Základní informace

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Vzniklo tak unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.

V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím čele valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel společnosti, kterého přijímá do zaměstnaneckého poměru představenstvo společnosti. Funkci valné hromady zastává Rada Ústeckého kraje. V čele vedení společnosti stojí generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Jediným vlastníkem akcií společnosti Krajská zdravotní, a. s. je Ústecký kraj.

Společnost Krajská zdravotní, a. s., je s více než sedmi tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.

Generální ředitel společnosti přímo řídí:

 • úsek řízení zdravotní péče

 • úsek ekonomického řízení a controllingu

 • úsek řízení lidských zdrojů 

 • úsek řízení informačních systémů

 • ředitele zdravotní péče o. z. (DC, UL, TP, MO, CV)

 • odbor nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování

 • odbor investic a obnovy majetku

 • odbor správy a údržby nemovitostí

 • odbor provozních služeb

 • organizační oddělení

 • právní oddělení

 • samostatné oddělení veřejných zakázek

 • samostatné oddělení interního auditu a kontroly

 • samostatné oddělení nemocničního ombudsmana

Kontaktní údaje:
Krajská zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel: +420 477 111 111
Fax: +420 477 114 900
E-mail:
sekretariat@kzcr.eu

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
IČ:   25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
č. účtu: 216686400/0300
Číslo datové schránky: 5gueuef

 

Základní info o Krajské zdravotní, a.s.

celkový majetek společnosti5 273 828 000 Kč

roční obrat7 337 mil. Kč

počet zaměstnanců celkem7 563
z toho
- lékařů   993
- sester2 640

počet lůžek celkem3 238
z toho
- nemocnice Děčín   308
- nemocnice Teplice   478
- nemocnice Most   733
- nemocnice Chomutov   458
- Masarykova nemocnice v ÚL1 261

Statutární orgán - představenstvo

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Předseda představenstva

den vzniku členství v představenstvu: 11. března 2021

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
Místopředseda představenstva
den vzniku členství v představenstvu: 17. listopadu 2020

Členové představenstva:

MUDr. Ondřej Štěrba
den vzniku členství v představenstvu: 17. listopadu 2020

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
den vzniku členství v představenstvu:
17. listopadu 2020

Dozorčí rada

Mgr. Karel Krejza

Předseda dozorčí rady

den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu.2020


Ing. Jakub Komárek

Místopředseda dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu.2020


Členové dozorčí rady:

MUDr. Vlastimil Woznica
den vzniku členství v dozorčí radě: 01. února 2021

MUDr. Miroslav Ouzký

den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu 2020


Mgr. Pavel Janda

den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu 2020


prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019


MUDr. Tomáš Hanek
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019

Vladimír Vaněk
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019


Prosím, čekejte