Oddělení nukleární medicíny v Chomutově

Umístění: Areál nemocnice, budova B, 1. nadpodlaží, vchod 5

(Na konci polikliniky zabočíte doleva a první vchod vlevo v areálu nemocnice.)

Toto oddělení neprovádí ozařování pat.

Ozařování pat provádí radioterapeutické oddělení, telefonní kontakt: +420 474 447 885.


Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů (radiofarmak). Řadí se mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až po např. psychiatrii. Neexistuje orgán či zjištění funkce orgánu, který by nebyl zahrnut v některých metodikách nukleární medicíny. Dětští klienti mají k dispozici samostatnou čekárnu.

Klientovi je aplikováno velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Radiační zátěž při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná, či často menší, než při jiných vyšetření. Délka pobytu klienta se v diagnostické části pohybuje přibližně v rozpětí několika desítek minut až po několik hodin, tato doba závisí na povaze použitého radiofarmaka pro určité konkrétní vyšetření, nejedná se tedy o délku vyšetření, která obvykle nepřesahuje 20 až 60 minut.

Terapeutický stacionář nukleární medicíny využívá terapeutických radiofarmak k léčbě kostních metastáz. Terapeutická část je řešena jako denní stacionář se čtyřmi lůžky, TV a sociálním zařízením. Délka pobytu klienta na tomto denním stacionáři je obvykle šest hodin (dle nařízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost). Během této doby je klientovi podána terapeutická látka a může být provedeno celotělové vyšetření se zobrazením metastatických ložisek. Po intravenózním podání terapeutického radiofarmaka dojde velmi rychle k jeho navázání v místě skeletálních metastáz.

Ve spektru terapeutických možností je dále tzv. radiační synovektomie, indikovaná v případě recidivujících kloubních výpotků, nejčastěji kolenních kloubů. Ani v tomto případě není indikace omezena odborností. V terapeutické části jsou k dispozici pro klienty dvě čekárny s TV a sociálním zařízením.
Naše oddělení má k dispozici čtyři vyšetřovny, které jsou vybaveny jednou gamakamerou SPECT/CT (Optima NM/CT 640), jednou gamakamerou SPECT (Discovery NM 630) a jednou planární gamakamerou (MB 9200) a jednou gamakamerou SPECT (NuclineTM Cardio-C). Na oddělení jsou dvě čekárny pro klienty s TV a sociálním zařízením. 

K oddělení nukleární medicíny patří i čisté prostory pro přípravu radiofarmak, které splňují nejnovější legislativní požadavky a jsou vybaveny jedním laminárním boxem pro přípravu radioaktivních látek jak pro diagnostickou, tak i terapeutickou část. 

Ke všem vyšetřením i terapeutickým aplikacím klient podepisuje informovaný souhlas.


Objednávání pacientů od 7 do 15 hodin

Tel.:                             +420 474 447 712

Fax:                             +420 474 447 437

Primář

MUDr. Aleš Chodacki

Vrchní sestra

Bc. Jana Mixová

Tel.:
+420 474 447 628
Email:

Seznam písemných souhlasů

Písemný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s poskytnutím zdravotního výkonu: 

Nukleární medicína

Diagnostická část – nejčastěji prováděná vyšetření

Scintigrafie skeletu a třífázová scintigrafie skeletu - obecně u jakékoliv lokalizované léze (primární, sekundární nádory, zánětlivé procesy, metabolické poruchy, M.Perthes, M. Paget).

Scintigrafie kostní dřeně -  - zobrazuje celotělově kostní dřeň, upřesní etiologii ložiskových nálezů, zachycených při celotělové scintigrafii skeletu.

Perfuzní scintigrafie myokardu (klidová, zátěžová) - k průkazu ICHS, funkce LK.

Perfuzní a ventilační scintigrafie plic - k vyloučení plicní embolizace.

Ventrikuloscintigrafie  - stanovení funkce levé i pravé komory.

Venoscintigrafie dolních či horních končetin  - vyšetření průchodnosti žilního řečiště, k průkazu flebotrombózy, žilních kolaterál, insuficientních spojek.

Lymfoscintigrafie nepřímá dolních či horních končetin – k průkazu stavu lymfatického systému.

Scintigrafie sentinelových (spádových) lymfatických uzlin - předoperační u maligního melanomu a karcinomu mammy.

Dynamická scintigrafie ledvin - ke stanovení odtokových poměrů, funkce ledvin.

Statická scintigrafie ledvin - zjišťuje vrozené vývojové vady, hodnotí funkční parenchym (zejména po akutní pyelonefritidě).

Scintigrafie slinných žláz – zobrazuje průtokové a ložiskové změny příušních a podčelistních slinných žláz.

Detekce ektopické žaludeční sliznice (Meckelova divertiklu). – zejména u dětí může prokázat ektopické žaludeční sliznice.

Scintigrafie štítné žlázy - k zhodnocení morfologie, lokalizace, akumulace, rezidua po strumektomii.

Scintigrafie příštítných tělísek - při podezření na adenom, event.. jejich ektopie.

Scintigrafie dřeně nadledvin - u hyperplazie dřeně, neuroblastomu, karcinoidu, feochromocytomu.

Scintigrafická detekce zánětu - k lokalizaci místa infekce a aktivního zánětu.

Scintigrafické detekce nádoru -  zobrazuje především neuroendokrinní typy nádorů, jejich metastázy a známky recidivy. Např. karcinoid., feochromocytom, aj.

Scintigrafie štítné žlázy pomocí MIBI - u klientů s nádorem ŠŽ.

Perfuzní scintigrafie mozku - DatSCAN - u pacientů s klinicky nejasným parkinsonským syndromem.  


Terapeutická část

Radiační synovektomie – u klientů s recidivujícími kloubními výpotky. V případě této terapie je velmi vhodná imobilizace příslušného kloubu v délce 48 hodin pro zabránění úniku radiofarmaka z kloubu s následkem snížení efektu léčby. Synovektomii lze opakovat po 3 měsících.

Paliativní terapie kostních metastáz - ke zmírnění bolesti u metastatického postižení kostí.

Přístrojové vybavení

Gamakamery:

Hybridní přístroj SPECT/CT Optima NM/CT 640

SPECT Discovery NM 630

SPECT Discovery NM 530c

Planární gamakamera MB 9200


Prosím, čekejte