vokšayová a Linda Milsimerová z kardiologie za prezentaci „Péče o pacienta s kontrapulsací“, Markéta Drncová, Věra Berounská, Jindřiška Petržílová a Bc. Pavel Filip za sexuologii s přednáškou „Testování mužů čili spermiogram“, Martina Tejmerová a Miroslava Koucká z ortopedie za „Péče o děti s vrozenou luxací kyčle“, Ivana Kolihová z gastroenterologie za příspěvek „Ošetřovatelská péče o pacienty se zajištěnou enterální výživou“, Bc. Miloslava Hotová z kožního oddělení za „Chronická žilní nedostatečnost“ a Lucie Jindrová z ortopedie za „Preventivní vyšetření kyčlí“.

Oceněným blahopřejeme a děkujeme všem ostatním, jejichž práce byly zaslány do soutěže, ale na které se tentokrát nedostalo. Bylo z čeho vybírat, práce nezapadnou a my se těšíme na další ročník soutěže a vyzýváme Vás: piště, publikujte, přednášejte a především, dejte nám o svých úspěších vědět.

Na konferenci byl také Ing. Martinem Zemanem představen současný stav Projektu univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem a předseda Vědecké rady Krajské zdravotní doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. seznámil přítomné s probíhajícím hodnocením vědecké činnosti celé společnosti Krajská zdravotní, a.s. a s plány v této oblasti v letošním roce.

Po skončení oficiální části programu pokračovala neformální diskuze při hudbě a občerstvení v kongresových prostorách nového ústeckého hotelu Clarion.

Martin Zeman, 18.4.2011 


2. ročník konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“

Krajská zdravotní, a.s.a Technologické centrum Akademie věd ČR pořádají 2. ročník konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“

Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají 2. ročník dvoudenní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“.  V průběhu konference budou představeny možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů. Kromě tzv. priority Health rámcových programů Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu se konference ve svém druhém dni opět zaměří na prioritu eHealth, čili na tzv. elektronizaci zdravotní péče. Na konferenci budou též přítomní zástupci tisku, mediálními partnery konference jsou Zdravotnictví v ČR a Sdělovací technika.

Konference je určena především pro studenty bakalářských a magisterských programů, doktorandy, mladé lékaře a zdravotníky se zájmem o vědeckou práci, pedagogy vysokých škol, ale i pro širokou odbornou veřejnost, zajímající se o biomedicínský výzkum a jeho financování.

Jednacím jazykem bude čeština, s možností prezentací v angličtině nebo slovenštině.

Akce proběhne 14. - 15. dubna 2011,

na výletním zámečku Větruše, Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem, viz www.vetruse.cz

Více informací o programu konference najdete např. na:   http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx

Registrace bude probíhat na http://geform.tc.cz/biomedvyzkum2/ , deadline pro registraci je 11. 4. 2011, nebo naplnění kapacity konference.


Aktualita - Krajská zdravotní, a. s. spolupořádá celostátní odbornou konferenci „XV. Žaludovy dny“

Oddělení intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Českou společností intenzivní medicíny pořádá celostátní konferenci „XV. Žaludovy dny“. Tato odborná celostátní konference nese jméno zakladatele moderní anesteziologie v severních Čechách prim. MUDr. Pavla Žaluda. Součástí XV. Žaludových dnů je dvoudenní workshop věnovaný možnostem „Ultrazvukové asistence během regionální anestézie“ a odborný program, který je hlavní součástí konference. Hlavním tématem je perioperativní medicína a regionální anestézie. Na konferenci bude přednášet i řada zahraničních špičkových odborníků v intenzivní péči.

Akce proběhne 6. až 8. dubna 2011 od 8:30 hodin,
v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem 

Bližší informace naleznete v programu konference.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

 


Aktualita - Krajská zdravotní, a. s. pořádá „Krajskou dermatovenerologickou konferenci“

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá ve spolupráci s ČAS, OS ČLK regionální dermatovenerologickou konferenci.

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s.  – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá ve spolupráci s ČAS, OS ČLK regionální dermatovenerologickou konferenci.Krajská dermatovenerologická konference bude letos věnována pigmentovým kožním afekcím, paraneoplastickým kožním chorobám, poruchám keratinizace, housenkovým dermatitidám a zajímavým klinickým případům z roku 2010. Hlavním hostem semináře je Prim. MUDr. Faustmannová O., PhD., MBA (Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice), která přednese téma Lupus erythematosus z pohledu dermatologa.
 
Akce proběhne 25. března 2011 od 13 hodin,
v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  –  budova B, 5. patro, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.
 
Témata konference:
Dermatoskopie pigmentových afekcí  - Prim. MUDr. Filipovská O.
Keratoma palmare et plantare hereditarium dissipatum -   MUDr. Moróc A.
Caterpillar dermatitis -   MUDr. Hrnčíř E.
Kazuistiky - MUDr. Reslová J.
Lupus erythematosus, diagnosticko - terapeutický proces z pohledu dermatologa - Prim. MUDr. Faustmannová O., PhD., MBA
Zajímavé klinické případy v roce 2010 -MUDr. Malíková H.
Paraneoplastické dermatózy -MUDr. Sojovská J.
 
V případě zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti sekretářce oddělení pí. Navrátilové
(veronika.navratilova@mnul.cz nebo tel.: 477112751)
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. pořádá regionální gynekologickou konferenci na téma „Endoskopická operativa a její indikace“

Gynekologicko - porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá ve spolupráci s ČAS, OS ČLK regionální gynekologickou konferenci na téma „Endoskopická operativa a její indikace“.

Akce proběhne 24. března 2011 od 15 hodin,
v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  –  budova B, 5. patro, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Témata konference:

Hysteroskopie
– přednášející: MUDr. Peter Gindl, Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Laparoskopické a robotické operace v gynekologii – přednášející: MUDr. Tomáš Pichlík, Gynekologicko- porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

 


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel.  +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ (od 26.11.2015)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte