Oddělení domácí péče, sociální sestry

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění: Areál/pavilon: Poliklinika, Budova: B, Podlaží: 5, Číslo místnosti/dveří: 520

Oddělení poskytuje komplexní ošetřovatelskou a zdravotní péči v domácím prostředí pro klienty všech věkových kategorií v přímé návaznosti na lůžková nemocniční zařízení, v úzké spolupráci se zdravotně sociální pracovnicí Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov,o.z., a s odbornými a praktickými lékaři.


Od 1.1.2021 poskytuje Oddělení domácí ošetřovatelské péče  i tyto výkony :

Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti. Ošetření stomií typu PEG,nefrostomie, epicystostomie, tracheostomie. Klyzma , výplach, lokální ošetření ran 10 cm2.

Aplikace léčebné terapie P.O., GTT, případně další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv.

Vedoucí oddělení

Mgr. Bc. Anna Marie Malá

Vrchní sestra

Mobil:
+420 602 809 773
Email:

Zástupce vedoucího oddělení

Marcela Římalová

Tel.:
+420 474 447 635

Zdravotně - sociální pracovník

Jitka Kucer, DiS.

Tel.:
+420 474 447 635
Email:

Sestry domácí péče

Tel.:
+420 474 447 635

Popis a výkony oddělení

Oddělení domácí péče Nemocnice Chomutov, o.z. poskytuje odbornou zdravotní péči v rozsahu, který vychází z aktuálních potřeb klienta v následujících oblastech:

Ø  aplikace injekcí a podávání léků
Ø  odběry krve a ostatního biologického materiálu
Ø  prevence a léčba bércových vředů, dekubitů, převazy po úrazech a operacích
Ø  odborná péče o stomie, permanentní katétry a jiné invazivní vstupy
Ø  rehabilitační ošetřovatelství - pohybová léčba, aktivizace, vertikalizace, vedení k soběstačnosti v bazálních všedních činnostech
Ø  kontrola fyziologických funkcí
Ø  edukace klienta popř. rodinných příslušníků (např. v rámci nácviků aplikace inzulínů apod.)

Oddělení domácí péče patří mezi oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. bez lůžkového fondu, je tvořeno pouze ambulantní částí. Poskytuje komplexní odbornou ošetřovatelskou a zdravotní péči v domácím prostředí pro klienty všech věkových kategorií při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných klientů v jejich rodinném prostředí v úzké spolupráci s rodinou. Péče je zajišťována plně kvalifikovanými všeobecnými sestrami. 

Zdravotně sociální pracovník

Posláním sociálního pracovníka je sociální pomoc a zdravotně sociální poradenství hospitalizovaným občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci zvládnout vlastními silami - z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, krizové situace, nevhodných životních návyků, sociálně znevýhodněného prostředí nebo z jiných závažných důvodů nejsou schopni zabezpečovat své sociální potřeby.

Sociální služby jsou poskytovány všem věkovým kategoriím, třídám, pohlaví, rasy.

Cílem sociální práce ve zdravotnictví je uspokojit potřeby nemocného, vrátit ho zpět do svého domácího prostředí.

Vzhledem k tomu, že pracovnice dochází  na různá oddělení  Nemocnice Chomutov, doporučujeme se předem telefonicky objednat, či zaslat svůj dotaz na e-mailovou adresu.


Informace pro veřejnost

Termín a přesnou hodinu konzultace/schůzky a podávání informací v rámci sociálního poradenství je vhodné dopředu domluvit se sociální pracovnicí na telefonním čísle: +420 474 447 635.
Domácí péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta. Služby domácí péče jsou poskytovány na základě indikace praktického lékaře, popř. ošetřujícího lékaře oddělení Krajské zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov,o.z.
 

Prosím, čekejte