17.4.2020

Krajská zdravotní přítomnost otců u porodu umožní nejpozději od pondělí, její ústecká porodnice podmínky ministerstva splnila již dnes

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) rychle plní slib co nejdříve umožnit přítomnost otce u narození dítěte v porodnicích v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Nejpozději tak učiní od pondělí 20. 4. 2020. Kvůli tomu upravuje dispozice porodnických oddělení tak, aby byly splněny všechny podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky v mimořádném opatření ze dne 15. 4. 2020.

„Krajská zdravotní uvítala možnost, kterou dalo ministerstvo zdravotnictví. V porodnicích svých nemocnic bezodkladně začala připravovat prostory pro splnění podmínky, že porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Ředitelé zdravotní péče ve všech našich nemocnicích dnes deklarovali připravenost splnit od pondělí 20. dubna všechny podmínky stanovené v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky,“ informoval MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ. 

Jako první potřebné úpravy provedla během pátku porodnice v ústecké Masarykově nemocnice a splnila tak všechny podmínky k účasti třetí osoby u porodu.

„Děkuji všem lékařům, sestrám a dalšímu personálu porodnických oddělení ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní za jejich nasazení při realizaci úprav prostor tak, aby splňovaly všechny stanovené podmínky pro porod za přítomnosti třetí osoby,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. 

Znění článku I. bodu 2. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020, které nabylo platnosti dnem 16. 4. 2020: 

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

                                                                            

Zdroj: info@kzcr.eu

16.4.2020

Krajská zdravotní podporuje přítomnost třetí osoby u porodu, nyní ale nesplňuje všechny podmínky stanovené ministerstvem

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) podporuje přítomnost třetích osob u porodu, kterou svým mimořádným opatřením ze dne 15. dubna 2020 umožňuje poskytovatelům zdravotní péče ode dneška Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Porodnice v nemocnicích KZ v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově však nesplňují všechny ministerstvem stanovené podmínky, proto zatím KZ nemůže přítomnost třetích osob u porodu umožnit.

„Krajská zdravotní podporuje možnost, kterou dalo ministerstvo zdravotnictví, nicméně v tuto chvíli nelze v našich pěti porodnicích přítomnost třetí osoby u porodu povolit. Ta je možná pouze za podmínek stanovených mimořádným opatřením. Splněny musí být všechny podmínky, což znamená, že není možné umožnit přítomnost třetí osoby při nesplnění některé z podmínek. Dispozice porodnických oddělení v tuto chvíli bohužel neumožňují splnit podmínku, že porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,“ vysvětlil MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Nařízení musíme respektovat. Uděláme však maximum pro to, abychom co nejdříve všechny podmínky, které povolení přítomnosti třetí osoby u porodu na základě mimořádného opatření umožňují, splnili. Kroky k tomu již připravujeme,“ zdůraznil MUDr. Aleš Chodacki.

Znění článku I. bodu 2. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020, které nabývá platnosti dnem 16. 4. 2020:

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).                                                                           

Zdroj: info@kzcr.eu


7.4.2020

Ortopedie je dvanáctou klinikou Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní v ústecké nemocnici

Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od 1. dubna 2020 již dvanáct klinik. Nově k současným jedenácti klinickým pracovištím přibyla Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím přednostou se stal MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

„Krajská zdravotní a ústecká univerzita dlouhodobě usilují o to, aby se ústecká Masarykova nemocnice stala nemocnicí univerzitního typu. Ustavování klinik jako společných pracovišť je v současnosti tou správnou, logickou cestou, jak mohou obě strany toto úsilí naplňovat. Objekt Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity navíc v budoucnu bude přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, což je jeden z mnoha dalších kroků směřujících k prohloubení vzájemné spolupráce,“ uvádí Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Spolupráce Krajské zdravotní s Fakultou zdravotnických studií ústecké univerzity začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. „O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie, a klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku byla slavnostně ustavena v září 2017. V roce 2018 se k nim přidala radiologická klinika a neonatologická klinika. Ortopedie je tak už dvanáctým klinickým pracovištěm v ústecké nemocnici. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na tom, že dvanáctá klinika v Masarykově nemocnici může vzniknout, a za dlouholetou a kvalitní spolupráci s univerzitou a Fakultou zdravotnických studií,“ doplňuje Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Ortopedická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se od loňského roku podílí na výuce Fakulty zdravotnických studií UJEP, kde zajišťuje výuku předmětu Anatomie pro obor Všeobecné ošetřovatelství a předmětu Fyziologie pro obor Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Ergoterapie. Klinika je akreditovaným pracovištěm II. typu pro obor specializačního vzdělávání lékařů – Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Na stanicích Ortopedické kliniky vykonávají praxi studenti lékařských a nelékařských zdravotnických oborů. Sesterský management zajišťuje výuku sanitářů v rámci sanitářského kurzu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Ustavení každé kliniky považujeme za velmi důležité, protože naši studenti a studentky mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi zde v Masarykově nemocnici nebo v dalších nemocnicích Krajské zdravotní. Chci poblahopřát panu doktoru Novotnému, který se stal přednostou ortopedické kliniky. Přeji mu hodně úspěchu při řízení kliniky a všem zaměstnancům hodně spokojenosti v práci. Naší fakultě a celé klinice přeji úzkou spolupráci při přípravě studentů,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je nadregionálním pracovištěm se spádem více než 1 milion obyvatel. Zajišťuje komplexní konzervativní a operační terapii onemocnění a některých traumat pohybového aparátu dětí a dospělých.

„Hlavním úkolem pracoviště je endoprotetický program. Provádíme primární kloubní náhrady kyčelního, kolenního, ramenního a hlezenního kloubu, a to v indikacích spektra degenerativních onemocnění, nádorových onemocnění a traumat. Revizními výkony řešíme kompletní spektrum endoprotetických komplikací jak našeho pracoviště, tak formou superkonziliární spolupráce s jinými pracovišti Ústeckého kraje. Druhým nosným programem Ortopedické kliniky je spondylochirurgie. Kromě ošetření traumat, zánětů a nádorů páteře se pracoviště zabývá dynamickými systémy a mobilními náhradami meziobratlových disků. V roce 2019 jsme odoperovali 219 spondylochirurgických pacientů. Z hlediska spondylochirurgie zajišťujeme dále nepřetržitou konziliární službu pro všechna pracoviště Ústeckého kraje,“ vysvětluje přednosta kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

V podoboru dětské ortopedie zajišťuje klinika screeningový program Vývojové dysplazie kyčelního kloubu a dále konzervativní a chirurgickou terapii jak vrozených, tak získaných onemocnění pohybového aparátu u dětí. Zajišťuje také konziliární spolupráci pro některá lůžková a ambulantní ortopedická pracoviště v Ústeckém kraji. V terapii specifických a závažných onemocnění pohybového aparátu dětí spolupracuje se specializovanými pediatricko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na Bulovce.

V podoboru onkologické ortopedie spolupracuje ortopedická klinika v konsensu s doporučenými postupy u primárních kostních nádorů se specializovanými onko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na Bulovce. U sekundárních kostních nádorů navázala užší spolupráci s Onkologickým oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve smyslu předoperačního, pooperačního a paliativního plánování a aplikuje aktualizované doporučené terapeutické onko-ortopedické algoritmy České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Zbylé spektrum ortopedické terapie je poskytováno v rozsahu, který náleží krajskému ortopedickému pracovišti. Pod vedením Ortopedické kliniky funguje Tkáňová banka využívaná také Neurochirurgickou klinikou a Klinikou úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ortopedická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je spolu s Ortopedickou klinikou Nemocnice Na Bulovce a s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR zapojena do řešení dvou grantových projektů, které se zabývají ultrastrukturou pojivových tkání u Pes Equinovarus a u Dupuytrenovy kontraktury. Výsledky tohoto výzkumu jsou s vynikajícím ohlasem přijímány na nejdůležitějších světových ortopedických sympoziích.

Spolu s Fakultou zdravotnických studií UJEP má Ortopedická klinika dva projekty, z toho jeden grantový. Oba projekty jsou zaměřené na analýzu chůze u pacientů po elektivní implantaci různých typů totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.

Na Ortopedické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., probíhají dvě multicentrické mezinárodní klinické studie. Ve spolupráci s oddělením sportovní medicíny pak jedna česká klinická studie.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.


6.4.2020

Krajská zdravotní rozeběhla vlastní testování odebraných vzorků a vyčlenila v každé nemocnici lůžka pro pacienty s podezřením na COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) v minulých dnech získala povolení Státního zdravotního ústavu ČR k testování odebraných vzorků ve vlastních laboratořích ústecké nemocnice. Společnost má také v každé z pěti svých nemocnic, tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově připraveno pro pacienty s onemocněním COVID-19 nebo podezřením na něj celkem 236 lůžek. Z nich je 195 lůžek akutní a 41 lůžek intenzivní péče.

„Ukazuje se, že naši zdravotníci jsou schopni velmi pružně reagovat na rychle se měnící epidemiologickou situaci a že se snaží být v maximální možné míře připraveni na očekávaný nápor pacientů, kteří budou vyžadovat v souvislosti s nákazou novým koronavirem hospitalizaci. Za to jim patří poděkování. Děkuji také za kontinuální velké pracovní nasazení a výsledky, které vynaložené úsilí dosud přineslo. Děkuji i za jejich příspěvek k tomu, že jsme řadu opatření realizovali jako jedni z prvních v České republice. Jsem přesvědčen, že toto všechno napomohlo ke zvýšení prestiže značky KZ u našich spoluobčanů - pacientů,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Náš obdiv a poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci Krajské zdravotní v první linii. Již více než měsíc čelí velkému náporu personál infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, do boje s koronavirem vstupují postupně naši zdravotníci dalších oddělení a ve všech našich nemocnicích včetně těch, kteří zajišťují provoz triážových míst pro třídění pacientů, odběrových míst a v případě potřeby i výjezdů za odběry,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Díky uvolňování kapacity plánované péče a výkonů v průběhu minulého měsíce můžeme postupně personálně posilovat zřízená triážová místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, emergency a infekční oddělení. Všem našim zdravotníkům za odváděnou práci v tomto náročném období děkuji,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

Neustále se zvyšující požadavky na počet laboratorních vyšetření a na zkrácení času od odebrání vzorku po jeho vyhodnocení, přivedly Krajskou zdravotní, a. s., velmi rychle k vlastnímu provádění testů.

„Státní zdravotní ústav schválil žádost o povolení provádět testy a od 1. dubna jsme v pořadí 76. laboratoří v České republice, oficiálně vyhodnocující testy na nákazu SARS-CoV-2. Realizaci vyšetřování zajišťují společnými silami oddělení klinické mikrobiologie a oddělení klinické biochemie. V současnosti metodou RT-PCR zvládneme vyšetřit 140 vzorků denně, ale snažíme se počty s ohledem na požadavky postupně navyšovat,“ vysvětlil MUDr. Jan Špička, MBA, primář Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pandemický plán společnosti počítá v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty s tímto onemocněním v každé z pěti jejích nemocnic. „Proto v nich vznikla tzv. kovidcentra, určená pro pacienty, kteří do nemocnic přicházejí na nějaký zákrok či operaci, ale při triáži vykáží některé příznaky COVID-19,“ uvedl MUDr. Josef Škola, EDIC, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM). „V Krajské zdravotní mají tyto stanice celkem 195 lůžek. V nemocnici v Litoměřicích jich je dalších 28, takže v Ústeckém kraji disponujeme aktuálně 223 akutními lůžky v režimu COVID-19," doplnil MUDr. Josef Škola, EDIC, který je krajským koordinátorem intenzivní péče (Klinická skupina COVID).

KZ začala se zvyšujícím počtem pacientů s onemocněním COVID-19 ve svých pěti nemocnicích od poloviny března postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden. Jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Následující den 2. března ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici.

Postupně od čtvrtka 19. března zavedla v každé ze svých nemocnic třídění do nich přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy. Do neděle 5. dubna 2020 v nich zdravotníci provedli celkem na 2800 stěrů.

Fotografie kovidstanice v ústecké nemocnici naleznete na www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu3.4.2020

Krajská zdravotní podle účetní závěrky za rok 2019 vykazuje kladné hospodaření

Krajské zdravotní, a. s. (KZ), se daří držet pozitivní trend vývoje, jak dokládá výsledek hospodaření společnosti za rok 2019. Akciová společnost, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky svému rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních šesti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2019, kterou projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 27. března 2020 a také ze zprávy o hospodaření společnosti k 31. 12. 2019, kterou již dříve představenstvo na svém jednání projednalo. I pro rok 2020 bylo vedením společnosti v rámci projednání a schválení finančního a investičního plánu stanoveno vyrovnané hospodaření. Už nyní je ale zřejmé, že hospodaření za letošní rok výrazně ovlivní aktuální pandemie koronaviru.

„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk ve výši 4 434 975,58 Kč, přičemž celkové náklady činí 7 995 117 145,33 Kč, celkové výnosy činí 7 999 552 120,91 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření – zisk ve výši 314 435,00 Kč byl zlepšen o 4 120 540,58 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný, což se nám daří již několik let a což považuji za veliké pozitivum a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

V loňském roce se navíc Krajská zdravotní, a. s., podle hodnocení CZECH TOP 100, zařadila mezi ekonomicky nejstabilnější firmy v České republice a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Ziskem prestižních ocenění se povedlo navázat na úspěch v roce 2018, kdy společnost získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. „V roce 2019 obdržela prestižní ocenění Národní kvality České republiky „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence 2 Star“. V ocenění vidí vedení společnosti odměnu za systematickou práci představenstva a managementu, kterou od roku 2014 naplňují stanovené vize a cíle. Navíc od roku 2019 jsou všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Po akreditaci nemocnic v Děčíně a Ústí nad Labem v roce 2018 ji v roce 2019 získali také v Mostě, Chomutově a Teplicích,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., dále zdůraznil, že cílem Krajské zdravotní, a. s., je dosáhnout vyrovnaného hospodaření i v dalších letech. Cíle společnosti se nijak nemění a jejich naplňování je nadále pro představenstvo a management Krajské zdravotní, a. s., prioritou: „Udržet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, do modernizace přístrojového vybavení – to jsou pro nás zásadní úkoly také pro letošní rok. Objem aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2020 činí více než 1,1, miliardy Kč. Stejně jako v předchozích letech jsou významné investice plánovány do všech pěti nemocnic. V současnosti probíhá realizace rozsáhlého projektu dobudování urgentních příjmů. Již v listopadu 2018 se podařilo otevřít zcela nový urgentní příjem v teplické nemocnici. Postupně přibyla pracoviště magnetické rezonance v chomutovské, mostecké a děčínské nemocnici, kde byl také vybudován nový interní příjem a rekonstruováno pracoviště gastroenterologie. V Teplicích jsme připravili zcela nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a ARO. Pokračuje intenzivní příprava na investiční akce stejného významu v dalších nemocnicích Krajské zdravotní. Ústeckou Masarykovu nemocnici čeká výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními. Nový pavilon bude sloužit zejména pro Kardiocentrum, dále pak pro centrální operační sály, KAPIM a oddělení hrudní chirurgie. Dostavbu děčínské nemocnice, která je naplánována v několika etapách, zahájí stavba nového pavilonu emergency včetně centrálních operačních sálů a jednotek intenzivní péče. A také v nemocnici v Chomutově chystáme rozsáhlou investiční akci, kterou bude nový pavilon pro emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení a nové operační sály.“ 

Za nesmírně důležité považuje vedení Krajské zdravotní, a. s., odměňování zaměstnanců. Rozhodnutí představenstva zajišťuje nárůst zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti o 1 500 Kč měsíčně s platností od 1. 4. 2020.  Osobní náklady rostly i v roce 2019 a díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepšily všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, navýšení mezd se dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získaly sestry v jednosměnném provozu. I letos budeme usilovat o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme nadále využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., s podporou stipendijního programu Ústeckého kraje.  Na začátku roku 2020 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2019/2020 s možností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, farmaceut, všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant a praktická sestra (zdravotnický asistent). V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici poté, co se podařilo zprovoznit kardiochirurgické pracoviště. Jak jsem již zmínil, připravujeme výstavbu nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme celé kardiocentrum,“ doplnil Ing. Jiří Novák.

Plán pro letošní rok přitom už nyní výrazně ovlivňuje panující pandemie koronaviru. „Problém se samozřejmě týká všech nemocnic, které platí zaměstnance a přitom omezují plánovanou péči, jež tvoří velkou část příjmů proplácenou zdravotními pojišťovnami. Důležitou roli hraje i významně zvýšený nákup ochranných pomůcek, které teď stojí třeba i násobky původní hodnoty. To vše bude nutné řešit ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví a nepochybně to ovlivní i finanční plány,“ upozornil Ing. Petr. Fiala. 

Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2019 včetně účetní závěrky projednala dne 30. března 2020 rovněž dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. „Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření a činnosti společnosti v roce 2019 v rámci výroční zprávy a k obsahu výroční zprávy nemá výhrady. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, ji schválit,“ konstatoval PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.

Rada Ústeckého kraje v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a. s., dne 1. dubna 2020 schválila předloženou Výroční zprávu KZ včetně účetní závěrky za rok 2019.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


2.4.2020

Výjimečný operační sál Krajská zdravotní zprovoznila na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

Zrekonstruovaný operační sál funguje na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Modernizace této mezi infekčními odděleními v České republice výjimečné součásti byla dokončena ve zrychleném režimu v minulých dnech. Krajská zdravotní, a. s., (KZ) tak reagovala na vývoj epidemiologické situace kolem nákazy SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

„Sál je vybaven moderními technologiemi, připraven pro zákroky všech operačních oborů. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto pracoviště a jeho vybavení dosáhly 2,5 milionu korun včetně DPH. Financování akce zajistila Krajská zdravotní z vlastních prostředků,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, který připomněl, že vedení společnosti dlouhodobě usiluje o kvalitní zázemí a vybavení zdravotnických pracovišť v každé z pěti nemocnic, které společnost v Ústeckém kraji provozuje. „Dokončení rekonstrukce sálu na infekčním oddělení bylo ale, zcela pochopitelně, v posledních dnech prioritou,“ zdůraznil.

„Dokončením této rekonstrukce byla nyní završena revitalizace infekčního pavilonu, který již dříve prošel díky investiční finanční podpoře Ústeckého kraje kompletní rekonstrukcí. Jsem přesvědčen, že zrekonstruovaný sál pomůže nejen zdravotníkům na infekčním oddělení, kteří jsou v posledních dnech a týdnech vystaveni ohromnému tlaku a pracovnímu napětí, a kterým bych i tímto za jejich práci chtěl poděkovat,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Na infekčním oddělení v ústecké nemocnici pracuje téměř 100 zdravotníků. „Celý objekt je do značné míry soběstačný a oddělený od ostatních částí nemocnice, což je zvláště nyní velkou výhodou. S 75 lůžky patří ústecké pracoviště mezi největší infekční oddělení v České republice. Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců po dospělé. Na jednotce intenzivní péče hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu životních funkcí umělou plicní ventilací. Zrekonstruovaný sál byl připravován pro výkony u pacientů se závažnou infekcí, kteří vyžadují operaci, a jejich transport do jiných pavilonů nemocnice by byl spojen s rizikem šíření nákazy,“ uvedl primář oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.

 

O infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je umístěno v samostatném moderním pavilonu v dolní parkové části areálu na Bukově. Objekt prošel díky podpoře Ústeckého kraje v letech 2006–2007 komplexní rekonstrukcí a byl vybaven zdravotnickou technikou. Zmodernizovány byly příjmové ambulance, specializované vyšetřovny (ORL, EEG, EKG, ultrazvuk, fibroskopie, stacionární a pojízdný rentgen), jednotka intenzivní péče (15 lůžek), dvě standardní lůžkové stanice (2x 30 lůžek) a výukové centrum s posluchárnou. Pacienti jsou umístěni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním záchodem a sprchou.

Spádovou oblastí oddělení jsou okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, pro vybrané diagnózy a závažné stavy také okresy Most, Louny, Chomutov, Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Každoročně je na oddělení hospitalizováno okolo 2500 pacientů.

V souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 byla k oddělení v souladu s Pandemickým plánem na přechodnou dobu přiřazena lůžková stanice Kožního oddělení ve 4. patře budovy. V infekčním pavilonu je tedy pro zvládnutí pandemie k dispozici celkem 93 lůžek (z toho 15 intenzivních).

 

Zdroj: info@kzcr.cz

 


1.4.2020

Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici provoz pracoviště magnetické rezonance

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. V novém pavilonu u budovy „I“ vybudovala pracoviště magnetické rezonance a ve středu 1. dubna 2020 zahájila jeho provoz. Na stejném místě je již pacientům k dispozici nový interní příjem a připraveny jsou zde i nové prostory pro gastroenterologické pracoviště. Magnetická rezonance v areálu děčínské nemocnice zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče. Podobně se rozeběhl zkušební provoz magnetické rezonance v Nemocnici Most, o. z., letos v únoru.

„Jsem přesvědčen, že vybudování zcela nového vysoce specializovaného zdravotnického pracoviště, jakým magnetická rezonance bezesporu je, si pacienti z Děčínska zaslouží. Tím se nám podařilo završit projekt, který lze jednoduše popsat jako „Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ“. Velmi mě těší, že se zároveň podařilo v novém pavilonu připravit nový interní příjem i prostory pro gastroenterologii. Před námi nyní stojí největší investiční akce v historii nemocnice v Děčíně. V několika etapách ji dostavět, aby odpovídala všem moderním standardům,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Děčínská nemocnice se po dokončení další z řady investičních akcí, kterými Krajská zdravotní postupně revitalizuje a modernizuje každou z pěti svých nemocnic, postavila po bok ostatním a může pacientům nabízet službu, za kterou prozatím museli jezdit do sousedních okresů. Podařilo se to i díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Děkuji všem, kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci této důležité investice podíleli,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děkuji jménem svým i jménem všech mých kolegů za podporu vedení společnosti myšlence využít plánovanou dostavbu prostor pro magnetickou rezonanci i pro další dvě pracoviště. Dostat se do cíle nebylo jednoduché. O to více jsem rád, že jsme našim zdravotníkům a především pacientům mohli předat do užívání dílo, na které jsme bez nadsázky hrdí,“ uvedl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.


Zřízení pracovišť magnetické rezonance, interního příjmu a oddělení gastroenterologie v Nemocnici Děčín, o. z.

V roce 2020 Krajská zdravotní, a. s., úspěšně dokončila dlouhodobý projekt, jehož záměrem bylo vybudování pracovišť magnetické rezonance v každé z pěti nemocnic, které v Ústeckém kraji společnost spravuje.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T) a Nemocnici Most, o. z. Pracoviště MR v Nemocnici Děčín, o. z., je šestým v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř 107 milionů korun. Z toho stavební část více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za dodání a instalaci magnetické rezonance téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dalších přístrojů, technologií a příslušenství 3,65 milionů Kč včetně DPH. Další vybavení nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč včetně DPH.

 

Přílohou tiskové zprávy je prezentace dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcí v Nemocnici Děčín, o. z.

                                          

Investice byla podpořena Ústeckým krajem


Upozornění: Níže přiložené snímky byly pořízeny před zavedením povinnosti nosit ochranné prostředky.

Nové pracoviště magnetické rezonance

Nové pracoviště magnetické rezonance


25.3.2020

Krajská zdravotní získala pro mosteckou nemocnici 12 tisíc ústenek od společností skupiny United Energy

Celkem 39 tisíc roušek přivezli ve středu 25. března 2020 Ing. Milan Boháček, generální ředitel United Energy, a. s., a Ing. Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská, a. s., Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., a také městu Most a Litvínov k rozdělení organizacím, které v obou městech poskytují základní kritické služby. Mostecká nemocnice z tohoto počtu dostala 12 tisíc ústenek.

„Vážíme si každé takové pomoci, která pro zaměstnance Krajské zdravotní do našich nemocnic přichází ve dnech, kdy je ochranných pomůcek pro zdravotníky v České republice stále ještě nedostatek. Děkujeme firmě EPH za dar 12 tisíc ústenek, který se dostal jejím prostřednictvím do České republiky,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Dvanáct tisíc ústenek přijali za mosteckou nemocnici ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., MUDr. Petr Najman spolu s hlavní sestrou Mgr. Šárkou Gregušovou. Oba ocenili pomoc nadace a poděkovali za poskytnutí jednorázových roušek, které podle nich spotřebují denně velké množství. Ústenky totiž používají jako opatření proti šíření koronaviru. „Ústenky využijeme jako jednorázové pomůcky pro pacienty a personál,“ uvedl MUDr. Petr Najman.

Potřebný zdravotnický materiál byl do České republiky transportován z Číny. Obsahem dodávky byl i jeden milion roušek, které zakoupily i J&T a EPH. Šlo o první část z dodávek, na které obě skupiny vyčlenily přes 215 milionů korun. Dodávka byla rozdělena rovným dílem mezi Česko a Slovensko. Další část pomoci by měla dorazit v nejbližších dnech.

Pro Českou republiku určených 500 tisíc roušek již bylo distribuováno především do regionů, ve kterých poskytují společnosti skupiny EPH dodávky tepla.  Jedním z nich je i Mostecko.

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


25.3.2020

Pandemický štáb Krajské zdravotní s řediteli zdravotní péče nemocnic se zabýval opatřeními v boji s nákazou koronavirem

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Petr Fiala svolal na středu 25. března 2020 další jednání pandemického štábu, na kterém se sešli ředitelé zdravotní péče odštěpných závodů KZ – nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Dana Vaculíková, hygienička KZ, Mgr. Olga Mučicová, hlavní farmaceut KZ. Jednání v budově ředitelství KZ v Ústí nad Labem se zúčastnila ředitelka protiepidemiologického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olga Štorkánová.

„V Ústeckém kraji je dosud 51 případů prokázaných onemocnění COVID-19, přičemž jediným okresem, kde ještě žádný nakažený není, je okres Louny. Všichni čtyři dosud uzdravení lidé jsou z Děčínska. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní jsme na odběrových místech v pěti jejích nemocnicích uskutečnili odběry vzorků na testy dosud celkem 1614 indikovaných lidí,“ přiblížila středeční dopolední stav MUDr. Olga Štorkánová.

KZ začala se zvyšujícím počtem pacientů s onemocněním Covid – 19 ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově od poloviny března postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden. Jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Následující den 2. března ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici.

Postupně od čtvrtka 19. března zavedla v každé ze svých nemocnic třídění do nich přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy.

„Sluší se velmi poděkovat všem ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou situaci,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který v uplynulých dnech spolu s náměstkem pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Alešem Chodackim navštívil jednotlivé nemocnice, aby se společně na místě seznámili, jak přijatá opatření fungují v praxi. „Prohlídka odběrových a triážových míst ve všech nemocnicích potvrdila, že zdravotníci své úkoly zvládají dobře a lidé, kteří na ně přicházejí, spolupracují,“ konstatoval Ing. Petr Fiala.

Pandemický plán společnosti počítá v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty s tímto onemocněním v každé z pěti jejích nemocnic.

„Pokud jde o personální zajišťování opatření ke zvládnutí boje s koronavirem, díky uvolnění kapacity plánované péče a výkonů můžeme postupně posilovat v minulých dnech zřízená triážová místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, emergency a infekční oddělení. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim zdravotníkům za úsilí a péči, se kterou v těchto náročných dnech odvádí svou práci,“ dodal MUDr. Aleš Chodacki.

Zdroj: info@kzcr.eu

Pandemický štáb Krajské zdravotní s řediteli zdravotní péče nemocnic se zabýval opatřeními v boji s nákazou koronavirem. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Pandemický štáb Krajské zdravotní s řediteli zdravotní péče nemocnic se zabýval opatřeními v boji s nákazou koronavirem. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


23.3.2020

Krajská zdravotní třídí příchozí pacienty ve všech nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., třídí příchozí pacienty ve všech svých nemocnicích. Zavedení triážových míst souvisí s epidemiologickými opatřeními kvůli šíření viru v České republice způsobujícím onemocnění COVID – 19.  

„Žádáme všechny pacienty, aby návštěvu lékaře omezili na nezbytné minimum. Nejlépe volit nejprve telefonické spojení. Děláme pro vás maximum. Děkujeme za pochopení,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

 

Triážová místa v jednotlivých nemocnicích:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., prostor za budovou „J“ (ředitelství), U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., plocha před budovou „B“, Sociální péče 3316/12A
  400 11 Ústí nad Labem

 • Nemocnice Teplice, o. z., prostor před vstupem na urgentní příjem - budova „F“, vestibul polikliniky za komerční zónou - budova „A“ (6:30 – 15:30 hodin), Duchcovská 53, 415 29 Teplice

 • Nemocnice Most, o. z., vstup na centrální příjem v pavilonu „C“, vestibul polikliniky v pavilonu „A“ (7.00 – 15.00 hodin), J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

 • Nemocnice Chomutov, o. z., vchod pro veřejnost možný z Edisonovy a Beethovenovy ulice,
  budova „G“, Kochova 1185, 430 12  Chomutov

   

Zdroj: info@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte