27.8.2019

Krajská zdravotní v teplické nemocnici připravila nové komfortní dialyzační středisko

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má připraveno nové komfortní dialyzační středisko. Rekonstruované prostory s nejmodernější zdravotnickou technikou v budově polikliniky Nemocnice Teplice, o. z., si  v pondělí 26. srpna 2019 prohlédli představitelé vedení společnosti Krajská zdravotní - předseda představenstva Ing. Jiří Novák, členka představenstva Jitka Hanousková, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki. Průvodkyní jim byla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

„Před sedmi lety, když jsem nastoupil do čela představenstva Krajské zdravotní, bylo jedním z úkolů, které jsme si dali, v každé z pěti nemocnic mít středisko hemodialýzy. Největší překážkou této myšlence se ukazovaly smlouvy na pětadvacetiletý pronájem se soukromým subjektem, provozujícím pracoviště hemodialýzy v našich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas doběhne. V dostatečném předstihu jsme dali výpověď v Chomutově, ale pak naše snaha ztroskotala na nedostatku personálu. Obdobná situace byla v Mostě. Jsem velmi rád, že v Teplicích se to podařilo,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. „Jsem také rád, že se paní primářka ujala vedení pracoviště. Děkuji všem, kdo jste se na jeho vybudování podíleli a přeji novému středisku hodně úspěchů,“ dodal.

„Před čtvrtstoletím byla hemodialyzační péče v těchto prostorách za zvláštních okolností předána soukromému subjektu. Nyní se vrací pod křídla nemocnice. Ta je totiž schopna pacientům zajistit primární péči, v případě potřeby jsou návazně k dispozici veškerá odborná oddělení. A při jakékoli zdravotní komplikaci je zde i rychlá dostupnost lůžek intenzivní péče,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Nabízíme výhodu, kterou může poskytnout jedině hemodialyzační centrum působící v rámci nemocnice. Děkuji všem kolegům a kolegyním ze zdravotního úseku, díky kterým můžeme v teplické nemocnici středisko s touto specializací začít provozovat,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Nabízíme nefrologickou ambulanci, predialyzační ambulanci a ambulanci pro pacienty po transplantaci ledviny. Jsme zde schopni aplikovat všechny v současnosti známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou ultrafiltraci, pre i posthemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenu sestru na peritoneální dialýzu. I tuto službu můžeme poskytnout, pokud ji pacienti budou žádat. Máme možnost pacientovi zjistit míru vody v organizmu, posouzení metabolického stavu, tzn. bílkoviny v těle, svalová hmotnost a tukové zásoby,“ přiblížila spektrum MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., chce ještě před ostrým startem provozu předvést nové centrum v teplické nemocnici veřejnosti. Proto připravuje na 9. září 2019 v čase 15.00 – 16.30 hodin Den otevřených dveří nového hemodialyzačního pracoviště.O novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště budou MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Stavebně probíhá již pouze odstranění drobných vad a nedodělků a dále probíhá zejména instalace dialyzačních přístrojů a souvisejí technologie. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení je
31. 8. 2019.

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH

Zhotovitel:                                                         STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019

Termín dokončení dle SoD:                          26. 7. 2019

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialoq IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhnou téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


23.8.2019

Nová dětská herna v děčínské nemocnici zpříjemní malým pacientům hospitalizaci

Interní lůžková stanice Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o z., se pyšní novou hernou. Jde o prostor, kde si malí pacienti během léčby nejen hrají, ale také jedí, učí se nebo ho využívají k dalším potřebným aktivitám během nemocniční léčby.

„Myšlenku zrekonstruovat hernu na našem dětském oddělení odstartovala charitativní akce Krása pomáhá dětem, kdy z výtěžku v roce 2018 na zdravotnické pracoviště putovala částka 130 tisíc Kč, kterou doplnily finance od dalších dárců. Chtěl bych poděkovat všem, kteří v dnešní době, kdy jsou prezentovány hlavně globální projekty, myslí na své lokální místo, ve kterém žijí, pracují, podnikají,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

MUDr. Renata Přibíková, primářka dětského a dorostového oddělení v děčínské nemocnici, se k poděkování připojila. „Věřte, že naše herna je mnohočetně využívána. Napočítali jsme, že je to taková místnost pět v jednom. Jsme skutečně rádi, že se podařilo hernu rekonstruovat. Děti na interní lůžkové stanici tráví mnohem více času než na chirurgické, kde jsou jeden den operováni a zpravidla druhý den jdou domů. Doba hospitalizace na dětské lůžkové interní stanici bývá zhruba týden. Děkuji za finanční pomoc především charitativní akci Krása pomáhá dětem, děčínskému basketbalovému klubu, společnosti Armex Group, spolku Andělé bez křídel a projektu Maminky pomáhají dětem, místním zástupcům Armády České republiky, jejichž slogan je čest, sláva a odhodlanost. Musím také poděkovat svým kolegyním, které se staly architektkami této nové herny,“ uvedla MUDr. Renata Přibíková.

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., poskytuje akutní péči pro novorozence, děti a mladistvé do osmnácti let. Nemocniční péče je realizována v širokém spektru léčby nemocí. U novorozenecké patologie jde zejména o přetrvávající infekčně zánětlivé komplikace, vyšetření vrozených vad a vrozených poruch metabolizmu. V kojeneckém věku se jedná nejčastěji o infekce žaludku a střev a infekce respirační, dále například intolerance stravy. Personál zdravotnického pracoviště provádí dovyšetření vrozených vývojových vad srdce, ledvin, žaludku a střev, vyšetření neprospívání, poruch psychomotorického vývoje. Batolata jsou přijímána ve velké většině s těžšími klinickými příznaky akutních virových a bakteriálních onemocnění, zastoupení jiných skupin diagnóz je výrazně řidší. U většiny dětí jde dále i o komplexní vyšetření pro chronické obtíže jako například vyšetření růstu a vývoje, endokrinních onemocnění uzlinového syndromu, imunologického profilu, alergií, potencionálních malignit, chronických zánětlivých onemocnění, hraniční či zvýšené tenze či psychosomatických obtíží.

Zdroj: info@kzcr.eu

Nová dětská herna v děčínské nemocnici zpříjemní malým pacientům hospitalizaci. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Nová dětská herna v děčínské nemocnici zpříjemní malým pacientům hospitalizaci. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


20.8.2019

Krajská zdravotní upozorňuje na uzavření vjezdu k chirurgickým ambulancím děčínské nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., upozorňuje na uzavření vjezdu k chirurgické ambulanci v budově D směrem od lůžkové části chirurgického oddělení. Důvodem omezení je havárie a nutné opravy okapů na přilehlém pavilonu E. Vjezd bude uzavřen od 22. srpna do 25. srpna 2019. Pro návštěvníky zdravotnického pracoviště zůstává volný příjezd od vjezdu do areálu děčínské nemocnice z ulice U Nemocnice s možností zacouvání.

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou péči pro oblast děčínského okresu v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu, celé abdominální chirurgie, celou šíři laparoskopické chirurgie, vše s důrazem na onkologickou problematiku a rozsáhlou péči traumatologickou s výjimkou zvláštní péče určené pro traumatologická centra. V indikovaném rozsahu taktéž dětsko-chirurgickou péči. Tato péče je navázána na superspecializovaná zdravotnická pracoviště v ústecké Masarykově nemocnici.

Zdroj: info@kzcr.eu


19.8.2019

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku v nemocnicích Krajské zdravotní, a to v Děčíně, případně také v Ústí nad Labem,
Teplicích, Mostě nebo Chomutově.

V případě budoucího působení Krajské zdravotní, a. s., v Rumburku Vám bude při Vašem zájmu umožněn návrat do rumburské nemocnice.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Bc. Martina Placatová, vedoucí personálního a mzdového oddělení Krajské zdravotní, a.s.
e-mail: martina.placatova@kzcr.eu; tel.: +420 477 117 952
Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.
e-mail: danuse.tomaskova@kzcr.eu; tel.: +420 412 705 221

7.8.2019

Deky na bonding zlepší komfort v péči o novorozence a maminku na porodním sále

Dvaceti novými dekami na bonding nově disponuje Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Lůžkovina zajišťuje komfortnější péči o rodičku a novorozence na porodním sále. 

„Jsem velice rád, že naše neonatologická klinika se snaží o zlepšování nabídky svých služeb maminkám a miminkům, které se narodí v největší porodnici Ústeckého kraje. Snažíme se neustále zlepšovat prostředí naší porodnice i oddělení fyziologických novorozenců, kde připravujeme kompletní obměnu nábytku a sociálních zařízení. Bondovací deky, které budeme používat jako třetí v republice, jsou krásné a velmi příjemné a určitě napomohou v procesu utváření vazby mezi matkou a dítětem bezprostředně po narození. Děkuji všem pracovníkům kliniky, kteří s touto myšlenkou pro Masarykovu nemocnici přišli a dokázali jí v krátké době zrealizovat,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta ústecké neonatologické kliniky poděkoval za podporu a nákup dek řediteli zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josefu Liehnemu a zdůraznil význam bondingu jak pro matku, tak pro novorozence.

Deky na bonding Neonatologické klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., věnovala Eva Řežábková z firmy Neobed. „Ze zkušeností porodních asistentek víme, že je velmi složité udržet novorozenci při bondingu na porodním sále tělesnou teplotu. Proto se naše firma Neobed začala velmi intenzivně věnovat této problematice a přizpůsobila deky Neobed potřebám novorozence a matky. Deky Neobed na bonding o velikosti 70 x 80 centimetrů jsou  bez kapuce, aby maminka viděla na své miminko. Deky jsou hřejivé, jemné, odvádí vlhkost, udržují teplo a zahřejí. Látka, která je použita na Neobed deky, má Atest pro děti do 3 let, který se obnovuje každé 3 roky,“ doplnila Eva Řežábková.

Bonding je prvotní vazba utvářející vztah mezi maminkou a miminkem. Dítě je přikládáno matce na tělo tak, aby vznikl kontakt kůže na kůži. Novorozenec však nesmí prochladnout. Z jedné strany je ohříván tělem maminky a z druhé je chráněn dekou Neobed.

Zdroj: info@kzcr.eu


5.8.2019

Krajská zdravotní reaguje na připomínky Rumburku k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí k převzetí Lužické nemocnice

Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) reaguje na připomínky představitelů města Rumburk k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Týkaly se závazku k plnění zdravotních služeb ze strany KZ, především co do času, rozsahu a udržitelnosti zdravotních služeb v regionu. Ve smlouvě chybí podle zástupců města Rumburk garance, že péče zůstane v Rumburku zachována. KZ na dopis s připomínkami prostřednictvím smluvní právní kanceláře odpověděla.

„Návrh smlouvy o smlouvě budoucí vychází z tezí k restrukturalizaci Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., zpracovaných na základě požadavku vedení města ze dne 15. června 2018 Mgr. Petrem Dubravcem, členem představenstva a ředitelem LNaP, a zaslaných starostou města Ing. Jaroslavem Sykáčkem 19. června 2018. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí KZ zaslala 26. července 2019 ministru zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, MHA, a týž den obdržela jeho vyjádření bez připomínek a s tím, že návrh smlouvy o smlouvě budoucí odpovídá dohodě. Na základě stanoviska ministra zdravotnictví KZ týž den, tedy 26. července, návrh smlouvy o smlouvě budoucí odeslala LNaP a vedení města Rumburku. Až 2. srpna KZ dostala na návrh odpověď s připomínkami. KZ 4. srpna odeslala prostřednictvím smluvní právní kanceláře odpověď na dopis z 2. srpna starostovi města Rumburk Ing. Lumíru Kusovi. V reakci na připomínky ke smlouvě o smlouvě budoucí uvedla, že není zcela zřejmé, zda vedení města Rumburk koncepčně vylučuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu části aktivit a současně části aktiv z Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. na Krajskou zdravotní, a. s., anebo má pouze výhrady k obsahu jejího návrhu a po jejich případném vypořádání by město Rumburk jako jediný akcionář Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., s uzavřením smlouvy vyslovilo souhlas. Pokud jde o obsahové připomínky, je nutné uvést, že ty byly velmi obecné a neumožňovaly úpravu textu smlouvy o smlouvě budoucí. Dále je nutno zdůraznit, že návrh smlouvy o budoucí smlouvě respektive budoucích smlouvách byl připraven tak, že předpokládá bližší specifikaci určitých záležitostí až v konkrétních smlouvách uzavíraných na jejím základě. Důvodem je zejména časový aspekt, který je při řešení dané situace stěžejní,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Zdroj: info@kzcr.eu


31.7.2019

Představitelé Krajské zdravotní jednali se zástupci kadaňské nemocnice

Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s. (KZ), předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala se na půdě kadaňské nemocnice 29. července 2019 sešli se starostou města Kadaň PaedDr. Jiřím Kulhánkem, předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a poslancem Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Janem Richterem a zástupci Nemocnice Kadaň, s. r. o., ředitelem MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, a personální a mzdovou vedoucí, ekonomkou Bc. Lenkou Benešovou.

„Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o našich postojích v souvislosti možné spolupráce mezi jednotlivými zdravotnickými pracovišti v Krajské zdravotní, a. s., a Nemocnici Kadaň, s. r. o. Jednalo se o vzdělávání zdravotníků, spolupráci v personální oblasti, a odesílání pacientů na kardiochirurgické oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, které patří mezi špičková pracoviště v České republice. Krajská zdravotní, a. s., má dlouhodobě zájem spolupracovat se všemi stabilními zdravotnickými zařízeními v Ústeckém kraji, mezi něž Nemocnice Kadaň, s. r. o., bezesporu patří,“ řekl k jednání Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

29.7.2019

Krajská zdravotní zaslala Rumburku návrh smlouvy o smlouvě budoucí k převzetí Lužické nemocnice

Krajská zdravotní (KZ) zaslala v pátek 26. července 2019 předsedovi představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., Ing. Karlu Schäferovi a starostovi města Rumburk Ing. Lumíru Kusovi návrh smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se zajištění zdravotní péče prostřednictvím rumburské nemocnice. Její současný provozovatel, Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., je v insolvenčním řízení. Smlouva je pro vedení města Rumburk podmínkou pro další konání, kterým má být uhrazení ztráty za rok 2018 a schválení plánu hospodaření akciové společnosti, jíž je město vlastníkem, na rok 2019.

„Krajská zdravotní v případě uhrazení dluhů ze strany Rumburku počítá s převzetím zdravotní péče. Jsme zde připraveni poskytovat zdravotní služby v rozsahu ambulantní péče a akutní lůžkové péče v odbornostech vnitřní lékařství, chirurgie, multioborová jednotka intenzivní péče a dlouhodobá lůžková péče. Smlouva garantuje převzetí části aktiv a části smluv včetně pracovněprávních smluv zaměstnanců tak, jak požadovalo vedení města Rumburk. Teď je na řadě tamní zastupitelstvo, aby schválilo uhrazení dluhů a umožnilo tak zrušit insolvenční řízení,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

KZ obdržela v pondělí 22. července výsledky hloubkové prověrky „Posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.“ Předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala během dvou následujících dnů vedli jednání v Praze. Dne 23. července se podařilo se dojednat se zdravotními pojišťovnami navýšení úhrad za poskytování zdravotní péče pro pacienty Lužické nemocnice. Ve středu 24. července představitelé KZ o výsledku jednání se zdravotními pojišťovnami a podmínkách převzetí rumburské nemocnice informovali ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA. „Jednání byla velmi náročná a vyčerpávající. Jsme si se vší odpovědností vědomi, že v případě zachování zajištění zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku jde o čas,“ dodal Ing. Jiří Novák. V pátek 26. 7. již ministr zdravotnictví obdržel od vedení KZ návrh smlouvy o smlouvě budoucí, ke kterému neuplatnil žádné připomínky.

Nemocnice v Rumburku zajišťuje zdravotní péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku. Její loňské hospodaření skončilo ztrátou 52 milionů korun, letos na konci května už zařízení vygenerovalo další ztrátu bezmála 18 milionů a finanční plán nemocnice pro letošní rok počítá s deficitem až 47 milionů. Od poloviny července je nemocnice v insolvenčním řízení. Podle insolvenčního návrhu dluží dalších 37 milionů korun zdravotním pojišťovnám, bankám a dodavatelům.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


24.7.2019

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje si v mostecké nemocnici prohlédli revitalizovaná oddělení

Prezentaci v letošním roce dokončených investičních akcí v areálu Nemocnice Most, o. z., připravila pro členy Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s. (KZ). V pondělí 22. července jí předcházelo jednání výboru, jehož členy jsou i předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, právě ve druhé největší nemocnici KZ. Revitalizovanými prostory chirurgických ambulancí, přemístěného neurologického oddělení a nově zřízené lůžkové rehabilitace na oddělení následné péče v Zahražanech je provedli primáři MUDr. František Janů, MUDr. Stanislav Slavík, MUDr. Tomáš  Zelenka a hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Šárka Gregušová.

„Jsem velmi rád, že jsme kolegům, členům Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje měli možnost ukázat přímo na místě, jak pokračuje postupná obnova nemocnice, kterou vedení společnosti nastartovalo před pěti lety. Sami se přesvědčili, jak investiční finanční podporu Ústeckého kraje největší poskytovatel zdravotní péče konkrétně zde v Mostě využívá. Jsme za ni rádi a děkujeme za ni,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Je třeba zdůraznit, že představenstvo a management ve finančních plánech každý rok pamatuje na obnovu budov, oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v každé z pěti svých nemocnic. A to považuji za nesmírně důležité. Kontinuální finanční investiční podpora Ústeckého kraje umožňuje držet vysoké tempo a velký rozsah investičních akcí. Bez ní by to nebylo možné,“ vysvětlil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, který se ujal prezentace členům finančního výboru, jež je přílohou této tiskové zprávy.

 

Informace o prezentovaných aktuálně dokončených investičních akcích Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.:


Zřízení oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z. - Oddělení následné péče Zahražany II.

Na základě rozhodnutí vedení společnosti umístit oddělení lůžkové rehabilitace Nemocnice Most, o. z., do objektu ONP Zahražany byla v souladu s legislativními požadavky a provozními požadavky zdravotnického úseku nejprve zpracována studie proveditelnosti. Celkově přibylo 29 lůžek oddělení rehabilitace.

Při rekonstrukci byly provedeny kompletní nové rozvody elektro, vody, kanalizace, vzduchotechniky a vytápění. Dále byly provedeny nové omítky, obklady, podlahy, dlažby, obklady a nová výmalba.

Nová vodoléčba obsahuje nové masážní vany, Kneipův chodník a závěsné zařízení pro manipulaci s nechodícími klienty.

Termín dokončení:                    31. 5. 2019

Cena díla:                                25 301 764,07 Kč včetně DPH

Zhotovitel:                               Metall Quatro, s.r.o.

Investiční akci financovala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů

Pro vybavení rekonstruovaných prostor oddělení rehabilitace má Krajská zdravotní, a. s., vyčleněnu  částku 750 000 Kč včetně DPH. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) se nyní připravuje.

 

Rekonstrukce ambulantní části Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – Oddělení chirurgie (budova A – poliklinika, 3. NP)

Předmětem byly úpravy části 3. NP pavilonu „A“ v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z. – Chirurgické oddělení. Kompletní rekonstrukce prostor představovala výměnu všech dveřních křídel včetně zárubní, úplné odstranění nášlapných ploch – nové podlahy. Došlo k výměně stávajících podhledů, provedení veškerých finálních povrchů stěn a stropů, k výměně všech stávajících zařizovacích předmětů (umývadla, WC). Instalovány byly nové elektrorozvody včetně svítidel. Součástí rekonstrukce rovněž bylo vytvoření recepce pro příjem pacientů a zřízení nového zákrokového sálku.

Zhotovitel:                         Allkon, s.r.o.

Termín dokončení:             3. 6. 2019

Cena díla:                         11 567 022,09 Kč včetně DPH

Investiční akce byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2018)

Pro vybavení rekonstruovaných prostor ambulantní části chirurgického oddělení Krajská zdravotní, a. s., realizovala z vlastních zdrojů nákup DDHM ve výši 500 000 Kč včetně DPH.

 

Rekonstrukce Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z. (budova B, 8. NP)

V souvislosti se sloučením ortopedie došlo k rekonstrukci dosud nevyužívaných prostor v 8. NP budovy B, do kterých byl nově umístěn neurologický komplement, čímž byly uvolněny prostory pro sloučení stanic oddělení ortopedie. Kompletní rekonstrukce prostor představovala výměnu všech dveřních křídel včetně zárubní, úplné odstranění nášlapných ploch – nové podlahy. Došlo k výměně stávajících podhledů, provedení veškerých finálních povrchů stěn a stropů, k výměně všech stávajících zařizovacích předmětů (umývadla, WC). Instalovány byly nové elektrorozvody včetně svítidel. Součástí rekonstrukce bylo vybudování zázemí pro zdravotní personál – komplement (pracovny primáře, zástupce primáře, vrchní sestry a sester) a ambulantní část oddělení – vyšetřovny.

Zhotovitel:                       Allkon, s.r.o.

Termín:                            24. 6. 2019

Aktuální cena:                 9 807 816,67 Kč včetně DPH

Investiční akce byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2018)

 

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu


22.7.2019

Krajská zdravotní obdržela výsledek hloubkové prověrky rumburské nemocnice a dál jedná

Vedení společnosti Krajská zdravotní má od pondělí 22. července 2019 k dispozici výsledky hloubkové prověrky „Posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.“, přičemž posouzení bude muset být projednáno v orgánech Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje.

Důležitá nyní budou jednání předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka a generálního ředitele společnosti Ing. Petra Fialy v Praze, a to nejprve v úterý 23. července s náměstkem ředitele VZP Ing. Davidem Šmehlíkem, MHA a den nato, ve středu 24. července, s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, které představitelé Krajské zdravotní, a. s., chtějí s posouzením jako první podrobně seznámit.

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte